NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Biologický odpad môžete zhodnotiť. Poradíme vám, ako s ním naložiť

Končí vám v smetnom koši veľa bioodpadu a neviete čo s ním? Určite ho nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu.

kuchynský odpad

Fotky v článku: Fotolia, Dreamstime, Odpady-portal.sk

Čo je bioodpad?

Podľa zákona o odpadoch je biologicky rozložiteľný odpad je taký odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä:

 • odpad z potravín

 • odpad z papiera a lepenky

 • odpad zo záhrad a parkov

 • kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení

 • porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné v katalógu odpadov zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

kompostovanie

Má vaša obec zabezpečený systém zberu bioodpadu?

Takmer každá obec na Slovensku je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu týchto biologicky rozložiteľných odpadov:

 1. kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne

 2. jedlých olejov a tukov z domácností

 3. odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Výnimka pre kuchynský odpad

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá

 1. zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1 zákona

 2. preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

 3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,

 4. preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Firme, ktorá vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, je obec povinná umožniť na jej náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

kompostáreň

Aj vaša záhradná zeleň môže skončiť na zbernom dvore ako kvalitný kompost.

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom a je tiež povinný je tiež zaviesť a zabezpečovať vykonávanie jeho triedeného zberu.

Prevádzkovateľ kuchyne nesmie

a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz neplatí, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

bioodpad

Ako nakladať s bioodpadom?

O tom, ako nakladať s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, musí obec vydať usmernenia vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Podrobnosti musí ich definovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

VZN musí tiež obsahovať – v prípade, že obec nezavedie triedený zber pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – uvedené dôvody, prečo sa tak nestalo.

Odpad zo záhrad

Pre odpad zo záhrad je najjednoduchšie, ak ho budete kompostovať priamo vo svojej záhrade.

Vo väčšine prípadov však môžete využiť aj služby zberných dvorov. Neúplný zoznam zberných dvorov nájdete aj na našich stránkach.

Jedlé oleje a tuky

Tieto môžete odovzdať na vybraných čerpacích staniciach, alebo - ak je vo vašej obci zavedený zber - aj do špeciálnych nádob, či zariadení, ktoré bývajú občas umiestnené pri stojiskách.

Kuchynský odpad

Odpad z kuchyne môžete kompostovať priamo doma.

Ak je vo vašej obci už zavedený zber, potom môžete odkladať kuchynský odpad aj do špeciálnych hnedých kontajnerov, ktoré bývajú umiestnené pri stojiskách, alebo ich rozdáva obec po rodinných domoch.

V obchodoch nájdete bohatý sortiment "smetiakov", či už ide o nádoby na bioodpad, drviče, či kompostéry. Taktiež si viete dohľadať, ako si vybrať správny záhradný kompostér.

kuchynský odpad

Poplatky

Za bioodpad neplatíte žiaden zvláštny poplatok.

Náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch.

kontajner

Ktorý odpad sa nesmie skládkovať?

Z bioodpadov nesmie končiť na skládke:

 • vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

Biologicky rozložiteľný odpad nemožno ani zneškodňovať spaľovaním, s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

Ako znížiť množstvo bioodpadu?

Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov obsahuje Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Program odpadového hospodárstva vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie schvaľuje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom sídle.

Opatrenia na znižovanie množstva ukladaných bioodpadov musí mať definované aj program obce. Ten musia mať vypracovaný obce, na území ktorých ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000.

Na kompostér nepotrebujete súhlas

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas aj na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.

To znamená, že na bežný kompostér v domácnosti nepotrebujete súhlas okresného úradu.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na webinár: Úvod do nového nariadenia o batériách a odpadových batériách

Pozvánka na webinár: Úvod do nového nariadenia o batériách a odpadových batériách

Spoločnosť Inisoft pozýva na webinár s odborníčkou na právo životného prostredia Annamáriou Tóthovou určený všetkým, ktorí sa zaoberajú batériami a odpadovými batériami.

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Na KOSIT si uplatní predkupné právo väčšinový majiteľ

Na KOSIT si uplatní predkupné právo väčšinový majiteľ

Majoritný akcionár košickej odpadovej firmy, spoločnosť Wood Waste Management Ltd., oznámila mestu svoj zámer využiť predkupné právo na 29 % akcií mesta. Dorovnala ponuku skupiny AVE, ktorá patrí do holdingu českého miliardára Daniela Křetínského.