NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Kedy a ako bude fungovať informačný systém odpadového hospodárstva?

Stručný prehľad povinností a zmien súvisiacich so zavedením ISOH prináša advokátska kancelária Eversheds Sutherland v novembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/11.

Kedy a ako bude fungovať informačný systém odpadového hospodárstva?

  • Publicistika |  12.11.2020 |  K. Liebscherová, P. Šlauková

Od 1. 1. 2021 bolo plánované spustenie nového, dlhoočakávaného Informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej ako „ISOH”), s ktorým boli spojené viaceré zmeny v evidencii a ohlasovaní údajov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

Z dôvodu krátkosti času na prípravu integrácie systémov a aktuálnej pandemickej situácie boli posunuté povinnosti spojené s elektronickou evidenciou odpadov prostredníctvom ISOH.

Oddialenie povinnosti vykonávať evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť elektronicky prostredníctvom ISOH priniesla tzv. „rýchliková” novela zákona o odpadoch1, ktorá po úspešnom skrátenom legislatívnom konaní nadobudla účinnosť dňa 14. 10. 2020.

V tomto článku si vám dovoľujeme priniesť stručný prehľad povinností súvisiacich s ISOH a prehľad aktuálnych zmien.

Čo je to ISOH?

ISOH je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý má prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zjednotiť a nahradiť existujúce informačné systémy, vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy a najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.

Môžeme teda povedať, že ISOH má niekoľko účelov:

  1. Slúži na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadmi, a to od pôvodcov až po spracovateľov, a zhromažďuje všetky s tým spojené dáta. Dostupnosť a zhromaždenie týchto dát v jednom systéme má zároveň zjednodušiť spracovanie údajov a priniesť väčší prehľad o nakladaní s odpadom, čo sa môže pretaviť do skvalitnenia plánovania budúcej stratégie odpadového hospodárstva. ISOH má obsahovať napr. evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom, evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb;

  2. V rámci tohto rozsiahleho evidenčného účelu ISOH vytvára registre, do ktorých je možné nahliadnuť a poskytujú informácie aj verejnosti, či už o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, subjektoch odpadového hospodárstva alebo o vydaných povoleniach alebo autorizáciách (napr. register výrobcov vyhradeného výrobku, register autorizácií, register zberných dvorov);

  3. ISOH elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, a síce, registráciu, udeľovanie rôznych autorizácií a súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností.

Konferencia Deň OH 2020

Posun povinností

Ako sme spomenuli v úvode, vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu a potrebu riešiť aktuálnejšie problémy, boli termíny jednotlivých úkonov, ktoré by mali byť prostredníctvom ISOH vykonávané, posunuté a spustenie ISOH bolo rozčlenené na viaceré fázy:

1. fáza: Január 2021

Od 1. 1. 2021 sa žiadosti o zápis do registrov podľa zákona o odpadoch podávajú elektronicky prostredníctvom informačného systému.

Ide napríklad o register výrobcov vyhradeného odpadu, register zariadení na zber odpadov, register zariadení na zhodnocovanie odpadu alebo register zberných dvorov a ďalšie iné.

Zápis do registrov spresňuje aj aktuálna vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov2 , ktorá bola novelizovaná v septembri tohto roka3.Vyhláška stanovuje napríklad rozsah údajov, ktoré bude potrebné uviesť v elektronickom formulári pre žiadosti do konkrétnych registrov.

2. fáza: Júl 2021

Druhá etapa nastane od 1. 7. 2021. Od tohto dátumu sa budú žiadosti o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa zákona o odpadoch podávať elektronicky prostredníctvom ISOH.

Do tohto dátumu prebieha podávanie žiadostí o vydanie súhlasov a autorizácií naďalej v zmysle platnej legislatívy, a to prostredníctvom portálu slovensko.sk.

3. fáza: Január 2022

Od 1. 1. 2022 by mal ISOH fungovať naplno už aj so spustenou priebežnou evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou.

Z toho vyplýva, že aktuálne najzásadnejšia zmena, ktorá je spolu so spustením ISOH spojená, a to povinnosť priebežnej elektronickej evidencie odpadov prostredníctvom ISOH, nie je účinná už od 1. 1. 2021, ale bola posunutá až na rok 2022.

S príchodom nového roka prichádza iba jediná nová povinnosť – zápis do registrov podľa zákona o odpadoch prostredníctvom ISOH.

Nové povinnosti v súvislosti s ISOH

Najdiskutovanejšou zmenou v súvislosti so zavedením ISOH je povinnosť povinných osôb elektronicky, prostredníctvom evidenčného listu odpadu, odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom. Takéto ohlasovanie doteraz prebiehalo na ročnej báze, avšak s prichádzajúcou zmenou by sa malo zmeniť na mesačnú.

Problematickým sa môže stať aj odosielanie evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dochádzať k odmietaniu prijatia podania, keďže tieto formuláre budú automaticky kontrolované a v dôsledku uvedenia nevalidných odpadových kódov alebo číselníkových údajov môže dochádzať k odmietaniu podaní.

INISOFT_10

Priebežné evidencie by mali byť tiež bilančne kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov (doklad o prijatí odpadu, doklad o odovzdaní odpadu...) sa musí zhodovať u obidvoch subjektov, čo má za cieľ riadnu a správnu evidenciu odpadov a jeho pohybu.

Je nutné dodať, že v súčasnosti stále nie je prijatá novela Vyhlášky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá upravuje proces evidovania a ohlasovania odpadov a v prílohách ustanovuje vzory formulárov, takže môžeme očakávať ešte bližšiu úpravu fungovania evidencie a ohlasovania prostredníctvom ISOH.

Záver

Cieľom elektronizácie systému odpadového hospodárstva je zjednodušenie a zefektívnenie evidencie, ohlasovania a získavania povolení a autorizácií. Avšak vzhľadom na okolnosti zavádzania ISOH, neustále posúvanie termínov spustenia a pretrvávajúcu neistotu ohľadom budúceho fungovania systému aktuálne skôr prevláda zmätok.

Problematickou taktiež môže byť zmena intervalu evidenčnej povinnosti. Priebežná mesačná evidenčná povinnosť spolu s vykonávanými kontrolami pred prijatím dát môže spôsobiť zbytočné administratívne zaťaženie a skomplikovanie bežného chodu povinným subjektom odpadového hospodárstva.

Faktom však zostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je pozitívnou správou a posunom k modernejšiemu fungovaniu, zostáva nám veriť, že do úplného spustenia ISOH budú aktuálne nejasnosti bližšie vysvetlené.


1 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
2 Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
3 Vyhláška č. 266/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

JUDr. Katarína Liebscherová, Mgr. Paulína Šlauková
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Mohlo by vás zaujímať

Michal Sebíň: NATUR-PACK ciele odpadového hospodárstva plní

Michal Sebíň: NATUR-PACK ciele odpadového hospodárstva plní

NATUR-PACK vlani zabezpečil zhodnotenie pre 66% obalov zo skla, 58% obalov z plastov, 71% obalov z papiera, 20% kompozitných obalov a 81% kovových obalov zo všetkých obalov, ktoré jeho zazmluvení výrobcovia uviedli na trh.

O čom bude 16. kongres Deň odpadového hospodárstva 2020?

O čom bude 16. kongres Deň odpadového hospodárstva 2020?

Už iba niekoľko dní nás delí od 16. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2020. O novinkách v programe kongresu sme sa rozprávali s Ľubomírom Augustínom, konateľom spoločnosti Reclay Slovensko, ktorá podujatie organizačne zabezpečuje.

Poďme kompostovať v paneláku

Poďme kompostovať v paneláku

Vermikompostér si môžete vyrobiť aj svojpomocne, náklady sa počítajú na niekoľko eur. Kompostovať môžete aj doma.