NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Čo znamenajú zmeny v zákone o odpadoch pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení?

Úpravy v zákone č . 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisoch vyplývajúce zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 /EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení prinášajú pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení dve dôležité zmeny.

Zmeny v zákone o odpadoch pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení

Prvou je zmena vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod zákon o odpadoch (tzv. „otvorený rozsah“), druhou zmena v kategorizácii elektrozariadení.

V polovici augusta do platnosti vstúpil tzv. „otvorený rozsah“ vymedzenia – teda definícia toho, čo je elektrozariadenie podľa zákona o odpadoch.

Podľa upravenej legislatívy je to každé elektrozariadenie okrem špecifických, konkrétne stanovených výnimiek, teda veľké pevné inštalácie, veľké stacionárne priemyselné náradia, vesmírne zariadenia, dopravné prostriedky, necestné pojazdné stroje určené na profesionálne používanie, elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja sprístupnené len medzi podnikmi, zdravotnícke pomôcky in-vitro infikovateľné pred koncom životného cyklu a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.

Množina elektrozariadení, ktoré od 15. 8. 2018 spadajú pod zákon o odpadoch,

sa teda rozšírila, no kategorizácia elektrozariadení zostáva bez zmeny až do 1. 1. 2019.

Čo je nové od 15. augusta 2018

Ak ste výrobca alebo dovozca a všetky elektrozariadenia, ktoré uvádzate na trh, aj ohlasujete, nič sa pre vás nemení.

Pozor však na výnimky, ktoré zmena legislatívy priniesla – odporúčame si ich skontrolovať.

Ak ste doteraz neohlasovali všetky elektrozariadenia uvedené na trh, mali by ste tie doteraz neohlasované porovnať s výnimkami a kritériami, ktoré stanovuje zákon.

Po 15. auguste (v ohlásení za 3. štvrťrok 2018) tak neohlásite len tie, ktoré spĺňajú kritériá výnimiek, všetky ostatné musíte ohlásiť. A to tak, že v kvartálnom ohlásení za 3. a 4. štvrťrok 2018 v už existujúcej kategorizácii ich zaradíte pod „iné nezaradené do hmotnosti...“

Prvýkrát tak budú mať vplyv na kvartálne ohlásenie za 3. štvrťrok podávané do 25. októbra 2018 elektrozariadenia ako tepelné čerpadlá, svietidlá z domácnosti, frekvenčné meniče či elektromery, ktoré doteraz neboli jednoznačne definované.

Nová kategorizácia elektrozariadení

Od 1. januára 2019 do platnosti vstúpi nová kategorizácia elektrozariadení, keďže sa prechádza zo sú časných desiatich na šesť kategórií.

Prvé tri kategórie sú jednoduché. Pri ďalších troch je základným kritériom pre zaradenie ich veľkosť (dĺžka najdlhšej hrany), a nie použitie či hmotnosť.

Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu

Sem patria zariadenia z pôvodnej kategórie 1 (chladničky, mrazničky, klímy atď.) a tiež časť zariadení kategórie 10 (automaty na výdaj chladených nápojov).

Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

Sem patria zariadenia z pôvodnej kategórie 3 a 4 (monitory a televízory), ale tiež tablety, laptopy, notebooky, čítačky kníh z pôvodnej kategórie 3.

Kategória 3: Svetelné zdroje

Sem patria svetelné zdroje z pôvodnej kategórie 5, a to žiarivky, výbojky, LED žiarivky.

Kategória 4: Veľké zariadenia

Sem patria zariadenia, ktoré nie sú zaradené do predchádzajúcich troch kategórií a sú väčšie ako 50 cm (ktorákoľvek hrana). Patrí sem väčšina veľkých domácich zariadení pôvodnej kategórie 1, časť IT zariadení ako veľké kopírky a tlačiarne pôvodnej kategórie 3, časť kategórií spotrebnej elektroniky, nástrojov, hračiek, svietidiel, zdravotníckych pomôcok, meracích a monitorovacích prístrojov a predajných automatov (pôvodné kategórie 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10).

Kategória 5: Malé zariadenia

Sem patria zariadenia, ktoré nepatria do kategórií 1, 2 a 3, nie sú IT zariadenia a sú menšie ako 50 cm (každý vonkajší rozmer). Teda väčšina malých domácich zariadení pôvodnej kategórie 2, časť kategórií spotrebnej elektroniky, nástrojov, hračiek, svietidiel, zdravotníckych pomôcok, meracích a monitorovacích prístrojov a predajných automatov (pôvodné kategórie 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10).

Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia

Sem patria elektrozariadenia, ktoré sú IT a telekomunikačné zariadenia (pôvodná kategória 3) a sú menšie ako 50 cm (každý vonkajší rozmer).

Ste členom SEWA? Realizáciu zmien vyplývajúcich zo zákona vám uľahčíme

SEWA, organizácia zodpovednosti výrobcov, pod jednou strechou plní legislatívne normy za výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov. Pomáha tiež firmám, inštitúciám, mestám a obciam zbaviť sa starých elektrozariadení a batérií.

Vzhľadom na komplikovanosť rozhodnutia pri zaraďovaní SEWA pripravila pre svojich členov novú štruktúru ohlásenia a cenníka platných od 1. 1. 2019, ktorú nájdete na webovej stránke www.sewa.sk.

Ak ju potrebujete v editovateľnej forme, stačí napísať na sewa@sewa.sk, či zavolať na telefónne čísla 02/4910 6824 alebo 02/4910 6823.

Nová štruktúra ohlásenia a cenníka napomáha zaraďovaniu elektrozariadení do nových kategórií, kde je mnoho elektrozariadení už priamo (arbitrárne) zaradených do niektorej kategórie (teda nie je potrebné napr. zisťovať dĺžku).

Minimalizujú sa tak aj nevyhnutné zásahy do informačných systémov, keďže nová štruktúra v maximálnej možnej miere zachováva existujúce vytvorené skupiny elektrozariadení, ktoré sú kompletne priradené do niektorej z nový ch kategórií.

Výrobcom a dovozcom elektrozariadení i celé mu distribučné mu reťazcu pomáha uvádzať rovnaký recyklačný poplatok až po koncového spotrebiteľa (čo je legislatívna povinnosť), a to uvádzaní m kusových sadzieb recyklačných poplatkov za jednotlivé elektrozariadenia z domácností.

Nová štruktúra tiež reflektuje hmotnostné rozdiely.

Ďalšie povinnosti súvisiace s novou kategorizáciou elektrozariadení

Ak ste klientom SEWA, nemusíte myslieť na „preregistráciu“ výrobcu alebo dovozcu z pôvodných na nové kategórie (do 31. 12. 2018), zabezpečíme to za vás.

Rovnako nie je potrebné spätné zisťovanie dát podľa nových kategórií pre určenie cieľa zberu (vychádza z množstiev za posledné tri roky) alebo zberové ho podielu (vychádza z množstiev za posledný rok).

Ohlásenie EEZ do SEWA malo v minulosti detailnú a rozsiahlu štruktúru, dnes však SEWA nemusí od svojich klientov žiadať dá ta v novej štruktúre za predchádzajúce obdobia, pretože vďaka detailný m údajom a s akceptovateľnou presnosťou vie za nich určiť a rozdeliť do nových kategórií aj nimi ohlásené historické množstvá.

Staňte sa naším členom a zákonné povinnosti vybavíme za vás

SEWA je počtom členov – výrobcov elektrozariadení – najväčšou organizáciou zodpovednosti na Slovensku.

Veľkosť, štruktúra členskej základne a fakt, že jej riadiacim orgánom je najväčšie slovenské profesijné združenie najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií ITAS, sú pre plnenie jej cieľov kľúčové.

SEWA svojimi výsledkami a aktivitami neustále potvrdzuje, že jedine organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá je samotnými výrobcami aj riadená, dokáže efektívne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami, a zároveň vnímať záujmy svojich členov cez optiku reálnych skúseností.

Odpadová legislatíva je svojím rozsahom a dynamikou zmien náročná.

Máloktorá firma má však kapacity na to, aby jej mohla venovať také množstvo pozornosti, aké si naozaj vyžaduje.

SEWA sa sústreďuje na maximálne cenovo efektívne nakladanie s prostriedkami svojich členov a odbremeňuje ich od všetkých úkonov, ktoré nemusia nevyhnutne vykonať sami.

Tak sa môžu venovať iba svojmu core biznisu. Samozrejmosťou je aj vzdelávanie či konzultačné dni.

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte formulár na našej stránke a my vám ušetríme administratívne náklady, ponúkneme efektívne riešenia vašich zákonných povinností a pomôžeme pri plnení dodatočných povinností.

Získate v nás stabilného partnera, ktorému dôveruje viac ako 600 výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

Poskytneme vám tiež prístup k plneniu zákonných povinností v iných krajinách, podporu a poradenstvo, ako aj certifikát o plnení zákonných povinností, ktorý sa vám zíde pri tendroch a verejných obstarávaniach.

Všetko o nás nájdete na www.sewa.sk.

SEWA, a.s. 

Značky
SEWA

Mohlo by vás zaujímať

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Slovenské cementárne a vápenky vlani spálili takmer 350 000 ton alternatívnych palív. Domáce kapacity na pokrytie tohto dopytu nestačia.

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2020/07

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2020/07

Čo obsahuje júlové vydanie mesačníka o odpadovom hospodárstve s prílohou pre energetiku ENERGO?

Pavol Prepiak: Kapacity na spracovanie materiálov zo starých vozidiel postupne vypadávajú

Pavol Prepiak: Kapacity na spracovanie materiálov zo starých vozidiel postupne vypadávajú

Niektoré typy odpadu z vyradených áut sa síce vyseparujú, no nemá ich kto ďalej zhodnotiť. Spracovateľov „R“ odpadu je čoraz menej, upozorňuje viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.