Inšpektori životného prostredia uložili pokuty za trištvrte milióna eur | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

SIŽP v roku 2014: Inšpektori uložili pokuty za takmer 727 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 475 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila približne pri každej piatej z nich. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 609 pokút v celkovej výške takmer 727 000 eur a 173 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty smerujú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Inšpektori životného prostredia vlani uložili pokuty za takmer 727 tisíc eur

Fotolia

Najvyššiu pokutu, 40 727 eur, uložili inšpektori spoločnosti Kúpele Brusno za ober podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy.

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom dostalo pokutu vo výške 16 000 eur za to, že si mimo lesného pôdneho fondu, bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody, objednalo výrub 1212 drevín a 10 740 m2 krovín na území CHKO Východné Karpaty, CHVÚ Laborecká vrchovina a na území európskeho významu Dukla.

Ďalšie dve pokuty po 15 000 eur museli zaplatiť firmy TEZAS Prievidza za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky odpadov do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia a Služby Kysucký Lieskovec – Skládka odpadov Kysucký Lieskovec za to, že nevyvážali nadbytočnú priesakovú kvapalinu, následok čoho bolo preplnenie akumulačnej nádrže, podmočený terén a pretekanie priesakovej kvapaliny do povrchového toku. Súčasne nepredložili žiadne doklady o vývoze priesakovej kvapaliny, ani doklad o existencii signalizácie výšky hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži a skládku dlhodobo nemonitorovali.

Z hľadiska zvyšovania environmentálneho vedomia verejnosti kládli inšpektori aj v minulom roku osobitný dôraz na prešetrovanie podnetov, ktoré dostali predovšetkým od občanov, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov. Z celkového počtu 776 vybavovaných podnetov prešetrili 521, pričom porušenie zákona zistili v 232 prípadoch.

Environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov sa zlepšilo, o čom svedčí ďalší pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí. Tento pozitívny trend pokračuje kontinuálne už štvrtý rok,“ hodnotí generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák. Kým v roku 2011 bol podiel porušenia právnych predpisov 27,9 percenta z celkového počtu vykonaných kontrol, v roku 2012 to bolo 25,3 percenta a vlani už len 22,2 percenta, čo znamená za štyri roky pokles o takmer 6 percent.

Na tomto trende má hlavnú zásluhu predovšetkým dôsledná kontrolná činnosť inšpekcie. Veď v prvých rokoch jej 23-ročnej  existencie dosahoval podiel porušenia právnych predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia až 70 percent,“ dodáva Oto Hornák a  pripomína, že v tomto roku, vzhľadom na uskutočnené a pripravované legislatívne zmeny v environmentálnej oblasti, čakajú inšpekciu ešte náročnejšie úlohy ako vlani. Inšpekcia urobí všetko pre to, aby ich úspešne zvládla. 

Popri kontrolnej činnosti pokračovala SIŽP v minulom roku aj v povoľovacej činnosti, konkrétne vo vydávaní integrovaných povolení pre činnosť tých prevádzok, na ktoré sa vzťahuje zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Vydala 482 právoplatných rozhodnutí, z ktorých v 239 prípadoch išlo o stavebné konanie inšpekcie ako špeciálneho stavebného  úradu a v 15 prípadoch boli integrované povolenia zrušené.

Značky
inšpekciaSIŽP

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

V súčasnosti na Slovensku sanujeme v priemere osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých envirozáťaží by trvala viac ako sto rokov.

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.