NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Bioodpad, potravinový odpad, cirkulárna ekonomika. Zlatý mravec 2018 pozná víťazov

Ocenenia pre najlepšie odpadové projekty odovzdali 21. novembra 2018 na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2018.

Bioodpad, potravinový odpad, cirkulárna ekonomika. Zlatý mravec 2018 pozná víťazov

Víťazi Zlatého mravca 2018 | Foto: Odpady-portal.sk

Tento rok bolo do súťaže Zlatý mravec prihlásených celkovo 18 projektov. O výsledkoch rozhodovala sedemčlenná odborná hodnotiaca komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Komunálne odpadové hospodárstvo

V kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo sa víťazom pre rok 2018 stalo Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi za projekt Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Ľuboš Kolárik, Peter Kuba, Filip Macháček

Ľuboš Kolárik, predseda predstavenstva (druhý zľava), Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR (štvrtý zľava) a Peter Kuba, prezident Združenia organizácií verejných prác Slovenska. | Foto: Odpady-portal.sk

Ponitrianske združenie obcí od roku 2005 zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom pre 65 obcí s takmer 80 000 obyvateľmi. Zaviedlo efektívny solidárny a zásluhový systém založený na individuálnom vážení s adresným vyhodnocovaním zberu.

Združenie sa pričinilo o výrazné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, znížil sa i počet nelegálnych skládok na území obcí. Dôsledkom uskutočnených zmien je každoročný nárast vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Združenie v súčasnosti dosahuje 46 % mieru triedenia komunálnych odpadov.

Firemné odpadové hospodárstvo

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom pre rok 2018 stala spoločnosť TESCO STORES SR za projekt „Znižovanie objemu potravinového odpadu/ boj proti plytvaniu potravinami“.

Spoločnosť Tesco, ako jeden z významných maloobchodných predajcov potravín na Slovensku, prijala medzi svoje strategické priority znižovanie potravinového odpadu, a to nielen vo vlastných prevádzkach, ale i naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Britský obchodný reťazec prepája znižovanie potravinového odpadu s charitatívnou činnosťou. Spoluprácou s Potravinovou bankou Slovenska spoločnosť v roku 2017 darovala vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky celkovo až 577 ton prebytkov potravín.

Ako prvý obchodný reťazec v SR spustil pilotný projekt elektrického kompostovania potravinového odpadu.

Katarína Pšenáková, Veronika Bush (obe Tesco), Filip Macháček (MŽP SR), Raffael Fruscio (Reclay Group). | Foto: Odpady-portal.sk

Inovatívne riešenia

V tejto kategórii sa víťazom pre rok 2018 stala spoločnosť PANARA v spolupráci so spoločnosťou ENVIROCARE a so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, FCHPT za projekt „NONOILEN“.

Projekt NONOILEN predstavuje progresívne riešenie problému neustále rastúceho množstva plastového odpadu. Ide o novo vyvinutý materiál, založený na dvoch polyméroch pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín, plne biodegradovateľných, pričom mechanické vlastnosti NONOILENU sú porovnateľné s vlastnosťami bežne používaných syntetických plastov.

NONOILEN má predpoklady na nahradenie značnej časti plastových výrobkov, najmä jednorazových, s krátkou dobou životnosti. Z uvedených dôvodov má tento materiál vysoký potenciál uplatnenia na globálnom trhu.

Pavel Alexy

prof. Pavel Alexy (vľavo), Filip Macháček (MŽP SR), Petra Rauch (APOH) | Foto: Odpady-portal.sk

Environmentálna výchova

V kategórii Environmentálna výchova sa víťazom pre rok 2018 stala spoločnosť CURADEN Slovakia v spolupráci s organizáciami CEEV Živica, Nadácia Ekopolis, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Priatelia Zeme SPZ, Polyplast v.d., Direct Parcel Distribution SK s.r.o. za projekt „Eko Alarm“.

Petra Cséfalvayová

Branislav Moňok, Petra Cséfalvayová | Foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosti CURADEN, zástupkyni švajčiarskej značky CURAPROX, sa v snahe o znižovanie environmentálnej stopy výrobcu, podarilo zaviesť projekt zberu použitých zubných kefiek a vyrábať z nich koše na triedený zber odpadu.

Vo svojom úsilí spoločnosť pokračuje a spoluprácou so štyrmi mimovládnymi organizáciami v rámci projektu EkoAlarm, zavádza systém triedeného zberu odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.

Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.

Študentský projekt

V tejto kategórii sa víťazom pre rok 2018 stala Mgr. Stella Slučiaková, z Univerzity Komenského v Bratislave, Fakult matematiky, fyziky a informatiky za projekt „CGE model kruhovej ekonomiky Slovenska“.

Martin Haluš

Ocenenie preberá v zastúpení Martin Haluš (IEP SR). Šek v hodnote 400 EURO odovzdáva zástupkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia, Ing.Michaela Ploszeková. VW Slovakia je tradičným sponzorom kategórie Študentský projekt. | Foto: Odpady-portal.sk

Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce. Študentke sa podarilo vytvorenie prvého národného CGE (sí-dží-í) modelu, ktorý je obohatený o prvky obehového hospodárstva. Okrem toho práca hodnotí možné ekonomické dopady zvyšovania poplatkov za skládkovanie.

Stella Slučiaková

Stalla Slučiaková | Foto: IEP, MŽP SR

Čestné uznania

Tento rok boli vyhlasovateľmi a hodnotiacou komisiou udelené aj dve čestné uznania.

Nositeľom prvého pre rok 2018 sa stáva Bored Monkey s.r.o. za projekt „Garbage Gobblers“.

Cenu prebrala Mgr. art. Táňa Zacharovská – autorka projekt. Foto: Odpady-portal.sk

Autorke projektu sa podarilo vytvoriť interaktívnu tabletovú hru Garbage Gobblers, určenú pre deti od 3 do 12 rokov. Jedinečnosť hry spočíva v tom, že nielen učí triediť odpad, ale hlavne vytvára emocionálny vzťah k ochrane prírody prostredníctvom vizuálnej a hudobnej spätnej väzby a nabáda hráča k zmene správania aj v reálnom životom. Hra je dostupná ako bezplatná aplikácia na Google play.

Druhé čestné uznanie hodnotiaca komisia udelila Centru environmentálnych aktivít za projekt „Mladí reportéri pre životné prostredie“

Projekt Mladí reportéri pre životné prostredie sa úspešne uplatňuje v prostredí mnohých slovenských základných a stredných škôl. Spája ciele environmentálnej a mediálnej výchovy na školách a zároveň svojich účastníkov a ich početnú divácku komunitu učí dívať sa kriticky okolo seba, identifikovať miestne problémy životného prostredia, informovať o nich a navrhovať možné riešenia.

Cenu preberá Andrea Henčeková a Matej Majerský, účastníci projektu | Foto: Odpady-portal.sk

Ocenenie Zlatý mravec sa každoročne udeľuje najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva SR vo vybraných piatich kategóriách. Najvyššie ocenenie v tejto súťaži získavajú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosiahli v tomto roku významné úspechy, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny, prínosy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.

Hlavným vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Reclay Slovensko, spoluvyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve a Združenie organizácií verejných prác Slovenska.


Mohlo by vás zaujímať

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Konzultácie k zámeru pripojiť sa do ETS potrvajú do začiatku augusta.

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Zabezpečenie kontinuálneho chladenia by mohlo ročne zachrániť 620 miliónov ton potravín a znížiť emisie z potravinového odpadu o viac ako 40 %. Podobné výsledky sa však dajú docieliť aj skrátením dodávateľských reťazcov.

X
X
X
X