Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ako vyzerá nový odpadový balíček podľa našich susedov?

Prvého januára 2021 nadobudla v Českej republike účinnosť nová odpadová legislatíva, tzv. odpadový balíček. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v marcovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/03.

Ako vyzerá nový odpadový balíček podľa našich susedov?

Foto: Pixabay

  • Publicistika |  10.03.2021 |  Mgr. Paulína Šlauková

Cieľom odpadového balíčka je implementácia cieľov Európskej únie v oblasti obehového hospodárstva a spresnenie už transponovaných ustanovení, ktoré v praxi spôsobovali ťažkosti. Nová legislatíva má okrem iného obmedziť skládkovanie komunálneho odpadu a podporiť jeho recykláciu a triedenie.

V texte vám prinášame prehľad najdôležitejších a najzaujímavejších zmien u našich susedov.

Zákaz skládkovania

Novela českého zákona o odpadoch1 posúva zákaz skládkovania na 1. januára 2030. Zákaz skládkovania ustanovuje, že prevádzkovateľ skládky nesmie od tohto dátumu ukladať na skládku žiadne odpady s výhrevnosťou v sušine vyššou než 6,5 MJ/kg, prekračujúce limitné hodnoty parametrov biologickej stability AT4 stanovené zákonom alebo tie, ktoré je za aktuálneho stavu vedeckého a technického pokroku možné účelne recyklovať.

Práve táto posledná podmienka účelného recyklovania vzhľadom na vedecký a technický pokrok poskytuje pomerne širokú výnimku zo zákazu skládkovania a môžeme predpokladať, že jej dôsledkom bude mať zákaz skôr postupný nástup. Novelou tiež dochádza k navýšeniu poplatku za skládkovanie inak využiteľného odpadu.

Inštitút obchodovania s odpadom a platnosť povolenia na prevádzku zariadení pre nakladanie s odpadom

Zákon upresňuje dĺžku platnosti povolení na prevádzku zariadení pre nakladanie s odpadom, a to takým spôsobom, že povolenia sú vydávané na dobu určitú, najdlhšie na 6 rokov.

Po uplynutí platnosti je prevádzkovateľ povinný vykonať revíziu povolenia prevádzky a predložiť ju príslušnému orgánu na schválenie. V prípade, ak prevádzkovateľ nevykoná revíziu, povolenie automaticky zaniká.

Do procesu vydávania povolení sú zapojené aj krajské hygienické stanice, ktoré vydávajú záväzné stanoviská ohľadom vplyvu vydaného povolenia na zdravie ľudí a zdravotné riziká s tým súvisiace.

Zavádza sa zároveň nový inštitút obchodovania s odpadom, ktorý oprávňuje na obchodovanie s odpadom aj osoby, ktoré nie sú prevádzkovateľom zariadení pre nakladanie s odpadom, a to na základe vydaného povolenia.

Ukončenie odpadového režimu

Zákon má za cieľ zjednodušiť zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov a tiež bližšie upravuje situáciu „ukončenia odpadového režimu”. Zákon špecifikuje podmienky stavu konca odpadu, t. j. podmienky, kedy sa na odpad, ktorý bol predmetom recyklácie alebo iného využitia, prestane nazerať ako na odpad.

Novinkou je zavedenie inštitútov dodatočných kritérií a povolení krajského úradu.

Dodatočné kritériá sú kritériá stanovené pre niektoré odpady, a to buď na európskej alebo národnej úrovni, splnením ktorých prestáva byť odpad odpadom už len v dôsledku ich naplnenia (napr. kovový alebo medený šrot). Ministerstvo očakáva, že na národnej úrovni budú dodatočné kritériá stanovené vykonávacím predpisom.

Druhou možnosťou pre ukončenie odpadového režimu, v prípade odpadov, na ktoré nie sú stanovené dodatočné kritériá, je udelením povolenia krajského úradu.

Vzorkovanie odpadu

Priamo v zákone o odpadoch pribudla aj jednotná úprava vzorkovania odpadu a stanovenie požiadaviek na osobu, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať.

Vzorkovanie odpadu vo všeobecnosti slúži napríklad na zistenie prijateľnosti odpadu do zariadenia, hodnotenia nebezpečných vlastností odpadu alebo iné ďalšie dokladovanie kvality odpadu.

Okrem odborne spôsobilých osôb môžu konkrétny odber vzoriek vykonávať už aj osoby, ktoré boli takouto odborne spôsobilou osobou pred vykonaním odberu riadne zaškolené.

Nové povinnosti pre prevádzkovateľov výkupov kovových odpadov

Prevádzkovatelia výkupov kovových odpadov pri preberaní kovového odpadu čelia novým monitorovacím a evidenčným povinnostiam. Prevádzky výkupov musia byť pri preberaní odpadov stanovených vyhláškou2 od pôvodcu odpadu monitorované kamerovým systémom a tento záznam musí byť uchovávaný minimálne po dobu 30 dní.

Okrem toho je nutné pravidelné každoročné školenie zamestnancov, ktorí obsluhujú stroje v prevádzke, a to tak, aby získali potrebné znalosti potrebné na dodržiavanie povinností stanovených zákonom a vyhláškou. O školení sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva po dobu 5 rokov.

Zníženie administratívnej záťaže pôvodcov odpadu

V dôsledku novely majú pôvodcovia odpadu, ktorí sú zapojení do obecného systému odpadového hospodárstva, nižšiu administratívnu záťaž a sú oslobodení od povinnosti vedenia odpadovej evidencie. V rámci znižovania administratívnej záťaže došlo aj k navýšeniu ohlasovacích limitov.

Zmeny pre obce

Novela zákona o odpadoch neovplyvňuje len podnikateľské prostredie, ale došlo aj k viacerým zmenám na úrovni miest a obcí.

Okrem toho, že novela zákona obciam stanovuje povinné podiely recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu, tak sa zavádza aj tzv. „triediaca zľava”, ktorou sa rozumie znížený poplatok za uloženie triedeného odpadu na skládku.

Zľavu je možné uplatniť len na zákonom určené množstvo triedeného odpadu, ktoré sa postupne každý rok znižuje. V roku 2021 si obce môžu uplatniť zľavu na maximálne 200 kg uloženého triedeného odpadu pripadajúceho na obyvateľa.

Veľtrh IFAT 2024

Mestám a obciam pribúda aj povinnosť upraviť vlastný systém odpadového hospodárstva, a to tak, aby boli schopné zabezpečiť a vytvoriť miesta na oddelený zber aspoň nebezpečného odpadu, papiera, plastu, skla, kovu, biologického odpadu, jedlých olejov a tuku.

Od 1. januára 2025 sa povinnosť rozširuje aj na textil. Obce sú povinné pravidelne zverejňovať kvantifikované výsledky odpadového hospodárstva a náklady vynaložené na riadne fungovanie systému odpadového hospodárstva.

Obce prostredníctvom svojich obecných úradov získavajú viaceré oprávnenia na ukladanie sankcií alebo nápravných opatrení.

Toto má okrem iného prispieť k riešeniu problematiky čiernych skládok, kde prostredníctvom nápravných opatrení môže obecný úrad žiadať majiteľa pozemku, na ktorom sa nachádza nelegálne umiestnený odpad, aby v stanovenej lehote tento odpad na vlastné náklady odviezol a zabezpečil miesto pred ďalším sústredením odpadu.

Poverený zástupca

Súčasť odpadového balíčka bola aj novela zákona o obaloch3, ktorá napríklad zavádza novú možnosť zmluvného ustanovenia povereného zástupcu pre zahraničné osoby, ktoré uvádzajú obaly na trh v Českej republike.

Možnosť ustanovenia povereného zástupcu má za cieľ odstrániť neprimeranú záťaž malých podnikov, keďže niektoré povinnosti ustanovené zákonom si zahraničná osoba uvádzajúca obaly na trh v Českej republike môže plniť práve prostredníctvom neho. Poverený zástupca môže byť iba osoba usadená v Českej republike s oprávnením na podnikanie.

Záver

Odpadový balíček priniesol pomerne rozsiahle zmeny do systému odpadového hospodárstva v Českej republike. V mnohých prípadoch zákon zohľadňuje, že implementácia jednotlivých zmien do praxe si vyžaduje určitý čas, a preto za týmto cieľom poskytuje dotknutým subjektom v niektorých prípadoch až 3 roky na vysporiadanie sa so zmenami.

To však vzhľadom na dĺžku trvania procesov, prípadne získania potrebných povolení a fakt, že väčšina vykonávacích predpisov sa ešte len pripravuje a dočasne ich nahrádzajú len metodické pokyny vydané ministerstvom, nie je taká dlhá a komfortná doba na prípravu, ako sa na prvý pohľad môže zdať, preto by dotknuté subjekty nemali podceniť prípravu.


1 Zákon č. 541/2020 o odpadech
2 § 8 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládaní s odpady, a to do vydania novej vyhlášky - bod 2.7 Metodického pokynu vydaného odborom odpadov Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2020/720/5379 zo dňa 23. decembra 2020
3 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů

Mgr. Paulína Šlauková
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.