NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Evidencia obehov opakovane použiteľných obalov je nejasná, pomohla by metodika MŽP

Údaje z evidencie sa v podobe ohlásenia dostávajú na ministerstvo životného prostredia a odtiaľ Komisii, je preto v záujme ministerstva, aby výrobcov navigovalo, píše Adela Miko Zmeková environmentálna konzultantka OZV NATUR-PACK.

obehy obalov

Opakovane použiteľné obaly / Foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  04.10.2021 |  Adela Miko Zmeková | NATUR-PACK

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia (MŽP) ustanovené údaje z nej. Evidenčné a ohlasovacie povinnosti za svojich výrobcov má aj Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), a to podľa § 28 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch.

Od 1. januára 2021 nadobudli účinnosť niektoré časti vyhlášky č. 317/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Body 6. a 7. upravujú § 15 a naň nadväzujúcu prílohu č. 16 evidenčnej vyhlášky.

Určite ste už o tejto zmene počuli, ide o zavedenie povinnosti viesť evidenciu obehov opakovane použiteľných obalov a podávať ohlásenia z tejto evidencie. V praxi to znamená, že do tlačiva „Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov“ pribudla Tabuľka č. 3.

Časť tlačiva ohlásenia

Zdroj: Tabuľka č. 3, Príloha č. 16 k evidenčnej vyhláške

Vzor tlačiva tohto ohlásenia je uvedený v prílohe č. 16 evidenčnej vyhlášky a podávajú ho za obdobie kalendárneho roka:

  • výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, 
  • OZV pre obaly a 
  • výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona o odpadoch.

Termín na ohlasovanie údajov je do 28. februára nasledujúceho roka. Ak sa Vám tento termín zdá vzdialený, treba myslieť na to, že Ohlásenie sa vypĺňa na základe evidencie o obaloch, ktorú výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre obaly a výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona o odpadoch, vedú podľa obalových materiálov priebežne počas kalendárneho roka.

Ako evidovať obehy obalov?

Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať MŽP údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje je jednou zo základných povinností výrobcu vyhradeného výrobku.

Ak si výrobca obalov zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) prostredníctvom OZV, údaje z evidencie o obaloch zasiela kvartálne tejto OZV a tá na základe podkladov získaných od klientov v priebehu roka, do 28. februára nasledujúceho roka vypracuje a odošle MŽP ohlásenie za všetkých ňou zastúpených výrobcov obalov. 

Výrobcovia obalov, ktorí si chcú povinnosti plniť zodpovedne a napĺňať systém správnymi údajmi, sa nás ako OZV pýtajú ako majú evidovať obehy a napĺňať túto novú evidenčnú požiadavku ak:

  1. evidenciu obalov vedú na základe nakúpených a vyskladnených obalov, z ktorej výrobca nevie rozlíšiť, či zo skladových zásob odišiel obal prvýkrát použitý alebo už x-krát. Rovnako po navrátení obalu nevie rozlíšiť o aký konkrétny obal (obal č. 1, 2, 3) sa jedná, ktorý mu bol navrátený (napr. fľaše, prepravky, palety),
  2. evidenciu obalov vedú ako skladovú zásobu, kedy obal je vyskladňovaný na balenie tovaru za radom a nie na základe toho komu patria, t.j. výrobca obalov nerozlišuje, že paleta č. 1, na ktorú balí svoj tovar je jeho, alebo spoločnosti pre ktorú balí a rovnako nevie skontrolovať či sa mu jeho paleta č. 1 vráti (napr. palety, plastové prepravky),
  3. využívajú opakovane použiteľné obaly, pri ktorých nevedia rozlíšiť, či už boli prvýkrát uvedené na trh (obaly nakúpené pred vznikom povinnosti skladované s obalmi už uvedenými na trh), v prípade ak sa evidencia o počte obehov všetkých opakovane použiteľných obalov v danom kalendárnom roku vzťahuje k uvedeniu na trh,
  4. využívajú opakovane použiteľné obaly, pre ktoré nie sú výrobca,
  5. využívajú systém prenajímaných obalov, a nevedia určiť kto je v tomto prípade zodpovedný za evidenciu obehov - spoločnosť, ktorá prenajíma obal na balenie, alebo spoločnosť, ktorej obal na balenie nepatrí (napr. systém prenájmu paliet, plastových prepraviek)?

Foto: NATUR-PACK

Otázky v mene výrobcov obalov sme písomne naformulovali a v marci 2021 zaslali MŽP, do dnešného dňa, však bez odpovede.

Slovensko by si mohlo cieľ znížiť

A prečo vlastne pribudla tabuľka č. 3? Za všetkým je EÚ.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/665, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2005/270/ES stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, definuje „obeh“ ako použitie, ktoré absolvuje opakovane použiteľný obal od chvíle, keď je uvedený na trh spolu s tovarom, ktorý v ňom má byť zabalený, či na účely jeho ochrany, manipulácie s ním, jeho dodania alebo prezentácie, a to až do chvíle, keď je v rámci systému opakovaného použitia obalov odoslaný späť na opätovné použitie s cieľom opakovane ho uviesť na trh spolu s predmetným tovarom.

V preambule vykonávacieho rozhodnutia sa uvádza, že pri formátoch nahlasovania údajov o opakovane použiteľných obaloch by sa malo prihliadať na informácie o opakovane použiteľných obaloch uvedených na trh po prvýkrát a o počte obehov daného obalu za rok, čo je nevyhnutné na určenie podielu opakovane použiteľných obalov v porovnaní s jednorazovými obalmi.

Keďže s opakovane použiteľnými spotrebiteľskými obalmi možno počítať aj v kontexte cieľov v oblasti recyklácie, treba náležite rozlišovať aj medzi opakovane použiteľnými spotrebiteľskými a inými opakovane použiteľnými obalmi (t.j. skupinovými a prepravnými).

Jednoduchý priemer percentuálnych bodov, ktoré predstavujú podiel opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov v každom z predchádzajúcich troch rokov možno odpočítať od cieľov recyklácie stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f) a h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

Rovnaký postup sa uplatňuje pri jednotlivých obalových materiáloch. Znamená to, že ak by SR preukázala za roky 2022, 2023 a 2024 priemerný percentuálny podiel opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov na úrovni 3%, mohla by si dosiahnutými percentami upraviť úroveň cieľa „najneskôr do 31. decembra 2025 recyklovať aspoň 65% hmotnosti všetkých odpadov z obalov“ na 62 %. Článok 5 ods. 2 smernice o obaloch umožňuje takto upraviť cieľ recyklácie najviac o 5 %.

Formát nahlasovania na účely úpravy mier recyklácie v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice 94/62/ES

Zdroj: Tabuľka 2, PRÍLOHA I Vykonávacieho rozhodnutia

Formát nahlasovania opakovane použiteľných obalov

Zdroj: Tabuľka 3, PRÍLOHA I, Vykonávacieho rozhodnutia

Na papieri to vyzerá zdanlivo jednoducho. Údaje o hmotnosti obalov po prvýkrát uvedených na trh vypĺňajú výrobcovia už dlhé roky. Ani údaj o opakovane použiteľných obaloch nie je komplikovaný.

Problém predstavujú obehy a na ne nadväzujúci údaj o celkovej hmotnosti obalov, ktorý predstavuje súčin hmotnosti obalov a počtu obehov daných obalov.

Ak by za každý materiál bol iba jeden typ (rovnaká hmotnosť) opakovane použiteľného obalu, jednoducho by sa vynásobilo číslo zo stĺpca 6 alebo 7 číslom zo stĺpca 9 alebo 11. Lenže v praxi to tak nie je a výrobcovia používajú rôzne veľké (teda aj rôzne ťažké) obaly z rovnakého materiálu, ktoré počas roka absolvujú rôzny počet obehov.

Na získanie relevantných čísel by museli výrobcovia zabezpečiť inteligentný systém sledovania pohybu každého druhu opakovane použiteľného obalu (napríklad označovanie a skenovania kódov RFID, čiarových kódov, QR kódov a podobne) a tomu prispôsobiť aj evidenciu, ktorú zasielajú v zmysle zákona o odpadoch a evidenčnej vyhlášky.

Tabuľka č. 3 prílohy č. 16 evidenčnej vyhlášky by tak nemala 9 riadkov, ale násobne viac, aby bolo reálne vyčísliteľné, koľko ton materiálov výrobcovia ušetrili tým, že začali používať opakovane použiteľné obaly namiesto jednorazových. A koľko ton prepočítaných na % si SR môže odpočítať od cieľov recyklácie.

Pomohla by jasná metodika

Ak chce SR využiť inštitút upravenej úrovne cieľov recyklácie a počítať s relevantnými údajmi, malo by MŽP vydať usmernenie alebo metodiku ,v ktorej bude popísaný postup, ako majú výrobcovia obalov postupovať.

Motivácia výrobcov k zavádzaniu inteligentných systémov sledovania pohybu tovarov a obalov by viedla k zreálneniu čísel aby sa do evidencie nedostávali len kvalifikované odhady alebo údaje o priemernej životnosti opakovane použiteľných obalov.

Údaje z evidencie sa v konečnom dôsledku dostanú v podobe Ohlásenia na MŽP a odtiaľ Komisii, takže je v záujme MŽP, aby výrobcov navigovalo tým správnym smerom.

Adela Miko Zmeková
environmentálna konzultantka, NATUR-PACK, a.s., Bratislava


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X