NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

COVID-19 ovplyvňuje legislatívu v oblasti životného prostredia

Poslanci NR SR reagujú na aktuálnu pandémiu ochorenia COVID-19 prijímaním nových zákonov, ktoré majú obmedziť jej negatívne vplyvy na jednotlivých občanov a podnikateľov na Slovensku. Článok vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/05.

COVID-19 ovplyvňuje legislatívu v oblasti životného prostredia

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  13.05.2020 |  JUDr. Katarína Liebscherová

Dňa 7. apríla prijala NR SR balík opatrení, ktoré sa týkajú životného prostredia. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-191 ( „Novela“), novelizuje celkovo 11 osobitných zákonov.

Novela sa primárne zameriava na plynutie a predĺženie procesných lehôt, ustanovených v jednotlivých zákonoch, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením Covid-19.

Prevažne ide teda o dočasné opatrenia, ktoré po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu stratia svoju účinnosť. V mnohých prípadoch predmetné zmeny budú znamenať predĺženie administratívnych konaní. Nižšie vám prinášame prehľad zmien podľa jednotlivých zákonov.

Zákon o ochrane prírody a krajiny2

V zmysle Novely neplynú od 9. 4. 2020 až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 nasledujúce lehoty:

  • lehota na uplatnenie si nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania3;
  • lehota na prerokovanie pripomienok k zámeru na vyhlásenie chráneného územia4;
  • lehota na miestne zisťovanie pri uplatnení nároku na náhradu škody5.

Novelou sa posunula aj účinnosť nových ustanovení o územiach medzinárodného významu6 z 1. 9. 2021 na 15. 4. 2020. Účelom tejto zmeny je zabezpečenie náležitej ochrany pre územia medzinárodného významu aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, na ktoré sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv.

Zákon o vodách7

Podľa pôvodného znenia zákona bolo potrebné povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa zákona o vodách účinného do 14. 3. 2018 uviesť do súladu so zákonom do 31. 12. 2020, inak strácajú platnosť. Novela predĺžila túto lehotu do 31. 12. 2021.

Zákon o Environmentálnom fonde8

Environmentálny fond je povinný najneskôr do 30. 6. zverejniť na svojom webovom sídle špecifikáciu činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Podľa Novely je Environmentálny fond povinný vyššie uvedené zverejniť až do 31. 8. 2020.

Taktiež sa posúva termín na predkladanie žiadostí o podporu a o dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, a to z pôvodného termínu do 31. 10. 2020, na nový termín do 15. 12. 2020.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie9

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 platia pre konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nasledujúce nové pravidlá:

  • prerokovania alebo konzultácie sa vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe;

  • neplynú lehoty na vykonanie verejného prerokovania a už zvolané verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19;

  • obec zverejňuje dokumentáciu k jednotlivým konaniam10 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle do desiatich dní. Len v prípade, ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť.

Zákon o geologických prácach11

Záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie odovzdá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd12 ministerstvu až do 30. júna 2021 (pôvodný termín bol do 30. júna 2020).

INISOFT

Zákon o ochrane pred povodňami13

Novela upravila aj predkladanie jednotlivých druhov súhrnných správ o priebehu povodní podľa § 19 zákona o ochrane pred povodňami. Jednotlivé správy sa predkladajú po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do piatich až tridsiatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie, podľa druhu súhrnnej správy o priebehu povodní.

Zákon o ovzduší14

Okresný úrad v sídle kraja je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia tridsaťdňovej lehoty na zverejnenie programu určujúceho opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Táto lehota neplynie až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ)15(IPKZ)

V zmysle Novely sa predĺži trvanie aj niektorých konaní podľa zákona o IPKZ. Až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 neplynú lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania.

Zákon o odpadoch16

Aj v konaniach podľa zákona o odpadoch, v ktorých sa má vykonať miestna obhliadka, ústne pojednávania alebo nazeranie do spisov, neplynú lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí až do odvolania krízovej situácie. Lehoty taktiež neplynú v prípade povinností súvisiacich s odstránením nezákonne umiestneného odpadu.

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje17

Novela oddialila zálohovanie jednorazových obalov na nápoje o jeden rok. Zálohovanie na Slovensku sa začne najskôr v roku 2023. Jednorazové obaly na nápoje môžu byť v zmysle Novely uvádzané na trh do 31. decembra 2022 alebo distribuované do 30. júna 2023. Účelom posunutia zálohovania jednorazových obalov na nápoje má byť zabezpečenia riadneho procesu výberu správcu, ktorý je časovo náročný.


1 Zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
2 Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny.
3 § 100 zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny.
4 § 50 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny.
5 § 101 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny.
6 § 28b zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny.
7 Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
8 Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde .
9Zákon č. 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10 Dokumentácia podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11 Zákon č. 569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon).
12 § 21 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
13 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
14 Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší.
15 Zákon č. 39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17 Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

JUDr. Katarína Liebscherová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Slovenské cementárne a vápenky vlani spálili takmer 350 000 ton alternatívnych palív. Domáce kapacity na pokrytie tohto dopytu nestačia.

Ako a kam správne vyhodiť použité rúško a hygienické potreby? Pamätajte na tri zásady

Ako a kam správne vyhodiť použité rúško a hygienické potreby? Pamätajte na tri zásady

Nesprávne nakladanie s odpadom, ktorý je kontaminovaný koronavírusom COVID-19, môže spôsobiť sekundárny prenos ochorenia. Nadácia REDOX vyzýva ľudí, aby s odpadom nakladali zodpovedne.

Päť dobrých správ o triedenom zbere na Slovensku

Päť dobrých správ o triedenom zbere na Slovensku

Recyklácia odpadov je na vzostupe, triedený zber rastie a Slovensku sa darí plniť mnohé z recyklačných cieľov. Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK, zhrnul päť povzbudivých správ o triedenom zbere.