Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Priamy účinok smernice o odpade: Výkladové usmernenie komisie

V nadväznosti na články o priamom účinku smernice o odpade[i], ktoré vyšli v číslach 4/2012 a 6/2012 časopisu Odpadové hospodárstvo, si v nasledujúcom článku dovolím upozorniť na výkladové usmernenie základných ustanovení smernice o odpade[ii] (ďalej len „výkladové usmernenie“), ktoré bolo zverejnené v júni tohto roka na stránkach Európskej komisie.

Priamy účinok smernice o odpade: Výkladové usmernenie komisie

 • Publicistika |  24.09.2012 |  Mag. Annamária Tóthová, NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.

Tento dokument bol vypracovaný na základe otázok zo strany orgánov jednotlivých členských štátov, ktoré boli nastolené pri aplikácii odpadovej legislatívy.

Výkladové usmernenie je právne nezáväzný dokument, ktorý prezentuje názor Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie Európskej komisie[iii] ku jednotlivým otázkam. Účelom tohto dokumentu je pomôcť národným orgánom členských štátov a dotknutým podnikateľom pri výklade a uplatňovaní smernice. Právne záväzný výklad smernice môže poskytnúť jedine Súdny dvor EÚ pri riešení konkrétnych otázok.

Obsah výkladového usmernenia

Výkladové usmernenie vysvetľuje na 74 stranách najpodstatnejšie ustanovenia smernice o odpade. Prvá časť tohto dokumentu, ktorá rozsahom zaberá asi jeho polovicu, sa venuje definíciám jednotlivých pojmov[iv].

V ďalších častiach sa výklad zaoberá výnimkami z rozsahu pôsobnosti smernice[v], hierarchiou odpadového hospodárstva[vi], separovaným zberom[vii] a nakoniec zákazom zmiešavania odpadu[viii].

Výklad definícií: odpad, vedľajší produkt, stav konca odpadu

Výkladové usmernenie sa v prípade definícii vo veľkej miere venuje ústrednému pojmu odpadového hospodárstva a to pojmu odpad. Ide o zhrnutie ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ a vymedzenie rozdielu ku vedľajším produktom a stavu, kedy odpad prestáva byť odpadom.

V prípade výkladu pojmu vedľajší produkt ide predovšetkým o zopakovanie kritérií, ktoré už komisia uviedla vo svojom výkladovom usmernení z roku 2007[ix], pričom sú kritéria zhrnuté do prehľadného diagramu, podľa ktorého možno v praxi postupovať.


Čítajte: Priamy účinok smernice o odpade: Rozsah pôsobnosti [Odpadové hospodárstvo, č. 04/2012]

Čítajte: Priamy účinok smernice o odpade: Vedľajšie produkty a stav konca odpadu [Odpadové hospodárstvo, č. 06/2012]


Keďže stav konca odpadu je novým pojmov v legislatíve odpadového hospodárstva, komisia presnejšie vysvetľuje, kedy a za akých okolností tento stav nastať môže. Stav konca odpadu nastane v prípade splnenia kritérií stanovených v čl. 6 smernice o odpade. Tieto kritéria môžu byť konkrétne určené pre niektoré druhy odpadov na úrovni Európskej únie nariadením[x] alebo na úrovni členských štátov vyhláškami[xi] alebo rozhodnutiami[xii].

V prípade stanovovania kritérií vyhláškami sú členské štáty povinné kritéria Európskej komisii ohlásiť. Ak sa však o dosiahnutí stavu konca odpadu rozhodne formou rozhodnutia (napr. v súhlase na zhodnocovanie odpadov), nie je potrebné kritéria ohlasovať. V zmysle výkladového rozhodnutia sa dosiahne stav konca odpadu už ukončením procesu recyklácie, teda nie až momentom použitia tejto látky.

Výklad definícií: hierarchia odpadového hospodárstva, príprava na opätovné použitie, zber odpadu

Výkladové usmernenie sa ďalej bližšie zaoberá definíciami relevantnými pre hierarchiu odpadového hospodárstva. Ide predovšetkým o rozlíšenie nakladania s látkami, ktoré sa odpadom ešte nestali a tzv. odpadovým manažmentom. V prvom prípade ide o zamedzenie vzniku odpadu, pričom usmernenie obsahuje viaceré príklady[xiii] a opätovné použitie látok a predmetov (predtým, než sa stanu odpadom).

V druhom prípade vždy ide o nakladanie s odpadom. Špeciálnym druhom zhodnocovania odpadu je príprava na opätovné použitie. I keď ide o veľmi jednoduché činnosti – kontrola, čistenie alebo oprava, ide už o nakladanie s odpadom, čo je základným rozdielom ku opätovnému použitiu. Ďalej usmernenie uvádza kritéria zhodnotenia a bližšie sa venuje rozdielu medzi recykláciou a ostatnými druhmi zhodnocovania.

Posledným okruhom definícií, ktoré usmernenie vysvetľuje, sú definície relevantné pre zber odpadu. V tejto súvislosti predmetný dokument rozlišuje, či ide o skladovanie odpadu na mieste vzniku (tzv. uloženie pred zberom), skladovanie pred nakladaním s odpadom alebo skladovanie odpadu ako časť procesu zberu. Rozlíšenie týchto činností je dôležité s ohľadom na povinnosti mať povolenie na danú činnosť alebo sa len zaregistrovať.

Výklad výnimiek z rozsahu pôsobnosti smernice

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

 1. Marek Hrabčák24.09.2012 (11:10)

  "1.1.4  Aký je vzťah medzi definíciou odpadu a katalógom odpadov ?

  Článok 7 rámcovej smernice o odpadoch objasňuje, že nie každá látka alebo predmet, ktoré sa objavia v katalógu odpadov (2000/532/ES) sú automaticky odpadom. Odpadom sa stavajú len vtedy, ak definícia "akákoľvek látka alebo predmet, ktorého sa držiteľ zbavuje, alebo má úmysel sa zbaviť, alebo sa musí odstrániť "je splnená.

  Kľúčovým pojmom definície odpadu je slovo "zbaviť", ktoré sa používa v troch variantoch ("všetky látky alebo predmety (1), ktoré sa držiteľ zbavuje, alebo (2) má v úmysle alebo (3) sa musia odstrániť"), bez
  presnejšej definície alebo vysvetlenie na ich presnom význame. Naopak,
  Súdny dvor rozhodol, že s ohľadom na účel a ciele, ktoré sleduje rámcová smernica o odpadoch, pojem odpad nemožno vykladať reštriktívne. Je potrebné poznamenať, že žiadny jednotlivý faktor alebo ukazovateľ nie je rozhodujúci. Vždy je potrebné zvážiť všetky okolnosti, ktoré aj v podobných prípadoch môžu viesť k rôznym výsledkom."

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Výnosy zo separácie kovov aj úspora za skládkovanie. Pražské ZEVO stavilo na úpravu škvary

Výnosy zo separácie kovov aj úspora za skládkovanie. Pražské ZEVO stavilo na úpravu škvary

Vďaka úprave škvary navýši pražské ZEVO výnosy zo separácie neželezných kovov a prispeje k úspore CO2. Proces tiež môže byť alternatívou k separovanému zvozu kovových obalov.

Zber elektroodpadu na Slovensku funguje, problémom môžu byť budúce recyklačné kapacity

Zber elektroodpadu na Slovensku funguje, problémom môžu byť budúce recyklačné kapacity

Zber elektroodpadu na Slovensku funguje takmer bez problémov, zhodujú sa odborníci. Napriek tomu pred nami stojí niekoľko veľkých výziev.

Zisťujú, ako funguje triedený zber. Výsledky zo 100 analýz zhrnie štúdia

Zisťujú, ako funguje triedený zber. Výsledky zo 100 analýz zhrnie štúdia

Unikátna štúdia zhrnie závery zo 100 analýz triedených zložiek odpadov. Poslúžiť môže pre ministerstvo životného prostredia či samosprávy.