Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

OZV dostali novú povinnosť. K údajom, ktoré musia reportovať, sa však tak ľahko nedostanú

Legislatívne zmeny nie sú navzájom prepojené, Katalóg odpadov treba rozšíriť o nové katalógové čísla, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.

kovový odpad

Foto: NATUR-PACK

Zmeny v evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pri obaloch, zmeny vo vyhláške o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a v zákone o odpadoch so sebou v druhom slede prinášajú aj zmeny v zmluvách medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a zberovými spoločnosťami, ktoré v zmluvných obciach realizujú triedený zber.

Problém nastáva, keď legislatívne zmeny nie sú navzájom poprepájané. Všetko so všetkým súvisí, aj keď sa niekedy zdá, že nesúvisí.

Ak chcete dokázať, že to predsa súvisí, musíte v zákone o odpadoch, v súvisiacich vyhláškach a dôvodových správach vedieť čítať s porozumením. A s porozumením vysvetliť druhej zmluvnej strane, prečo od nich potrebujete súčinnosť, aj keď to nie je ich priama povinnosť a priamo im to nevyplýva zo zákona o odpadoch alebo vyhlášky.

Pribudla nová povinnosť reportovania

Na dosiahnutie cieľov a limitov odpadového hospodárstva je v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vytvorený vzájomne prepojený systém vzťahov.

Pri rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov je systém vzťahov na jednej strane medzi výrobcom a OZV pre obaly, na druhej medzi OZV pre obaly, obcou a zberovou spoločnosťou.

Aplikačnou novelou zákona o odpadoch (č. 460/2019 Z. z.) bola s účinnosťou od 1. júla 2020 rozdelená miera recyklácie kovových obalových materiálov zvlášť na železné kovy a hliník.

Rozdelenie obalov z kovov podľa materiálu bolo do zmeny vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti prostredníctvom vyhlášky č. 317/2020 Z. z.) doplnené s účinnosťou k 1. januáru 2021.

Foto: NATUR-PACK

Nová povinnosť reportovania údajov o obaloch z kovov podľa materiálu na železné kovy a hliník je povinnosťou OZV pre obaly pri vypĺňaní tlačiva „Ohlásenie o zbere odpadov z obalov“ podľa Prílohy č. 17, tabuľka č. 2 evidenčnej vyhlášky.

Zákonodarca zaviedol rozdelenie na obaly z kovov podľa materiálov z dôvodu transpozície nových cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.

Existujúci cieľ pre recykláciu kovových obalov sa rozčlenil v skupine odpadov z obalov na dva samostatné ciele – na železné kovy a hliník. Primárny dôvod? Recykláciou hliníka sa zvýši úspora energie a zníži produkcia emisií oxidu uhličitého.

Aby však bolo možné preukázať plnenie cieľov a limitov v odpadovom hospodárstve k niektorým údajom povinným pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov, je nevyhnutné viesť dielčiu evidenciu v zberovej spoločnosti vykonávajúcej zber kovových obalov v zmluvnej obci.

Dopátrať sa údajov je náročné

Ako sa k daným údajom dostať? Ťažko. Táto povinnosť nie je prenesená do nových katalógových čísiel, resp. do poddruhov k existujúcemu kat. č. 20 01 04 – obaly z kovu. A teda ani do povinnosti viesť samostatné dva Evidenčné listy odpadov zvlášť na odpad kat. č. 20 01 04 – obaly z kovu (železné kovy) a zvlášť na odpad kat. č. 20 01 04 – obaly z kovu (hliník) s minimálnym zápisom na mesačnej báze.

A to ešte stále fungujú spoločnosti, ktoré pri zbere a výkupe obalov z kovov neevidujú tento druh správne. Aj napriek zmenenej vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, nakladanie s kovovými obalmi vedú pod kat. č. 20 01 40 – kovy.

Foto: NATUR-PACK

V prípade triedeného zberu v obciach je OZV povinná zabezpečiť dostupný objem nádoby podľa štandardov zberu na jedného obyvateľa za daný kalendárny rok. V prípade kovových obalov je to minimálne 10 litrov/obyvateľa/rok. Táto povinnosť OZV platí vždy, aj keby sa v obci nevyzbieral ani kilogram odpadu obalov z kovu.

Spôsob vypĺňania tlačiva Evidenčného listu odpadu (ELO) podľa Prílohy č. 1 evidenčnej vyhlášky poukazuje nato, že ELO sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu.

V prípade zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva v obci triedený zber, by v ELO uviedla jednu činnosť – zber, druh odpadu jeden – obaly z kovu. A poddruh odpadu by neuviedla, lebo neexistuje. Ale delenie na obaly z kovu podľa materiálu je možné v ELO zapísať, a to vo väzbe na stĺpec 5 – IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu.

V prípade recyklácie odpadov konečným zhodnocovateľom, bude držiteľ (zberová spoločnosť) zapisovať na základe potvrdených množstiev údaje viazané k zhodnocovateľovi, ktorý poväčšine nie je totožný pre obaly z kovu zo železa a obaly z kovu z hliníka, nakoľko sa jedná o odlišný technologicky spôsob recyklácie kovov, aj keď sú obe zaradené pod činnosť R4.

Foto: NATUR-PACK

Trh s druhotnými surovinami rovnako ovplyvňuje cenotvorbu železných a farebných kovov, čo v prípade vyššieho výnosu evokuje prirodzené delenie odpadov podľa druhov hneď pri zdroji. V prípade jedného ELO pod kat. č. 20 01 04 – obaly z kovu sa pri rovnakej činnosti nakladania s odpadmi R4 (v stĺpci 4) odlišuje stĺpec 5 v uvedení minimálne dvoch rôznych nasledujúcich držiteľov.

Ak sú však tieto obaly z kovu odovzdané ako nevytriedené napríklad inému subjektu mimo koncovky (zariadeniu na zber, na zber bez zariadenia, obchodníkovi), dopátrať sa k samostatným číslam odpadových kovových obalov podľa materiálov môže byť až nemožné.

Katalóg odpadov treba doplniť

Uvedomujeme si, že časť vyzbieraných obalov z kovov môže ostať bez podrobnejšieho zatriedenia podľa materiálu? Alebo môže byť odovzdaná ďalej ako nevytriedená zmes týchto obalov. Potom by sa mali tieto odpady zapísať ako železné kovy alebo ako hliník? Kto bude ten, kto sa prikloní k alternatíve jednej alebo druhej?

Riešením by bolo doplnenie Katalógu odpadov o nové 8-miestne kat. č., napr. 20 01 04 01 – obaly zo železných kovov a 20 01 04 02 – obaly z hliníka.

Foto: NATUR-PACK

Čiastočné riešenie možno vidíme aj v zmene legislatívy, a to, aby sa v súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov uvádzali nielen povolené odpady ako vstupy do zariadenia, ale aj výstupy, podobne, ako to je v niektorých integrovaných povoleniach.

Jedine z kvalitne spracovaných údajov v ELO je možné vypracovať kvartálne doklady o materiálovom toku zvlášť pre obaly z kovu – železné kovy, a zvlášť pre obaly z kovu – hliník, keďže dnešná legislatíva nám neurčuje poddruhy obalových kovov.

Následné delenie nie je jednoduché

Delenie vyzbieraných odpadov z obalov z kovu na železné kovy a hliník, ktoré sa nachádzajú v čase zberu v jednej spoločnej zbernej nádobe, je identické ako delenie odpadov v rámci kombinovaného zberu – plasty, kovové obaly, kompozitné obaly na báze lepenky, do jednej spoločnej zbernej nádoby.

Ak pri kombinovanom zbere je možné rozdeliť množstvo na jednotlivé druhy, je pravdepodobné, že následné delenie pri obaloch z kovov je tiež možné. Aj keď nie jednoduché.

Foto: NATUR-PACK

Zberová spoločnosť má pri kombinovanom zbere plastov, kovových obalov a kompozitných obalov do jednej spoločnej zbernej nádoby prácu s dotriedením týchto odpadov na viacero druhov, a to v závislosti od technických možností, ako aj trhového dopytu.

Pritom sa údaj o množstve vyzbieraných odpadov v rámci kombinovaného zberu zo spoločných žltých zberných nádob zapisuje pri vstupe do zariadenia na nakladanie s odpadmi ako prevládajúci odpad – plasty (20 01 39), lebo vážiace zariadenia nie je spektrometer, aby vedelo hneď pri vážení zapísať čisté váhy obsahujúcich zložiek a, samozrejme, aj nečistôt.

K splneniu cieľov musia prispieť všetci

Ten, kto vykonáva zber, je povinný správne zaradiť odpad. Nakoľko v rámci ohlasovacej povinnosti OZV vznikla táto nová povinnosť uvádzať hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov v rozlíšení na železné kovy a hliník na území Slovenskej republiky v zmluvných obciach OZV pre obaly, je potrebné, aby zberová spoločnosť zodpovedná za správne zaradenie odpadu doplnila túto informáciu OZV, ktorá má ohlasovaciu povinnosť a nie povinnosť priameho výkonu zberu.

Je jasné, že ak zberová spoločnosť odpady z triedeného zberu dôsledne dotrieďuje, má pridanú hodnotu vo forme lepších výnosov z predaja druhotných surovín podľa materiálu. Takže vie do ELO rozpísať zvlášť obaly z kovu na železné kovy a hliník.

Elektronický portál našej spoločnosti pre účely výkazníctva umožňuje zmluvným zberovým spoločnostiam zadávať už podrobnejšie delenie obalov z kovov, podľa materiálu. Na základe reálneho zhodnotenia vie zberová spoločnosť k daným zrecyklovaným množstvám obalov z kovu podľa druhu materiálu prideliť aj čistú tonáž vyzbieraných odpadov.

Foto: NATUR-PACK

Správne vedenie evidencie u zberových spoločností ovplyvňuje správnosť prenosu údajov a dokladovania podkladov pre dosledovanie materiálového toku odpadov pre OZV. Podmienky úhrady a fakturácie medzi zberovými spoločnosťami a OZV sú zväčša navrhnuté na mesačnej báze.

Uprednostnená mesačná fakturácia je nastavená aj vzhľadom na požiadavku vedenia evidencie odpadov minimálne raz za mesiac. V prípade ELO sa nejedná o internú evidenciu, ale o zákonom o odpadoch danú povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. e). U držiteľa odpadu sa v ELO uvádza hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

V súčasnosti platné požiadavky na triedený zber umožňujú zbierať pri spoločnom zbere viacero odpadov do jednej zbernej nádoby. V čase prijatia odpadu (príjem) pri spoločnom kombinovanom zbere, napr. plasty, kovové obaly, kompozitné obaly na báze lepenky, ani dnes nie je možné pod jedným kat. č. odpadu vytvoriť len jedno ELO.

Do samostatných ELO sa hmotnosť jednotlivých odpadových materiálov (vrátane delenia obalov z kovu na železné kovy a hliník) dá uviesť až po dotriedení. Spätne sa dá potom každé jedno ELO upraviť z odhadovanej hmotnosti (príjem) na spresnenú hmotnosť (nakladanie).

Toto upresnené delenie môže zapísať do ELO a do reportingu údajov pre OZV iba spoločnosť nakladajúca s odpadmi z triedeného zberu a nikdy nie OZV, nakoľko OZV fyzicky nenakladá s týmito odpadmi.

Foto: NATUR-PACK

Snahou každej spoločnosti, ktorá sa prezentuje dobrým menom, je plniť si svoje zákonné povinnosti. Napríklad OZV pre obaly je okrem iného povinná vyrovnávať systém medzi výrobcami obalov a neobalových výrobkov, z ktorých raz bude komunálny odpad, počnúc od obce, v ktorej majú byť vytvorené podmienky na triedený zber cez zberovú spoločnosť, ktorá fyzicky vykonáva činnosť zberu a prepravy triedených zložiek až po zhodnotenie vytriedených odpadov.

Prijatou zmenou v zákone o odpadoch sa zabezpečila transpozícia čl. 6 smernice o obaloch. K splneniu cieľov smerom k dosiahnutiu obehového hospodárstva musíme prispieť všetci – výrobca, OZV, obec a občania, zberová spoločnosť aj recyklátor.

Uršula Pomfyová
environmentálna špecialistka, NATUR-PACK, a.s.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Ako sa stavebný odpad z ciest mení na recyklovaný materiál používaný pri opravách vozoviek.

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

X
X
X
X