Zberný dvor Martin. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
Dni teplárenství a energetiky

Zberný dvor Martin

Stredisko na zber odpadu sa nachádza na Robotníckej ulici 20 (smer Bambusky).

Zberný dvor Martin

Foto: Google Maps

Bližšie informácie

INISOFT

Adresa zberného dvora

Zberný dvor MartinZberný dvor Martin | Foto: Brantner Fatra

Na zbernom dvore možno odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • objemný odpad – nadrozmerný komunálny odpad, starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, dvere, zárubne, WC misy, umývadlá, vane,
 • nebezpečný odpad - batérie, použité automobilové oleje, obaly s obsahom motorových olejov, olejové filtre, absorbenty, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky, pesticídy, farby, lepidlá, detergenty,
 • elektroodpad - televízory, chladničky, mrazničky, monitory, počítače, vysávače, mikrovlnky, žehličky, práčky, žiarivky,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny, jedlé oleje a tuky,
 • šatstvo a textílie.

Separovaný zber

 • Plasty ( PET fľaše, fólie), kovové obaly a tetrapacky
 • Sklo
 • Papier
 • Kovy
 • Drevo

Drobný stavebný odpad – je odpad z bežných udržiavacích prác napr. prerobenie kúpeľne vykonávaných občanom, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady.

Za drobný stavebný odpad, ktorý občan v zbernom dvore odovzdá, je povinný uhradiť sumu v hotovosti. Sadzbu poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. Podkladom pre platbu v hotovosti budú vážne lístky. Prijatím nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vznikla pre obec povinnosť od 1. januára 2016 zaviesť množstvový zber na drobný stavebný odpad.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
 • uhynuté zvieratá
 • rozobratý elektroodpad
 • pneumatiky
 • liečivá
 • kuchynský odpad

Otváracie hodiny

 • Pracovné dni: 10.00 - 18.00 hod.
  Sobota: 7.00 - 15.00 hod. (v období od 01.03 do 15.11.), inak zatvorený
  Nedeľa: zatvorené
  Štátom uznané sviatky: zatvorené


Zberný dvor MartinZberný dvor Martin | Foto: Brantner Fatra

Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor

1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Martin a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).

2. Obyvateľ mesta Martin môže na zberný dvor uložiť bezplatne drobný stavebný odpad a objemný odpad v množstve 500 kg na domácnosť po predložení občianskeho preukazu. Objem nad 500 kg je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

3. V Zbernom dvore môžu fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ako aj osoby s iným miestom trvalého bydliska odovzdať bezplatne zložky separovaného zberu (PET fľaše, kovové obaly, tetrapacky, fólie, sklo, papier), elektrický a elektronický odpadu v primeranom množstve.

4. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.

5. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.

6. Na ZD bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.

Zdroj: http://www.brantnerfatra.sk/, http://www.martin.sk/

Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.