NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Ako bude vyzerať boj proti environmentálnej kriminalite v najbližších rokoch

MV SR pripravilo Akčný plán boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti na roky 2021 – 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v októbrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/10.

Ako bude vyzerať boj proti environmentálnej kriminalite v najbližších rokoch

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.10.2020 |  JUDr. Katarína Liebscherová

Cieľom predmetného Akčného plánu, ktorý je momentálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, je najmä zefektívniť boj proti environmentálnej protiprávnej činnosti, nakoľko vývoj v posledných rokoch ukázal, že environmentálna protiprávna činnosť sa výrazne zvyšuje a priebežne prijímané opatrenia už nie sú schopné ju dostatočne eliminovať.

Environmentálna protiprávna činnosť

Návrh Akčného plánu obsahuje plán prevencie a zabráneniu páchania environmentálnej protiprávnej činnosti, ktorá sa v súčasnosti považuje za jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich bezpečnostných problémov.

Podľa Akčného plánu sa environmentálna kriminalita považuje dokonca za štvrtú najzávažnejšiu trestnú činnosť a zaraďuje sa za drogovú trestnú činnosť, trestnú činnosť spojenú s porušovaním autorských práv a obchodovaním s ľuďmi.

Environmentálnou protiprávnou činnosťou je každé protiprávne konanie na úseku ochrany životného prostredia, či už vo forme správnych deliktov alebo trestných činov. Trestné činy proti životnému prostrediu sú upravené v slovenskom trestnom zákone1 a patria tam napríklad trestné činy:

  • Ohrozenie a poškodenie životného prostredia
  • Neoprávnené nakladanie s odpadmi
  • Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok atď.

Akčný plán nadväzuje na viaceré dokumenty prijaté na úrovni Európskej únie, najmä na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a závery Rady Európskej únie z 8. decembra 2016 o boji proti trestným činom proti životnému prostrediu (ST-15412/16).

Pracovná skupina Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti taktiež prijala dňa 21. 6. 2019 hodnotiacu správu o Slovensku „Praktické vykonávanie a uplatňovanie európskych politík v oblasti predchádzania trestnej činnosti proti životnému prostrediu a boja proti nej“.

Pracovná skupina identifikovala viacero nedostatkov, pre ktoré navrhla odporúčania ich nápravy. Tieto odporúčania treba implementovať v lehote 18 mesiacov od prijatia tejto hodnotiacej správy. Práve navrhnutý Akčný plán má niektoré z týchto odporúčaní implementovať.

Medzirezortná spolupráca a medzinárodná spolupráca

Hlavným cieľom Akčného plánu je zefektívnenie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti posilnením medzirezortnej spolupráce na ústrednej a regionálnej úrovni, medzinárodnej spolupráce, identifikovaním problematických oblastí a nedostatkov pri presadzovaní práva a hľadaním ich riešení, ako aj zvyšovaním verejného povedomia o negatívnych vplyvoch environmentálnej protiprávnej činnosti na životné prostredie, zdravie obyvateľov a národné hospodárstvo.

Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebná medzirezortná spolupráca, pričom plán počíta najmä so spoluprácou rezortu Ministerstva vnútra SR (MV SR), Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR), Ministerstva financií SR (MF SR), Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR), Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), Generálnej prokuratúry SR republiky (GP SR) a Najvyššieho súdu SR (NS SR).

INISOFT

Ich spoluprácu by mal realizovať medzirezortný Expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou (ďalej ako „MEKO“). Akčný plán ráta aj so zriadením strategickej koordinačnej skupiny pre boj s environmentálnou protiprávnou činnosťou, ktorá bude na národnej úrovni zabezpečovať koordináciu jednotlivých štátnych orgánov.

Táto strategická koordinačná skupina by mala byť zložená zo zástupcov s rozhodovacou právomocou Prezídia Policajného zboru, MS SR, GP SR, NS. SR, MŽP SR, MPaRV SR, SIŽP. Pri svojej činnosti bude vychádzať z činnosti desiatich odborných a ôsmich regionálnych koordinačných pracovných skupín.

Strategická koordinačná skupina bude napríklad povinná vypracovať správu s hodnotením stavu environmentálnej protiprávnej činnosti s identifikáciou strategických priorít v boji s environmentálnou protiprávnou činnosťou, pričom prvýkrát bude vypracovaná do 31. 3. 2022 a následne každý rok do 31. 3.

Ďalej bude povinná priebežne navrhovať opatrenia na riešenie problémov, na ktoré upozornia odborné koordinačné skupiny, a to formou legislatívnych návrhov, dohôd o spolupráci alebo interných dokumentov.

Na medzinárodnej úrovni treba napríklad zaviesť systém zasielania relevantných informácií o prípadoch environmentálnej protiprávnej činnosti medzinárodným orgánom a organizáciám, ako aj agentúram Európskej únie (Europol, Interpol, EU-TWIX). Treba zlepšiť aj spoluprácu s Ukrajinou, najmä pri zisťovaní nezákonnej prepravy nebezpečného odpadu na územie Slovenska.

Opatrenia smerujúce k presadzovaniu práva

Akčný plán stanovuje, že okrem spolupráce medzi jednotlivými orgánmi treba pripraviť aj opatrenia, ktoré budú priamo smerovať k presadzovaniu práv.

Má sa zaviesť evidencia realizovaných konaní a ich výsledkov v danej oblasti, aby k nim mali správne orgány a orgány činné v trestnom konaní prístup a mohli ich využívať pri vlastnej činnosti.

Taktiež by sa mali stanoviť účinnejšie nástroje správnych orgánov na zastavenie prebiehajúcich nezákonných činností zasahujúcich životné prostredie a vytvoriť k tomu súvisiace interné predpisy a usmernenia.

Verejné povedomie

Jedným z bodov Akčného plánu je aj zvýšenie informovanosti verejnosti, a to o povinnostiach osôb týkajúcich sa ochrany životného prostredia a o postupe ohlasovania environmentálnej protiprávnej činnosti.

Informačné kampane majú zlepšiť povedomie ľudí o potrebe boja s environmentálnou protiprávnou činnosťou a taktiež o potrebe chrániť životné prostredie.

K Akčnému plánu bolo prijatých až 17 strán pripomienok, ktoré momentálne vyhodnocuje Ministerstvo vnútra SR. Uvidíme, v akom znení bude nakoniec Akčný plán prijatý, nakoľko niektoré pripomienky sú pomerne zásadné.

Napríklad podľa Ministerstva životného prostredia SR má navrhované znenie vážne systémové chyby a po obsahovej stránke nenapĺňa žiadaný cieľ, a teda považuje Akčný plán v súčasnom znení za nespôsobilý na schválenie.


1 Ustanovenie § 300 – 310 zákona č. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

JUDr. Katarína Liebscherová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Stiahnite si: Akčný plán boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti na roky 2021 – 2025Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.