Zberné dvory v Trnave. Adresa, kontakty | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory v Trnave

Trnava | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: FCC Trnava

Ďalšie informácie: Mesto Trnava

Prevádzka zberných dvorov (PDF)

Kandidáti SaS z OKS

Adresa a otváracie hodiny

Zdroj: FCC Trnava

Zberné dvory sú bezplatnou službou pre občanov mesta Trnava, kde môžu odovzdať odpad po preukázaní sa občianskym preukazom. Zberný dvor na Priemyselnej ul. je k dispozícii i pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby - kde môžu odovzdať odpad za poplatok.

Do zberného dvora môžete odovzdať:

  • vyseparované druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, Tetra Paky, plechovky, kovy)

  • problémové a nebezpečné odpady z domácností (žiarivky, oleje – opotrebované ropné produkty, jedlé tuky a oleje, autobatérie, obaly od farieb a chemikálií, liečivá, lepidlá, živice, vyradené elektrické a elektronické zariadenia – chladničky, televízory a pod.)

  • objemný, veľkorozmerný odpad (nábytok a iné zariadenia z domácností)

  • drobný stavebný odpad (max. 2,5 m3 na občana za rok)

  • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad), atď.

ELTMA

Mestská kompostáreň je umiestnená v areáli mestskej skládky odpadu na Zavarskej ceste.

Zariadenie je prístupné pre:

  • občanov mesta (bezplatná služba)

  • fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (odovzdanie odpadu za poplatok).

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov

  • Mestská skládka odpadov Trnava – Zavar, kategorizovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.