NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou normou, ktorá upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadu na skládky.

skládka odpadov

Foto: Flickr

Čím sa zákon zaoberá

Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov

a) na skládku odpadov,

b) na odkalisko.

(2) Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk, na ktorých sa ukladajú kaly produkované banskou činnosťou.3) Zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje spoplatnenie podľa tohto zákona, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

Poplatková povinnosť

(1) Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu4) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom za komunálny odpad je obec.5) Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.

(2) Poplatok za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov6) na skládku, ak sa na tejto skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí na skládkach pre inertný odpad.

Výpočet poplatku

(1) Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke.

(3) Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.


Prečítajte si:

-> Poplatky za uloženie odpadov. Koľko prostriedkov sa vyzbiera a čo s nimi? V októbrovom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo sme predstavili prvú časť prieskumu využívania prostriedkov z poplatku za uloženie odpadov na skládkach odpadov, do ktorého bolo zapojených 17 miest a obcí. Vo voľne nadväzujúcej druhej časti sa pokúsime odhadnúť objem celkovo vyzbieraných poplatkov na území celej SR za rok 2011, ako aj predpokladaný vývoj vyzbieraných poplatkov do roku 2017. Za predpokladu, že dôjde k zvýšeniu poplatkov podľa stiahnutého zákona o odpadoch.

-> Poplatky a náklady miest na komunálne odpady. V tretej časti seriálu o komunálnom odpade v SR sa Ing. Marek Hrabčák zo spoločnosti Geosofting zameriava na otázku, či rozdielna výška poplatkov v jednotlivých mestách Slovenská zodpovedá objektívnym nákladom na odpadové hospodárstvo, alebo je podhodnotená, či dokonca premrštená.


(4) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.

(5) V prípade spätnej ťažby a využívania odpadov uložených na odkalisku, ak bol za ich uloženie zaplatený poplatok za uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa platí najviac do výšky projektovanej kapacity odkaliska.

(6) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.

(7) Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.

skládka odpadov

Platenie, rozdelenie a odvod poplatku za uloženie odpadu a ohlasovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol uložený odpad.

(2) Za rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa odsekov 3 a 4 a za ich odvedenie zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.

(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke.

(4) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza. Ak sa odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pomerne podľa veľkosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

(5) Príjmy obce podľa odsekov 3 a 4 sa použijú na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,7) ak tento zákon neustanovuje inak. Obec môže príjmy podľa odsekov 3 a 4 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

a) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo,

b) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady alebo preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,

c) najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,

d) za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, jej nebola uložená pokuta ani opatrenie na nápravu podľa osobitného predpisu,7a)

e) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci a

f) má vyriešený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

(6) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska odvedie poplatky za uloženie odpadov mesačne podľa odseku 2 do posledného pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bol odpad na skládke odpadov alebo na odkalisku uložený.

(7) Ak si poplatník nesplní povinnosť podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu zaplatiť, oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

skládka odpadov

(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska je povinný vypracovať a do posledného pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka odoslať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia štvrťročné hlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(9) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska musí umožniť obci, v ktorej katastrálnom území sa skládka alebo odkalisko nachádza, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.

Sankcie

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa § 4 ods. 1 alebo prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska neodvedie poplatok podľa § 4 ods. 6 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplatených alebo neodvedených poplatkov.

(2) Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky sú príjmom prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky alebo ich časť sú príjmom rozpočtu obce.

(3) Pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 4 ods. 1.

(4) Pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak

a) nevyberie poplatok za uloženie odpadu v plnej výške podľa § 4 ods. 1,

b) neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadu včas a v plnej výške podľa § 4 ods. 6.

(5) Pokutu od 331,93 eura do 3 319,39 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia

a) poplatníkovi, ktorý ukladá odpad na skládku alebo na odkalisko, ak pre výpočet poplatku uvedie nesprávne údaje o zaradení ukladaného odpadu podľa § 3 ods. 1,

b) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia skutočnosť podľa § 4 ods. 7 alebo údaje podľa § 4 ods. 8,

c) obci, ak použije príjmy z poplatkov za uloženie odpadov v rozpore s § 4 ods. 5,

d) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý koná v rozpore s § 4 ods. 9,

e) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu podľa § 3 ods. 7.

(6) Pokutu podľa odsekov 3, 4 a 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od uloženia odpadu na skládku alebo odkalisko.

(7) Výnosy z pokút podľa odsekov 3, 4 a 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(8) Na ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€ . t-1)

Položka odpadov/rok

2014

2015

2016
a nasl. roky

1. Inertný odpad,1) vytriedený stavebný odpad,2) zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpeč né látky, odpad zo sanácie skládok

0,33

0,33

0,33

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3 a 5

6,64

6,64

6,64

3. Komunálne odpady po vytriedení menej ako štyroch zložiek3)

Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek3)
 
Komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek4)

9,96
 
5,98
 
4,98

9,96
 
5,98
 
4,98

9,96
 
5,98
 
4,98

 4. Nebezpečný odpad okrem odpadu uvedeného v položke 6
 

33,19

33,19

33,19

5. Ostatný odpad uvedený v prílohe č. 4
 

20

25

30

6. Nebezpečný odpad uvedený v prílohe č. 5

45

52,50

60

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1)

Položka odpadov Kategória
odpadov/Rok

2004

2005

2006

2007

2008
a nasl.
roky

1. Ostatný odpad

0,0995

0,1327

0,1659

0,1991

0,2655

2. Nebezpečný odpad

0,3319

0,3983

0,4979

0,6638

0,8298Značky
skládkovanie

Mohlo by vás zaujímať

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Výška poplatkov za skládkovanie

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.