Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Usmernenie pre udeľovanie R3 spracovateľom plastov z pohľadu práva EÚ

Dňa 5.9.2012 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia (ministerstvo) často diskutované "usmernenie k udeľovaniu kódu činnosti R3 pri odpadoch z plastov", ktoré upravuje iba čiastočne možné činnosti R3 a núti v konkrétnom prípade skúmať kritériá R3. V skratke možno skonštatovať, že aj činnosti, ktoré usmerneniu nezodpovedajú, môžu mať nárok na priznanie kódu R3.

Usmernenie pre udeľovanie R3 spracovateľom plastov z pohľadu práva EÚ

redakcia (ilustračné)

  • Publicistika |  20.12.2012 |  Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mgr. Martin Šenkovič, LL.M., NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.

Obsah

Nové usmernenie ministerstva k udeľovaniu kódu činnosti R3 pri odpadoch z plastov uvádza, že vychádza zo základného princípu zhodnocovania, ktorým má byť premena vstupu odpadu z plastov na výrobok.

Podľa ministerstva môže Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP) kód činnosti R3 udeliť len vtedy, ak sú splnené požiadavky normy STN ISO 15270, t.j. ak ide o materiálové zhodnotenie prostredníctvom mechanickej, surovinovej (chemickej) alebo biologickej (organickej) recyklácie a výstupom zo zhodnocovania odpadov z plastov je výrobok.

Takéto pravidlá vyvolávajú pochybnosti o ich súlade s predpismi EÚ a môžu pôsobiť zavádzajúco pri aplikácii.

Záväznosť "usmernení"

"Usmernenie" v slovenskom právnom poriadku

Najskôr je potrebné poznamenať, že usmernenie ministerstva nie je všeobecne záväzný právny predpis. Ide o akt ústredného orgánu štátnej správy, ktorý pre nižšie úrovne slúži ako odborno-metodická pomôcka.

Je potrebné upozorniť na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého "... nemožno pripustiť, aby orgán štátnej správy si prisvojoval kompetencie, ktoré mu nepatria a sám podával vydávaním metodických pokynov a stanovísk výklad právnych noriem." [i]

Nesprávne interné metodické usmernenie je taktiež možné považovať za nesprávny úradný postup[ii] v zmysle zákona o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci[iii].


Čítajte: Kto dostane kód R3 na plasty, určia úradníci podľa nového usmernenia


Prednosť práva Európskej únie

Vo všeobecnosti platí zásada, že právo EÚ má prednosť pred slovenskými právnymi predpismi. V prípade pochybností o význame a platnosti jednotlivých ustanovení slovenských právnych predpisov, treba národné normy vykladať vo svetle práva EÚ. Pre účely interpretácie sa aplikuje aj judikatúra Európskeho súdneho dvora.[iv]

V prípade rozporu medzi vnútroštátnym a komunitárnym prameňom práva má platná, záväzná a priamo účinná norma práva Európskych spoločenstiev absolútnu prednosť pred vnútroštátnou normou.[v]

Slovenské úrady musia posudzovať súlad slovenských právnych predpisov s európskymi normami. V prípade rozporu sa slovenský predpis nesmie aplikovať:

"Národný sudca alebo správny orgán musí priznať komunitárnej norme plný účinok a neaplikovať normu vnútroštátneho práva odporujúcu právu Európskych spoločenstiev;... "[vi].

Rozpor usmernenia so smernicou o odpade a so zákonom o odpadoch

Rôzne definície

Usmernenie definuje kód R3 s odkazom na prílohu 2 zákona o odpadoch takto:

"Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)", je R3 v smernici o odpade[vii]  (smernica) definované ako: "Recyklácia/spracovanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)".

Rozdiel v definícii spočíva teda v pojmoch "spätné získavanie" a "spracovanie", čo má pre prax enormný význam.

Článok 3 bod 17 smernice definuje „recykláciu“ ako každú činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely.

"Spracovanie" sú podľa článku 3 bod 17 smernice "činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania vrátane prípravy pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním".

Rozpor so zákonom o odpadoch

Definície zo smernice, najmä zhodnocovania, recyklácie alebo spracovania prebrala do právneho poriadku SR až novela zákona o odpadoch, ktorú schválila Národná rada SR iba nedávno, dňa 19.10.2012, s účinnosťou od 01.01.2013[viii].

Najneskôr od 01.01.2013 bude usmernenie, ktoré v prípade "spracovania" neprizná kód R3, nielen v rozpore s právom EÚ, ale aj slovenským zákonom o odpadoch.

R3: výstup nemusí byť výrobok

V prípade "spracovania" vyplýva priamo z definície, že na rozdiel od usmernenia výstup nemusí byť výrobok.

Pod pojmom recyklácia v činnosti R3 sa rozumie recyklácia organických látok, t.j. každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa organické látky opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely.

Z definície recyklácie teda vyplýva, že obmedzenie zhodnocovania podľa R3 na činnosti, ktorých výsledkom je iba výrobok, je v rozpore so smernicou.

Kedy je R3 zhodnocovaním?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.