NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Finančná garancia podľa poslednej novely zákona o odpadoch

Koncom novembra 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky pomerne rozsiahlu novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej ako „ZoO“), ktorou sa implementujú viaceré zmeny vyplývajúce z európskych smerníc. Článok vyšiel v januárovom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/01.

Finančná garancia podľa poslednej novely zákona o odpadoch

Foto: Odpady-portal.sk

Zákon prešiel všetkými troma čítaniami a momentálne sa očakáva podpis prezidentky. Jednou z takýchto zmien, ktorej sa budeme venovať v tomto článku, je aj zavedenie finančnej garancie v novom ustanovení § 31a ZoO.

Finančná garancia

Podľa dôvodovej správy k novele ZoO vyplýva povinnosť zavedenia finančnej garancie členským státom Európskej únie z článku 8a ods. 3. písm. c) Rámcovej smernice o odpade1.

Napriek tomu, že sa ministerstvo životného prostredia pri zavedení finančnej garancie odvoláva na vyššie menovanú smernicu EÚ, jej článok 8a ods. 3 písm. c) žiadnym spôsobom nepojednáva o výškach finančnej garancie alebo aspoň o spôsobe jej kalkulácie, ktorú majú členské štáty pri jej nastavovaní zohľadniť.

Práve naopak, toto ustanovenie iba všeobecne ukladá povinnosť členským štátom prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobca výrobkov alebo organizácia vykonávajúca povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v mene výrobcov výrobkov „mali nevyhnutné finančné prostriedky alebo finančné a organizačné prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.“

Nová povinnosť vytvorenia finančnej garancie sa týka koordinačných centier, organizácií zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradeného výrobku, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne.

Pri vytváraní finančnej garancie budú jednotlivé koordinačné centrá (ďalej ako „KC“) povinné zabezpečiť, aby sa všetci ich zakladatelia a členovia podieľali na vytvorení finančnej garancie, čo má podľa dôvodovej správy zamedziť jednotlivým KC vo vytváraní zbytočných prieťahov s uzatvorením zmluvy s novoautorizovanými subjektmi.

Finančná garancia bude slúžiť na zabezpečenie záväzkov zakladateľov KC, členov KC a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi KC, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ako príklad, načo sa môže finančná garancia použiť, uvádza dôvodová správa nezabezpečený odvoz odpadu.

Ustanovenia upravujúce finančnú garanciu neobsahujú presné pravidlá vytvorenia a použitia finančnej garancie, ale stanovuje len jej základný rámec, pričom novela ZoO ponecháva podrobnosti o vytvorení, použití, uvoľnení a zániku finančnej garancie na určení zo strany KC.

Explicitne zakázané je len použitie finančnej garancie na úhradu sankcií. Dôvodová správa tento systém odôvodnila tým, že každý vyhradený prúd odpadu môže mať svoje osobitosti, a preto by malo príslušné KC presnejšie definovať pravidlá pre finančnú garanciu.

V tejto súvislosti budú KC povinné do 31. decembra 2020 upraviť svoje zakladajúce dokumenty, keďže ustanovenia o finančnej garancii sa stanú povinnou náležitosťou zmluvy o založení KC.

Výška príspevkov na vytvorenie finančnej garancie

KC je síce povinné zabezpečiť vytvorenie finančnej garancie, ale jednotlivé príspevky na jej vytvorenie sú povinní platiť členovia KC. Novela ZoO zakotvila minimálnu výšku príspevkov členov KC, a to v závislosti od výšky celkových nákladov vynaložených na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška tohto príspevku sa pohybuje medzi 50 000 EUR a 200 000 EUR. 

Ak tieto náklady nepresiahnu 500 000 EUR, je príspevok vo výške 50 000 EUR, pri nákladoch medzi 500 000 EUR a 1 000 000 EUR bude vo výške 100 000 EUR a v prípade, ak náklady presiahnu 1 000 000 EUR, bude tento príspevok vo výške 200 000 EUR.

Minimálna výška príspevku člena KC, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s KC v predchádzajúcom kalendárnom roku, je stanovená na 75 000 EUR. KC môže stanoviť aj vyšší príspevok.

INISOFT

V praxi sa môže stať problematickým pojmový nesúlad medzi jednotlivými ustanoveniami, ktoré sa týkajú finančnej garancie. Ustanovenie § 31a ods. 3 ZoO ustanovuje minimálnu výšku príspevku člena KC.

Podľa ustanovenia § 28 ods. 4 písm. ag) ZoO je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná podieľať sa na vytvorení finančnej garancie, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára.

V praxi sa môže stať, že organizácia zodpovednosti výrobcov nebude členom koordinačného centra. Predmetné by mohlo viesť k výkladu, že ZoO stanovil minimálnu výšku príspevkov len pre členov KC, a teda organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré nie sú členmi, nemajú zákonom stanovenú výšku minimálnych príspevkov na finančnú garanciu. Z dôvodu tejto pojmovej nejednotnosti by bolo vhodné, aby si jednotlivé KC riadne a detailne upravili podmienky vytvorenia, použitia, uvoľnenia a zániku finančnej garancie.

Sankcie

Novela ZoO takisto zavádza finančnú sankciu za porušenie jednotlivých ustanovení o finančnej garancii, ktorá sa môže pohybovať od 1 200 do 350 000 EUR v závislosti od toho, ktorá povinnosť ohľadom finančnej garancie bude porušená.

Okrem finančnej sankcie obsahuje novela ZoO aj iný druh sankcie za porušenie ustanovení o finančnej garancii, a to konkrétne pre organizácie zodpovednosti výrobcov. Ak organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí príspevok na finančnú garanciu do 28. februára, uplynutím tejto lehoty zaniká autorizácia danej organizácie zodpovednosti výrobcov.

Záver

Ak bude predkladaná novela ZoO podpísaná prezidentkou, nadobúda v tejto časti účinnosť k 1. júlu 2020. To by znamenalo, že jednotlivé existujúce KC budú povinné vytvoriť finančnú garanciu do 31. marca 2021. V prípade novovznikajúcich KC vzniká povinnosť vytvoriť finančnú garanciu z príspevkov zakladateľov a členov KC do 90 dní odo dňa zápisu KC do Registra koordinačných centier.

Z pohľadu organizácií zodpovednosti výrobcov sa môže javiť nespravodlivé vytvorenie len troch finančných skupín pre určenie výšky príspevku na finančnú garanciu.

Náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov prevyšujúce 1 000 000 EUR môžu dosiahnuť aj malé organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré potom budú musieť platiť rovnako vysokú garanciu ako veľké organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktoré je poskytnutie príspevku vo výške 200 000 EUR menšia záťaž, ako pre malé organizácie zodpovednosti výrobcov.


1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Mgr. Adam Oleš
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Veľká novela zákona o odpadoch1, ktorá bola prijatá minulý rok, nadobúda svoju účinnosť postupne už od 27. 12. 2019, pričom posledná časť zmien nadobudne účinnosť až v roku 2023. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom čísle časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Úvodník vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Za odpad, ktorý vznikne z ich výrobkov, musia platiť firmy, ktoré si svoje zákonné povinnosti plnia. Dlhodobé ignorovanie tohto problému môže viesť k úplnej deformácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.