Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Odpadovú legislatívu čakajú v roku 2021 viaceré zmeny. Pozrite si prehľad

Ministerstvo plánuje novelizovať viaceré právne predpisy aj navrhnúť jeden úplne nový zákon.

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia / Foto: Odpady-portal.sk

Zákon o odpadoch, zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje či zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Tieto a ďalšie právne predpisy týkajúce sa rôznych segmentov odpadového hospodárstva čaká v roku 2021 novelizácia.

Vyplýva to z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Plán obsahuje celkovo 186 legislatívnych úloh. Najviac úloh, približne 20 % z celkového počtu, vládny materiál ukladá Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP). Mnohé z legislatívnych zámerov envirorezortu sa týkajú vyhlasovania nových prírodných rezervácií a chránených areálov, viaceré zmeny zákonov sa však priamo dotknú aj odpadového hospodárstva.

Ktoré zákony chce ministerstvo v roku 2021 meniť, aké úpravy v nich zamýšľa a čo to bude znamenať?

Zákon č. 79/2015 o odpadoch

Kľúčový zákon pre celý sektor odpadového hospodárstva, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, čakajú v roku 2021 minimálne dve novelizácie.

Prvú tohtoročnú novelu zákona o odpadoch predkladá Ministerstvo životného prostredia (MŽP) už v januári. Novelizácia súvisí s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredia, kvôli ktorej rezort novelizoval zákon o odpadoch aj vlani.

Teraz chce MŽP zákon otvoriť opäť, a to „z dôvodu potreby odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe najmä v oblasti pôsobenia organizácií zodpovednosti výrobcov.“

Druhú novelu tohto zákona MŽP plánuje predstaviť v novembri 2021. V tomto prípade pôjde o iniciatívy materiál ministerstva, ktorým bude chcieť do legislatívy zaviesť „úpravy súvisiace s oddelením rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov do samostatného zákona.“

Zákon o odpadoch tak po novom už nemá pokrývať obaly a neobalové výrobky, pre ktoré vznikne samostatná legislatíva.

„Súčasný zákon je pomerne obsiahly a týka sa viacerých oblastí, ktoré nemusia byť nevyhnutne v jednom právnom predpise. Vnútrokomunitárne pripomienkovacie konanie pri otváraní iba časti predpisu sťažuje novelizáciu,” zdôvodnil štátny tajomník rezortu Michal Kiča. 

SEWA Zber elektroodpadu

Zákon č. 587/2004 o Environmentálnom fonde

V marci 2021 envirorezort podľa navrhovaného plánu legislatívnych úloh vlády predloží novelu zákona o Environmentálnom fonde. Novelizáciou zákona bude MŽP sledovať dva hlavné ciele.

Prvým dôvodom na zmenu zákona je podľa MŽP potreba zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov na financovanie materiálno-technického zabezpečenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).

Podľa výsledkov nedávnej kontroly, pri ktorej sa Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zameral na to, ako SIŽP kontroluje skládky a skládkovanie odpadov, je SIŽP v súčasnosti poddimenzovaná a jej inšpektori sú preťažení. Jedným z dôvodov je, že hoci SIŽP pribudlo viacero nových povinností, nebola personálne posilnená.

Ako druhý dôvod, prečo je nevyhnutné otvárať zákon o Envirofonde, MŽP uvádza potrebu „odborného dokazovania akreditovanými / znaleckými subjektmi.“

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

V súvislosti s plánovaným spustením zálohovania PET fliaš a plechoviek od 1. januára 2022 ministerstvo plánuje novelizovať zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Materiál chce predložiť v priebehu apríla 2021.

Novelu zákona si podľa MŽP vyžaduje aplikačná prax. Zmeny, ktoré chce ministerstvo zaviesť, budú súvisieť so stanovovaním záväzných cieľov pre systém zálohovania a ukladanie správnych deliktov.

V súčasnosti zákon stanovuje cieľ zberu 90 % plastových obalov do roku 2027 a cieľ 90 % zberu plechoviek do roku 2029. Správca systému však prijal dobrovoľný záväzok, a to zabezpečiť 90 % mieru zberu všetkých obalov už do roku 2025.

Zákon o rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov

V novembri 2021 envirorezort plánuje predložiť návrh úplne nového zákona, ktorý bude súvisieť so spomínaným vyčlenením rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalov zo súčasného zákona o odpadoch.

„Cieľom navrhovanej úpravy bude oddelenie časti obalov a neobalov od ostatných vyhradených prúdov,“ píše sa v návrhu legislatívnych úloh vlády.

„Systém odpadového hospodárstva, ktorý ministerstvo zdedilo, nemal optimálne parametre. Práve naopak, v niektorých oblastiach bol skôr v kritickom stave. Najmä čo sa týka obalov a neobalových výrobkov a systému triedeného zberu,” priblížil motivácie rezortu štátny tajomník M. Kiča.

Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Envirorezort podľa návrhu legislatívneho plánu v novembri 2021 predloží tiež novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Nový zákon má priniesť sprehľadnenie konaní zadefinovaním jasného a plynulého procesu s logicky nadväzujúcimi lehotami a úkonmi, synchronizáciou s paralelne prebiehajúcimi konaniami ako napríklad obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie alebo synchronizáciou s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecného predpisu o správnom konaní.

Ako uviedol štátny tajomník MŽP SR M. Kiča, najčastejšie výčitky voči aktuálnej právnej úprave sa týkajú najmä zdržaní, ktoré celý proces EIA prináša.

„V každom prípade za mnohé z týchto zdržaní môže aj nevhodná príprava projektovej dokumentácie zo strany navrhovateľov alebo potom snaha pretlačiť prostredníctvom posudzovania vplyvov na životné prostredie projekty, ktoré sú z environmentálneho hľadiska veľmi ťažko presaditeľné, no napriek tomu tá snaha je úporná a často sa realizuje aj na úkor životného prostredia,“ povedal M. Kiča.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie patrí k faktorom, ktoré zhoršujú stav podnikateľského prostredia na Slovensku. Nové zámery podliehajú zdĺhavému a zložitému povoľovaciemu procesu úradov, ktoré často odrádzajú investorov od prinášania nových technológií na trh. Dĺžku trvania povoľovacej fázy nových investičných zámerov kritizuje aj Európska komisia.

Príprave nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako aj hodnoteniu súčasného stavu sa podrobnejšie venujeme v tomto článku.

Zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov

V decembri tohto roka MŽP zamýšľa predložiť návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ako aj zákon o Environmentálnom fonde a niekoľko ďalších zákonov.

Aj v tomto prípade pôjde o iniciatívny materiál envirorezortu, pričom zmeny budú podľa MŽP vychádza z aplikačnej praxe.

„Zmena právnej úpravy má zabezpečiť zjednodušenie celého systému, ktorého výsledkom bude, že oprávneným subjektom budú finančné prostriedky vyplácaná na základe automatickej kontroly splnenia predpísaných požiadaviek,“ priblížilo ministerstvo.

Po novelizácii legislatívy by mal štát vykonávať kontrolu tak, aby sa minimalizovalo byrokratické zaťaženie oprávnených subjektov.

Stiahnite si: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2021


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Stavebná firma zvyšuje podiel recyklátu v asfaltových zmesiach. Zhodnocuje aj vlastný stavebný a demolačný odpad.

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.