NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Čo prinesie transpozícia tzv. odpadového balíka?

Podstatné zmeny sa dotknú definícií, zákazu zneškodňovať odpad skládkovaním a spaľovaním, zberu a výkupu odpadu, povinností OZV, aj koordinačných centier a ich finančnej garancie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/11.

Čo prinesie transpozícia tzv. odpadového balíka?

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  24.11.2019 |  JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová

Momentálne je v parlamente rozsiahly návrh novely zákona o odpadoch1, ktorého navrhnuté zmeny predstavujú najmä transpozíciu tzv. „odpadového balíka2“.

Ak parlament novelu schváli3, mala by nadobudnúť účinnosť 1. 7. 2020, pričom vybrané body novely by mali postupne nadobúdať účinnosť až do začiatku roka 2023. Vzhľadom na rozsah novely zákona o odpadoch prinášame v tomto článku len prehľad niektorých plánovaných zmien.

Zmena definícií

Návrh novely prináša úpravu viacerých zákonných definícií. Ide napríklad o tieto definície:

 1. Za biologický odpad sa bude považovať aj odpad z kancelárií, veľkoobchodu a jedální, ktorý je biologicky rozložiteľný;
 2. Upravuje sa definícia stavu konca odpadu a zavádza sa povinnosť osoby, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý dosiahol stav konca odpadu, zabezpečiť, aby spĺňal požiadavky podľa osobitných predpisov4;
 3. Zavádza sa definícia nie nebezpečného odpadu a potravinového odpadu;
 4. Zavádza sa definícia materiálového zhodnocovania, pričom ide o činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie;
 5. Upravuje sa definícia komunálneho odpadu s cieľom zosúladiť jej znenie s rámcovou smernicou o odpade, ktorú na štatistické účely používajú Eurostat a OECD. Podľa novej definície je komunálny odpad

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností;

Zákaz zneškodňovať odpad skládkovaním a spaľovaním

Podľa návrhu novely bude zakázané zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou. Výnimkou bude len inertný odpad, ktorého úprava nie je technicky možná a odpad, pri ktorom by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu a ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.

S cieľom podpory udržateľného využívania zdrojov bude zakázané zneškodňovať spaľovaním:

a) odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, (výnimka nezhodnotiteľné zvyšky z týchto činností);

b) biologicky rozložiteľný odpad (výnimka súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch),

c) komunálny odpad (výnimka spaľovanie v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov).

Zber a výkup odpadu

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, bude oznamovať údaje o druhu a množstve vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu obci, z ktorej odpad pochádza.

Podľa dôvodovej správy ide o obec, v ktorej má fyzická osoba, ktorá odpad priviezla, trvalý pobyt. Dôvodová správa však nie je záväzná. Zo zákona nevyplýva, že by mal byť rozhodujúci trvalý pobyt osoby, ale miesto, odkiaľ odpad pochádza.

Bude zaujímavé sledovať, ako si s touto situáciou poradia výkupcovia. Ak by vychádzali zo znenia dôvodovej správy, môže nastať zaujímavá situácia, ak napr. v Bratislave odovzdá odpad niekto s trvalým pobytom v Michalovciach.

Množstvo sa priradí obci Michalovce, hoci je evidentné, že odpad vznikol v Bratislave. Podľa súčasnej právnej úpravy sa tieto údaje oznamujú obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje.

Ten, kto vykonáva výkup elektroodpadu, by mal nahlasovať koordinačnému centru požadované údaje a informácie podľa § 16 ods. 4 zákona o odpadoch len vtedy, ak nemá uzatvorenú zmluvu s výrobcom elektrozariadenia, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo OZV pre elektrozariadenia.

Pre tých, ktorí vykonávajú zber zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci, pribudnú nasledovné povinnosti:

a) zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom,

b) ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Zavádzajú sa pravidlá pre školský zber. Škola bude ohlasovať vyzbierané množstvá obci a OZV pre obaly, ktorá má zmluvu s danou obcou. Uvedené znamená prelomenie nového pravidla, že sa vykúpené a vyzbierané množstvá ohlasujú obci, z ktorej odpad pochádza.

V praxi môže nastať situácia, že dieťa z obce neďaleko Bratislavy chodí do školy v Bratislave, čiže odpad, ktorý dieťa donesie do školy, síce pochádza mimo Bratislavy, ale bude priradený Bratislave.

Povinnosti OZV

Podľa návrhu novely budú OZV povinné:

 1. zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky audítorom5 a zaslať správu audítora MŽP do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky;
 2. podieľať sa na vytvorení finančnej garancie (úhrada príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je splatná do 28. februára). Sankciou za neuhradenie príspevku na finančnú garanciu je zánik autorizácie OZV;
 3. upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch;
 1. v prípade elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík oznamovať MŽP a zverejňovať na webovom sídle aj zoznam miest ich spätného zberu;
 2. rozlíšiť náklady na zber jednotlivých odpadových materiálov a nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov v správe o činnosti (len OZV pre obaly);
 3. uviesť informácie o svojich vlastníckych pomeroch a informácie o postupe výberu osôb podľa § 28 ods. 9 písm. b) zákona o odpadoch v správe o činnosti;
 4. rozlišovať náklady na jednotlivé odpadové materiály v zmluve medzi OZV pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber v obci (zmluvy treba zosúladiť do 31. 12. 2020).

Koordinačné centrá a finančná garancia

Najvýraznejšou plánovanou zmenou pre koordinačné centrá je povinnosť vytvoriť finančnú garanciu z príspevkov zakladateľov a členov koordinačného centra do 90 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier. Existujúce koordinačné centrá budú povinné vytvoriť finančnú garanciu do 31. 3. 2021.

V tejto súvislosti bude povinnou náležitosťou zmluvy o založení koordinačného centra aj spôsob vytvorenia finančnej garancie a podrobnosti o nej. Existujúce koordinačné centrá budú povinné uviesť do súladu túto zmluvu najneskôr do 31. 12. 2020.

Finančná garancia má slúžiť na zabezpečenie záväzkov zakladateľov, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Výška finančnej garancie sa bude pohybovať medzi 50 000 – 200 000 eur.

Koordinačné centrá budú povinné zabezpečiť, aby sa všetci ich zakladatelia a členovia podieľali na vytvorení finančnej garancie. Sankciou za nevytvorenie finančnej garancie koordinačným centrom je výmaz koordinačného centra z registra.

Ďalšie povinnosti

Návrh novely upravuje podrobnosti o informačnom systéme odpadového hospodárstva. Od 1. 1. 2021 by sa mali žiadosti o povolenia, rozhodnutia, registráciu atď. vydávané podľa zákona o odpadoch podávať výlučne elektronickou formou.

Výrobca obalov bude povinný spoplatniť všetky plastové tašky k nákupu tovaru, nie iba ľahké plastové tašky.

V súlade s európskou legislatívou sa zakazuje uvádzať na slovenský trh vybrané jednorazové výrobky z plastu, ktorých presný zoznam bude tvoriť prílohu č. 7a zákona o odpadoch.

Podľa návrhu novely zodpovedajú podnikatelia za komunálny odpad, ktorý sami vytvoria, konkrétne za oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov napr. objemný odpad (nábytok), odpad zo zelene (záhrad, parkov) a za elektroodpad, použité batérie a akumulátory.

Návrh novely zákona o odpadoch obsahuje aj mnoho ďalších zmien. V najbližšom období zistíme, v akom znení bude novela zákona o odpadoch naozaj schválená.


1 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Tzv. „odpadový balík“ tvoria: smernica EP a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení; smernica EP a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica EP a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (ďalej ako „rámcová smernica“ a smernica EP a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

3 Druhé čítanie by sa malo uskutočniť v novembri 2019.

4Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.