Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Čo sú jednorazové plastové výrobky? Komisia vydala usmernenie k smernici SUP

Prečítajte si usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou SUP. Píše Monika Budiaková, odborníčka na odpadovú legislatívu z OZV ENVI - PAK.

plasty na jedno použitie

Európska komisia 31. mája 2021 publikovala Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej ako „usmernenia”), ktoré si môžete prečítať tu.

Tento dokument poskytuje usmernenia o výklade a vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, teda „smernice SUP.”

Čo hovorí smernica SUP a usmernenia?

Smernica SUP stanovuje opatrenia/požiadavky na zníženie vplyvu plastových výrobkov na životné prostredie. Ide o: opatrenie pre znižovanie spotreby, zákaz uvádzať na trh EÚ určité plastové výrobky na jedno použitie, požiadavky na niektoré plastové výrobky, požiadavky na označovanie, opatrenie aby sa pre niektoré jednorazové plastové výrobky zaviedli systémy RZV, požiadavky na triedený zber, opatrenie na zvyšovanie informovanosti.

V smernici sú taktiež uvedené výrobky, na ktoré sa predmetné opatrenia/požiadavky vzťahujú.

Publikované usmernenia okrem iného tieto výrobky konkretizujú (určujú ich kritériá) a uvádzajú názorné príklady týchto výrobkov (prípadne aj príklady výrobkov vylúčených z pôsobnosti smernice SUP).

Usmernenia o plastových výrobkoch na jedno použitie prijaté Komisiou sa zameriavajú na harmonizované uplatňovanie kľúčových častí smernice SUP, pokiaľ ide o definíciu plastu, plastových výrobkov na jedno použitie vyrobených úplne alebo čiastočne z plastu a rôznych položiek, na ktoré sa vzťahuje smernica SUP.

Smernica SUP vyníma farby, atramenty a lepidlá, ale zahŕňa do svojej pôsobnosti výrobky na báze papiera s plastovou podšívkou alebo povrchovou úpravou (tj. plastom vystlané a potiahnuté poháre, nádoby na potraviny alebo taniere).

Pokiaľ ide o biologicky rozložiteľné plasty založené na báze bioplastu, ide o plasty podľa smernice o SUP kvôli nedostatku všeobecne dohodnutých technických noriem pre proces degradácie v morskom prostredí.

Preskúmanie smernice SUP v roku 2027 bude obsahovať hodnotenie vedeckého a technického pokroku týkajúceho sa kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí uplatniteľnú na plastové výrobky na jedno použitie.

Prinášame Vám stručný prehľad toho, čo predmetné usmernenia upravujú.

Prehľad usmernení

Komisia na základe poverenia v zmysle smernice SUP vypracovala tieto usmernenia vrátane príkladov výrobkov, ktoré sa majú považovať za jednorazový plastový výrobok na účely smernice SUP.

Materiály Komisie poskytujú usmernenie o vymedzení kľúčových pojmov smernice SUP a príklady výrobkov, ktoré sa majú považovať za výrobky patriace alebo nepatriace do rozsahu jej pôsobnosti.

Usmernenia sú zamerané na tieto jednorazové plastové výrobky: balóny, paličky na balóny, nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre vrátane ich uzáverov a viečok, nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok, nápojové fľaše s kapacitou najviac tri litre vrátane ich uzáverov a viečok, miešadlá na nápoje, vatové tyčinky, poháre na nápoje, poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok, poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok, príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie), nádoby na potraviny, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, ľahké plastové tašky, balenia a vrecúška, taniere, hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory, slamky, tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami, vlhčené utierky.

Usmernenia sa podrobne nezaoberajú rybárskym výstrojom a výrobkami vyrobenými z oxo-degradovateľných plastov - v článku 5 smernice SUP sa zakazujú všetky výrobky z oxo-degradovateľných plastov, či už na jedno použitie alebo nie, pričom sa nerozlišuje medzi biodegradovateľným oxo-degradovateľným plastom a oxo-degradovateľným plastom, ktorý nie je biodegradovateľný.

Usmernenia podrobnejšie rozoberajú definíciu plastu v zmysle smernice SUP a na základe vymedzenia pojmu plast sa poskytujú usmernenia o pojmoch: polymér, schopnosť fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov a prírodné polyméry, ktoré neboli chemicky modifikované.

Usmernenia taktiež podrobnejšie rozoberajú definíciu jednorazového plastového výrobku v zmysle smernice SUP, so zameraním sa na:

 • obsah plastov (vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu) - jednorazové papierové a lepenkové výrobky s plastovou výstelkou alebo poťahom sú vyrobené čiastočne z plastu a patria do rozsahu pôsobnosti smernice SUP; kompozitné nápojové obaly (nápojové kartóny) sú výslovne zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice SUP,
 • jednorazové výrobky a vlastnosti umožňujúce opätovné naplnenie a opätovné použitie výrobku.

Usmernenia upravujú aj vzťah medzi smernicou SUP a smernicou o obaloch a odpadoch z obalov 94/62/ ES – poskytujú vysvetlenie a príklady týkajúce sa jednorazových plastových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica SUP, a ktoré sa tiež považujú za obaly v zmysle smernice o obaloch a odpadoch z obalov a ktoré musia zodpovedať požiadavkám oboch smerníc. Sú tu uvedené jednorazové plastové výrobky, ktoré predstavujú/nepredstavujú obaly. Na jednorazové plastové výrobky, ktoré nie sú obalmi, sa vzťahujú výlučne požiadavky smernice SUP, a to aj vtedy, ak majú funkcie alebo vlastnosti podobné obalom.

Usmernenia vysvetľujú špecifické kritériá- opis výrobkov a kritéria týkajúce sa výrobkov a prehľad výrobkov a zoznam názorných príkladov (výrobky patriace/nepatriace do rozsahu pôsobnosti smernice SUP), v prípade nasledujúcich výrobkov:

 • nádoby na potraviny – vylúčená je napríklad plastová nádoba na potraviny obsahujúca mrazené jedlo, ktoré si vyžaduje ďalšiu prípravu a plastová nádoba s porciou sušenej potraviny, ktoré si na svoju prípravu vyžaduje pridanie horúcej vody (instantné polievky, rezance),
 • balenia a vrecúška – vylúčené je napríklad balenie so suchými raňajkovými cereáliami; balenie s čerstvým/sušeným jedlom, ktoré si vyžaduje ďalšiu prípravu,
 • príbory, taniere, slamky a miešadlá – vylúčené sú napríklad jednorazové príbory, taniere, slamky a miešadlá, ktoré nie sú vyrobené z plastu; trvanlivé plastové príbory, taniere, slamky a miešadlá na viacnásobné použitie; plastové slamky určené na použitie ako zdravotnícke pomôcky, ktoré sú označené príslušným označením CE,
 • nápojové obaly, nápojové fľaše a poháre na nápoje (vrátane ich uzáverov a viečok) - uzávery a viečka sú zahrnuté do vymedzenia nápojových obalov a nápojových fliaš. Do rozsahu pôsobnosti smernice SUP zároveň patria aj kompozitné nápojové obaly. V tejto časti sú uvedené aj názorné príklady uzáverov a viečok jednorazových plastových nápojových obalov a nápojových fliaš, ako aj krytov a viečok jednorazových plastových pohárov na nápoje. Vylúčené sú napríklad plastová fľaša na vodu s objemom viac ako 3 litre, plastový pohár s instantnou polievkou v prášku, do ktorého je potrebné pred konzumáciou výrobku pridať napríklad vodu; opätovne naplniteľné poháre predávané v maloobchodných predajniach, určené na viacnásobné použitie,
 • ľahké plastové tašky - patrí sem aj VĽPT. Vylúčené sú napríklad hrubšie plastové tašky (hrúbka steny väčšia ako 50 mikrónov), vrecia na zber odpadu vyrobené z plastu,
 • vatové tyčinky - vylúčená je napríklad vatová tyčinka s inou ako plastovou paličkou, jednostranný výterový tampón (s jednou hlavičkou) s plastovou paličkou určený na odber vzorky,
 • balóny a paličky na balóny - smernica SUP sa vzťahuje aj na latexové balóny, pretože definícia plastov by sa mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch. Vylúčené sú napríklad balóny na priemyselné využitie a uplatnenie (napríklad teplovzdušný balón, meteorologický balón), opätovne použiteľné plastové nafukovacie hračky a „rámčeky na selfie“ vrátane opätovne utesniteľného ventilu,
 • hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory - do skupiny zastrešujúcej hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory obsahujúce plasty patria všetky kategórie hygienických vložiek bez ohľadu na tvar, veľkosť, hrúbku a úroveň savosti, ktoré obsahujú plasty a sú určené na to, aby sa po použití vyhodili do odpadu. Vylúčené sú napríklad hygienické vložky (vrátane slipových vložiek) alebo tampóny, ktoré neobsahujú plast; opätovne použiteľné (umývateľné/prateľné) menštruačné výrobky
 • vlhčené utierky - v smernici SUP sa uvádzajú 3 hlavné kritériá, ktorých cieľom je určiť, či jednorazová vlhčená utierka patrí do rozsahu pôsobnosti smernice: vopred vlhčené utierky a utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti. Vlhčené utierky, ktoré sú koncipované, dizajnovo riešené a umiestnené na trh na profesionálne použitie, ako napríklad medicínske či zdravotnícke utierky, by nespĺňali kritérium osobnej starostlivosti alebo domáceho použitia a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice SUP. Priemyselné vlhčené utierky sú taktiež vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice SUP,
 • tabakové výrobky - elektronické zariadenie určené na používanie so zohriatym tabakovým výrobkom vrátane jednorazového filtra s obsahom plastu je zahrnutý do pôsobnosti smernice SUP (hoci je elektronické zariadenie určené na viacnásobné použitie, tabak a filtre sú určené na jednorazové použitie). Vylúčené sú napríklad elektronické cigarety/vaporizérové výrobky, voľný tabak.

Usmernenia tiež stanovujú rozlíšenie medzi určitými navzájom súvisiacimi kategóriami výrobkov (vrátane uvedenia príkladov):

 • rozlíšenie medzi nádobami na potraviny a nápojovými obalmi - základným krokomje určiť, či daná nádoba obsahuje potravinový alebo nápojový výrobok,
 • rozlíšenie medzi nádobami na potraviny a pohármi na nápoje - počiatočný distribútor jednorazových plastových pohárov na nápoje alebo osoba plniaca tieto poháre zvyčajne vedia, aké je zamýšľané použitie týchto pohárov, ako aj to, či sú určené na potraviny alebo nápoje. Ak v čase umiestnenia na trh nie je jasné, či sa bude daný výrobok používať ako pohár na nápoj alebo ako nádoba na potraviny, výrobca musí zabezpečiť plnenie požiadaviek smernice SUP, ktoré sa týkajú obidvoch druhov výrobkov,
 • rozlíšenie nápojových obalov, nápojových fliaš a pohárov na nápoje – hlavným rozlišovacím prvkom medzi týmito tromi kategóriami výrobkov je ich tvar. Nápojová fľaša je podkategóriou nápojových obalov, ktorá má úzke alebo široké hrdlo s kapacitou najviac 3 litre. Pohármi sú spravidla okrúhle nádoby na pitie, zvyčajne v tvare misky, s uzáverom alebo viečkom či bez nich, ktoré sa predávajú prázdne alebo obsahujúce nápoj (nepatria do nápojových obalov),
 • odlíšenie nádobna potraviny od balení a vrecúšok – založené na pevnosti obalu. Pevné a čiastočne pevné obaly na potravinové výrobky by sa v zmysle smernice SUP mali považovať za nádoby na potraviny a výrobky s obalmi z pružného materiálu by sa mali považovať za balenia a vrecúška
 • odlíšenie tanierov od nádob na potraviny - taniermi sa označuje riad, z ktorého sa konzumuje potravina alebo na ktorom sa potravina podáva, nádoby na potraviny sú nádoby, ako napríklad škatule s viečkom/bez viečka, ktoré sa používajú na účely obsiahnutia potraviny

Prílohou usmernení je nasledovný prehľad jednorazových plastových výrobkov a priradenie k príslušným požiadavkám stanovených v smernici SUP:

Monika Budiaková, MSc.
odborníčka na odpadovú legislatívu, OZV ENVI - PAK


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.