NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Nová daň z nerecyklovaných plastových obalov bude mať čoskoro na Slovensku konkrétnu podobu

Európska únia zaviedla od 1. januára 2021 daň z nerecyklovaných plastov s cieľom znížiť množstvo odpadu v EÚ spôsobené ich používaním. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/06.

Nová daň z nerecyklovaných plastových obalov bude mať čoskoro na Slovensku konkrétnu podobu

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  13.06.2022 |  JUDr. Katarína Majtásová

Je možné, že verejnosť o tejto dani ešte nie je dostatočne informovaná. Dôvodom je skutočnosť, že si ju platia jednotlivé členské štáty EÚ osobitne.

Niektoré členské štáty hľadajú spôsob, ako preniesť financovanie dane na výrobcov a spotrebiteľov. Napríklad Taliansko a Španielsko už majú predstavu o tom, ako sa to dá dosiahnuť.

Na základe právnych predpisov EÚ1 sa uplatňuje jednotná sadzba výberu na hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov vzniknutého v každom členskom štáte vo výške 0,80 EUR za kilogram, a to s účinnosťou od 1. januára 2021. Pre niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, sa uplatní ročné paušálne zníženie. Slovensko bude mať nárok na ročné paušálne zníženie vo výške 17 mil. EUR v bežných cenách s účinnosťou od 1. januára 2021.

Hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov sa vypočíta ako rozdiel medzi hmotnosťou odpadu z plastových obalov vzniknutého v členskom štáte v danom roku a hmotnosťou recyklovaného odpadu z plastových obalov, ktorý sa určí podľa smernice o obaloch a odpadoch z obalov2, v tom istom roku.

Daň ako nový zdroj rozpočtu EÚ

Nová daň z plastov bude pomerná k množstvu odpadu z plastových obalov, ktorý v jednotlivých členských štátoch nebol recyklovaný, čím bude slúžiť ako stimul na zníženie spotreby plastov na jedno použitie, podporí recykláciu odpadu a obehové hospodárstvo.

Zavedenie tzv. plastového odvodu od 2021 by malo teda motivovať členské štáty k zvýšenej miere recyklácie odpadu, a tak prispieť k riešeniu problematiky znečisťovania životného prostredia odpadom z plastových obalov, čím by sa reflektovali dlhodobé priority EÚ, ako aj zabezpečovali potrebné príjmy EÚ. Daň sa bude odvádzať zo štátnych rozpočtov jednotlivých členských štátov EÚ ako národný príspevok do rozpočtu Únie.

MIM / ESONA

O tom, ako Slovensko premietne túto daň na vnútroštátnu úroveň, ešte nie je rozhodnuté. V zmysle právnych predpisov EÚ3 totiž každý členský štát určí vlastný postup, ako vyberie túto daň na vnútroštátnej úrovni, a ako uvedie vlastné zákony a právne predpisy do súladu s európskymi právnymi predpismi tak, aby spĺňal požiadavky vyplývajúce z pravidiel Únie.

Za uplynulé obdobie roku 2021 Slovensko svoj príspevok Európskej únii uhradilo zo štátneho rozpočtu. Podľa údajov ministerstva financií malo v roku 2021 ísť približne o 35 miliónov eur.

Kontroly údajov envirorezortom

Pre budúce obdobie MF SR preto začína nastavovať systém riadenia tohto nového vlastného zdroja4. Na základe tohto systému sa v podmienkach SR bližšie definujú povinnosti jednotlivých subjektov zapojených do systému finančného riadenia vlastného zdroja z nerecyklovaných plastových obalov Únie. Do tohto systému bude zapojené ministerstvo financií, ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna pokladnica.

Práve ministerstvo životného prostredia bude poskytovať odhad hmotnosti nerecyklovaného plastového odpadu na súčasný a nasledujúci rok, ktorý bude vyprodukovaný v SR. Ďalej bude poskytovať údaje o hmotnosti odpadu z plastových obalov, ktorý bol recyklovaný. S týmto cieľom môže vykonávať kontroly.

Ministerstvo financií predpokladá5, že predložený návrh neovplyvní administratívnu záťaž podnikateľských subjektov, nakoľko štatistiky týkajúce sa odpadu a jeho recyklácie sa v podmienkach SR vedú už niekoľko rokov. Otázka administratívnej záťaže bola predmetom návrhu rozhodnutia Rady 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov EÚ, ktorým sa tento nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ zaviedol do praxe.

Podobne je to aj s návrhom motivačných nástrojov pre podniky a obce vedúcich k zvýšeniu miery recyklácie. Za zostavenie ročného výkazu vypovedajúcom o hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov na účely stanovenia odvodu z tohto zdroja je zodpovedné Ministerstvo životného prostredia SR na základe dostupných štatistík a stanovených metód výpočtu.

Daň z plastov bude pravdepodobne premietnutá na úrovni výrobcov plastových obalov v SR a spotrebiteľov. Dôsledkom bude nárast ceny výrobkov z týchto plastov. Pôjde najmä o niektoré jednorazové obaly, plienky, sklolaminát, a podľa inštitútu INESS (pozn.6) v princípe o všetky plasty, ktoré sú pevne spojené s iným materiálom, a to napríklad v autách, kuchynských potrebách, ako aj chemicky znečistené plasty.


1 Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. 12. 2020 o systéme vlastných zdrojov EÚ a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 z 30. 4. 2021 o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný, o metódach a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja
2 Smernica EP a Rady 94/62/ES z 20. 12. 1994 o obaloch a odpadoch z obalov
3 Pozri poznámku č. 1
4 Materiál „Systém riadenia vlastného zdroja EÚ založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v SR v MPK, Slovlex LP/2022/212 zo 14. 4. 2022
5 Materiál „Systém riadenia vlastného zdroja EÚ založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v SR v MPK, Slovlex LP/2022/212 zo 14. 4. 2022
6 INESS: Nová daň z plastov prinesie ročné náklady pre firmy do osem miliárd eur | ODPADY-PORTAL.SK


JUDr. Katarína Majtásová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.