Biologicky rozložiteľný odpad v novom zákone o odpadoch | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Biologicky rozložiteľný odpad v novom zákone o odpadoch

Nový zákon prináša aj zákaz skládkovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/07.

Biologicky rozložiteľný odpad v novom zákone o odpadoch

Fotolia

 • Publicistika |  12.08.2015 |  Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Nový zákon o odpadoch1 (ďalej len „nový zákon“) má podľa Ministerstva životného prostredia SR splniť viacero ambicióznych plánov v súvislosti s elimináciou zneškodňovania odpadu skládkovaním, ako aj elimináciou odpadu ako takého. Neodlučiteľnou súčasťou tejto problematiky je aj právna úprava nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, v rámci ktorej však prijatím nového zákona nedošlo k významnejším zmenám.

Nový zákon definuje biologicky rozložiteľný odpad ako odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. Táto definícia je v porovnaní so znením súčasne platného zákona o odpadoch2 novinkou, keďže súčasne platný zákon neupravuje výslovnú definíciu biologicky rozložiteľného odpadu. Nová definícia bola prevzatá zo smernice Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov.

Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje komunálny odpad za predpokladu, že je zaradený do skupiny 20 podľa zoznamu odpadov3 a zároveň ide o:

 • odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb, pričom pod domácnosti spadá napríklad aj odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na osobnú rekreáciu alebo parkovanie,

 • odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý však nevznikol v rámci bezprostredného výkonu ich podnikateľskej činnosti,

 • odpad vznikajúci v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo sú v správe obce, vrátane odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.4

Z uvedeného vyplýva, že v porovnaní so súčasne platným zákonom nedošlo s prijatím nového zákona k výrazným zmenám ohľadom definície komunálneho odpadu, a teda ani biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Jedinou novinkou je skutočnosť, že podľa nového zákona už nie je možné za biologicky rozložiteľný komunálny odpad považovať odpad vznikajúci pri údržbe zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch právnických osôb a občianskych združení5.

Súvisiace odkazy

-> Čo s biologicky rozložiteľným odpadom? | Odpady-portal.sk
Obce sa povinnosti zaviesť triedený zber BRKO môžu vyhnúť.

-> Plnenie stratégií pre biologicky rozložiteľné odpady v SR | Odpady-portal.sk
Problematika biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza v stratégiách odpadového hospodárstva Slovenskej republiky od jej vzniku.

-> Spracovateia BRO v SR
Adresár firiem

Vyššie uvedené rozlišovanie biologicky rozložiteľného odpadu na komunálny a iný odpad (t. j. napríklad priemyselný odpad a pod.) má význam z hľadiska povinností spojených s nakladaním s daným druhom odpadu.

Povinnosti obce

V zásade platí, že za nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zodpovedá obec6, na základe čoho nový zákon o odpadoch ukladá obci okrem iného nasledovné povinnosti:

 • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu7 biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu8 (okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne – k tomu viac nižšie), jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

 • upraviť vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

 • hradiť náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom prostredníctvom miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach9,

 • ďalšie povinnosti upravené predovšetkým v ustanovení § 81 nového zákona.

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov

V situáciách, v ktorých nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom obec, zodpovedá za nakladanie s týmto druhom odpadu jeho držiteľ10 v zmysle všeobecnej právnej úpravy zakotvenej v ustanovení § 14 nového zákona. Ide o právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré sú pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

Takéto subjekty zodpovedajú okrem iného za:

 • správne zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov,

 • zhromažďovanie vytriedených odpadov podľa ich druhu,

 • spracovanie, recykláciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadu,

 • vedenie a uchovávanie evidencie o odpade,

 • plnenie ohlasovacej povinnosti voči príslušným orgánom,

 • skladovanie odpadu na obdobie maximálne jedného roka.11

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Päť funkcií obalov, na ktoré sa zabúda pri debate o bezobalovom živote

Názor. Päť funkcií obalov, na ktoré sa zabúda pri debate o bezobalovom živote

Obaly nie sú len to, v čom prinášame ako spotrebitelia zakúpený tovar domov, píše Roman Šterbák zo Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Združenie organizácii verejných prác SR (ZOVP) sa na pracovnej časti snemu rozrástlo o piatich nových členov.

Recyklačné poplatky musia byť fér, postup niektorých OZV vyvoláva otázky (pohľad právnika)

Recyklačné poplatky musia byť fér, postup niektorých OZV vyvoláva otázky (pohľad právnika)

Porušenie zákazu diskriminácie pritom predstavuje podľa zákona o odpadoch správny delikt OZV, píšu advokáti kancelárie TaylorWessing.