NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Čo ponúkajú strany vo voľbách? Pozreli sme sa na programy pre odpady

Jedinou parlamentnou stranou, ktorá sa v programovom dokumente nevenuje odpadovému hospodárstvu, je SMK, najviac sa odpadom venuje strana Most-Híd.

smetne koše

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Pravidelnou súčasťou predvolebnej kampane sú programy politických strán, ktoré chcú v prípade víťazstva presadzovať. v tomto súhrne prinášame programy politických strán, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva. Prehľad sa zameriava na politické subjekty, ktoré sa podľa preferencií dlhodobo pohybovali nad hranicou zvoliteľnosti do NR SR.

Volebné programy (strany sú uvádzané v abecednom poradí):

HZDS-ĽS

 • Vhodnými ekonomickými nástrojmi podporíme aktivity hospodárskej sféry v oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia.

 • Na základe prijatých programov sanácií prikročíme k likvidácii starých environmentálnych záťaží s určením priorít v najrizikovejších regiónoch.

 • Podporíme využívanie alternatívnych zdrojov energie s dôrazom na biotechnológie, geotermálnu a vodnú energiu, a tiež programy vedúce k energetickým úsporám.

 • Sme za efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na materiálové a energetické zhodnotenie odpadov a minimalizáciu skládkovania.

KDH

Našou prioritou v odpadovom hospodárstve je materiálové zhodnocovanie. Súčasným problémom v celom procese, okrem objektívnych dôvodov hospodárskej krízy, je Incinerator, Incinerator Osakadlhodobé podfinancovanie a netransparentnosť celého systému. Základným princípom odpadovej legislatívy musí zostať princíp - pôvodca platí. Na rozdiel od súčasného stavu existencie množstva oprávnených organizácií výrobcov a dovozcov, ktorí nie sú nikým kontrolovaní, je potrebné zákonom ustanoviť strešnú organizáciu, v ktorej budú zúčastnené všetky zložky systému (výrobcovia, dovozcovia, spracovatelia, obce, mestá a štát).

MOST-HÍD

 • Vypracovať program odpadového hospodárstva v SR a v jednotlivých krajoch

 • Spracovať stratégiu nakladania s biologickým odpadom

V roku 2008 bola prijatá nová rámcová smernica - smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc. Schválená smernica o odpadoch - „Od spoločnosti zbavujúcej sa odpadov k európskej recyklujúcej spoločnosti“ - musí byť prevzatá do právnych poriadkov členských štátov do 12. 12. 2010.

Do konca roka 2011 má komisia vypracovať správu o možnostiach predchádzania vzniku odpadov („politika ekodizajnu produktov“) a do roku 2014 má na obdobie do roku 2020 stanoviť ciele na predchádzanie vzniku odpadov a nezávislosť vzniku odpadov od hospodárskeho rastu.

Najneskôr do 12. 12. 2013 sú členské štáty povinné vypracovať program predchádzania vzniku odpadov. Členské krajiny EÚ sú naďalej povinné vypracovávať pre celé územie štátu programy odpadového hospodárstva, do ktorých sa programy predchádzania vzniku odpadov začlenia. Pri definovaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadov musí mať verejnosť možnosť vyjadriť sa. Cieľom novej rámcovej smernice o odpade je predovšetkým:

 • vytvorenie „európskej recyklujúcej spoločnosti“,

 • nezávislosť vzniku odpadov od hospodárskeho rastu,

 • zníženie množstva odpadov a zvýšenie kvót recyklácie a opätovného použitia,

 • moderné hospodárenie s odpadmi.

Súčasťou smernice je aj hierarchia odpadového hospodárstva, ktorú treba uplatňovať v právnych predpisoch a politikách jednotlivých členských štátov EÚ, týkajúcich sa predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom:

 1. predchádzanie vzniku odpadov,

 2. úprava odpadov na opätovné použitie,

 3. recyklácia odpadov,

 4. zhodnocovanie odpadov, aj energetické,

 5. zneškodňovanie odpadov, ktoré má predstavovať výnimku.

Pretože v mnohých členských štátoch sa cca 90 % odpadov z domácností stále ukladá na skládkach, predstavuje prijatie novej smernice významné zmeny v hierarchii odpadového hospodárstva. V súlade so spomenutou smernicou musí byť v členských krajinách EÚ najneskôr do roku 2015 zavedený separovaný zber minimálne papiera, kovov, plastov a skla. Do roku 2020 musí byť 50 % hmotnosti komunálneho odpadu opätovne použitého alebo recyklovaného. (To znamená z cca 300 kg/rok odpadu na jedného občana SR 150 kg recyklácie. Dnes to je na úrovni cca 50 kg recyklovaného odpadu na jedného občana.). Do roku 2020 musí byť opätovne použitých alebo recyklovaných 70 % hmotnosti stavebných odpadov.

Slovensko v súčasnosti neuskutočňuje takmer žiadne kroky smerujúce k vývoju moderného odpadového hospodárstva s funkčným cyklovým hospodárstvom a spolieha sa na dostatočnú kapacitu skládok. Na základe článku 22 novej smernice musia členské krajiny EÚ prijať vhodné opatrenia na zaistenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu) na účely kompostovania a digescie. Bioodpad tvorí viac ako 40 % z komunálnych odpadov, technológie zhodnocovania bioodpadov sú aj u nás známe a v EÚ rozšírené. Treba však poznamenať, že MŽP SR neuskutočňovalo v tomto smere potrebné podporné aktivity a celá záležitosť je značne omeškaná. Chýba koncepcia, záväzné pravidlá a ciele, informačná podpora, ako aj finančné nástroje a kontrola zavádzania a realizácie separovaného zberu bioodpadu v SR. Posun termínu povinnej separácie všetkého biologicky rozložiteľného odpadu z roku 2010 na rok 2013 znamená jednoznačne ústupok zo strany štátu, ktorý namiesto toho, aby trval na plnení tejto povinnosti (je deklarovaná v zákone o odpadoch už od 1. 6. 2001), nezačal realizovať náležitú koncepciu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Treba vypracovať Program odpadového hospodárstva SR (POH) (je rozhodnutie vlády, čo končí v 2010 a ďalej sa nič nerobí ) a hlavne POH krajov. Stanoviť pravidlá pre subjekty, ktorých sa to týka – obce, mestá, podnikateľské subjekty, štátna správa atď.

Spracovať stratégiu nakladania s biologickým odpadom, ktorá musí byť súčasťou POH SR. Urýchlene prevziať novú smernicu o odpadoch a začať komunikovať s každým koho sa to týka (obce, mestá, štátna správa, podnikateľská sféra, mimovládne organizácie atď.). v tomto smere sa nič nekoná a popritom nás tlačia stanovené termíny EÚ.

Program kandidátov OKS na volebnej kandidátke MOST-HÍD

Odstránenie deformácií trhu v odpadovom hospodárstve

 • odstránenie vývozných a dovozných bariér nie nebezpečného odpadu; odstránenie bariér pre spracovanie odpadu v iných krajinách EÚ,

 • dôsledná kontrola potvrdení o zhodnocovaní odpadu,

 • zrušenie Recyklačného fondu a jeho nahradenie finančným mechanizmom zodpovednosti pôvodcov odpadov podľa osvedčených modelov zo zahraničia;

 • zrušenie vládnych dotačných nástrojov pre ďalšie budovanie nadbytočných kapacít recyklačného priemyslu, odstránenie zbytočných bariér pri budovaní zariadení pre energetické zhodnocovanie odpadov,

 • preferovanie v dotačnej politike zo štrukturálnych fondov efektívne energetické zhodnocovanie odpadov pred nákladným separačným priemyslom.

SaS

72. BOD PROGRAMU - Bez dopadu na rozpočet verejnej správy

Vytváranie čiernych skládok odpadu je dlhodobo jedným z vážnych problémov znečisťovania životného prostredia. Len v Bratislave ich je viac ako sto a aj po ich odstránení vďaka návykom okolitého obyvateľstva vznikajú na voľnom priestranstve ďalšie.

SaS navrhuje:

 • Zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za vytváranie čiernych skládok odpadu.

Zamedzíme vytváraniu čiernych skládok.

73. BOD PROGRAMU - Bez dopadu na rozpočet verejnej správy

Recyklačný fond v jeho dnešnej podobe zaťažuje podnikateľov nadmernými a neodôvodnenými výdavkami, motivuje slovenského spotrebiteľa nakupovať v zahraničí, pričom sám nenesie za spracovanie odpadov žiadnu zodpovednosť a negarantuje odstránenie existujúcich problémov s odpadmi v budúcnosti.

SaS navrhuje:

 • Zrušiť Recyklačný fond. Majetok fondu previesť do Environmentálneho fondu.

Odstránime tak deformáciu konkurenčného prostredia a priestor pre korupciu pri prideľovaní dotácií.

SDKÚ-DS

Obce, mestá a kraje budú rozhodovať o nebezpečných skládkach a ťažbe uránu (do 100 DNÍ)

 • Zmeníme stavebný zákon tak, aby o výstavbe veľkých alebo nebezpečných skládok odpadu, a tiež o ťažbe uránu rozhodovali miestne a krajské zastupiteľstvá. Žiadna skládka ani ťažba uránu by nemali vzniknúť proti vôli väčšiny obyvateľov územia, ktorého sa to týka tak, ako sa to stalo v Pezinku.

Obnovíme ministerstvo životného prostredia (do 100 DNÍ)

 • Ochrana životného prostredia sa veľmi často dostáva do priameho konfliktu so záujmami hospodárskych rezortov. Pre spravodlivé riešenie týchto konfliktov a pre ochranu životného prostredia je nevyhnutná samostatná existencia Ministerstva životného prostredia SR. Zabezpečíme najprv dôkladné vyšetrenie škandálov na tomto ministerstve, a potom obnovenie jeho dôveryhodnosti.

SMER-SD

Vláda v záujme znižovania znečisťujúcich látok v ovzduší podporí zmeny palivovej základne energetických zdrojov a pre zníženie množstva emisií z mobilných zdrojov a bude dôsledne dbať na dodržiavanie emisných limitov a orientáciu na využívanie automobilov s menšou kubatúrou. Vláda podporí rozšírenie separácie aj o textilný odpad, a rozvoj spracovateľských kapacít, najmä takých, ktoré budú využívať nové postupy recyklácie odpadov a domáce technológie. Urobí taktiež opatrenia pre likvidáciu starých environmentálnych záťaží a pre cieľavedomé využitie stavieb bývalých Jednotných roľníckych družstiev.

SMK

SMK sa vo svojom programe odpadovému hospodárstvu nevenuje.

SNS

SNS sa preto v nasledujúcom volebnom období v sektoroch pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, regionálnej krajinotvorby a lepšieho uspokojovania základných životných potrieb občanov zameria na zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Vychádzame z toho, že globalizácia rozširuje funkcie pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Dnes sú známe a ďalej sa budú rozvíjať technológie, ktoré umožňujú, aby časť produkcie a odpadu z týchto sektorov a vodného hospodárstva prispeli k ich lokálnemu a regionálnemu energetickému využitiu. Bude to mať priaznivý dosah na zamestnanosť v regiónoch a lepšie uspokojovanie komunálnych a súkromných potrieb.

Cez nový zákon o odpadoch sa budeme snažiť doriešiť a dať väčšiu prioritu odstráneniu veľkého množstva nelegálnych skládok, starých environmentálnych záťaží a zároveň vytvoriť podmienky na zamedzenie vzniku nových environmentálnych záťaží.

Foto: Osaka Incinerator, Panoramio.com


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Pyrolýza plastového odpadu nie je žiadnym zázrakom, ktorý vyrieši problémy s plastovým odpadom, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

X
X
X
X