Elektroodpad z domácností. Čo o ňom viete? | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Elektroodpad z domácností. Čo o ňom viete?

Ako máte nakladať s elektroodpadom? Kam s ním a aké sú vaše povinnosti?

Elektroodpad z domácností. Čo o ňom viete?

Foto: NATUR-PACK

Elektroodpadom sa stáva niekedy v minulosti funkčné elektrozariadenie, ktoré na svoju činnosť potrebovalo elektrický prúd alebo elektromagnetické pole.

Elektroodpad z domácností môže pochádzať z domácností, ale aj z obchodov, priemyslu, inštitúcií a iných zdrojov, ak svojím charakterom a množstvom je podobný takému, ktorý sa bežne používal v domácnostiach.

Elektroodpad je odpad ako každý iný, ktorého sa chceme zbaviť, mali by sme sa ho zbaviť alebo sa ho musíme zbaviť. Lebo je nefunkčný, starý, nevyhovuje už našim požiadavkám... a obchody sú predsa plné krásnych dizajnových kúskov všakovakého elektra, ktoré niekedy ani nepotrebujeme.

Zariadenia, ktoré prestanú plniť svoju funkciu, stratia svoju špecifickú vlastnosť určenia, opotrebujú sa, končia svoj životný cyklus, stávajú sa odpadom.

Pre určenie, či konkrétna vec, teda aj elektrozariadenie, je alebo nie je odpadom, je rozhodujúce, že sa jej držiteľ (občan, firma, inštitúcia) rozhodol zbaviť alebo sa jej zbavuje.

Či ide alebo nejde o elektroodpad, ktorého sa chceme zbaviť v kontexte „odpadárskych definícií“, nie je dané funkčnosťou alebo nefunkčnosťou toho ktorého elektrozariadenia a ani tým, či sa zbavujeme odplatne alebo bezodplatne.

Bežná predstava „zbaviť sa“ neznamená, že ho napríklad predám (za odplatu) alebo darujem (bezodplatne), ak sa elektrozariadenie bude ďalej používať na svoj pôvodný funkčný účel. V takomto prípade nejde o odpad.

elektroopad

Vzťah elektroodpadu a komunálneho odpadu

Elektroodpad označený prívlastkom “z domácností“ používal občan doma, na záhrade, chate, v garáži alebo v práci.

Je to však aj taký odpad, ktorý používal zamestnanec, obchod, firma, inštitúcia, má rovnaké alebo podobné znaky a je v takom množstve, ako keby sa používal v domácnosti.

Nie vždy sa však elektroodpad z domácností považuje za komunálny odpad, za ktorý má zodpovednosť obec. Pri zaraďovaní elektroodpadov u pôvodcu elektroodpadov z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov sa zohľadňuje kritérium charakteru a všetky tieto elektroodpady sa zaraďujú do podskupiny 20 01 – komunálne odpady, aj keď za nich nezodpovedná obec, ale pôvodca týchto elektroodpadov.

Elektroodpad nepatrí medzi bežné druhy komunálneho odpadu, ako napr. triedené zložky (papier, sklo, plasty, kovy, VKM), ktoré občanovi vznikajú denne. Nepatrí ani do zmesového komunálneho odpadu alebo objemného odpadu.

Za elektroodpad zodpovedá výrobca

Elektroodpad z domácností je síce zaradený pod komunálne odpady, za ktoré nesie prenesenú zodpovednosť príslušné mesto, obec, ale za nakladanie s ním zodpovedá výrobca, resp. v zmysle zákona o odpadoch organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

Náklady na zber elektroodpadu z domácností nemôže obec alebo mesto hradiť z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obce a mestá sú povinné umožniť výrobcom elektrozariadení alebo OZV zaviesť a prevádzkovať na ich území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť im na splnenie tejto podmienky užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, napríklad zberný dvor.

Výrobca elektrozariadení sám alebo cez OZV prevádzkuje na území daného mesta, obce tzv. systém oddeleného zberu elektroodpadov z domácností. Oddelený aj preto, lebo zákonom o odpadoch a v ďalších predpisoch odpadového hospodárstva sú určené prísne podmienky nakladania s elektroodpadmi a aj zákazy.

Povinnosti sú aj pre občanov

Niektoré sa týkajú aj nás občanov, najmä:

 • elektroodpad by mal byť kompletný, ako keď sme ho kupovali alebo získali. V čase, keď sa ho zbavujeme, by mal teda obsahovať všetky súčiastky, konštrukčné časti a spotrebné materiály, ktoré boli pôvodne jeho súčasťou;
 • pri manipulácii s elektroodpadom z domácností je zakázané ho zmiešavať s inými zložkami komunálneho odpadu vrátane zmesového;
 • je zakázané ho rozoberať či inak do neho zasahovať v čase pred jeho odovzdaním.

Kde môžete odovzdať elektroodpad

V mestách a obciach sú vytvorené podmienky na zber elektroodpadu z domácností. Občan má nasledujúce možnosti pre odovzdanie elektroodpadu z domácností.

Spätný zber v predajni:

 • veľmi malý elektroodpad s vonkajším rozmerom max. 25 cm (napr. fén, varná kanvica, holiaci strojček...) a elektroodpad zo svetelných zdrojov – BEZPLATNE v predajni elektrozariadení, ktorej plocha je min. 400 m2;
 • pri kúpe nového elektrozariadenia odovzdať elektroodpad rovnakej kategórie a funkcie ako kupovaný;

Zberné miesto:

 • veľmi malý elektroodpad s vonkajším rozmerom max. 25 cm a elektroodpad zo svetelných zdrojov – BEZPLATNE do nádoby určenej na tento účel a na dostupnom mieste pre občana (obchod, úrad, pošta a pod.);

Oddelený zber minimálne dvakrát do roka:

 • v meste a obci, v rámci zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností vrátane tých s obsahom škodlivých látok – BEZPLATNE;

Oddelený zber v zbernom dvore:

 • ak je poplatníkom za komunálne odpady v obci, v meste, kde sa zberný dvor nachádza – BEZPLATNE;

Oddelený zber mobilným zberom:

 • zber elektroodpadov z domácností z miest ich vzniku alebo z miesta určeného obcou a mestom – BEZPLATNE.

elektroodpad

Členenie elektroodpadu

Elektroodpad sa z právneho (legislatívneho) režimu člení:

a) z hľadiska miesta jeho vzniku na:

 • elektroodpad z domácností,
 • elektroodpad iný ako z domácností,

b) z hľadiska času jeho vzniku na:

 • elektroodpad z elektrozariadení uvedených na trh pred 13. 8. 2005 (tzv. historický elektroodpad),
 • elektroodpad z elektrozariadení uvedených na trh po 13. 8. 2005,

c) z hľadiska zaradenia podľa Katalógu odpadov do zoznamu:

 • skupiny 16 – Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu, podskupiny 16 02 – Odpady z elektrických a elektronických zariadení,
 • skupiny 20 – Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu, podskupiny 20 01 – Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01,

d) z hľadiska zaradenia podľa Katalógu odpadov do kategórie:

 • ostatné odpady „O“,
 • nebezpečné odpady „N“.

Kategórie elektroodpadov

Súčasné platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve SR uvádzajú informatívny zoznam elektrozariadení. V rámci celej EÚ je ustanovený tzv. „otvorený rozsah“.

Aby sme si ako tak vedeli predstaviť, čo pod elektroodpad patrí, zákon o odpadoch upravuje pre oddelený zber šesť kategórií elektrozariadení.

1. Zariadenia na tepelnú výmenu

elektroodpad

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

elektroodpad

3. Svetelné zdroje

svietidlá

4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

 • domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

veľké elektrozariadenia

5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

 • domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm).

Označenie elektrozariadení

Ak si budete kupovať nové elektrozariadenie, všimnite si, že na obale a príbalovom letáku, niekde aj na výrobku samom je vyobrazený grafický symbol pre označenie elektrozariadenia, určeného pre oddelený zber.

Ing. Uršula Pomfyová
Environmentálna špecialistka
OZV NATUR-PACK
www.naturpack.sk


Spoločnosť NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Aké najčastejšie chyby robíme pri triedení plastov? NATUR-PACK radí, ako im predísť

Aké najčastejšie chyby robíme pri triedení plastov? NATUR-PACK radí, ako im predísť

Obaly plné potravín či nápojov určite nepatria do zberných nádob na triedený zber. Aké ďalšie chyby robíme pri triedení? NATUR-PACK prináša príklady z praxe.

Marius Pedersen otvoril novú triediacu linku v Pezinku. Boli sme pri tom (FOTO)

Marius Pedersen otvoril novú triediacu linku v Pezinku. Boli sme pri tom (FOTO)

Súčasťou je aj nové moderné lisovacie zariadenie, ktoré prináša viaceré výhody. Slávnostné otvorenie novej triediacej linky sa uskutočnilo 4. októbra.

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Pozreli sme sa na dáta o cezhraničnej preprave odpadov (+GRAFY +MAPA).