Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Európska únia chce zvýšiť recyklovateľnosť plastových potravinových obalov

Nové nariadenie Európskej komisie nadobudlo účinnosť 10. októbra.

potravinove obaly

Foto: Depositphotos

 • Publicistika |  16.10.2022 |  Jakub Moravčík, Martina Rodenáková / ENVI - PAK

Európska únia sa usiluje zmierniť nepriaznivé vplyvy znečisťovania plastmi. Základným cieľom je rozšírenie recyklačnej kapacity plastov a zvýšenie recyklovaného obsahu v plastových výrobkoch a obaloch. Keďže veľká časť plastových obalových materiálov sa používa ako potravinové obaly, je možné dosiahnuť požadovaný zámer len tak, ak sa zvýši aj obsah recyklovaných plastov v potravinových obaloch.

Komisia vydala k tejto problematike Nariadenie (EÚ) 2022/1616 z 15. septembra 2022 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami(ďalej len „Nariadenie“), ktoré bolo 20. septembra 2022 zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobudlo 10. októbra 2022.

Vydaným Nariadením sa stanovujú pravidlá:

 • uvádzania na trh plastových materiálov a predmetov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a obsahujú plast pochádzajúci z odpadu alebo vyrobený z odpadu;

Ide o materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami, už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené, alebo sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinou, alebo že pri ich bežných alebo predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín.

 • vývoja a prevádzkovania recyklačných technológií, procesov a zariadení na výrobu recyklovaného plastu na použitie v daných plastových materiáloch a predmetoch;
 • používania materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, ako aj plastových materiálov a predmetov, ktoré sa majú recyklovať na styk s potravinami.

Základným účelom nariadenia je nahradiť staré Nariadenie (ES) č. 282/2008, ktoré neupravovalo všetky recyklačné technológie a vytvoriť nové pravidlá, ktoré upravia všetky už existujúce a budúce technológie recyklácie plastov.

Recyklačná technológia sa v zmysle Nariadenia považuje za vhodnú v prípade, ak sa preukáže, že je schopná recyklovať odpad na materiály a predmety, pričom výstupy recyklácie musia byť kvalitatívne na takej úrovni, aby nedochádzalo k úniku ich zložiek do potravín v množstve, ktoré by ohrozilo zdravie, spôsobilo zmenu v potravine a ohrozilo jej vlastnosti. Výstup recyklácie rovnako tak musí byť mikrobiologicky bezpečný.

Základná téza teda spočíva v tom, že akýkoľvek materiál, ktorý je v styku s potravinami, musí byť dostatočne inertný, aby zabránil prenosu akýchkoľvek látok do potravy, ktoré by mohli ohroziť zdravie, zloženie alebo bezpečnosť danej potraviny.

Nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých je možné uvádzať na trh materiály a predmety z recyklovaného plastu, pričom musia byť splnené nasledovné požiadavky:

 • Materiály a predmety z recyklovaného plastu sa vyrábajú pomocou vhodnej recyklačnej technológie uvedenej v prílohe I Nariadenia alebo novej technológie. Za novú recyklačnú technológiu možno považovať takú technológiu, pri ktorej nebolo zo strany Komisie rozhodnuté o jej vhodnosti. 
 • Materiály a predmety z recyklovaného plastu sa vyrábajú v súlade so všeobecnými požiadavkami na:
  • zber a predbežné spracovanie - článok 6 Nariadenia;
  • dekontamináciu – článok 7 Nariadenia;
  • následné používanie a spracovanie – článok 8 Nariadenia.
 • Alternatívou, ako možno recykláty vyrábať, je recyklačný systém. Ide o systém, ktorý sa používa na riadenie použitia triedeného zberu a recyklácie plastových materiálov s cieľom obmedziť alebo zabrániť ich kontaminácii, pričom sa má uľahčiť ich recyklácia. Môže to byť napríklad schéma vytvorená na recykláciu plastových paliet v kontakte s potravinami. Súčasťou takéhoto systému musí byť aj systém zberu odpadu, rovnako tak existuje pomerne široké spektrum ďalších podmienok, napríklad označovanie registrovanou značkou.

Vybrané požiadavky na označovanie a dokumentáciu:

 • Recyklátor je povinný priložiť k recyklovanému plastu uvádzanému na trh vyhlásenie o súlade s predpismi.
 • Nariadenie ustanovuje povinnosť označovať nádoby s recyklovaným plastom, ktorý je dodávaný spracovateľom špecifickými etiketami.
 • Obmedzenia a špecifické pokyny stanovené v prílohe I sú súčasťou označenia recyklovaných materiálov, predmetov dodávaných potravinárskym podnikom alebo konečným spotrebiteľom.

Čo znamená nové nariadenie pre zber, triedenie a predbežnú úpravu odpadu?

Medzi požiadavky na prevádzkovateľa zariadenia na nakladanie s odpadmi patrí zabezpečenie nasledujúcich požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na zberový plastový odpad:

 1. plastový odpad pochádza iba z komunálneho odpadu alebo z maloobchodného predaja potravín alebo iného potravinárskeho podniku, ak bol určený a použitý iba na styk s potravinami, vrátane odpadu vyradeného z recyklačného systému;
 2. plastový odpad pochádza iba z plastových materiálov a predmetov vyrobených v súlade sEU legislatívou vzťahujúcou sa na výrobu plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami;
 3. na plastový odpad sa vzťahuje triedený zber;
 4. plastový vstupný materiál nesmie ohroziť dosiahnutú úroveň dekontaminácie

Pre potreby Nariadenia sa plastový odpad v zmysle článku 6 považuje za triedene zbieraný, keď je splnená jedna z týchto podmienok:

 1. a) obsahuje len plastové materiály a predmety spĺňajúce požiadavky písmen a) a b) predchádzajúceho odseku, a ktoré boli triedene zbierané na recykláciu z akéhokoľvek iného
 2. b) zbiera sa spoločne s inými časťami odpadu z obalov v rámci komunálneho odpadu; odpadu alebo s inými neobalovými plastmi, kovom, papierom alebo úlomkami skla v rámci komunálneho odpadu triedene zbieraného zo zvyškového odpadu na recykláciu, pričom sú splnené tieto požiadavky:
 3. i) v systéme zberu sa zbiera iba odpad, ktorý nie je nebezpečný;
 4. ii) zber odpadu a jeho následné triedenie sú koncipované a uskutočňujú sa tak, aby sa minimalizovala kontaminácia zberového plastového odpadu akýmkoľvek plastovým odpadom, ktorý nespĺňa požiadavky odseku 1 písm. a) a b) alebo iným odpadom.

Plastový odpad sa zároveň počas celého procesu zberu a predbežného spracovania kontroluje prostredníctvom systémov zabezpečovania kvality.

Predbežné spracovanie zahŕňa všetky operácie nakladania s odpadom vykonávané na účely triedenia, šrotovania, umývania, zmiešavania alebo iného spracovania plastového odpadu s cieľom zabezpečiť jeho vhodnosť na dekontaminačný proces.

Požiadavky na dekontamináciu v zmysle článku 7 Nariadenia majú naplniť účel odlíšiť materiál, ktorý je vhodný na styk s potravinami. Plastový odpadový materiál vstupujúci do recyklácie má tendenciu byť kontaminovaný. Kontaminanty vo vyzbieranom plastovom odpade sú náhodné a závisia od zdroja odpadu a spôsobu zberu.

Tabuľka číslo 1 prílohy č. I Nariadenia upravuje druhy polymérov, ktoré možno recyklovať danou technológiou, špecifikuje plastový vstupný materiál a rovnako tak aj výstup.

Dekontaminačný proces sa vykonáva v súlade s požiadavkami a špecifikáciami z vyššie uvedenej prílohy a tabuľky. Rovnako tak Nariadenie stanovuje podmienky prevádzky dekontaminačného zariadenia.

Poslednou (neplatí absolútne) požiadavkou na výrobu materiálov a predmetov z recyklovaného plastu a ich následného uvádzania na trh je plnenie požiadaviek na následné spracovanie a používanie. Následné spracovanie vykonávajú spracovatelia.

Spracovateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva jednu alebo viaceré operácie následného spracovania. Zároveň platí, že následné spracovanie je vykonané po dekontaminačnom procese a ide o operácie, ktorými sa zabezpečuje ďalšia polymerizácia, iné spracovanie a/alebo premena výstupu a ktorých výsledkom sú materiály a predmety z recyklovaného plastu v dokončenom stave.

Spracovatelia následne spracúvajú recyklované plasty podľa pokynov recyklátora alebo dodávajúceho spracovateľa. Ide predovšetkým o dodržiavanie maximálneho percentuálneho podielu hmotnosti recyklovaného obsahu, ktorý môžu konečné materiály a predmety z recyklovaného plastu obsahujúce recyklovaný plast obsahovať (ak je to menej ako 100 %). V prípade potreby poskytujú následným spracovateľom pokyny vyplývajúce z požiadaviek na označovanie a dokumentáciu. Rovnako tak v prípade potreby poskytujú pokyny používateľom materiálov a predmetov z recyklovaného plastu.

Maloobchodní predajcovia materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, ktoré ešte neprišli do styku s potravinami, oznamujú príslušné pokyny používateľom takýchto materiálov a predmetov, ak uvedené pokyny nie sú zjavné z etikiet.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používajú materiály a predmety z recyklovaného plastu podľa pokynov súvisiacich s obmedzeniami a špecifikáciou, pričom tieto údaje sa nachádzajú na označení recyklovaných materiálov alebo predmetov.

Nariadením sa zriaďuje verejný register Únie pre nové technológie, recyklátorov, recyklačné procesy, recyklačné systémy.

V zmysle prechodných ustanovení nariadenia je možné:

 Materiály a predmety z recyklovaného plastu získané pomocou recyklačných procesov založených na recyklačnej technológii, ktorá sa nepovažuje za vhodnú, sa môžu naďalej uvádzať na trh iba do 10. júla 2023, ak neboli vyrobené pomocou recyklačného zariadenia, ktoré je prevádzkované na účely vývoja novej technológie.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu používať materiály a predmety z recyklovaného plastu zákonne uvedené na trh na balenie potravín a uvádzať takéto potraviny na trh až do vyčerpania zásob.

Vývoj nových recyklačných technológií, podmienky prevádzky recyklačných zariadení používajúcich nové technológie, monitorovanie kontaminácie, proces povoľovania a jeho jednotlivé postupy upravené nariadením majú za účel rozšíriť aktuálny zoznam recyklačných technológií. Nariadenie má zabezpečiť bezpečné recyklované plasty a pomôže recyklačnému priemyslu etablovať vhodné spôsoby recyklácie plastov, ktoré je v súčasnosti nemožné recyklovať na potravinové obaly.

Jakub Moravčík, Martina Rodenáková
ENVI - PAK


ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.