Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Názor. Zberné miesto nie je zberný dvor, niektoré obce obchádzajú zákon

Budovať malé zberné dvory v susediacich obciach nie je efektívne. Samosprávy by sa mali spájať s budovať riadne prevádzky, píše Miroslava Kuchárová.

zber odpadu

Foto: archív autorky

Obce na Slovensku sa s problémom zriadenia zberných dvorov vysporiadali v súlade, alebo v nesúlade so zákonom o odpadoch 79/2015.

Zákon č. 79/2015 Z.z. v ustanovení §5 jasne definuje zariadenie na nakladanie s odpadom. To sa chápe ako priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

Niektoré obce sa namiesto zriadenia riadneho zberného dvora pustili do zriaďovania „zberných miest.“ Splnili si pritom povinnosť ohraničiť zbernú plochu pre zhromažďovanie triedených zložiek odpadov. V mnohých prípadoch ale nepostupovali v súlade s inou legislatívou. Ochrana povrchových a podzemných vôd je zanedbaná. Pohádzaný odpad za plotom, ktorý nie je uskladnený v kontajneroch, a postupne sa rozkladá, je špinavý zapríčiňuje znečistenie okolia.

CMT Goup

Šiesta časť zákona o odpadoch sa venuje komunálnym odpadom. V tejto pasáži zákona je definovaný aj pojem zberný dvor.

„Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce,“ píše sa v zákone.

Je prirodzené, že obec chce zabezpečiť zber odpadov na svojom území pre občanov. Je však správne zriaďovať bez vydaného súhlasu zberné miesto, ktoré negatívne pôsobí na životné prostredie? Je správne vytvoriť zberné miesto pri brehu tokov vôd? Toto sú otázky, ktorými by sa malo zaoberať ministerstvo životného prostredia. A zaviesť pojem zberné miesto do zákona o odpadoch s minimálne ohlasovacou povinnosťou príslušným orgánom štátnej správy.

MIM / ESONA

Problémom takisto je, že nie je vedená žiadna evidencia zberných miest. V rámci aktuálne otvorenej eurofondovej výzvy môžu žiadať o nenávratné finančné príspevky na zriadenie nových zberných dvorov a tiež na rekonštrukciu už zriadených zberných dvorov. Ministerstvo životného prostredia ale nemá prehľad o zberných miestach a tak môže dôjsť k čerpaniu finančných prostriedkov na zriadenie „tváriacich sa“ nových zberných dvorov, pričom sa iba legalizuje zberné miesto na zberný dvor.

Ďalším aspektom je ekonomická efektívnosť. Je cieľom tejto eurofondovej výzvy mať v rade susediacich obcí zberné dvory, kde je neefektívny nákup vozidiel? Povedzme, že jedna obec do 1 000 obyvateľov si vyžiada 200 000 eur. Kúpi z toho jedno vozidlo alebo niekoľko kontajnerov. Nie je efektívnejšie, aby združenia obcí mali jeden zberný dvor s komplexnejšou technológiou? Teda jeden zberný dvor pre 10 000 obyvateľov? Napríklad výzvy na budovanie vodovodov a kanalizácií majú stanovený počet ekvivalentných obyvateľov (EO).

Poctivo podnikajúce odpadárske spoločnosti sú v posledných rokoch zanedbávané v rámci možnosti čerpania európskych peňazí a pritom vo veľkej miere práve oni zabezpečujú zber a prepravu rôznych odpadov s obhospodárením niekoľko 10 000 obyvateľov. Majú zberné dvory v súlade s legislatívou. Z môjho pohľadu sú zriadené zberné miesta obcami prekládkovými stanicami, respektíve ide o dočasné miesto uloženia odpadu špecifikované v zákone o odpadoch.

Miroslava Kuchárová
Odborne spôsobilá osoba v rámci IPKZ pre oblasť odpadov


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk

>

Diskusia (2)

  1. Elena Bodíková19.03.2024 (10:17)
    Zberný dvor má predovšetkým slúžiť občanom obce / združenia obcí na odovzdávanie odpadu z domácností. Skúsenosti ukazujú, že so zvyšovaním donáškovej vzdialenosti klesá záujem občanov využívať zberný dvor. Preto aj keď malé zberné dvory v malých obciach síce nie sú ekonomicky efektívne, ich základným účelom je služba pre obyvateľov obce, zlepšenie odpadového hospodárstva obce je až ich sekundárnym účelom, teda majú svoj zmysel a obce ich zriaďujú, pretože občania ich vyžadujú. Aj malé zberné dvory znižujú riziko tvorby "čiernych skládok" na území obce. Na druhej strane "zberné miesta" skutočne slúžia iba na obchádzanie zákona o odpadoch, keďže nepodliehajú žiadnej regulácii a obce ich využívajú v prípade, kedy majú nejaké (administratívne) prekážky pre zriadenie zberného dvora (napríklad nevysporiadané vlastníctvo pozemku a pod.). Súhlasím s tým, že do legislatívy je možné zadefinovať nový pojem, ale nie pojem "zberné miesto", ale napríklad pojem "stanovisko zberných nádob", aby už zo samotného pojmu bolo zrejmé, že to nie je miesto, kam sa môže odpad voľne pohodiť, ale je to miesto, kde sa odpad ukladá do kontajnerov. Na zriadenie stanoviska zberných nádob by nebol potrebný súhlas podľa § 97, ani registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch, vzťahovali by sa naň iba hygienické predpisy.
  2. info@odpadovyhospodar.sk20.03.2024 (09:23)
    podľa môjho názoru, by bolo potrebné obciam pomôcť s legislatívou. oni majú neskutočne veľa evidenčných, či administratívnych povinností. Treba si uvedomiť, že napríklad zberný dvor znamená nie len prevádzku, ale aj samostatnú evidenciu a hlásenie. Ešte viac roboty je napríklad s malou kompostárňou, kde treba aj prevádzkový poriadok, či prevádzkový denník. Čo sa týka zberných dvorov, zastávam názor, že žiaden súhlas, či EIA nie sú potrebné. Treba si to uvedomiť s paralelou firiem. Firmy nepotrebujú súhlas na zber, či zhromažďovanie vlastných odpadov. Tak prečo je potrebný prísny regul na príjem odpadov od vlastných občanov a v určitých prípadoch aj EIA. Ďalej aký je rozdiel medzi voľným skladovaním v 1100 l kontajneroch v uliciach obce a takým istým skladovaním na zbernom dvore. Aj keď tam dáme väčšie kontajnery, princíp sa nemení. a napríklad nezabudnime že v uliciach bežne zbierame už aj nebezpečné odpady. Asekol má parádne červené kontajnery, do ktorých dávame nebezpečné elektro, či batérie. Aký je rozdiel keď to môžme zbierať v uliciach bez súhlasu, no na ZD je potrebný súhlas. Súhlasím s p. Bodíkovou, obce by mali len dodržiavať zákon a bodka. Tak isto ako sa firmám odňal súhlas na zhormažďovanie NO, obciam treba pomôcť a zrušiť súhlas na ZD.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.