Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zálohovanie nápojových obalov a RZV nie sú dostatočne prepojené, v legislatíve sú diery

Čo s PET fľašami a plechovkami, ktoré spotrebitelia prinesú do obchodov a distribútori ich nebudú schopní prevziať? Píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.

Zálohovanie nápojových obalov a RZV nie sú dostatočne prepojené, v legislatíve sú diery

Foto: NATUR-PACK

 • Publicistika |  27.09.2021 |  Uršula Pomfyová / OZV NATUR-PACK

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. z dôvodu legislatívnych nastavení vo veci zabezpečenia zálohového systému.

Jednou z úprav, ktorá je podľa dôvodovej správy potrebná je legislatívna úprava režimu odpadov, ktoré spotrebitelia donesú do obchodných prevádzok a ktoré distribútori nebudú schopní prevziať pre jeden z dôvodov uvedený v § 3 ods. 2 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.

Pre uvedené odpady platí, že distribútor sa stáva vo vzťahu k týmto odpadom pôvodcom odpadu a podrobnosti k zasielaniu evidencie budú upravené vo vykonávacom predpise.


Navrhovaná úprava:

„Návrh zákona v Čl. II bod 1 dopĺňa § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení n.p. (ďalej len zákon o odpadoch) o bod 4.

Z dôvodu vizuálnej prehľadnosti znenie § 81 ods. 1 zákona o odpadoch by po novom vyzeralo takto:

81 ods. 1 - Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a) obec, ak ide o

 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 2. zmesový odpad z iných zdrojov,
 3. drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o

 1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
 3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
 4. oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu108a).“

108a) Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.


Toľko krátke konštatovanie, aj keď dôvodová správa sa aspoň odvoláva na dnes platný § 3 ods. 2 zákonao zálohovaní. Odvolávka pod čiarou (108a), mohla byť doplnená o § 3 ods. 2 zákona o zálohovaní (resp. po správnosti 3, v novom navrhovanom znení), ktorý znie: „Distribútor obalov môže vrátenie zálohu za jednorazový obal podľa odseku 1 (fľaše z plastu a kovové plechovky) odmietnuť, ak obal:

 • neobsahuje označenie s uvedením pokrytia obalu zálohovým systémom,
 • v dôsledku znehodnotenia alebo deformácie obalu nemožno identifikovať jeho pokrytie zálohovým systémom alebo
 • ak takýto obal neobsahuje viditeľný štítok a čitateľný čiarový kód umožňujúci identifikáciu jeho výrobcu,
 • vrátenie zálohu možno odmietnuť aj vtedy, ak jednorazový obal podľa odseku 1 (fľaše z plastu a kovové plechovky) nie je prázdny.“

Ilustračné foto: NATUR-PACK

V platnom znení zákona o zálohovaní v § 5 distribútor obalov nemá uvedenú povinnosť, že by sa mal postarať o odpady z jednorazových obalov na nápoje, ktoré nebudú vhodné do zálohovému mechanizmu.

V návrhu zmeny zákona o zálohovaní nápojových obalov tiež nie je uvedená táto povinnosť. Chýba prepojenie s § 81 ods. 1 písm. b) nový bod 4 zákona o odpadoch. Rovnako ani správca v § 7 v platnom znení zákona o zálohovaní nemá uvedené, že má (mal by?) financovať odpady z obalov, ktoré distribútor obalov odmietne ako nevhodné.

Ani v novom návrhu zmeny zákona o zálohovaní nápojových obalov nie je uvedené dofinancovanie nakladania s týmito odpadmi z obalov.

Jedinú takú povinnosť, ktorá by sa dala „našiť“ na riešenie nakladania s týmito nevhodnými obalmi je v § 7 ods. 1 písm. j) zákona o zálohovaní, ktorý znie: „správca je povinný zabezpečiť prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje a zneškodnenie nezhodnotiteľných vytriedených odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje“.

Ale tými odpadmi sa rozumejú sekundárne vzniknuté odpady až na dotrieďovacej linke, napríklad u recyklátora.

Zákon o zálohovaní nastavil fungovanie na ideálny stav, ale ten neexistuje. Lebo z akéhokoľvek dôvodu (v dnešnom § 3 ods. 2 zákona o zálohovaní, po zmene ods. 3) odmietnutá fľaša alebo plechovka aj pri ekologicky zarytom spotrebiteľovi musí niekde skončiť ako odpad. Môže skončiť ako:

 • odpad zálohovaných obalov na nápoje, pri ktorých sa záloha vybrala ale obal neprešiel z akéhokoľvek dôvodu tunelom automatu alebo ručnej čítačky kódov, alebo
 • odpad obalov, ktoré nie sú zálohované a do systému správcu nepatria.

Ak ostane spotrebiteľovi poškodený obal z pôvodne zálohovaného nápojového obalu a zistí to ešte pred odovzdaním na odberné miesto, s najväčšou pravdepodobnosťou na jeho „zbavenie sa“ využije farebnú zbernú nádobu na triedený zber komunálnych odpadov. Financovanie tohto nakladania s odpadmi z obalov zabezpečujú v mestách a obciach organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Ak ostane spotrebiteľovi poškodený obal z pôvodne zálohovaného nápojového obalu priamo na odbernom mieste v obchode, ak mu ho distribútor neprevezme, ponechá spotrebiteľ tento obal (odpad) napospas prevádzke?

Keďže správca tento obal pravdepodobne neprevezme, bude musieť distribútor vyčleniť vhodné zberné nádoby na tieto odpady. A tu sa dostávame k novému bodu 4 v § 81 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

Ilustračné foto: NATUR-PACK

Zákonodarca navrhol, aby za tieto odmietnuté obaly mal zodpovednosť distribútor. Musí sa o nich postarať, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, odovzdať ich len oprávnenej osobe na ich ďalšie nakladanie, viesť evidenciu a ohlasovať údaje z nej a celé to financovať ako pôvodca. 

Keďže v prípade týchto odpadov z obalov sa z akéhokoľvek dôvodu ich neprevzatia stanú odpadmi mimo systému správcu záloh, nebudú podliehať ani evidencii v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) a d) vyhlášky MŽP SR č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Nakoľko sa nebude jednať o odobrané, recyklované a zhodnotené odpady zo zálohovaných jednorazových obalov, lebo neprejdú automatom, alebo čítačkou. Ale aby nevypadli z evidencie úplne, tak ako sa v osobitnej dôvodovej správe k § 81 ods. 1 písm. b) bod 4 návrhu zákona o odpadoch uvádza, MŽP SR doplní evidenčnú vyhlášku (k odpadom).

Lenže tu nejde len o vedenie a podrobnosti evidencie o odpadoch. Pri jednom obale v dvoch rôznych časoch (u spotrebiteľa/na prevádzke distribútora) vzniknú odpady zaradené do skupiny 20 – komunálne odpady pod katalógovým číslom 20 01 39 - plasty, alebo 20 01 04 – obaly z kovu, ale s dvomi možnosťami financovania.

V prvom prípade je to triedený zber financovaný OZV a v druhom podnikateľský náklad. Pri aplikovaní nového bodu 4 chýba ale dôsledné prepojenie v zákone o odpadoch na nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, na preukazovanie materiálového toku a v konečnom dôsledku na plnenie cieľov odpadového hospodárstva.

Okrem tohto prepojenia chýbajú zase v zákone o zálohovaní nápojových obalov (ako v existujúcom, tak aj v návrhu) krížové odkazy a odkazy pod čiarou, napr. aj na plnenie povinností distribútora obalov ako pôvodcu ďalších odpadov podľa nového § 81 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o odpadoch.

Distribútor jednorazových zálohovaných obalov na nápoje, ktorý sa orientuje prevažne na zákon o zálohovaní, bez príslušného prepojenia prostredníctvom odkazu alebo poznámky pod čiarou na zákon o odpadoch, nemusí danú povinnosť zachytiť. Hoc je v jeho úsilí dodržiavať zákonné povinnosti.

Z tohto celého vyplýva, že v zmene zákona o odpadoch je potrebné napr. v novom § 16b doplniť povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (distribútorov obalov), ktorí budú zabezpečovať oddelený zber jednorazových obalov na nápoje, aby v prípade neprevzatého odpadu nahlásili najneskôr do konca mesiaca po ukončenom štvrťroku údaje o druhu a množstva tohto odpadu, ako aj informáciu o nasledujúcom držiteľovi.

Údaje by mali nahlásiť ako obci tak aj príslušnej OZV, aby sa dané „čísla“ mohli zarátať do úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, do cieľov zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov a do cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov.

Dnes reálne nevieme odhadnúť o aké množstvo týchto obalov na nápoje vlastne pôjde.

Uršula Pomfyová
environmentálna špecialistka, NATUR-PACK, a.s.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (1)

 1. František28.09.2021 (09:36)
  Veľmi pekne zhrnuté a podčiarknuté. Je veľmi smutné, že ani predchádzajúca vláda a ani tá, ktorá je dnes, neberie do úvahy postrehy odbornej verejnosti (jedno v akej oblasti). Áno, dajú nám priestor na pripomienkovanie, ale počas rozporových konaní povedia, že bohužiaľ, nie je možné pripomienku akceptovať ( pozn.: raz som mal prípad, kedy boli pripomienky zamietnuté, lebo pán riaditeľ úseku mal 1,5 roka do dôchodku a nechcel si robiť problémy pred šéfkou). Úrad si poznačí a chváli sa, že prizval aj odbornú verejnosť, splnil si svoju povinnosť, ale samotný návrh je aj tak potom taký aký úrad uzná za vhodné. To, že sú tam nerealizovateľné požiadavky ich netrápi, zodpovednosť z ich strany nulová. Ani po 31 rokoch po revolúcii táto spoločnosť nedospela, stále sme v "puberte".

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.