Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2013

Inšpekcia v oblasti odpadového hospodárstva udelila v roku 2013 pokuty 174 subjektom zo 615 kontrolovaných subjektov. Prinášame kompletný prehľad porušení zákonov, ktoré kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2013

redakcia (ilustračné)

Slovenská inšpekcia životného prostredia prešetrovala u subjektov dodržiavanie štyroch zákonov, ktorých prehľad je uvedený nižšie: zákon o odpadoch, zákon o obaloch, zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

Každý odstavec obsahuje konkrétny paragraf zo zákona, ktorého dodržiavanie bolo predmetom kontroly, ďalej v zátvorke počet zistených porušení zákona (počet firiem, ktoré ustanovenia dotyčného paragraf porušili) a paragrafové znenie zo zákona.

1. ZÁKON O ODPADOCH

Pri kontrole dodržiavania zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch inšpekcia zistila nasledujúce skutočnosti:

§7/1c (2 prípady porušenia zákona) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadenia, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton.

§7/1d (12 prípadov porušenia zákona) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) zákona.

§7/1g (1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov,

§7/1h (1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,

§7/1l (1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel.

§7/1r (6) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.

§8/3c (1) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na spracovanie starých vozidiel (§ 49 až 54),

§8/3d (1) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (§ 54a až 54i).

§15/1 (4) Podnikateľ, ktorý vykonáva zber alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania vrátane distribútora, ktorý vykonáva spätný odber (§ 54a ods. 17), je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.

§15/2 (4) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.

§18/1 (11) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.

§18/2 (1) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

§18/3a (1) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov

§18/4a (27) Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,

§18/4b (8) Zakazuje sa zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,

§18/4e (1) Zakazuje sa vykonávať bez súhlasu podľa § 7 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 vyžaduje,

§19/1a (18 zistení porušenia zákona): Držiteľ odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)],

§19/1b (10): Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

§19/1c (4): Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,

§19/1f (1): Držiteľ odpadu je povinný zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich recykláciu alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie,

§19/1g (17): Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak,

§19/1h (54): Držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

§19/1i (61): Držiteľ odpadu je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie.

§19/1j (1): Držiteľ odpadu je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.

§19/1l (2): Držiteľ odpadu je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 79 ods. 3),

§20/2b (19) Odosielateľ nebezpečných odpadov a ten, komu sú podľa zmluvy uvedenej v odseku 1 nebezpečné odpady určené (ďalej len "príjemca nebezpečných odpadov") sú povinní ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov.

§21/1a (4) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo c),

§21/1b (3) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 7 ods. 1 písm. f),

§21/1e (3) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,

§21/1f (4) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi, ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)],

§21/1f (14) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena f) príslušnému okresnému úradu a Recyklačnému fondu,

§39/5b (12) Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 3 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

§39/6 (17) Obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 1) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne48f), použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18.

§39/16 + §39/16b (9) Obec je bez toho, aby bola dotknutá povinnosť obce podľa odseku 5 písm. b), povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre a) papier, plasty, kovy, sklo, b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

§42/5b (1) (5) Ten, kto zabezpečuje zber, regeneráciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadových olejov, je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§42/12b (1) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú povinní ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§44/6b (2) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch, sú povinní ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§44a/5b (2) Výrobca a dovozca kovových obalov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§44/7b (3) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z materiálov uvedených v odseku 1, je povinný viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky, ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§46/6 (11) Výrobca a dovozca plastov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu, ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§46/7b (8) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z plastov, je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§48/8b (10) Výrobca a dovozca papiera a skla je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§48/8b (4) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z papiera a skla, je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§52a/1f (1) Spracovateľ starých vozidiel je povinný viesť a uchovávať evidenciu o vyplatenom finančnom príspevku,

§54/6b (2) Ten, kto vykonáva zber alebo spracovanie starých vozidiel je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

§54ga/6b, §54ga/6c, §54ga/6d (3) Kolektívna organizácia je povinná oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedla v žiadosti podľa odseku 3 alebo v prílohách podľa odseku 4 do 30 dní odo dňa vzniku zmeny; viesť evidenciu podľa § 54b ods. 1 písm. o) a ohlasovať z nej údaje jednotlivo a súhrnne za všetkých výrobcov elektrozariadení, pre ktorých zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom; zabezpečiť spoločné plnenie povinností výrobcov elektrozariadení v rozsahu zmluvy s výrobcami elektrozariadení.

2. ZÁKON O OBALOCH

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
SIŽP

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.