NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Možno najväčšia envirozáťaž v histórii SR. Skládka Vlčie hory pri Hlohovci

Domôcť sa spravodlivosti voči pôvodnému prevádzkovateľovi skládky Plastic People bude už veľmi ťažké.

Najväčšia envirozáťaž v histórii SR? Môže byť pri Hlohovci

Ilustračné foto: Fotolia

Inšpektori životného prostredia udelili minulý rok rekordnú pokutu 350 tisíc eur prevádzkovateľovi skládky Vlčie hory pri Hlohovci. Príčinou bolo najmä hrubé ignorovanie opatrení, ktoré mali zrealizovať od poslednej kontroly v roku 2016.

Prevádzkovateľ skládky nemá v regióne dlhodobo dobrú povesť. Hlohovčania protestujú proti nemu už od roku 2012, kedy oznámil svoj zámer o rozšírenie kapacity skládky na nie nebezpečný odpad a vybudovanie skládky na nebezpečný odpad spolu s vybudovaním plochy na biodegradáciu látok znečistených ropnými látkami a kompostoviska. Ministerstvo životného prostredia o dva roky neskôr zámer s podmienkami odobrilo.

Spoločnosť Plastic People, ktorá pod týmto názvom skládku Vlčie hory prevádzkovala do roku 2017, však nemala v Hlohovci dobré meno už oveľa skôr. Inšpekcia podľa občianskych aktivistov už v roku 2008 našla na skládke otvorené a sčasti vysypané sudy s nebezpečným odpadom.

Skládka Vlčie hory od roku 2009 niekoľkokrát ročne horela a firma dostávala pokuty od inšpekcie za neplnenie opatrení na nápravu.

Občania v zastúpení aj súčasného primátora Hlohovca Miroslava Kollára žiadali vtedajšieho primátora o vydanie nesúhlasného stanoviska k rozširovaniu skládky, zámer bol prerokovaný aj na mestskom zastupiteľstve v roku 2014 (prvé verejné prerokovanie sa uskutočnilo už v roku 2013).

Nebezpečné látky na skládke

Environmentálna organizácia Greenpeace odobrala v roku 2015 v blízkosti skládky Vlčie hory niekoľko vzoriek vody a zeminy, v ktorých sa potvrdil výskyt nebezpečných chemikálií – napríklad zakázaných látok PCB, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov či herbicídov.

V roku 2016 podala Greenpeace v tej súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

S rádioaktívnym maglajzom

Plastic People mohla na skládku pri Hlohovci legálne navážať odpad do marca 2016, kedy prevádzkovateľovi okresný úrad zakázal činnosť na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi.

Úrad vtedy zistil závažné porušenia v dodržiavaní povinnosti prevádzkovateľa skládky. Na skládke sa vyskytoval veľký objem látok s karcinogénnymi účinkami, zemina nasiaknutá benzínom, rozpúšťadlami a opotrebovanými olejmi.

„Chemické látky v priestore skládky možno charakterizovať ako látky vysoko nebezpečné s klasifikáciou nebezpečenstva ako: toxické látky, veľmi horľavé látky, žieraviny, a látky nebezpečné pre životné prostredie. V kontrolnom bode boli zistené aj rádioaktívne látky 100 násobne prevyšujúce hodnotu prírodného pozadia“ konštatoval úrad.

Pre firmu bol rok 2015 ekonomicky úspešný, prevádzkovateľ dosiahol tržby 2,65 milióna eur.

Plastic People uspel v tom roku aj v obstarávaniach na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, konkrétne v piatich obciach v celkovej sume viac ako jeden milión eur. Išlo o akciu MŽP Vyčistime si Slovensko dotovanú z Environmentálneho fondu.

Kontrola v 2017: nič nezabudli, nič sa nenaučili

Na jeseň minulého roku sa v prevádzke pôvodného vlastníka Plastic People ohlásila Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Aby sme boli presní, v tom čase už prevádzkovateľom bola firma FORBI GROUP, ktorá už tiež zanikla zlúčením do inej firmy. K tomu sa ešte dostaneme.

Inšpektori chceli v októbri preveriť, ako firma plní opatrenia na nápravu, ktoré jej prikázali urobiť pri ostatnej kontrole začiatkom januára 2016.

Prvým šokom po príchode k areálu Vlčie hory bolo zistenie, že do areálu vchádza niekoľko vozidiel naložených veľkoobjemovým odpadom. Inšpektori už zvonku zaznamenali protiprávne konanie firmy.

„Jedno z vozidiel bolo zahliadnuté ako vysypáva odpad z kontajnera na prevádzkovateľom protiprávne vytvorenom páse z odpadu opretom o svah 1. etapy skládky, ktorý sa od poslednej kontroly dňa 22. 02. 2016 výrazne zvýšil,“ konštatujú v správe o environmentálnej kontrole inšpektori.

Dnu sa však kontrolóri nedostali, lebo firma im vstup neumožnila.

Prevádzkovateľ počas celodenných obštrukcií napokon prostredníctvom svojho právneho zástupcu Advokátska kancelária MCL (firma má podľa svojho webu 11 právnikov, no v roku 2016 tržby len 152 tisíc eur – pozn. aut.) požiadal o iný termín kontroly.

Tá sa uskutočnila 8. novembra 2017 a kontrolórov sprevádzal zástupca okresného úradu a polície. Spoločnosť FORBI GROUP zastupovala Naďa Atyová, splnomocnená Advokátskou kanceláriou MCL.

Chemikálie, úniky, znečistenie

To, čo zistili inšpektori, je čítanie len pre silné povahy.

Areál napríklad javí jednoznačné znaky o silnom znečistení vôd, ktoré preniká do okolia. „Na východnej strane areálu, v blízkosti plota, sa nachádzal výpustný objekt trojuholníkového tvaru, do ktorého ústila plastová rúra. V tomto objekte sa nachádzala voda, ktorá bola s najväčšou pravdepodobnosťou znečistená, pretože na betónovom múriku, z ktorého voda pretekala sa nachádzali pramienky vyzrážaných chemických látok (pravdepodobne solí). Znečistenie vody bolo vizuálne jasne viditeľné pod týmto výustným objektom, kde sa medzi trávnatým povrchom nachádzala mláky vody s neprirodzeným lesklým povrchom. Táto voda sa gravitačným spádom dostávala von z areálu (východným smerom) za plot až smerom k lesu. Za plotom sa nachádzala ešte zelená plastová hadica, ktorá vychádzala z terénu z poza plota (z vonkajšej strany) a dva-tri metre ďalej za plotom ústila do mláky zaplnenej pravdepodobne tiež znečistenou vodou.“

Prevádzkovateľ počas kontroly neposkytol inšpektorom žiadne požadované informácie a doklady a neposkytol ich ani do 20. januára tohto roku, o ktorý prevádzkovateľ požiadal, že ich dovtedy pošle.

Zo všetkých opatrení, ktoré mal prevádzkovateľ Plastic People, resp. nástupca FORBI GROUP na skládke Vlčie hory zrealizovať, nevykonal prevádzkovateľ v podstate nič.

Nezverejnil informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov do prevádzky.

V rozpore so zákazom preberá naďalej do prevádzky a ukladá na skládku odpad. Inšpektori konštatujú, že skládka naďalej narastá.

„Vizuálnou obhliadkou bolo zistené, že išlo hlavne o zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad (pneumatiky, plastové obaly, PET fľaše, drevené dosky, polámaný nábytok, bytový textil, kovové obaly so zvyškami farieb, plastové obaly z chemických látok, epedá, tašky, kufre, starý bicykel...).“

Odpady ukladá na plochu nezabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky.

V rozpore s príkazom inšpektorov neodviezol a neodovzdal odpad z päty svahu I. etapy, ale naopak, odpady naďalej preberá a protiprávne skládkuje.

Nepredložil doklady o konečnom zneškodnení odpadov.

Plastic People, resp. nástupca FORBI GROUP, nedodržala ani jednu z pätnástich podmienok určených inšpekciou pri kontrole v roku 2016. Úplne sa vykašľal na monitorovanie podzemných vôd a priesakových kvapalín, nepodával hlásenia o znečistení ovzdušia, nesledoval skládkové plyny.

Nepodával ani povinné hlásenia o nakladaní s odpadom. Neviedol projektovú dokumentáciu.

Inšpektori v závere správy o kontrole konštatujú, že prevádzkovateľ Plastic People / FORBI GROUP ohrozuje a s najväčšou pravdepodobnosťou už aj poškodzuje životné prostredie. Koná tak priamo v rozpore s ods. 3 a 4 Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.

Plastic, Forbi, Cometar a ďalší zahmlení

Plastic People prevádzkuje podľa našich informácií bývalú skládku Zentivy približne od roku 2006.

Firma figurovala pod týmto názvom od roku 2005 do februára 2017. Jej jediným spoločníkom bol Rudolf Kubalák, s výnimkou obdobia od 19. júna 2015 do 23. septembra 2016, kedy bola jedinou spoločníčkou Tina Novosel zo Slovinska.

Vlani nastalo vo vlastníctve výraznejšie zahmlievanie. Na necelé štyri mesiace – od 23. februára 2017 do 8. júna 2017 – už nebol spoločníkom Rudolf Kubalák, ale stala sa ním neznáma česká spoločnosť FINTOSAN s.r.o., ktorá zároveň premenovala firmu Plastic People na PX CASK s.r.o.

PX CASK však už krátko na to, v júni 2017, zanikla. Podobne tak neskôr v decembri aj jej formálny majiteľ FINTOSAN. V čase zániku bol jediným spoločníkom firmy FINTOSAN Slovák Ján Franek.

V čase vlaňajšej kontroly inšpekcie v októbri 2017 bola už nástupníckou firmou spoločnosť FORBI GROUP s.r.o., ktorá krátko po zániku Plastic People začala sídliť na tej istej adrese.

O tom, že vlastníctvo prevádzky skládky pri Hlohovci sa zrejme nevzdialilo pôvodným majiteľom, svedčí aj fakt, že redakcia má k dispozícii kópiu e-mailovej komunikácie, podľa ktorej FORBI GROUP už v roku 2016 zastupovala firmu Plastic People v ekonomických a legislatívnych záležitostiach.

FORBI GROUP však minulý týždeň zanikla.

Jediným spoločníkom firmy FORBI GROUP bola neznáma americká spoločnosť VENIS LLC, ktorá podľa Google Maps sídli v rodinnej štvrti na severozápade USA. Konateľmi firmy boli Marián Holič z Vrbového a Ladislav Jahoda z Prahy.

Právnym nástupcom firmy je spoločnosť COMETAR, s.r.o., ktorá je tak v súčasnosti prevádzkovateľom skládky.

Firma COMETAR sídli v budove, ktorú „schránkové“ firmy využívajú ako svoje registračné a administratívne sídlo. Konateľom spoločnosti je Pavel Sedlák, ktorý má adresu trvalého pobytu v činžiaku v stredočeskom Zruči nad Sázavou, no na Slovensku je konateľom bezmála štyridsiatky „schránkových“ firiem.

Vlastníkom COMETAR-u je opäť neznáma EC4B INTERNATIONAL INC., podľa Google Maps sídli v záhradnej štvrti na severozápade USA.

Hoci COMETAR vykazoval v roku 2013 tržby až 9,5 mil. eur a o rok neskôr 5,1 mil. eur, finančné údaje od roku 2015 nie sú k dispozícii.

COMETAR je v súčasnosti dlžníkom štátu 10.300 eur. Minulý mesiac si firma nevyzdvihla výzvu na zaplatenie nedoplatku mestu Hlohovec, preto ju mesto vyzvalo verejnou vyhláškou o uložení písomnosti.

Environmentálna záťaž storočia?

Skládka vo Vlčích horách patrí bezpochyby k najväčším environmentálnym záťažiam, ktoré vznikli v ére samostatného Slovenska po roku 1993 aj po vzniku modernej odpadovej legislatívy na začiatku tohto storočia.

Napriek tomu, že problém s prevádzkovateľom skládky je známy už najmenej desať rokov, vinník sa stihol stratiť v hmle schránkových firiem a možnosť domôcť sa spravodlivosti tak bude veľmi ťažká.

Stiahnite si

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (2)

  1. info@odpadovyhospodar.sk04.05.2018 (09:57)
    od roku 2006 to takto prevádzkovali. teda viac ako 10 rokov to bolo kvázi tolerované? veď o tom probléme sa vedelo roky dozadu. toto je ukážka toho ako inšpekcia a ani štát nevie zakročiť voči takémuto do oči bijúcemu konaniu. Krásny príklad ako ani pokuta 350 000 € niekoho neodradí od takéhoto konania. Pokutu zrejme nikdy nezaplatia. štát nič nevymôže a nakoniec ju bude musieť aj sanovať za štátne peniaze. veď nie je normálne aby sa takáto činnosť nedala zakázať. ak by sa chcelo.
  2. sadovsky@grafia.sk09.05.2018 (10:51)
    Mali by sa pozrieť aj na skládku v Podunajských Biskupiciach na Lieskovskej ceste. Tam to tiež vyzerá podozrivo. Vraj sa jedná o čiernu skládku.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Európske automobilky v regulácii vidia úskalia.

Nestlé: 100 % recyklovateľnosť obalov nedosiahneme do roku 2025

Nestlé: 100 % recyklovateľnosť obalov nedosiahneme do roku 2025

Takmer všetky produkty potravinárskej spoločnosti na slovenskom trhu sú navrhnuté s ohľadom na recykláciu. Nie sú však recyklačné kapacity.

Odpad v pohybe: Čo hovorí návrh nového nariadenia EÚ o preprave odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Odpad v pohybe: Čo hovorí návrh nového nariadenia EÚ o preprave odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Mareka Prítyiho z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland poukazuje na niektoré návrhy EP, ktoré môžu naznačiť, akým smerom sa bude uberať nová právna úprava.