Ako rozširujú triedený zber plastov v Belgicku? | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

V apríli sa konal 25. ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum v Bruseli, zameranej na problematiku odpadov z obalov a rozšírenú zodpovednosť výrobcov v kontexte cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva).

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

 • Publicistika |  17.05.2019 |  Mgr. Renáta Miháliková, PhD.

Rezonovali najmä aktuálne otázky implementácie príslušných smerníc vrátane riešenia problematiky v oblasti plastov, ekomodulácie, či dosahovania novonastavených cieľov odpadového hospodárstva.

Prednášajúci zástupcovia nadnárodných spoločností, ktorí budú zmenami priamo ovplyvnení, prispeli k diskusii o nezodpovedaných otázkach a nejednoznačnostiach vo výklade.

Na trojdňovej konferencii sa zo Slovenska ako jediný zástupca zúčastnil tradične NATUR-PACK.

Prvý deň konferencie bol výlučne venovaný problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde v oficiálnom programe vystúpilo 13 rečníkov.

Aké zmeny sa chystajú v Belgicku a ako sa plánuje vysporiadať s problémom zvyšovania cieľov recyklácie odpadov z obalov, predstavil Mik Van Gaever, zástupca spoločnosti Fostplus.

Fostplus zabezpečuje triedený zber z domácností v celom Belgicku vrátane podstatnej a zároveň problémovej zložky – PLASTY, pri ktorej sa nevyhnutne musia robiť zmeny a opatrenia.

Kombinovaný zber plastov, kovov a nápojových kartónov v Belgicku v súčasnosti

Ako majú nastavený systém zberu triedeného odpadu – tzv. PMC v súčasnosti, sme mali možnosť vidieť priamo v teréne. Do priesvitných svetlomodrých vriec alebo modrých kontajnerov zbierajú spoločne:

Obr. 1: Kontajner na triedený zber plastov, kovov a nápojových obalov – Brusel

Obr. 2: Vrecový zber – Brusel

PLASTY – iba plastové fľaše – nápoje , drogéria, (nie fólie, tégliky, poháre, tácky, podložky a pod.),

KOVY – obaly od jedla a nápojov,

NÁPOJOVÉ KARTÓNY (VKM) – od nápojov.

Z uvedeného je zrejmé, že čo sa týka plastov, zber je cielene zameraný len na tie druhy plastov, pre ktoré je reálna možnosť materiálového zhodnotenia, recyklácie. Zvyšné plasty patria do zmesového komunálneho odpadu.

Obr. 3: Kontajner na zber zmesového komunálneho odpadu – Brusel

Obr. 4: Vrecový triedený zber – rozšírené druhy plastov, kovy a nápojové obaly – Belgicko

Rozšírenie portfólia druhov plastov v rámci triedeného zberu v Belgicku v budúcnosti

Podľa analýz je zrejmé, že z takto nastaveného systému zberu nebude možné pre belgičanov splniť smernicou požadované ciele pre plasty. Belgicko preto plánuje pristúpiť k zmene systému zberu, kde práve plasty rozšíri o zber fólií, tašiek a pod.

Kým v súčasnosti je týmto systémom prostredníctvom Fostplus vyzbieraných 15 kg na obyvateľa na rok a do systému je zapojených 3 milióny obyvateľov, v roku 2020 plánujú vyzbierať 23 kg na obyvateľa a zber rozšíriť na 11 miliónov obyvateľov.

Čiže okrem rozšírenia o možnosť triedenia ďalších druhov plastov pôjde aj o intenzívne rozšírenie zberu kontajnerovým a vrecovým spôsobom PMC v nových lokalitách.

Uvedené úpravy triedeného zberu spôsobia navýšenie nákladu z pôvodných 11 miliónov EUR na približne 35 miliónov eur.

Obr. 5: Plán zvýšenia množstiev vyzbieraných plastov v Belgicku

V koncepcii na dosiahnutie požadovaných cieľov zo smerníc zamerajú svoje aktivity na nasledovné:

 • Rozdeliť zodpovednosť medzi priemysel a miestne úrady:
  • Uplatňovať princíp „Plať, koľko vyhodíš.“ – PAYT.
  • Zber triedeného odpadu s dôrazom na kvalitu.
  • Holistický pohľad na opätovné použitie recyklátu.
  • Boj proti „litteringu“.
 • Triediť viac odpadu z domácností na základe rozšírenia druhov zbieraných plastov a pokrytia väčšieho počtu obyvateľov efektívnym spôsobom.
 • Celkové náklady definovať na základe správne a dobre definovaného východiskového stavu.
 • Transparentnosť nákladov.

Z pohľadu plnenia revidovanej európskej smernice o obaloch bude potrebné v súvislosti s materiálom plast plniť minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:

 • rok 2025 – 50 %,
 • rok 2030 – 55 %.

A ako to máme na Slovensku?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sme o krok pred Belgickom. V čom? Aktuálne v rámci triedeného zberu plastov sa zvyčajne zbiera plast bez obmedzenia jednotlivých druhov.

Ale realitou je aj to, že značná časť takto vytriedených plastových odpadov sa nedá efektívne materiálovo zhodnotiť a všetky náklady na zber, odvoz, dotrieďovanie takéhoto odpadu sú oproti ich environmentálnemu prínosu vzhľadom na súčasné podmienky zbytočné, neefektívne.

Pre zabezpečenie maximálneho materiálového zhodnotenia takého mixu plastov, ktorý sa nachádza v našich žltých zberných nádobách, bude nevyhnutné v čo najkratšom časovom horizonte najmä:

 • dobudovať infraštruktúru triediacich zariadení schopných roztriediť detailne každý relevantný materiál a druh,
 • zaviesť nové technológie schopné zabezpečiť materiálové zhodnotenie aj doteraz nevyužiteľných odpadov z plastov,
 • ekomodulácia – čo najskôr zaviesť do praxe motivačný mechanizmus pre výrobcov, ktorí vedia ovplyvniť zloženie obalov ich výrobkov, ktoré uvádzajú na trh.

V návrhu novely zákona č. 79/2015 o odpadoch je naplánované postupné navyšovanie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov, konkrétne u plastov:

 • rok 2022 – 48 %,
 • rok 2025 – 50 %,
 • rok 2027 – 53 %,
 • rok 2030 – 55 %.

Aktuálna povinnosť je v SR dosahovať 45 % mieru recyklácie pre obalový materiál plast, aj keď aktuálna európska legislatíva ukladá povinnosť recyklácie plastov len na 22,5 %.

Opäť sa na prvý pohľad javí, že je to skvelá štartovacia čiara. Ale za akú cenu? Aký podiel tvorí recyklovaný plast pochádzajúci z triedeného zberu od obyvateľov? Vieme požadované percentá efektívne plniť najmä z odpadov z obalov pochádzajúcich z priemyslu?

Zjavne áno, len by to chcelo zmenu legislatívy, aby bolo možné potrebné údaje pozbierať na celoslovenskej úrovni (revidovať pôvodný § 58 zákona o odpadoch). Možno k tomu stačí naozaj malý krôčik. Čoskoro do hry ešte zasiahne ďalší nový neznámy faktor – zálohovanie jednorazových nápojových obalov (prevažne PET obaly).

K problematike triedeného zberu plastov a ich recyklácie je nevyhnutné pristúpiť systémovo komplexne, v súvislostiach. Niekto splnenie ambicióznych plánov musí aj financovať, a preto je korektné vytvoriť a zvoliť najefektívnejší a najreálnejší scenár.

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
Riaditeľka enivronmentálneho oddelenia NATUR-PACK
www.naturpack.skMohlo by vás zaujímať

Prehľad správ. Budajov odpadový ÚRSO a telenovela ISOH

Prehľad správ. Budajov odpadový ÚRSO a telenovela ISOH

Komentovaný prehľad nových textov v denníku Odpady-portal.sk.

Komentár. Poslanec Taraba chce zoštátňovať. To je cesta k šafáreniu

Komentár. Poslanec Taraba chce zoštátňovať. To je cesta k šafáreniu

Odmietavý postoj k návrhu je zo strany envirorezortu veľmi správny.

Editoriál. Odpady nebude kam ukladať a ministerstvo hrá mŕtveho chrobáka

Editoriál. Odpady nebude kam ukladať a ministerstvo hrá mŕtveho chrobáka

Táto odpadová téma rezonuje tým viac, čím bližšie je prvý január budúceho roku. Úvodník vyšiel v novembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/11.