Dvořák Hager & Partners
REDOX
INISOFT

Zmeny v procese integrovaného povoľovania

V procese IPKZ nastávajú od 1. júla 2017 zmeny aj pre oblasť skládkovania odpadov.

skládka odpadov

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 05.06.2017
  • JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová

Aplikačná prax ukázala, že proces integrovaného povoľovania podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia1 (ďalej ako „zákon o IPKZ) má mnoho nedostatkov, ktoré je potrebné napraviť.

Od 1. júla 2017 bude účinná novela zákona o IPKZ, ktorá prináša viacero zmien s cieľom zjednodušiť proces integrovaného povoľovania. Prehľad prijatých zmien vám prinášame v tomto článku.

Definícia pojmu prevádzkovateľ a stavebník

Zaradenie definície pojmu prevádzkovateľ do zákona o IPKZ je výsledkom transpozície smernice o priemyselných emisiách2. Prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

Nakoľko sa v praxi mnohokrát stávalo, že pri budovaní, obnove alebo zmenách jednej prevádzky bol prevádzkovateľom tejto prevádzky jedna osoba a investorom (stavebníkom) osoba iná, bolo potrebné prostredníctvom definície vymedziť, aký je medzi nimi rozdiel a aké majú povinnosti.

V súčasnosti platný zákon o IPKZ nerozlišuje medzi týmito osobami a z tohto dôvodu napr. stavebník nie je oprávnený požiadať o integrované povolenie.

Podľa novely zákona o IPKZ je stavebníkom osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom.

Stavebník bude mať rovnaké postavenie účastníka konania ako prevádzkovateľ v prípade stavebného povoľovania, ak bude stavebník subjektom odlišným od prevádzkovateľa.

Ak prevádzkovateľ nie je súčasne stavebníkom, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej ako „inšpekcia“) bude povinná vydať povolenie, v ktorom osobitne určí podmienky na vykonávanie činnosti pre prevádzkovateľa a osobitne pre stavebníka.

Taktiež žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia bude musieť obsahovať aj označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.

Inšpekcia ako špecializovaný stavebný úrad

Novela zákona o IPKZ spresňuje znenie § 3 ods. 4, ktorý upravuje konania podľa stavebného zákona, v ktorých má inšpekcia postavenie špecializovaného stavebného úradu. Ide najmä o zdôraznenie § 86 až 88 stavebného zákona3, na základe ktorých je inšpekcia oprávnená vo verejnom záujme nariadiť nápravu nedostatkov alebo nevyhnutné úpravy a odstraňovanie stavieb.

Uvedenie presných ustanovení stavebného zákona slúži aj na zdôraznenie skutočnosti, že z integrovaného povoľovania je v rámci stavebného konania vylúčená iba kolaudácia a územné konanie.

MŽP ako dotknutý orgán

Novela zákona o IPKZ určuje Ministerstvo životného prostredia SR ako dotknutý orgán v procese hodnotenia odchylných hodnôt emisných limitov v porovnaní s úrovňou emisií, ktorá je uvedená v najlepších dostupných technikách podľa § 22 ods. 6. zákona o IPKZ. Dôvodom je skutočnosť, že vyhodnocovanie odchýlok prebieha priamo na tomto ministerstve.

Zmeny v konaní

Ak sa konanie o vydanie integrovaného povolenia začne na návrh, inšpekcia bude po novom povinná overiť úplnosť žiadosti do 60 dní od jej doručenia. Zavedenie predmetnej lehoty bolo nevyhnutné, nakoľko v mnohých prípadoch trvalo overenie oveľa dlhšie.

Ďalším problémom praxe bolo rozhodovanie o zmene povolenia, ktorému končila platnosť. Prevádzkovateľ často nezískal aktualizované povolenie v lehote platnosti pôvodného povolenia a bol nútený prerušiť svoju činnosť, resp. pokračovať vo svojej činnosti pod hrozbou pokuty.

Novela vyriešila predmetný problém tým, že pridala ustanovenie § 11 ods. 8, podľa ktorého je prevádzkovateľ povinný podať žiadosť o zmenu povolenia v lehote 5 mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti povolenia.

Ak sa konanie neskončí do 5 mesiacov bez zavinenia prevádzkovateľa, platia pre prevádzkovateľa podmienky určené v pôvodnom povolení až do ukončenia tohto konania. Otázne však ostáva, kto a na základe akých kritérií určí, či sa konanie neskončilo zo zavinenia na strane prevádzkovateľa alebo nie a či budú tieto kritériá uplatňované všetkými inšpektorátmi rovnako.

Ďalšou zmenou je, že inšpekcia nariadi ústne pojednávanie okrem doteraz platných dôvodov aj v prípade, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.

Uzavretie a rekultivácia skládky

Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorý má vydané rozhodnutie na uzatvorenie alebo vykonanie rekultivácie skládky, je povinný uzatvorenie alebo rekultiváciu skládky vykonať najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v rozhodnutí.

Možnosť predĺženia lehoty neexistuje. Cieľom predmetnej zmeny je zabezpečenie priaznivého stavu životného prostredia.

S cieľom definitívneho uzatvorenia alebo rekultivácie skládky pribudne pre prevádzkovateľa ďalšia povinnosť, a to požiadať špeciálny stavebný úrad – inšpekciu o kolaudáciu stavby v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia alebo rekultivácie skládky.

Za porušenie predmetných povinností hrozí pokuta od 150 000 EUR do 1 000 000 EUR.

Kontrola

V súvislosti s vykonávaním kontrol pribúda povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť inšpekcii sprievod povereného zamestnanca pri vykonávaní kontroly. Z dôvodu absencie tejto povinnosti často nebolo možné vykonať kontrolu u prevádzkovateľa.

Správne delikty

Upozorňujeme na to, že okrem nových správnych deliktov súvisiacich s uzavretím a rekultiváciou skládky boli pridané aj ďalšie správne delikty súvisiace s porušením povinností v § 26 ods. 2 až 4 alebo ods. 8 zákona o IPKZ.

Ide napr. o povinnosť prevádzkovateľa po definitívnom ukončení činností posúdiť stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami; povinnosť oznámiť zmenu prevádzkovateľa inšpekcii atď.

Ďalšie zmeny

Ďalšími zmenami, ktoré priniesla novela zákona o IPKZ, sú napr. zmeny súvisiace so zariadením na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého4 vyplývajúce zo zákona o geologických prácach5 a pridanie povinnosti prevádzkovateľa plniť opatrenia na nápravu určené inšpekciou6.

Časová pôsobnosť novely

Konania podľa zákona o IPKZ, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017, sa dokončia podľa ustanovení zákona o IPKZ, ktorý je platný do 30. júna 2017, t. j. začaté konania sa dokončia podľa pôvodného zákona a zmeny, ktoré priniesla novela, sa na ne nebudú uplatňovať.

Vyššie uvedené pravidlá platia aj na konanie o uložení pokuty s výnimkou, že zákon IPKZ účinný od 1. júla 2017 sa na začaté konania o uložení pokuty aplikuje vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.

1 Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

3 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

4 § 7 ods. 1 písm. j) a 21 ods. 2 písm. p) zákona o IPKZ

5 Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach

6 § 26 ods. 1 písm. f zákona o IPKZ

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2017/06.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe

Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe

Cesta k monopolom nie je správna, konkurencia subjektov na trhu znižuje cenu a zlepšuje inovácie.

Editoriál. Ako na poplatok za skládkovanie

Editoriál. Ako na poplatok za skládkovanie

Zatiaľ čo ministerstvo životného prostredia začalo opäť dumať nad tým, ako zmonopolizovať financovanie triedeného zberu, prebehol už viac ako rok od prvého návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a pol roka od medializácie druhého.

Jozef Kozák: Rovnosť podmienok na trhu zostáva našou hlavnou požiadavkou

Jozef Kozák: Rovnosť podmienok na trhu zostáva našou hlavnou požiadavkou

Na otázky o situácii na trhu a cieľoch organizácie zodpovednosti výrobcov nám odpovedal Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA a.s.