Pneumatiky: Práva a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pneumatiky: Práva a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/06.

Pneumatiky: Práva a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch

Foto: Flickr

 • Publicistika |  15.06.2016 |  Mgr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Nový zákon o odpadoch[i] upravuje povinnosti výrobcov, distribútorov a konečných používateľov pneumatík. Sprísňujú sa povinnosti distribútorov, ktorí sú povinní zabezpečiť bezplatný spätný odber odpadových pneumatík a konečný používateľ pneumatík ich môže odovzdať len distribútorovi pneumatík.

Pneumatiky a odpadové pneumatiky

Práva a povinnosti súvisiace s pneumatikami sú upravené v šiestom oddiele zákona o odpadoch. Predmetná úprava je prijatá nad rámec legislatívy EÚ, keďže sa na výrobcu pneumatík vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku (t. j. elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík, neobalového výrobku) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pneumatík sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh SR uvedené samostatne alebo na kolesách motorových a nemotorových vozidiel, ako aj na použité pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh SR ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do SR alebo dovozom s cieľom protektorovať ich a nakladať s nimi.

Pri definícii pneumatík sa vychádza z definície motorového a nemotorového vozidla[ii], z ktorej vyplýva, že rozšírená zodpovednosť sa nevzťahuje na pneumatiky z detských kočíkov, vozíkov pre osoby zdravotne postihnuté alebo ručných vozíkov[iii]. Za pneumatiky sa považujú aj protektorované pneumatiky.

Povinnosti výrobcu pneumatík

Výrobca pneumatík je podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvádza pneumatiky na trh SR, pričom nie je rozhodujúce, akú techniku predaja využíva.

Výrobcami pneumatík nie sú výrobcovia, ktorí dodávajú pneumatiky na výrobu motorových alebo nemotorových vozidiel ako súčasť štandardnej výbavy vozidla. Kto dovezie odpadové pneumatiky do SR zo zahraničia len za cieľom ich zhodnotenia, nepovažuje sa za výrobcu pneumatík.

Výrobca pneumatík musí spĺňať základné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku[iv] a zároveň povinnosti výrobcu pneumatík[v], okrem povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) zákona o odpadoch, pretože ciele a limity odpadového hospodárstva pre odpadové pneumatiky nie sú určené.

Znamená to, že výrobca sa musí postarať o 100 % pneumatík uvedených na trh.

Výrobca pneumatík je povinný zaregistrovať sa v Registri výrobcov pneumatík[vi] prostredníctvom žiadosti o zápis do Registra výrobcov pneumatík.

Vzor žiadosti tvorí prílohu č. 6 Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí pokuta od 1 200 EUR do 120 000 EUR.[vii]

Medzi špeciálne povinnosti, ktoré musí výrobca pneumatík zabezpečiť, patrí:

 • nakladanie s vyzbieranými odpadovými pneumatikami v rozsahu svojho trhového podielu[viii],

 • spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík,

 • prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v rámci spätného zberu,

 • odovzdanie prevzatých odpadových pneumatík prednostne do zariadenia na materiálové zhodnocovanie, prípadne do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadových pneumatík,

 • aby podiel materiálovo a podiel energeticky zhodnotených odpadových pneumatík bol najmenej vo výške Podielov stanovených v programe odpadového hospodárstva.[ix]

V prípade porušenia niektorej z týchto povinností hrozí pokuta od 1 200 EUR do 120 000 EUR.[x]

Výrobca pneumatík môže zabezpečiť plnenie svojich povinnosti buď individuálne, alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“). Do spracovania tohto príspevku bola vydaná jedna autorizácia na činnosť OZV v oblasti odpadových pneumatík.[xi]

Povinnosti distribútora pneumatík

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa sprísnili povinnosti distribútorov pneumatík a rozšírila sa definícia distribútora aj o servisy, ktoré výhradne vymieňajú pneumatiky.

Za distribútora pneumatík sa považuje nie len podnikateľ a právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; ale aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Distribútor pneumatík je povinný:

 • zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík na svojich predajných miestach; na vykonávanie spätného zberu nie je potrebný súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch,

 • informovať konečných užívateľov o možnosti odovzdania odpadových pneumatík vo svojej prevádzke,

 • dohodnúť náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak nemá momentálne skladové možnosti,

 • zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak ide o zásielkový obchod vrátane elektronického predaj,

 • odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky v súlade so zákonom,

 • ohlásiť koordinačnému centru, ak je zriadené a ministerstvu množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík.

Pokuta za porušenie predmetných povinností je vo výške od 800 EUR do 80 000 EUR.[xii]

Pokiaľ distribútor poskytuje konečnému používateľovi pneumatiky od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v zozname výrobcov, prechádzajú na neho všetky povinnosti výrobcu pneumatík.

Povinnosť konečného používateľa pneumatiky

V súvislosti s povinnosťou distribútora zabezpečiť bezplatný spätný zber odpadových pneumatík je potrebné zdôrazniť povinnosť konečného používateľa pneumatiky, nakoľko sa táto povinnosť týka mnohých obyvateľov SR, ako aj právnických osôb.

Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík. Nie je oprávnený ich odovzdať ani do zberného dvora.

Za porušenie tejto povinnosti hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 500 EUR a podnikateľovi, resp. právnickej osobe od 1 200 EUR do 120 000 EUR.[xiii]

Zákon o odpadoch tiež výslovne zakazuje zneškodňovať pneumatiky skládkovaním okrem určených výnimiek[xiv].

Za porušenie povinnosti hrozí podnikateľovi, resp. právnickej osobe pokuta od 4 000 EUR do 350 000 EUR.[xv]

Taktiež je potrebné zdôrazniť, že odpadové pneumatiky sa nepovažujú za komunálny odpad, a to ani v prípade, že pochádzajú od občana, čo vyplýva z výnimky uvedenej v § 16 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch, podľa ktorej odpadové pneumatiky rovnako ako staré vozidlá sa nezaraďujú medzi komunálny odpad.

[i] Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

[ii] § 2 ods. 2 písm. l) a m) zákona č. 8/2009 Z. z. cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[iii] Celková šírka ručného vozíka nemôže presiahnuť 600 mm.

[iv] § 27 ods. 4 zákona o odpadoch

[v] § 70 zákona o odpadoch

[vi] § 27 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch

[vii] § 117 ods. 3 zákona o odpadoch

[viii] Podľa § 69 ods. 10 zákona o odpadoch sa trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok vypočíta ako podiel množstva ním uvedených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; množstvo pneumatík sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách.

[ix] Do roku 2018 musí miera materiálového zhodnocovania dosiahnuť 75 %, energetického 10 %, skládkovania najviac 1 % a iného nakladania 14 %.

[x] § 117 ods. 3 zákona o odpadoch

[xi] Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia, je uverejnený na webovej stránke MZP: http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/register-autorizacii-2016-1.pdf

[xii] § 117 ods. 2 zákona o odpadoch

[xiii] § 115 ods. 2 zákona o odpadoch a § 117 ods. 3 zákona o odpadoch

[xiv] Podľa § 13 písm. e) bod. 4 zákona o odpadoch sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm

[xv] § 117 ods. 6 zákona o odpadoch

Značky
pneumatiky

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pripravili pomôcku pre samosprávy. Nový portál ukáže, ako správne triediť

Pripravili pomôcku pre samosprávy. Nový portál ukáže, ako správne triediť

To, že triedený zber na Slovensku nie je jednotný, je určitou komplikáciou. Tím OZV NATUR-PACK pripravil užitočnú pomôcku pre partnerské samosprávy. Stačí pár kliknutí.

Mení sa ročné ohlásenie? Aké sú časté chyby pri vypĺňaní? Odborníčka vysvetľuje

Mení sa ročné ohlásenie? Aké sú časté chyby pri vypĺňaní? Odborníčka vysvetľuje

Ak sa rozbehne priebežná evidencia cez ISOH, sumárne ročné ohlásenie stratí zmysel, vysvetľuje Zuzana Balková.

RecycleMe spúšťa bezplatný nástroj na posúdenie recyklovateľnosti

RecycleMe spúšťa bezplatný nástroj na posúdenie recyklovateľnosti

Pomocou online nástroja môžu výrobcovia v niekoľkých jednoduchých krokoch a bez profesionálnej podpory posúdiť svoje vlastné obaly.