Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 9. - 15. 6. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 9. - 15. 6. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 09.06.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Pustí sa Rakúsko cestou zálohovania? Odpovede bude hľadať online kongres | Odpady-portal.sk | Kongres „Zálohové systémy ako faktor úspechu moderného obehového hospodárstva“ sa uskutoční 26. júna od 9:30.

Zero Waste Europe: Existuje tu veľká závislosť na spaľovniach | Odpady-portal.sk | Environmentálna organizácia Zero Waste Europe vyzýva na zavedenie nového systému mechanicko-biologického spracovania zmesového odpadu v EÚ.

Rakúsko je lídrom v oblasti nakladania s odpadom. Prečo je to tak? | Odpady-portal.sk | Dvadsať rokov malo Rakúsko separovaný zber odpadu, no až zákon z roku 2004, ktorý zakázal skládkovanie zmiešaného komunálneho odpadu, znamenal skutočný prielom.

Je sklený obal ekologickejší ako plastový? | Vat.pravda.sk | Je naozaj sklo ekologickejšie ako plastový obal alebo nápojový kartón, ktorý tiež obsahuje trochu plastu?

Šéf Lidlu: Chceme vychovať ľudí, aby redukovali plasty | Ekonomika.pravda.sk | Spoločnosť Lidl z vlastnej iniciatívy začala so zálohovaním PET fliaš. Desať centov z každej plechovky a plastovej fľaše, ktorú zákazníci odovzdajú v dvoch prevádzkach v bratislavskej mestskej časti Ružinov, pritom venuje na obnovu zelene miestneho parku Ostredky.

Ján Chovanec: ZEVO a recyklácia si nekonkurujú. Je to presne naopak | Hnonline.sk

Debata o recyklácii potrebuje reštart. Čím skôr tým lepšie | Hnonline.sk | O recyklácii materiálov a jej význame pre udržateľnosť života netreba viesť siahodlhé diskusie. Je nepochybné, že prírodné suroviny sú vyčerpateľné a jedného dňa narazíme na realitu ich nedostatku.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku | Celková hodnota obstarávania: 930 000,00 EUR bez DPH 

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica | Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie pracoviska zberu druhotných surovín, prevádzka Tornaľa | Zmena sa dotýka plánovaných prevádzkových činnosti a prevádzkových objektov v jestvujúcom zariadení firmy SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., slúžiacom ako zberňa a výkupňa druhotných surovín, a to: 1.Rozšírenia druhov odpadov o odpady nebezpečne ( batérie , elektroodpady a staré vozidlá ) 2.Rozšírenie plochy zberu pre uloženie dostatočného množstva kontajnerov a skladov. Kapacita zariadenia zberu odpadov sa nezmení a zostane zachovaná v rozsahu súčasného povolenia na činnosť. Navrhovaná zmena činnosti zberu odpadov je navrhovaná v existujúcich prevádzkových priestoroch zariadenia na nakladanie s odpadmi pričom nevyžaduje žiadne stavebné alebo investičné práce.

Oznámenie o zmene | Mesto Dubnica nad Váhom | Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom | Jedná sa o zmenu pôvodného navrhovateľa Zberné suroviny Žilina, a.s za nového navrhovateľa Mesto Dubnica nad Váhom a vybudovanie prevádzky so zameraním na zber a triedenie odpadov zaradených podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny 20 Komunálnych odpadov (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu so zameraním na zber a triedenie odpadov: plasty, sklo, drevo, papier a lepenky, odpady so železných a neželezných kovov, stavebný odpad, objemný odpad a zber nebezpečných odpadov: batérie a akumulátory, elektroodpad.

Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať | PIEC´ AUTO, s.r.o., Velčice | Rozšírenie kapacity zariadenia na spracovanie starých vozidiel v lokalite Velčice | Navýšenie kapacity existujúceho zariadenia na spracovanie starých vozidiel.


MONITORING ODPADY | 10.06.2020

Verejná správa

LP/2020/196 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

OP KŽP
Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 6.0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 6.0

Médiá

Rozhovor. Odpad nie je len problémom, ale aj hodnotnou surovinou | Odpady-portal.sk | Odpad obsahuje suroviny a energiu, ktoré by sa mali zhodnotiť. Renomovaný rakúsky odborník v odpadovom hospodárstve nabáda, aby sme začali vnímať odpad ako hodnotnú surovinu.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2020 | Odpady-portal.sk | Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Významne im pomôže dotrieďovať odpad | Mypovazska.sme.sk | V Podniku technických služieb v Púchove majú novú linku na dotrieďovanie separovaného odpadu.

Kontajnery na šatstvo plnia ľudia v Brezne aj komunálnym odpadom | TASR | V nádobách na zber nepotrebného šatstva v Brezne často končí stavebný a komunálny odpad. Ak sa tento stav nezlepší, firma, ktorá službu pre mesto zabezpečuje, pripúšťa odchod. Upozorňuje na to brezniansky magistrát a vyzýva občanov, ktorí spozorujú podobné konanie, aby kontaktovali mestskú políciu. Zároveň žiada všetkých o disciplinovanosť.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Stará Ľubovňa | Strojno-technologické vybavenie kompostárne mesta Stará Ľubovňa | Celková odhadovaná hodnota: 333 749,33 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Slavošovce | Nakladanie s odpadmi v obci Slavošovce | Celková odhadovaná hodnota: 333 353,60 EUR bez DPH.


MONITORING ODPADY | 11.06.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

MŽP SR predstavilo novú vyhlášku k zákonu o odpadoch. Štandard zberu sa má počítať inak | Odpady-portal.sk | Väčšina zmien nadobudne účinnosť už od 1. septembra tohto roku.

Európske združenie vyzýva na harmonizáciu legislatívy o chemikáliách a odpadoch | Odpady-portal.sk | Nedostatočné zosúladenie pravidiel vedie podľa združenia k viacerým problémom.

Novú dotrieďovaciu linku na plastový odpad inštalovali v Púchove | Odpady-portal.sk | Triediace zariadenie v zbernom dvore dokáže vyseparovať osem druhov materiálu.

Trnavský kraj sa už čoskoro dočká vlastného centra environmentálnej výchovy | Odpady-portal.sk | Obľúbený trnavský komunitný priestor Baterkáreň sa už onedlho rozšíri o CEV – Centrum environmentálnej výchovy.

Slováci recyklujú viac komunálneho odpadu, ale najväčší pokrok dosiahli pri bioodpade | Webnoviny.sk | Miera recyklácie komunálnych odpadov vzrástla v roku 2019 na úroveň 39 percent. V statuse na sociálnej sieti to uviedol Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Slovensko tak v porovnaní s rokom 2018 navýšilo mieru recyklácie komunálnych odpadov o tri percentá. Podľa IEP však miera recyklácie dosiahla menší medziročný nárast, než sa očakávalo.

K traktoru pribudne špeciálne zariadenie na zber odpadu | mypovazska.sme.sk | V Papradne môžu zbierať separovaný zber oveľa jednoduchšie.

V oceánoch môže byť viac rúšok ako medúz, varujú odborníci | Dennikn.sk | Rúška zachraňujú životy, pre životné prostredie však predstavujú problém. Slovenskí vedci uvažujú o ich výrobe z biodegradovateľných plastov.

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | RAMEKO, s.r.o., Čaklov | Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - zvýšenie zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12 | Realizácia činnosti zhodnocovania odpadov - zmena činnosti zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12 od 5.000 t/rok – 15 000 t/rok

Oznámenie o zmene | Bukóza Invest spol. s r.o. | Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) - zmena navrhovanej činnosti | Činnosť „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“ – je zameranou na využitie zberového papiera jeho recykláciou do produktu s vyššou pridanou hodnotou, o ktorý je na trhu vysoký záujem. Nová predpokladaná kapacita výroby dvojvrstvého papiera - testlineru je 70 000 t ročne. Z uvedeného dôvodu na zvýšenie výroby zberového recyklovaného papiera je potrebné zabezpečiť a vyrobiť väčšie množstvo pary, ktorá sa získa dodatočnou inštaláciou dvoch prídavných kotlov o spoločnom celkovom výkone 32 MW. Inštalácia dvoch nových kotlov podlieha podľa zákona EIA, kap. č. 2 - energetický priemysel, pol. 13 - Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12, časť B (zisťovacie konanie) - od 5 do 50 MW.


MONITORING ODPADY | 12.06. - 14.06.2020

Verejná správa

LP/2020/193 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2020/208 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Slovenský energetický a odpadový fond má v portfóliu prvú spoločnosť | Odpady-portal.sk | Fond podporuje investície v oblastiach odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Polícia vyšetruje nelegálnu skládku v Seredi

Polícia vyšetruje nelegálnu skládku v Seredi

Nelegálnou skládkou plastového odpadu sa zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Tesco na Slovensku znížilo plastový odpad o 56 ton. Vďaka jednoduchému riešeniu

Tesco na Slovensku znížilo plastový odpad o 56 ton. Vďaka jednoduchému riešeniu

Reťazec si od zmeny sľubuje menej odpadu, ale aj zníženie uhlíkovej stopy.

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 1. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 1. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.