Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Kto dostane kód R3 na plasty, určia úradníci podľa nového usmernenia

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo v septembri usmernenie určené ich úradníkom úradov životného prostredia, ktorým sa majú riadiť pri rozhodovaní o tom, ktorej prevádzke môžu udeliť kód činnosti R3 pri spracovaní odpadov z plastov. Usmernenie však zrejme usmerňuje až príliš. Niektoré už existujúce technológie určuje ako správne priamo v usmernení. Na druhej strane, podľa jedného zo spracovateľov plastov, spoločnosti General Plastic, zverejnené kritériá poškodzujú niektoré moderné prevádzky. Ministerstvo zmenilo názor, usmernenie chce zmeniť.

Kto dostane kód R3 na plasty, určia úradníci podľa nového usmernenia

Ak spracovateľ odpadových plastov nebude spĺňať ministerstvom určené podmienky, nemusí opäť získať status prevádzky, ktorá materiálovo zhodnocuje plasty. To je cieľom usmernenia ministerstva, ktoré ho vydalo na základe opatrenia č. 52 v Programe odpadového hospodárstva SR 2011-2015. Pre mnoho podnikateľov by to mohlo znamenať ohrozenie ich činnosti, nakoľko zhodnocovanie plastov tvorí podstatnú časť ich príjmov.

Obvodné úrady životného prostredia môžu podľa nového usmernenia ministerstva udeliť podnikateľovi kód činnosti R3 iba vtedy, ak splní požiadavky príslušnej slovenskej technickej normy (STN ISO 15270 – pozn. red.). Materiálové zhodnotenie musí prebiehať buď mechanickou, surovinovou (chemickou), alebo biologickou (organickou) recykláciou.

Výstupom zo zhodnocovania odpadov z plastov musí byť podľa ministerstva výrobok. Za taký sa považuje napríklad granulát, či syntetická ropa, ale aj stabilizované organické zvyšky, oxid uhličitý a voda, ktoré vzniknú biologickou recykláciou. Na druhej strane, energetické zhodnocovanie a spaľovanie už podľa ministerstva výrobkom nie je. Nie je ním ani aglomerácia plastov, teda rozkúskovanie alebo granulovanie odpadu z plastu do formy častíc, ktoré držia spolu v prípade, že v procese aglomerácie nedochádza v aglomerátore k termickej úprave materiálu a následnému ochladeniu vodou alebo vzduchom.

Krasnec: Usmernenie nereflektuje situáciu na trhu

S usmernením ministerstva nesúhlasí významný spracovateľ PET fliaš na Slovensku, spoločnosť General Plastic. Podľa jej riaditeľa Petra Krasneca presahuje dané usmernenie rámec legislatívy EÚ a nevychádza (minimálne pri komodite PET) z reálneho vývoja na trhu. „V súčasnosti sa v komodite PET uprednostňuje výroba praných vločiek pred regranulátom – najmä z finančných a energetických dôvodov – preto proces výroby a používania praných vločiek ide výrazne dopredu oproti výrobe a používaniu regranulátu“, konštatuje Krasnec.

Toto usmernenie ide podľa neho proti vývoju na trhu a môže spôsobiť odliv PET materiálu do iných krajín, kde takéto usmernenie nemajú a kde je proces výroby praných vločiek chápaný ako proces materiálového zhodnotenia pod kódom R3. „Môže tiež ohroziť zamestnanosť v spoločnostiach, ktoré PET fľaše na Slovensku spracovávajú“, objasňuje Peter Krasnec.

Jediná a vhodná technológia z Banskej Bystrice

Spôsoby „správnych“ recyklácií popisuje ministerstvo v usmernení veľmi podrobne. Na popis povolených technológií pritom využíva aj obrázkový materiál, prevzatý často bez uvedenia zdroja. V usmernení ministerstva sa tak nachádzajú obrázky napríklad z prestížneho britského časopisu Waste Management World, či nákres linky frakčnej depolymerizácie spoločnosti Clyvia Technology GmbH.

To, že niektorí spracovatelia s rozhodovaním úradníkov nebudú mať v prípade prehodnocovania súhlasu problém, je zjavné už pred ich rozhodnutím. Rozhodnutie za nich totiž vykonali nadriadení.

Pri popise správnej technológie surovinovej chemickej recyklácie, ktorá využíva linku frakčnej depolymerizácie, cituje totiž ministerstvo technológiu priamo prevzatú zo zverejneného zámeru zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie plastov a iných odpadov od banskobystrickej spoločnosti Elektro Recycling. Zariadenie prevádzkuje by mala zo zámeru prevádzkovať firma v bývalej cementárni Banská Bystrica. Popis „vyhovujúcej“ technológie na získanie kódu R3 okopírovalo ministerstvo zo zámeru doslovne, i s nákresmi.

Ministerstvo: nikoho nepreferujeme

Podľa ministerstva životného prostredia nie je technológia uvedená v usmernení odporúčaná. „Uvedená je iba ako príklad surovinovej recyklácie, aby pracovníci obvodných úradov mali predstavu, z akých častí sa skladá takáto technológia“, vysvetľuje ministerstvo životného prostredia v stanovisku, ktoré redakcii zaslal hovorca rezortu Maroš Stano. To isté platí podľa envirorezortu aj pre technológiu mechanickej recyklácie, kde ministerstvo uviedlo v usmernení rôzne príklady mlynov, dopravníkov, odstrediviek, pračiek a sušičiek odpadových plastov. Ministerstvo pri uvádzaní príkladov v usmernení vychádzalo z už zavedených a funkčných technológií na Slovensku.

„Ministerstvo životného prostredia nemôže ovplyvniť objektivitu v procese rozhodovania úradníkov pri schvaľovaní technológie surovinovej recyklácie, pretože dotyčná technológia je na Slovensku už niekoľko rokov schválená a prevádzkovaná viacerými spracovateľmi. Podľa ministerstvu dostupných informácií aj vyššie uvedená spoločnosť mala už pred vydaním usmernenia vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. To znamená, že úradníci o vhodnosti prevádzkovania tejto technológie už rozhodli“, bráni sa ministerstvo.

V samotnom usmernení však ministerstvo uvádza, že je vydané pre praktické problémy nielen pri vydávaní súhlasov, ale aj pri predlžovaní platnosti súhlasov.

Zelený rezort tvrdí, že neeviduje problémy s vydávaním súhlasov na prevádzkovanie zariadení surovinovou recykláciou. „Usmernenie bolo prioritne pripravované pre množstvo otázok a žiadosti o konzultáciu zo strany pracovníkov štátnej správy pri schvaľovaní zariadení na zhodnocovanie odpadov z plastov materiálovou recykláciou“, konštatuje ministerstvo. Zároveň dodáva, že toto usmernenie plánuje doplniť.

Spresnenie k článku „Kto dostane kód R3 na plasty, určia úradníci podľa nového usmernenia“

1.11.2012 | V článku „Kto dostane kód R3 na plasty, určia úradníci podľa nového usmernenia“, ktorý sme zverejnili na odpady-portal.sk dňa 22.10.2012, ako aj v mesačníku Odpadové hospodárstvo, sme uviedli, že spoločnosť Elektro Recycling prevádzkuje spracovateľské zariadenie v Banskej Bystrici. Táto informácia sa podľa vyjadrenia dotknutej spoločnosti nezakladá na pravde. Spoločnosť predložila len zámer na vybudovanie takéhoto zariadenia v Banskej Bystrici.

Za nepresne uvedený údaj sa spoločnosti Elektro Recycling i čitateľom ospravedlňujeme.

(redakcia)

 

KONTEXT

Na aké opatrenie POH SR 2011-2015 odkazuje MŽP SR?

O.52. pre odpady z obalov a odpady z výrobkov z papiera, skla, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov uprednostňovať materiálové zhodnotenie; za týmto účelom je potrebné, aby hlavné činnosti R3 boli presnejšie definované, keďže sa jedná o rôzny rozsah organických materiálov. U odpadov z plastových obalov a z výrobkov z plastov musí byť výstupom nie odpad, ale surovina. Výstupnou činnosťou materiálového zhodnocovania nesmie byť zmenšovanie, triedenie alebo drvenie odpadu.

Ako MŽP SR upresňuje podmienky pre kód R3?

Príklad: „Sušenie vytriedeného identifikovaného materiálu. Výsledkom sú drte HDPE, PP, PS, ABS, PET vločky atď. Nevyhnutný proces pred konečným extrudovaním materiálu, u fólií aj pred aglomerovaním, pričom požiadavka je, aby výstupný materiál mal maximálne 3-5% vlhkosť.“


Diskusia (6)

 1. Marek Hrabčák22.10.2012 (10:00)
  Štátne orgány sú pri výkone svojej činnosti viazané v prvom rade zákonom (t.j. Zákon + Vyhláška + Nariadenie vlády. Bodka ! )
  a  v  zmysle  tohto  princípu  zákonnosti   nehrá výklad použitý v internom normatívnom akte žiadnu úlohu.
  Princíp   zákonnosti   platí   bezo  zvyšku   a   nepripúšťa   výnimku   zo   svojej aplikácie.

  Porovnaj  analógiu s daňovými otázkami:
  " Daňové riaditeľstvo vydáva metodické pokyny za účelom
  usmernenia  a vysvetlenia  postupov  v sporných  či  nejednoznačných
  otázkach   upravených   zákonom   o správe   daní   a poplatkov   či
  osobitnými   daňovými   zákonmi.   Niekedy   si   však   aj   daňové
  riaditeľstvo  môže  určitú  problematiku  vyložiť  nesprávne.  A tu
  vyvstáva  problém.  Správca  dane  v konaní  a rozhodovaní  sa  riadi
  predmetným  metodickým  pokynom,  ktorý  nie  vždy  musí  byť
  správny,  a tým  de  facto  sám  pri  vydávaní  rozhodnutí,  ako  aktov
  aplikácie  práva,  aplikuje  konkrétne  ustanovenie  zákona  nesprávne,
  a to len na základe metodického pokynu, ktorý ani nie je prameňom
  práva
  .   Takéto   chyby   sa   však   často   odhalia   až   v procese
  preskúmavania  rozhodnutia  v rámci  správneho  súdnictva. "
  (Štrkolec et al, Košice 2011)

 2. Pavel Bolješik29.10.2012 (19:34)

  nerozumiem už príliš dlho a priveľa super rozhonutí na tému R3, či už z dielne ministerstva alebo RF...nerozumiem, prečo ľudia píšucí usmernenia, rozhodnutia o tom nemajú asi ani základné znalosti...prax je znalosť a tá v skoro /možno aj viac/ 50% požiadavok nechce žiadne regranuláty, čo je aj logické...vyššia cena, nezmenená kvalita, čistota drte na vysokej úrovni, to znamená, že recyklátor odpad asi fakt dobre spracováva...o zbytočných nákladoch investičných, prevádzkových /energia, pracovníci..../ ani nehovorím...tak kto je vlastne recyklátor ?? ten čo musí regranulovať??? jasné - sú potreby v regranulátoch, ktoré vychádzajú z technickej a technologickej úrovne kupujúceho-spotrebiteľa, tam je to jasné v prospech regranulátov...ale recyklátor, vyrábajúci kvalitnú drť, priamo použiteľnú vo výrobe je niečo menej, podľa ministerstva áno...a to ste odkiaľ vzali ??? to máte od ľudí, čo používajú naše výrobky , naše drte ??? niekedy sme robili cca 5000 ton drtí v rámci našich prevádzok...dnes možno polovicu...predávame ich spracovateľom aj regranulačným firmám...robíme to 17 rokov...neviem o tom, že by niekto prišiel, spýtal sa, zavolal...len je tu zrazu zákon bez koncoviek, usmernenia bez reálneho, praktického názoru, použitia...stále sa to točí okolo niečoho a nič normálne nevytvára...neviem, či sú to peniaze, vplyv, pokusy o neviem čo...len už 10 rokov nevidím nič dokončené, nič použiteľné na aspoň 80%...

  VTNGF

 3. ELEKTRO RECYCLING30.10.2012 (08:08)

  Vážená redakcia,

  dovoľujem si vám týmto oznámiť, že ak sa k hore uvedenému článku hneď písomne aj verejne neospravedlníte, budeme Vás žalovať za šírenie poplašnej správy a hanobenia mena našej spoločnosti.

  Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. neprevádzkuje v bývalej cementárni žiadne zariadenie a vôbec nie zariadenie na katalytickú depolymerizáciu tzv. chemickú recykláciu. Takéto zavádzanie a titulovanie článku o našej spoločnosti ako opatrenie ,,šité na mieru“ je v rozpore so slušnými mravmi. Zároveň Vám odporúčame preštudovať si slovenskú normu STN  ISO 152 70, ktorú sme implementovali z európskej normy.

   Predpokladali sme, že navodíte čitateľov na diskusiu ako Slovensko implementovalo normu na spracovanie odpadov z plastov. Je to hanba Vášho portálu, keď sami navádzate klamstvami a polopravdami čitateľov do diskusie o tom, čo nemá nič spoločné s odbornou diskusiou nadhodeného problému.

 4. Ing. L. Pápay30.10.2012 (23:01)
  Zahraničná firma je ochotná predať licenciu na uvedenú recykláciu odpadových plastov na 2 vykurovacie oleje. Jedna frakcia sa pridáva do motorovej nafty, druhá vo vlastnej prevádzke alebo v cementárňach.  Komerčne už prevádzka beží 5 rokov, zariadenie (strojné) vyrobiteľné na Slovensku. Šaržovitá technológia. Nároky na plochu: 35 x 45 m (vlastná prevádzka). Kapacita min. 450 t/r/reaktor.  
 5. Odpadové Fóum Slovenska01.11.2012 (00:59)
  prepáčte , že Vám musíme uštedriť pár slov kritiky , ale nie je predsa možné aby ste pomaličky robili z webu s dobrým názvom akýsi bulvár . Tendenčnosť tohto a mnohých iných článkov je nepopierateľná ale tá je všade okolo nás . Čo nás zaráža ešte viac je skutočnosť , ktorá dych vyrážajúcim spôsobom skresľuje realitu a kombinuje veci nekombinované. To by sa mohlo stať že časom sa dočítame , že lekári budú liečiť podľa nového usmernenia a keďže bude trendy tak samozrejme to je zlé . Zaujímavý spôsob prezentácie vlastnej neodbornosti ako keby sme chceli uviesť napríklad že plienky pampers sú nejaké nie vhodné hoc po určitej dobe jednoznačne najlepšie . Aj cez tento názor Vám fandíme lebo prinášate aj užitočný obsah informácií . Odpadové Fórum Slovenska
 6. Radovan Kazda01.11.2012 (09:25)
  Dobrý deň,

  ďakujeme za reakciu, Žiaľ, ťažko sa k vášmu obvineniu z našej tendenčnosti vyjadruje, keďže ste neuviedli konkrétny príklad.

  Čo sa týka samotného usmernenia, nepovažujeme za správne, aby ministerstvo zasahovalo do nezávislosti rozhodovania svojich úradníkov, tým, že im v usmernení odporučí konkrétne zariadenie ako správnu technológiu pre udeľovanie rozhodnutia - bez ohľadu na to, či ide o stavbu zrealizovanú, alebo len plánovanú. Preto sme požiadali ministerstvo o reakciu a podozrenie bolo ministerstvom vysvetlené.

  Spoločnosť Elektro Recycling, z ktorej zámeru ministerstvo okopírovali informácie, o tomto konaní ministerstva nemusela vôbec vedieť, nijakým spôsobom ju preto nepodozrievame z ovplyvňovania ministerstva. To, že sa z kontextu článku cíti byť obvinená z takéhoto podozrenia, nás mrzí, ale i prekvapuje, nakoľko sme sa v tomto texte venovali konaniu ministerstva, nie uvedenej spoločnosti.

  Z každého úspešného projektu na zhodnocovanie odpadov máme úprimnú radosť.

  Radovan Kazda
  šéfredaktor odpady-portal.sk

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

S príchodom Volva bude tlak ešte väčší. Podľa priemyselnej asociácie treba viac kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov.

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Výsledky vládneho auditu envirorezortu posúva polícii. Jeho kompletné znenie však nezverejnili.

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Problémom nebudú ani drobné častice, ktoré sa z plastových výrobkov štiepia opotrebovávaním. Aj tie sa v životnom prostredí prirodzene odbúrajú.