Čo má priniesť reforma nakladania so stavebným odpadom | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Čo má priniesť reforma nakladania so stavebným odpadom

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland o novele zákona o odpadoch, ktorá má podporiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vyšiel v marcovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/03.

Čo má priniesť reforma nakladania so stavebným odpadom

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  13.03.2022 |  JUDr. Katarína Brath Liebscherová

Stavebný odpad je na Slovensku dlhodobo nedostatočne využitým zdrojom cenných surovín, ktoré majú potenciál byť opätovne a plnohodnotne využité v stavebníctve.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa rozhodlo voči tomu zakročiť a predložilo do legislatívneho konania novelu zákona o odpadoch1, ktorá má podporiť najmä zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu. V čase písania článku prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie, s termínom ukončenia 14. 2. 2022.

Dôvody reformy nakladania so stavebným odpadom

Novela2 zákona o odpadoch (ďalej ako „Novela“) týkajúca sa stavebných odpadov nadväzuje na Plán obnovy a odolnosti SR KOMPONENT 2: Obnova budov 1.1 Oblasť politiky – Zelená ekonomika – Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom. Dátum účinnosti Novely je navrhnutý na 30. júna 2022, a to z dôvodu požiadavky Plánu obnovy.

Hlavným cieľom navrhovanej Novely je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektora stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú jeden z najvýznamnejších prúdov odpadu, ktorý je špecifický najmä tým, že má vysoký potenciál opätovného použitia a recyklácie a je významným zdrojom primárnych surovín. Keďže je Slovensko v recyklácii stavebných odpadov na konci rebríčka štátov Európskej únie, Novela má napomôcť zlepšeniu stavu ich recyklácie.

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry sa na Slovensku recykluje len 50,4 % stavebných odpadov. Ostatné množstvo stavebných odpadov končí na skládkach alebo sa spätne zasypáva3.

Stavebné odpady a selektívna demolácia

Podľa Novely sa za stavebné odpady a odpady z demolácií považujú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác (t. j. stavebné práce, zabezpečovacie práce, práce vykonávané pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb).

Pôvodcom stavebných odpadov a odpadov z demolácií je právnická osoba alebo podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce fakticky vykonáva. Uvedenou úpravou sa zjednotí definovanie pôvodcu odpadov pre všetky stavebné činnosti, tak bodové, ako aj líniové.

Pod novým pojmom selektívna demolácia sa rozumie postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.

Recyklácia 70 % stavebných odpadov a iné povinnosti

Pôvodca odpadu, ktorý realizuje stavbu nad 300 m2 zastavanej plochy, bude povinný zhodnotiť, recyklovať alebo opätovne použiť najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu alebo odpadu z demolácie (ďalej spolu ako „stavebné odpady“). Predmetné platí pre odpady v skupine číslo 17 Katalógu odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov a odpadu 17 05 04 (nie nebezpečná zemina a kamenivo).

Od tejto povinnosti sú teda oslobodené stavby menšieho rozsahu, ako sú napríklad rodinné domy alebo jednoduché stavby. Dôvodom je, že pri týchto stavbách a najmä pri ich rekonštrukciách budú vznikať odpady, ktorých recyklácia je problematická – napríklad omietky, staré zatepľovacie materiály, strešné krytiny, možno aj s obsahom azbestu, a pod.

Pôvodca odpadu bude ďalej povinný vykonávať selektívnu demoláciu spôsobom uvedeným v pripravovanej vyhláške. Cieľom selektívnej demolácie je zabezpečenie maximálne možnej recyklácie a opätovného využitia. Detaily tejto povinnosti ešte nie sú známe a budú upravené následne vo vyhláške.

Novinkou je taktiež povinnosť pôvodcu odpadu stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti. Cieľom je zníženie uhlíkovej stopy pri stavebných činnostiach, a to znížením prepravy odpadu aj výstupu z recyklácie stavebného odpadu.

Pred vznikom stavebných odpadov bude stavebník povinný vedieť preukázať, že má uzatvorenú zmluvu o nakladaní so stavebným odpadom. Táto povinnosť sa má vzťahovať aj na fyzické osoby, ktoré si budú stavebné činnosti realizovať svojpomocne. Bližšie informácie ohľadne tejto povinnosti budú stanovené vo vyhláške.

Stavebník bude musieť tri dni pred realizáciou demolačných prác oznámiť príslušnému okresnému úradu spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia stavebného odpadu. Do 30 dní od ukončenia demolačných prác bude povinný zaslať okresnému úradu vyhodnotenie vykonanej selektívnej demolácie a zhodnotenia, resp. zneškodnenia stavebných odpadov.

Stavebné odpady, ktoré vznikajú pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, sa budú musieť prednostne použiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

Zmenou je aj obmedzenie platnosti súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy do vydania kolaudačného rozhodnutia. Pôvodca odpadu, pre ktorého je skladovanie výkopovej zeminy povolené, bude musieť do vydania kolaudačného rozhodnutia tento odpad legálne umiestniť u osoby oprávnenej na nakladanie s ním.

Za nesplnenie týchto povinností predpokladá Novela pokutu vo výške od 1 200 do 120 000 EUR.

Preukazovanie kvalitatívnych parametrov stavebných odpadov

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov bude povinný preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady, ktoré budú ustanovené vykonávacím predpisom.

Podľa dôvodovej správy požiadavka na preukazovanie kvalitatívnych parametrov vyplýva z aplikačnej praxe a zároveň nadväzuje na novú povinnosť recyklovať najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu.

Kvalitatívne parametre budú nanovo stanovené vyhláškou, nakoľko súčasne platné právne predpisy nedefinujú kvalitu recyklovaných stavebných odpadov. Vyhláška bude jednoznačne určovať, aký výstup zo zariadenia na zhodnocovanie bude považovaný za recyklát, a teda ho bude možné zahrnúť do plnenia povinnosti recyklovať stavebné odpady v stanovenom rozsahu.

Mobilné zariadenie bude musieť preukázať aj plnenie technických a organizačných požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom. Vyhláška bude obsahovať podmienky prevádzkovania mobilných zariadení v intraviláne obcí a miest s ohľadom na eliminovanie hluku a prašnosti uvedených zariadení s cieľom ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov.

Nakoľko v čase písania tohto článku bola Novela len v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno predpokladať, že jej obsah sa ešte bude meniť.


1 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 Legislatívny proces môžete sledovať tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/42
3https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/mineral-waste-from-construction-and#tab-googlechartid_chart_13

JUDr. Katarína Brath Liebscherová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

 

Diskusia (1)

  1. lubos.hrnciar@gmail.com15.03.2022 (09:12)
    Dobrý deň. To sa mi ľúbi :-). Predstavme si pána (fyzickú osobu), ktorá si ide svojpomocne realizovať opravu hospodárskych objektov, kde rozsah prác nezodpovedá vzniku drobných stavebných odpadov. Tento si podľa novely musí ísť niekam do sveta (lebo u nás v okrese ísť z poslednej dediny na skládku odpadov znamená ísť do sveta) a tam urobí zmluvu, že dovezie 5 m3 stavebného odpadu (za kontajner) na 5 x na káričke za autom rozdelené podľa druhov selektívnej separácie. No, však dá sa to. Cena v zmluve - to bude pre neho šok, lebo slovenský prevádzkovateľ, ktorý dostane do ruky mocný nástroj daný štátom, stráca súdnosť. A tak to tam potom na 5 x dovezie - najazdí 250 km, ale to nič, veď vozením osobným autom sa šetrí životné prostredie – menej to žere, ako dáky trambus. Aj to zaplatí, veď rodina si povie, že vždy sa gazdovalo, tak treba gazdovstvo udržiavať, a tak sa na to zložia. A dostane ten vytúžený doklad, s ktorým bude cválať na úrad a ukáže im ho, aký je zodpovedný. A oni mu nedajú pokutu za to, že sa snaží starať o svoje hospodárstvo a majetok. No, možno by to mohol urobiť aj inak. Mohol by to zaviesť 1 km do zariadenia zber, pre ktoré má obec vybavený aj súhlas na zber pre stavebné odpady (popri zbernom dvore, aby pomohla ľuďom, podnikateľom a firmám v obci). A tam by to mohol rozdeliť do 5 boxov určených na iný druh stavebného odpadu. Ale takto to nefunguje. Lebo obecné zariadenie na zber odpadov určite neprevádzkuje zariadenie na zhodnotenie, ani zneškodnenie. To bude vykonané až po zozbieraní dostatočných prepravných množstiev jednotlivých odpadov. Možno pol roka. A tak mu nemôže do jedného mesiaca vydať o zhodnotení potvrdenie. A tak človek nemá s akým papierom utekať na ten úrad. A to bude hotová tragédia pre tento svet, keď nebude papier. Ale myslím, že to bude cca rovnako aj pre firmy, ako dodávateľov menších jednoduchých stavieb. Ale na druhej strane vidím, že kalkulácia prepočítaná na zákazku predložená v procese pripomienkovania jasne hovorí, že každá stavebná činnosť sa týmto stane výrazne lacnejšia, lebo sa na zneškodnení zmiešaného odpadu významne ušetrí. Tak sa s tým fiktívnym pánom zase mýlim. To som rád. Našťastie zhodnotenie je zdarma, však to poznáme z praxe - za zhodnotenie jogurtových kelímkov predsa nedostávame žiadny výmer. Všetko dobré prajem. A veľa stavebných úspechov, ak ešte niaky stavebný materiál zoženiete a budete si ho mať za čo kúpiť. Hrnčiar

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Biologicky rozložiteľné produkty. Účinná reklama alebo cesta k životu bez odpadu?

Biologicky rozložiteľné produkty. Účinná reklama alebo cesta k životu bez odpadu?

Testovali výrobky označované ako kompostovateľné a v prírode rozložiteľné. Výsledky ukázali, že tomu tak často nie je.

Môže VZN zakázať umiestnenie zariadenia na spracovanie odpadu? (PRÁVNY POHĽAD)

Môže VZN zakázať umiestnenie zariadenia na spracovanie odpadu? (PRÁVNY POHĽAD)

Mestá a obce môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) upravujúce práva a povinností rôznych subjektov. Ján Ščerba a Annamária Tóthová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzujú právny prípad.

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia

Oslovili sme päť slovenských miest, ktoré za vlaňajšok vykázali viac vytriedeného odpadu. Zaujímalo nás, akým opatreniam to pripisujú.