Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Barometer: Aké zmeny si želáte v roku 2011?

S príchodom nového roku 2011 sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR položili otázku, aké zmeny si želajú v legislatíve odpadového hospodárstva a na trhu s odpadmi v SR v tomto roku. Respondenti si želajú najmä zmeny v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov, skvalitnenie transparentných trhových podmienok, zrušenie ochranárskych regulácií a činnosti Recyklačného fondu.

Barometer: Aké zmeny si želáte v roku 2011?

Otázka: Aké zmeny si želáte v odpadovej legislatíve a na trhu s odpadmi v SR v roku 2011? Aké zmeny by mala vláda uskutočniť?

Christian Abl, konateľ, ecorec Slovensko s.r.o.
V roku 2011 očakávame, že vláda pristúpi k úprave poplatkov za skládkovanie, a tým stimuluje ďalší rast zhodnocovania odpadov. Takisto by mal byť skoncipovaný nový POH (aj na úrovni krajov) reflektujúci záväzky SR. Veríme, že vláda stihne do konca roku 2011 ukončiť implementáciu rámcovej smernice o odpadoch.

Zdroj: http://www.furniturehomedesign.com/category/home-composting/Ľubomír Augustín, konateľ, Tanzer Consulting, s.r.o.
V legislatíve si želám zmeny, ktoré odstránia všetky slovenské špecifiká (ochranárske opatrenia, postavenie Recyklačného fondu), vytvoria podmienky pre maximálne zhodnocovanie odpadu, vrátane energetického zhodnocovania a zavedú pravidlá na postupný útlm skládkovania. Trh si predstavujem ako transparentné prostredie s prehľadnými materiálovými a finančnými tokmi, v ktorom sa dodržiava hospodárska súťaž. Od vlády očakávam, že bude motorom pre prípravu kvalitnej legislatívy, koncepčných materiálov a že dokáže odborne riadiť výkon štátnej správy a štátneho dozoru v oblasti odpadového hospodárstva.

Oskar Čermák, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU
Požiadavka biologického spracovania odpadu si vyžadovala už dávno (tak ako to bolo napr. pri zapracovaní stavebného odpadu) zapracovať do zákona aj požiadavky na spracovanie tejto zložky odpadu. EU požaduje, že "členské štáty by mali prijať primerané opatrenia na podporu kompostovania, či už na mieste vzniku alebo komunitné kompostovanie a tiež zabezpečiť, aby kompostovanie na mieste vzniku odpadu plne spĺňali požiadavky Článku 4 v platnom znení Nariadenia 75/442/EEC". Ak tiež vychádzam z "Pripomienok k návrhu ekonomických nástrojov pre nakladanie s BRKO", z ktorých vyberám:
- vytvoriť sieť zberových miest pre odpad zo záhrad so službami,
- zvážiť možnosť separovaného zberu iba odpadu zo záhrad s vylúčením kuchynského odpadu s predpokladom získania kvalitného kompostu, ktorý by mal uplatnenie na trhu,
- pred zavedením stimulačných nástrojov na zlepšenie nakladania s BRKO pripraviť kvalitné právne predpisy vrátane zabezpečenia dôslednej kontroly ich plnenia,
potom je samozrejmé, že je potrebné urýchlené spracovanie týchto predpisov aj vzhľadom k tomu, že v poslednom období sa navrhujú zberné miesta s kompostovaním aj kuchynského odpadu.

Radovan Kazda, konateľ, Property & Environment s.r.o. (vydavateľstvo Odpady-Portal.sk)
Za najdôležitejšie považujem zrušenie socialistickej ekonomiky v trhovom hospodárstve. Predovšetkým by mali byť zrušené regulácie pod pláštikom "ochrany slovenského trhu spracovateľov", ktoré znemožňujú povinným osobám zhodnocovať odpad v zahraničí. Vláda by mala vytvoriť na odpadovom trhu trhové prostredie, tak, aby mohli byť obmedzené dotácie. Rozhodnutie vlády dotovať účastníkov trhu s odpadmi bolo nezmyselné, ignorovalo základné ekonomické princípy trhového hospodárstva, ktoré dokážu spoľahlivo a efektívnejšie zabezpečiť krytie výdavkov v odpadovom hospodárstve. Žiaľ, dotácie nemožno kvôli existencii štrukturálnych fondov úplne zrušiť, ale ak už vlády majú možnosť rozhodnúť o použití prostriedkov, potom je veľmi dôležité, aby okamžite zrušili transfery súkromným subjektom, ktoré výrazne deformujú trh s odpadmi. Za dôležité považujem i to, aby vláda nepodľahla "zelenému mámeniu", teda útokom environmentálnych aktivistov na peňaženky občanov. Na tieto opatrenia nemáme dostatočne výkonnú ekonomiku, je to zbedačovanie ľudí. Ide najmä o snahy aktivistov naďalej zachovať a posilniť činnosť Recyklačného fondu, presadiť zálohovanie PET fliaš, či brániť výstavbe zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ, SEWA a.s.
Za dve kľúčové zmeny považujem vytvorenie podmienok pre možnosť zhodnocovania odpadu v zahraničí a zmysluplné prehodnotenie účinkovanie Recyklačného fondu.

Miloslav Kuba, výkonný riaditeľ VEPOS-SKALICA s.r.o.
Nepredpokladám, že sa zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva podarí uskutočniť v roku 2011, pretože oblasť odpadového hospodárstva si vyžaduje radikálne zmeny vo viacerých oblastiach. Ja predovšetkým očakávam zmenu a vytvorenie takých nástrojov doplnkového financovania systému nakladania s odpadmi, ktorý bude transparentný, zosúladený s podmienkami a právom Európskej únie, podporí separovaný zber a vytvorí podmienky pre zhodnotenie odpadov u nás i v zahraničí. Zmeniť pravidlá medzinárodnej prepravy odpadov alebo iné legislatívne predpisy, ktoré bránia vývozu odpadov na spracovanie do zahraničia, hoci toto je ekonomicky výhodnejšie.
V oblasti separovaného zberu očakávam zrozumiteľné pravidlá a povinnosti pre obce i občanov. U biologicko rozložiteľných odpadov takisto je potrebné stanoviť možnosti nakladania s ním a ich finančnú podporu.

Anna Makatúrová, technická riaditeľka KOSIT, a.s.
P
otešilo by nás lepšie definovanie parametrov paliva vyrobeného z odpadu, reálne uplatnenie hierarchie nakladania s odpadom vo vzťahu k spaľovniam s energeickým využitím, kvalitnejšie medzirezortné prepojenia zákonov v oblasti životného prostredia a energetiky a definovanie dlhodobej stratégie odpadového hospodárstva v POH. Stačí nám kvalitná aplikácia environmentálneho práva Európskej únie.

Značky
AnketaBarometer

Diskusia (1)

  1. ekologička10.01.2011 (09:25)
    Najviac by ma potešilo zrušenie RF, zrušenie 80 % dane za emisné kvóty a aby sa KOSIT a.s. začal správať ekologicky a zaviedol bezplatný separovaný odpad (rozumej vyseparovaný z TKO) aj pre podnikateľov a dodal im nádoby.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Objem kuchynského odpadu vyzbieraného z domácností a prevádzok v obci stúpol z 12,5 ton v roku 2022 na 28,5 ton v roku 2023.

ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti

ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti

Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov vyvolávajú odmietavý postoj obyvateľov. No sú základným riešením pri znižovaní skládkovania.

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.