Zberné dvory v Trnave. Adresa, kontakty | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory v Trnave

Trnava | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: FCC Trnava

Ďalšie informácie: Mesto Trnava

Prevádzka zberných dvorov (PDF)

Adresa a otváracie hodiny

Zdroj: FCC Trnava

Zberné dvory sú bezplatnou službou pre občanov mesta Trnava, kde môžu odovzdať odpad po preukázaní sa občianskym preukazom. Zberný dvor na Priemyselnej ul. je k dispozícii i pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby - kde môžu odovzdať odpad za poplatok.

Do zberného dvora môžete odovzdať:

  • vyseparované druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, Tetra Paky, plechovky, kovy)

  • problémové a nebezpečné odpady z domácností (žiarivky, oleje – opotrebované ropné produkty, jedlé tuky a oleje, autobatérie, obaly od farieb a chemikálií, liečivá, lepidlá, živice, vyradené elektrické a elektronické zariadenia – chladničky, televízory a pod.)

  • objemný, veľkorozmerný odpad (nábytok a iné zariadenia z domácností)

  • drobný stavebný odpad (max. 2,5 m3 na občana za rok)

  • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad), atď.

ELTMA

Mestská kompostáreň je umiestnená v areáli mestskej skládky odpadu na Zavarskej ceste.

Zariadenie je prístupné pre:

  • občanov mesta (bezplatná služba)

  • fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (odovzdanie odpadu za poplatok).

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov

  • Mestská skládka odpadov Trnava – Zavar, kategorizovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor sa nachádza na Holubyho ulici za tehelňou smerom na Súš.

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberné dvory v Košiciach

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).