NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podáva pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky 366/2015.

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov

Foto: Fotolia

 • Slovník |  28.02.2016 |  redakcia

Prevziať tlačivo - Príloha č. 5 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. (PDF)

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, určuje § 58 zákona č. 79/2015 o odpadoch:

(1) Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

(2) Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.

(3) Ak koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, že pôvodca odpadu z obalov nepostupuje v súlade s odsekmi 1 a 2, je povinné oznámiť túto skutočnosť inšpekcii.

(4) Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je povinné množstvá, ktoré mu boli ohlásené podľa odseku 2, rozdeliť medzi organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobcov obalov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe ich trhového podielu podľa § 52 ods. 24; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, sú oprávnení im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 54 ods. 1 písm. d).

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov

Kto je pôvodca odpadu?

Pôovodcu odpadu a osoby nakladajúce s odpadom špecifikuje §4 ods. 1 zákona o odpadoch:

(1) Pôvodca odpadu je

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov

Ohlásenie sa podáva podľa § 5 Vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Podáva ho pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.


Spôsob vypĺňania tlačiva Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov

Pôvodca odpadu z obalov

 • Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

 • Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

 • IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Prvé miesto zberu odpadov z obalov

 • Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

 • Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

 • IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

 • Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia.

 • Číslo registrácie/rozhodnutia uvedie sa číslo registrácie podľa § 98 zákona alebo číslo rozhodnutia udeleného súhlasu podľa § 97 zákona.

 • Čas platnosti rozhodnutia uvedie sa dátum platnosti.

Zariadenie na zhodnocovanie

 • Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

 • Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

 • IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

 • Číslo rozhodnutia uvedie sa číslo rozhodnutia prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 alebo prvého zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 – R11

 • Čas platnosti rozhodnutia uvedie sa dátum platnosti.

Údaje o odpade z obalov

 • Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

 • Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

 • Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

 • Hmotnosť – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov v tonách.

 • Kód nakladania – uvedie sa kód R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Časové obdobie – uvedie sa časové obdobie, za ktoré sa podáva ohlásenie.

 • Vystavil – uvedie sa meno a priezvisko zodpovednej osoby pôvodcu odpadov z obalov.

 • Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.