Povinnosti výrobcov a dovozcov: Obaly | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Povinnosti výrobcov a dovozcov: Obaly

Čo majú robiť vznikajúce firmy alebo firmy vstupujúce na slovenský trh? Kto sú povinné osoby? Aké povinnosti vyplývajú pre výrobcov a dovozcov obalov?

Povinnosti výrobcov a dovozcov: Obaly

  • Slovník |  27.09.2010 |  redakcia

[1]

 Zistite, či ste povinnou osobou

Povinnou osobou v zmysle zákona o obaloch je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá (§ 2 zákona o obaloch)

  1. používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,

  2. uvádza na trh výrobky v obaloch,

  3. uvádza na trh obaly, s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám uvedeným v prvom bode (pre týchto však platí povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu)

Definíciu obalu upresňuje príloha č. 1 zákona o obaloch.

[2]

 Splňte si svoje povinnosti v zmysle odpadovej legislatívy SR

1. Vypracovať program prevencie
    
(§ 3 zákona o obaloch)

Povinnosť platí pre povinnú osobu, ktorá vyrába výrobky, ktoré sú balené priamo ňou alebo na základe jej požiadavky treťou osobou, alebo povinnú osobu, ktorou je distribútor výrobkov, ktorý balí a distribuuje výrobky pod svojou obchodnou značkou a uvádza na trh výrobky v obaloch v množstve presahujúcom ročne viac ako 10 ton obalov.

Povinnosť vypracovania programu prevencie poskytuje viacero firiem, ktoré nájdete v adresári firiem na Odpady-Portal.sk v kategórii Poradenská / projektová / konzultačná spoločnosť

2. Zabezpečiť, aby obaly spĺňali kvalitatívne požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
    
(§ 4 zákona o obaloch)

Povinnosť platí pre všetky povinné osoby.

3. Označiť obaly
    
(§ 5 zákona o obaloch)

Ak povinné osoby, ktoré uvádzajú na trh alebo do obehu obal alebo výrobok v obale, zabezpečía označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, sú povinné tak urobiť v súlade s osobitným predpisom.

4. Ak ide o zálohované obaly na nápoje, zabezpečiť ich zálohovanie
    
(§ 6 zákona o obaloch)

Povinnosť platí pre všetky dotknuté povinné osoby.

5. Zabezpečiť zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie a recykláciu
    (§ 7 zákona o obaloch

Povinnosť zabezpečiť zber odpadov z obalov vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov uvedených na trh alebo do obehu, ako aj ich zhodnocovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (ďalej len "záväzné limity", viď nižšie) platí pre povinnú osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu viac ako 200 kg obalov (vrátane 200 kg) za kalendárny rok. (§ 7 zákona o obaloch

Ide o tieto obaly:

a | Papier

b | Sklo

c | Plasty

d | Kovy

e | Drevo (zodpovednosť za zhodnotenie alebo recyklovanie dreva nadobúda účinnosť od roku 2011)

Povinnosti zhodnotenia a recyklovania vám zabezpečujú oprávnené organizácie v zmysle § 7 a § 8 zákona o obaloch, ktoré nájdete i v adresári firiem na Odpady-Portal.sk, v kategórii Oprávnené organizácie 

6. Požiadať ministerstvo o zápis do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií
    
(§ 9 zákona o obaloch)

Túto povinnosť zabezpečuje viacero firiem, ktoré nájdete i v adresári firiem na Odpady-Portal.sk, v kategórii Poradenská / projektová / konzultačná spoločnosť

7. Zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde a zaplatiť príspevok (environmentálnu daň) Recyklačnému fondu
    (piata až ôsma časť zákona o odpadoch)

Táto povinnosť sa nevzťahuje na povinné osoby:
- výrobcov a dovozcov papiera, lepenky a skla,
- výrobcov a dovozcov výrobkov z polyetyléntereftalátu a dovozcov výrobkov balených v tomto materiáli
- výrobcov a dovozcov kovových obalov a dovozcov výrobkov balených v týchto obaloch
- výrobcov a dovozcov viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozcov výrobkov balených v týchto materiáloch,
ak výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu - sám alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Ak však túto svoju povinnosť zhodnocovania alebo recyklácie nezabezpečí (resp. neplní záväzné limity), potom sa vystavuje riziku sankcií inšpekcie životného prostredia.

Toto však neplatí pre výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám - tí nie sú povinnými osobami v zmysle zákona o obaloch, nemajú povinnosť plniť limity zhodnotenia a sú povinní platiť príspevok do RF. Môžu ho však získať späť za každý kilogram vyrobeného alebo dovezeného obalu, ktorých zhodnotenie alebo recyklovanie preukážu.

Výška príspevku sa vypočíta podľa sadzieb pre výpočet príspevku do RF.

Týka sa to výrobcov a dovozcov týchto obalov (kompletný zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, sa nachádzau tu):

1 | Viacvrstvové kombinované materiály (§ 44 zákona o odpadoch),

2 | Kovové obaly: železo, oceľ, hliník a jeho zliatiny (§ 44a zákona o odpadoch),

3 | Plasty: PET - polyetyléntereftalát, PE - polyetylén, PP - polypropylén, PS - polystyrén a PVC - polyvinylchlorid (§ 46 zákona o odpadoch),

4 | Papier; ak podnikateľ dováža alebo vyrába obaly v objeme nad 10 t ročne (§ 48 odst. 3 zákona o odpadoch) - pozor, netýka sa niektorých výrobcov!
(Týka sa to týchto povinných osôb: výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera.)

5 | Sklo, vrátane obalového a tabuľového obločného skla; ak podnikateľ dováža alebo vyrába obaly v objeme nad 10 t ročne (§ 48 odst. 3 zákona o odpadoch).

Vývozcovia obalov príspevok do RF neplatia. Do množstva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na účely výpočtu príspevku a ustanovenia sadzby nezapočítava množstvo výrobkov prepravených cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky (ďalej len "vyvezené výrobky") - § 56 odst. 2 zákona o odpadoch. Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených výrobkov.

Túto povinnosť pre Vás zabezpečí viacero firiem, ktoré nájdete i v adresári firiem na Odpady-Portal.sk, v kategórii Poradenská / projektová / konzultačná spoločnosť  

8. Viesť evidenciu obalov a odpadov z obalov
    
(§ 10 zákona o obaloch)

Povinná osoba:

a) vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a do obehu a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov; ak povinná osoba zabezpečuje plnenie povinností podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona, vedie samostatne evidenciu zberu odpadov z obalov, ako aj evidenciu zhodnotenia a recyklácie odpadu z obalov,

b) ohlasuje ministerstvu údaje z evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka,

c) preukazuje na vyžiadanie ministerstva splnenie povinnosti podľa písmena b),

d) uchováva doklady podľa písmena a) najmenej päť rokov.

Túto povinnosť pre Vás zabezpečí viacero firiem, ktoré nájdete i v adresári firiem na Odpady-Portal.sk, v kategórii Poradenská / projektová / konzultačná spoločnosť  

Značky
obaly

Diskusia (1)

  1. Zuzana13.09.2016 (23:11)
    Ako treba postupovať, keď množstvo obalov, ktoré ročne vyprodukuje môja firma pri balení výrobkov, nepresiahne 50 kg? Ako som sa dočítala, evidenčné tabuľky sú vedené v tonách a rovnako aj príspevky do recyklačného fondu sa počítajú na tonu papiera, plastov...Nerada by som čosi zanedbala, pre zlé pochopenie zákona. Ďakujem

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.