Zmeny v pracovnom práve. Plníte si svoje povinnosti? | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zmeny v pracovnom práve. Plníte si svoje povinnosti?

Nový rok priniesol viacero zaujímavých zmien a to nie len v oblasti odpadového hospodárstva, ale tiež v oblasti pracovného práva. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2019/02.

Zmeny v pracovnom práve. Plníte si svoje povinnosti?

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  09.02.2019 |  Helga Maďarová | Dvořák Hager & Partners

Keďže sa táto oblasť týka každého podnikateľa, ktorý má aspoň jedného zamestnanca, zmeny sú relevantné aj pre sektor odpadového hospodárstva, energetiky a vodného hospodárstva.

Povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta

Do 31. 12. 2018 zamestnávatelia neboli povinní oznamovať voľné pracovné miesta a robili tak len na dobrovoľnej báze, napr. pri obsadzovaní pracovnej pozície prostredníctvom na to určených webových portálov. Od 1. 1. 2019 sú zamestnávatelia povinní každé voľné pracovné miesto nahlásiť.

Túto povinnosť upravuje § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza.

Voľné pracovné miesto je možné nahlásiť bezplatne prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Tiež je možné vyplniť na to určené tlačivo zverejnené na stránke www.upsvar.gov.sk, ktoré sa zašle poštou, elektronicky alebo faxom na príslušný úrad.

Ak podnikatelia využívajú komerčné webové portály ako www.profesia.sk alebo www.kariera.sk, zverejnenie voľného pracovného miesta prostredníctvom nich sa bude považovať za dostatočné a je prijateľné pre účely splnenia zákonnej oznamovacej povinnosti. V takom prípade však treba rátať so spoplatnením služby.

Ak však zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný ho nahlásiť na úrade práce, v územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto nachádza. V týchto prípadoch nebude možné voľné pracovné miesto nahlásiť prostredníctvom komerčných webov a zverejnenie prostredníctvom nich sa nebude považovať za splnenie povinnosti.

Ak si zamestnávateľ nesplní oznamovaciu povinnosť, hrozí mu pokuta vo výške 300 eur za každé porušenie.

Povinnosť ohlasovať zamestnancov v 2. kategórii

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov v 2. kategórii práce z hľadiska zdravotného rizika, majú povinnosť ohlásiť ich úradu verejného zdravotníctva do 15. 1. príslušného kalendárneho roka. Do druhej kategórie patria napríklad práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený zobrazovacím technikám (monitory, počítače), či majú charakter tzv. sedavého zamestnania – pôjde najmä o práce (pracovné pozície) administratívneho charakteru, účtovníkov, výrobných pracovníkov a pod.

Ohlásenie je možné vykonať prostredníctvom určeného formulára, ktorý je možné nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Uvádza sa v ňom názov pracoviska, pre ktoré zamestnanci vykonávajú prácu a počet zamestnancov pracoviska. Tiež je nevyhnutné špecifikovať názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci v rámci výkonu práce vystavení. Formulár sa zasiela na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Keďže zamestnávatelia majú prvýkrát túto povinnosť v roku 2019, Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlásenie, že ohlasovaciu povinnosť bude považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 30. 6. 2019.

Za nesplnenie tejto povinnosti môže príslušný orgán udeliť pokutu vo výške 150 eur až 20 000 eur.

Minimálna mzda sa zvyšuje

Od 1. 1. 2019 sa zvyšuje minimálna mzda z pôvodných 480 eur na 520 eur mesačne, hodinová mzda sa zvyšuje na 2,989 eur za hodinu. Ide, samozrejme, o minimálne mzdové nároky určené pre stupeň náročnosti práce 1. Minimálne mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do stupňa náročnosti 2 – 6 sa zvyšujú podľa zákonného koeficienta.

Príspevok na rekreáciu

Zákonník práce zavádza novú povinnosť pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Títo zamestnávatelia sú povinní poskytnúť zamestnancom, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na ich vlastnú žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca, manžela alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti a detí na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním, stravovaním a podobne. Tieto výdavky však musia byť vynaložené v Slovenskej republike, preto výdavky súvisiace s turizmom v zahraničí nie sú relevantné pre výpočet výšky príspevku.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Zamestnávateľ môže splniť túto povinnosť aj prostredníctvom rekreačného poukazu vydaného podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Zákaz dohodnúť mlčanlivosť o mzde a pracovných podmienkach

Od 1. 1. 2019 Zákonník práce posilňuje právo zamestnancov na rovnaké zaobchádzanie a na rovnakú mzdu za vykonanú prácu.

Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť alebo s ním dohodnúť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.

Ustanovenia pracovnej zmluvy, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné. Toto platí aj pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak zamestnanec nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdového ohodnotenia, nesmie ho zamestnávateľ žiadnym spôsobom negatívne postihovať.

Zjednodušenie zamestnávania príslušníkov tretích krajín

Zmena zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov spôsobila, že proces udelenia povolenia na pobyt pre osoby z tretích krajín sa zjednodušuje a zrýchľuje.

Zjednodušuje sa proces udelenia povolenia s cieľom zamestnania pre osoby pracujúce vo sfére s nedostatkom pracovnej sily a v technologických centrách. Lehota na vybavenie žiadosti o udelenie pobytu na CP sa skracuje z 90 na 30 dní. 

JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E, CIPM
Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozemok s environmentálnou záťažou môže vyjsť vlastníkov draho

Pozemok s environmentálnou záťažou môže vyjsť vlastníkov draho

Aj napriek vetu prezidentky parlament schválil novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Medzinárodný obchod s odpadom sa stále zväčšuje a Európska únia v ňom zohráva významnú rolu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska

Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska

Experti OZV ENVI - PAK vďaka dátam z analýz znečistenia v triedenom zbere papiera a plastov hľadali súvislosti medzi spôsobom zberu a mierou znečistenia odpadu.