NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Kedy a ako bude fungovať informačný systém odpadového hospodárstva?

Stručný prehľad povinností a zmien súvisiacich so zavedením ISOH prináša advokátska kancelária Eversheds Sutherland v novembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/11.

Kedy a ako bude fungovať informačný systém odpadového hospodárstva?

  • Publicistika |  12.11.2020 |  K. Liebscherová, P. Šlauková

Od 1. 1. 2021 bolo plánované spustenie nového, dlhoočakávaného Informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej ako „ISOH”), s ktorým boli spojené viaceré zmeny v evidencii a ohlasovaní údajov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

Z dôvodu krátkosti času na prípravu integrácie systémov a aktuálnej pandemickej situácie boli posunuté povinnosti spojené s elektronickou evidenciou odpadov prostredníctvom ISOH.

Oddialenie povinnosti vykonávať evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť elektronicky prostredníctvom ISOH priniesla tzv. „rýchliková” novela zákona o odpadoch1, ktorá po úspešnom skrátenom legislatívnom konaní nadobudla účinnosť dňa 14. 10. 2020.

V tomto článku si vám dovoľujeme priniesť stručný prehľad povinností súvisiacich s ISOH a prehľad aktuálnych zmien.

Čo je to ISOH?

ISOH je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý má prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zjednotiť a nahradiť existujúce informačné systémy, vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy a najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.

Môžeme teda povedať, že ISOH má niekoľko účelov:

  1. Slúži na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadmi, a to od pôvodcov až po spracovateľov, a zhromažďuje všetky s tým spojené dáta. Dostupnosť a zhromaždenie týchto dát v jednom systéme má zároveň zjednodušiť spracovanie údajov a priniesť väčší prehľad o nakladaní s odpadom, čo sa môže pretaviť do skvalitnenia plánovania budúcej stratégie odpadového hospodárstva. ISOH má obsahovať napr. evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom, evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb;

  2. V rámci tohto rozsiahleho evidenčného účelu ISOH vytvára registre, do ktorých je možné nahliadnuť a poskytujú informácie aj verejnosti, či už o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, subjektoch odpadového hospodárstva alebo o vydaných povoleniach alebo autorizáciách (napr. register výrobcov vyhradeného výrobku, register autorizácií, register zberných dvorov);

  3. ISOH elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, a síce, registráciu, udeľovanie rôznych autorizácií a súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností.

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Posun povinností

Ako sme spomenuli v úvode, vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu a potrebu riešiť aktuálnejšie problémy, boli termíny jednotlivých úkonov, ktoré by mali byť prostredníctvom ISOH vykonávané, posunuté a spustenie ISOH bolo rozčlenené na viaceré fázy:

1. fáza: Január 2021

Od 1. 1. 2021 sa žiadosti o zápis do registrov podľa zákona o odpadoch podávajú elektronicky prostredníctvom informačného systému.

Ide napríklad o register výrobcov vyhradeného odpadu, register zariadení na zber odpadov, register zariadení na zhodnocovanie odpadu alebo register zberných dvorov a ďalšie iné.

Zápis do registrov spresňuje aj aktuálna vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov2 , ktorá bola novelizovaná v septembri tohto roka3.Vyhláška stanovuje napríklad rozsah údajov, ktoré bude potrebné uviesť v elektronickom formulári pre žiadosti do konkrétnych registrov.

2. fáza: Júl 2021

Druhá etapa nastane od 1. 7. 2021. Od tohto dátumu sa budú žiadosti o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa zákona o odpadoch podávať elektronicky prostredníctvom ISOH.

Do tohto dátumu prebieha podávanie žiadostí o vydanie súhlasov a autorizácií naďalej v zmysle platnej legislatívy, a to prostredníctvom portálu slovensko.sk.

3. fáza: Január 2022

Od 1. 1. 2022 by mal ISOH fungovať naplno už aj so spustenou priebežnou evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou.

Z toho vyplýva, že aktuálne najzásadnejšia zmena, ktorá je spolu so spustením ISOH spojená, a to povinnosť priebežnej elektronickej evidencie odpadov prostredníctvom ISOH, nie je účinná už od 1. 1. 2021, ale bola posunutá až na rok 2022.

S príchodom nového roka prichádza iba jediná nová povinnosť – zápis do registrov podľa zákona o odpadoch prostredníctvom ISOH.

Nové povinnosti v súvislosti s ISOH

Najdiskutovanejšou zmenou v súvislosti so zavedením ISOH je povinnosť povinných osôb elektronicky, prostredníctvom evidenčného listu odpadu, odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom. Takéto ohlasovanie doteraz prebiehalo na ročnej báze, avšak s prichádzajúcou zmenou by sa malo zmeniť na mesačnú.

Problematickým sa môže stať aj odosielanie evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dochádzať k odmietaniu prijatia podania, keďže tieto formuláre budú automaticky kontrolované a v dôsledku uvedenia nevalidných odpadových kódov alebo číselníkových údajov môže dochádzať k odmietaniu podaní.

INISOFT_NEBEZPEČNÉ_ODPADY

Priebežné evidencie by mali byť tiež bilančne kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov (doklad o prijatí odpadu, doklad o odovzdaní odpadu...) sa musí zhodovať u obidvoch subjektov, čo má za cieľ riadnu a správnu evidenciu odpadov a jeho pohybu.

Je nutné dodať, že v súčasnosti stále nie je prijatá novela Vyhlášky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá upravuje proces evidovania a ohlasovania odpadov a v prílohách ustanovuje vzory formulárov, takže môžeme očakávať ešte bližšiu úpravu fungovania evidencie a ohlasovania prostredníctvom ISOH.

Záver

Cieľom elektronizácie systému odpadového hospodárstva je zjednodušenie a zefektívnenie evidencie, ohlasovania a získavania povolení a autorizácií. Avšak vzhľadom na okolnosti zavádzania ISOH, neustále posúvanie termínov spustenia a pretrvávajúcu neistotu ohľadom budúceho fungovania systému aktuálne skôr prevláda zmätok.

Problematickou taktiež môže byť zmena intervalu evidenčnej povinnosti. Priebežná mesačná evidenčná povinnosť spolu s vykonávanými kontrolami pred prijatím dát môže spôsobiť zbytočné administratívne zaťaženie a skomplikovanie bežného chodu povinným subjektom odpadového hospodárstva.

Faktom však zostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je pozitívnou správou a posunom k modernejšiemu fungovaniu, zostáva nám veriť, že do úplného spustenia ISOH budú aktuálne nejasnosti bližšie vysvetlené.


1 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
2 Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
3 Vyhláška č. 266/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

JUDr. Katarína Liebscherová, Mgr. Paulína Šlauková
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.