NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Martin

Spoločnosť Brantner Fatra prevádzkuje zberný dvor v meste Martin. Zberný dvor sa nachádza na Robotníckej ulici 20 (smer Bambusky).

Zberný dvor Martin

Foto: Google Maps

Adresa:

Prevádzkovateľom zberného dvora je spoločnosť Brantner Fatra.

Zberný dvor Martin

Zberný dvor Martin | Foto: Brantner Fatra

Na zbernom dvore možno odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • drobný stavebný odpad – odpad z prestavby bytov a rodinných domov vykonávaných na základe ohlásenia drobných stavebných úprav, ktoré je vydávané na MsÚ – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc

 • sanitárny odpad vane – WC misy, umývadlá a pod.,

 • objemný odpad – starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, použité pneumatiky z osobných áut,

 • nebezpečný odpad – autobatérie, akumulátory, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, absorbenty, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky, pesticídy, farby, lepidlá, detergenty, cytotoxické a cytostatické liečivá.

 • elektrický a elektronický odpad – televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky.

 • biologicky rozložiteľný odpad – zo záhrad a parkov pokosená tráva, lístie, konáre - tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene od ostatných odpadov biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

 • jedlé oleje a tuky šatstvo

 • textílie


Otváracie hodiny:

 • Pracovné dni: 10.00 - 18.00 hod.
  Sobota: 7.00 - 15.00 hod. (v období od 01.03 do 15.11.), inak zatvorený
  Nedeľa: zatvorené
  Štátom uznané sviatky: zatvorené


Podmienky prijatia odpadu

1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Martin a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).

2. Obyvateľ mesta Martin môže na zberný dvor uložiť bezplatne drobný stavebný odpad a objemný odpad v množstve 500 kg na domácnosť po predložení občianskeho preukazu. Objem nad 500 kg je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

3. V Zbernom dvore môžu fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ako aj osoby s iným miestom trvalého bydliska odovzdať bezplatne zložky separovaného zberu (PET fľaše, kovové obaly, tetrapacky, fólie, sklo, papier), elektrický a elektronický odpadu v primeranom množstve.

4. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.

5. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.

6. Na ZD bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.

Zdroj: http://www.brantnerfatra.sk/, http://www.martin.sk/

Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.