NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Fľaše odovzdané cez skúšobné zberné automaty budú chýbať. Odborníčka vysvetľuje komu a prečo

Komu a prečo budú chýbať množstvá vyzbieraných odpadov z nápojových obalov odovzdaných cez skúšobné automaty?

zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Foto: Odpady-portal.sk

Masívna kampaň v príprave Slovenska na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje, ktorej predchádzala staronová legislatíva dotiahnutá do zdarného konca k novému začiatku zálohovania, spôsobila aj to, že niekoľko väčších obchodných prevádzok si chcelo vyskúšať fungovanie „zálohovania“ cez automaty, takpovediac „na nečisto“, ešte pred dátumom účinnosti zálohovania k 1. januáru 2022.

Z hľadiska obchodníkov to bol rozumný, ba až nutný krok. Veď prevádzky bolo potrebné stavebne a technologicky upraviť, overiť logistické trasy nekrižovania sa nakupujúcich zákazníkov, vytvoriť dostatočné skladové priestory, riešiť nové druhy odpadových obalov a ich dočasný spôsob odovzdania oprávnenej osobe na nakladanie s nimi, doplniť pokladničný softwér, riešiť reklamu či motivovať ľudí k budúcemu zálohovaniu. Jednoducho vychytať „muchy“ pred dátumom povinného zálohovania.

Niektoré obchodné reťazce - nakoľko im bolo jasné, že v čase ešte pred účinnosťou zálohovania pri skúšobnej prevádzke, budú nakladať s odpadom - požiadali miestne príslušné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane výkupu.

Obchodníci to tak museli urobiť sami, v znení typicky slovenského hesla „pomôž si sám“. Ostali bez legislatívnej podpory riešiacej nezrovnalosti, ktoré nastali živelným - legislatívne neriadeným testovaním zálohovacích automatov.

K povinnostiam, na ktoré sa akosi „pozabudlo,“ napríklad patrí:

 • prevádzkovanie automatu na (budúce) zálohovanie len ako skúšobnú činnosť vykonávanú iba na základe právoplatného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane výkupu s termínom ukončenia platnosti súhlasu, ku 31.12.2021,
 • jednoznačné zaradenie odpadov z obalov pod kat. č. 20 01 39 - plasty a 20 01 04 - obaly z kovu,
 • evidenčné povinnosti pri nakladaní s odpadmi z obalov,
 • report údajov smerom k mestám a obciam, z ktorej odpad z obalov pochádza, kde sa s nimi nakladá,
 • report údajov smerom k nositeľom plnenia cieľov zhodnocovania a recyklácie plastových odpadov z obalov a kovových obalov z hliníka a železných kovov,
 • záväzok (väzbu) k povinnému odoberaniu obalov z nápojov len zberovými spoločnosťami vykonávajúcimi v danom meste/obci (kde je prevádzka) triedený zber odpadov z obalov,
 • povinný zmluvný vzťah s mestom/obcou (kde je prevádzka) s predmetom činnosti „vykonávania zberu, vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov“,
 • odporúčací charakter zmluvy na výkup vyhradeného prúdu odpadu (odpady z obalov) s organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup odpadov z obalov realizuje,
 • zhodnocovanie odpadov z nápojových obalov, dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia cieľov a limitov odpadového hospodárstva,
 • množstvo takto vyzbieraných, resp. vykúpených odpadov z obalov by bolo súčasťou množstiev povinne zbieraných zložiek komunálnych odpadov,
 • znalosť obce o množstvách vyzbieraných, resp. vykúpených odpadov z obalov cez skúšobné automaty,
 • vedomosť obce o pridaní údajov o vyzbieraných, resp. vykúpených odpadov z obalov do svojej evidencie, Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi, do štatistického formulára Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce (modul 265, ŽP 6-01), do výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, do plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov.

Ak by znenie zákona o odpadoch bolo doplnené o odvolávky na vyššie uvedené povinnosti, napríklad formou prechodných ustanovení, dostali by sme sa k jednoznačnému záveru, o akú skupinu a o aké druhy odpadov ide, komu patria čísla z vyzbieraných, resp. vykúpených odpadov z obalov na nápoje, ktoré budú až 1. januára 2022 evidované v systéme správcu záloh, koľko sa týchto odpadov z obalov vyzbieralo/vykúpilo a v ktorých recyklačných zariadeniach dané množstvá skončili.

Prečo? Zabezpečovanie zberu komunálnych odpadov (kat. č. skupiny 20), ako zberu odpadov z domácností (od občanov) či ako zberu odpadov patriacich pod vyhradený prúd odpadov z obalov v rozšírenej zodpovednosti výrobcov, podlieha z hľadiska evidencie odpadov a plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov do 31. decembra 2021 pod OZV. Medzi ne patria aj odpady z jednorazových nápojových obalov.

Ale keďže sme na Slovensku a zákonodarca aspoň časť vyššie spomenutých povinností nepodchytil v prechodných ustanoveniach súvisiacich zákonov, tak sa nám tieto čísla v systéme plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov za rok 2021, stratia.

Občan v dobrej viere, odnesie odpady z jednorazových nápojových obalov do obchodnej prevádzky, ktorá mu ponúka možnosť odovzdania týchto obalov cez skúšobné automaty. Ak by tieto automaty ešte nefungovali, občan by s najväčšou pravdepodobnosťou využil zberné nádoby na triedený zber.

Keďže formou skúšobných automatov sa od začiatku leta vyzbierali desaťtisíce jednorazových nápojových obalov bez legislatívne podchyteného materiálového toku, spoločnosť NATUR-PACK, a.s. apeluje aj touto cestou na obchodné reťazce a obchodné spoločnosti prevádzkujúcich zber/výkup odpadov z jednorazových obalov na nápoje cez testovacie automaty, na splnenie si vybraných a ešte stále platných povinností pri nakladaní s odpadmi z obalov.

Zároveň túto výzvu na plnenie si povinností adresujeme aj zmluvným zberovým spoločnostiam, odoberajúcim z obchodných prevádzok komunálne odpady z obalov, odovzdané občanmi cez testovacie automaty na budúce zálohované jednorazové obaly na nápoje. Stále ide o nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, z odpadmi z obalov, ktoré patria pod rozšírenú zodpovednosť výrobcu, a teda pod systém OZV.

Ak sa k daným údajom príslušné OZV nedostanú, údaje o komunálnych odpadoch skupiny 20, budú chýbať aj každej samospráve, na území ktorej sa predmetný zber odpadov z jednorazových obalov na nápoje cez automaty do 31. decembra 2021 zrealizuje. Údaje budú absentovať pri plnení cieľov odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov, ako aj pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 na rok 2022.

Uršula Pomfyová
environmentálna špecialistka, NATUR-PACK, a.s.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (1)

 1. info@odpadovyhospodar.sk24.11.2021 (08:44)
  výborný článok, a úplne súhlasím. A dodám že podobne je to aj v iných komoditách, napríklad oleje a tuky, ktoré sa zbierajú na čerpacích staniciach, či nákupných centrách. Sú to komunálne odpad. teda nech sa postupuje podľa zákona, alebo nech im MŽP zjednoduší povinnosti.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.