NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Kruhová ekonomika (Circular Economy)

Európska komisia sa snaží presadiť princípy kruhovej ekonomiky. Čo predstavujú? Príspevok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2014/08.

Kruhová ekonomika (Circular Economy)

Dreamstime

  • Publicistika |  22.09.2014 |  Ing. Anna Darnadyová | ENVI-PAK, a.s.

Tradičná (lineárna) ekonomika je charakteristická jednosmerným lineárnym procesom „zdroje – produkty – odpad?, zameraným na maximalizáciu spoločenského bohatstva a zisku, ktorý nadmerne spotrebováva prírodné zdroje, produkuje nekontrolovateľné množstvo odpadov s negatívnym vplyvom na prírodné zdroje a životné prostredie.

Naproti tomu kruhová (uzavretá) ekonomika je vedeckou koncepciou modelu trvalo udržateľného rozvoja ekonomického hospodárstva. Je v podstate druhom ekologického hospodárstva.

Kruhová ekonomika je charakteristická uzatvoreným cyklom (closed-loop) toku materiálu a energie s prihliadnutím na prírodné a ľudské zdroje, vedu a technológie.

Prioritou kruhovej ekonomiky je úspora a efektívne využívanie obmedzených prírodných zdrojov, zefektívnenie výroby produktov za vysokej účinnosti a nízkej spotreby zdrojov a nízkej (alebo dokonca nulovej) produkcie emisií. Súčasťou je prevencia a znižovanie produkcie odpadov a následne zdrojov znečisťujúcich látok až po recykláciu, keď sa zdroje vracajú späť do hospodárskeho cyklu, čo má stále naliehavejší praktický význam.

Počiatky koncepcie kruhovej ekonomiky sa datujú do roku 1960, keď bol zaznamenaný zvýšený záujem o ochranu životného prostredia a touto problematikou sa začalo zaoberať viacero ekológov, ekonómov a iných odborníkov. Rozvoj znalostnej a kruhovej ekonomiky v medzinárodnom meradle zaznamenal výrazný vzostup po roku 1990. Napríklad Nemecko predstavilo svoju koncepciu kruhovej ekonomiky v roku 1998.

Kruhová ekonomika je založená na troch princípoch „3R“ (Reduce – Reuse – Recycle), ktoré sú ekonomickým kódexom správania.

Princíp zníženia (Reduce) predstavuje orientáciu ekonomiky na vedecký a technologický pokrok a inovácie s cieľom zefektívniť využitie zdrojov pri čo najmenšom používaní suroviny a spotreby energie.

Využívanie high-tech technológie v maximálnej možnej miere. Identifikovanie vstupov, ktorými možno nahradiť materiálové vstupy s cieľom dosiahnuť ekonomickú, sociálnu a ekologickú harmóniu výroby a životného prostredia v prospech ľudstva. Predstavuje tiež uprednostňovanie výroby menších a ľahších výrobkov. Uprednostňovanie jednoduchých a praktických obalov pred luxusnými obalmi, ktoré vytvárajú viac odpadov a podobne.

Spotrebiteľské segmenty spoločnosti by mali dôrazne presadzovať využívanie alternatívnej „zelenej“ energie, ako sú solárna a veterná energia, biologický odpad a podobne a tým významne znižovať znečistenie životného prostredia.

Princíp opakovaného použitia (Reuse) znamená požadovať výrobu výrobkov a obalových materiálov opakovaného použitia. Výrobcovia a konštruktéri by sa mali prioritne zameriavať na konštrukciu výrobkov odolných a opakovane použiteľných, čím sa predĺži ich životný cyklus.

Prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov znížiť produkciu a negatívne vplyvy na životné prostredie.

Princíp recyklácie (Recycle) znamená po ukončení životnosti výrobkov a produktov tieto znovu použiť ako dostupné zdroje. Nevyhnutnosť vybudovať a podporovať rozvoj recyklačného priemyslu, ktorý prinavráti odpad a šrot (generované medziprodukty, suroviny a ďalšie materiály) do výrobného procesu alebo iného použitia.

Prioritou pri nakladaní s odpadmi je vyhnúť sa ich konečnej likvidácii. Na opätovné použitie a recykláciu treba vedieť rozoznať hranice efektivity zhodnocovania odpadu, ktoré má určité obmedzenia.

Zelený dizajn na základe „3R“ princípu zahŕňa rad dizajnových odborov postavených na ekológii, priaznivých pre trvalo udržateľný rozvoj. Výsledkom postupov v oblasti materiálov a výrobných postupov neznečisťujúcich životné prostredie (ako napríklad netoxické alternatívne výroby) je riešenie celého životného cyklu výrobku od jeho návrhu až po ukončenie jeho životnosti, recykláciu, opakované využitie, prípadne likvidáciu bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Kruhová ekonomika ako „čistá“ výroba s komplexným využitím odpadovej integrácie si vyžaduje aplikáciu ekologickej legislatívy pre dôsledné riadenie ekonomických aktivít ľudskej spoločnosti. 

Koncepcia kruhovej ekonomiky by mala prostredníctvom daní a iných legislatívnych nástrojov regulovať využívanie neobnoviteľných zdrojov ako surovín výroby a obmedzovať spotrebu výrobkov na jedno použitie, jednorazové výrobky, jednorazový riad, luxusné balenie a výrobky podobného charakteru.

Rovnako je nevyhnutné prispôsobiť systém daní, financií a podobne v prospech posilnenia dohľadu a riadenia priemyslu, investícií, oceňovania, štatistického vyhodnocovania, medzinárodnej spolupráce a podobne s cieľom komplexnej podpory rozvoja kruhovej ekonomiky.

Zdroj:  SWEWE


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.