NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Foto: Dreamstime

Tento návod na vypĺňanie ohlásenia v roku 2024 vám prinášame v spolupráci s Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN®, lektorkou a poradkyňou v oblasti odpadového hospodárstva.

Kde nájdete správne tlačivo?

Poradíme vám dve možnosti ako nájsť vzory tlačív a upozorníme na vyhľadanie správnej verzie tlačiva:

Prvá možnosť ako nájsť správne tlačivo: Zbierka zákonov

Jedinú právne záväznú verziu tlačiva môžete nájsť v Zbierke zákonov, resp. jej elektronickú verziu Prílohy č.2 Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p. znenie účinné od 1. januára 2021 nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/20210101.html

Keď si v dokumente vyhľadáte Prílohu č. 2, nájdete v nej odkaz priamo na samotné tlačivo, je to toto: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_366_2015_z_z.oznacenie

Tieto linky sú správne, odkazujú na dokument, ktorý musíte podať do 28. februára 2024. Pri mnohých ohláseniach je uvedený termín podania do konca februára, ale pre Ročné ohlásenie o odpadoch je daná lehota do 28. februára. Preto buďte obozretní pri plnení termínu, aktuálny rok 2024 rok je prestupný a február má 29 dní, ale ohlásenie treba podať do 28. februára..

Ohlásenie podáva každý subjekt, ktorý nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov.

Pozor, ak vám vznikne, resp. odovzdávate niektorý z odpadov uvedených v prílohe č. 3 vykonávacej vyhlášky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_366_2015_z_z.oznacenie, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podávate bez ohľadu na ich množstvo. Odpad, pri ktorom sa Ohlásenie podáva bez ohľadu na jeho množstvo je napr. o 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Ohlásenie podávate príslušnému okresnému úradu buď v listinnej podobe na klientskom centre, poštou alebo elektronicky cez portál https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda , kde si vyhľadáte príslušný okresný úrad.

Všetky spôsoby podania sú rovnocenné a považujú sa za doručené, ak disponujete potvrdením o podaní preukazujúcim splnenie termínu do 28. februára 2024.

Ohlásenie, ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, podávate príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom, teda súhrnne za všetky okresy v kraji, v ktorom ste podávali ohlásenie pred výkonom mobilného zariadenia.

Kvôli zvýšenej záťaži na klientskych centrách, úrady odporúčajú elektronické podanie cez elektronickú schránku https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda, nezabudnite si vytlačiť potvrdenie o doručení, ktoré vám je obratom vygenerované v e-schránke.

Niektoré vybrané subjekty majú možnosť podávať elektronicky niektoré vybrané ohlásenia, elektronicky cez ISOH na https://www.isoh.gov.sk/uvod/formulare.html, Ohlásenia výrobcov, OZV a tretích osôb, Ohlásenia spracovateľov. V prípade problémov s podávaním je možné kontaktovať adminisoh@enviro.gov.sk s podnetmi.

Druhá možnosť ako nájsť správne tlačivo: MŽP SR

Ďalšou možnosťou je webové sídlo Ministerstva životného prostredia SR. Výhodou tohto tlačiva je, že je vo formáte RTF, teda môžete do neho ľahko vpisovať údaje na počítači, napríklad vo Worde.

Vzory tlačív na webe MŽP SR nájdete tu: https://www.minzp.sk/odpady/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/ - príloha č. 2 (rtf, 511 kB) nové tlačivo platné od 01.01.2021.


Čo ste o nás možno nevedeli

Na Odpady-portal.sk sme pre Vás v minulom roku 2023 podobne ako na Energie-portal.sk a Voda-portal.sk publikovali stovky článkov. Väčšinu z nich sme v plnom znení sprístupnili len pre našich predplatiteľov.

Predplatitelia dostávajú tiež denný monitoring médií a legislatívy o odpadochenergetike. Plus printový časopis Odpadové hospodárstvo a prednostné pozvánky na naše podujatia.


Spôsob vypĺňania tlačiva "Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním"

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (odkaz na tlačivo vyššie) uvádzate sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktoré uvádzate priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Evidenčný list odpadu sa podľa vyhlášky (§ 2 ods. 3) vypĺňate priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávate ho v elektronickej alebo v listinnej podobe päť rokov.

INISOFT

Ak ohlasujete prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ohlasujete odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Takto vyzerá stiahnuté tlačivo v znení účinnom od 1. 1. 2021 (aktuálne bezo zmeny):

Vyznačenú kolónku stále niektorí dotknutí spracovatelia prehliadajú a preto sa jej budeme venovať detailnejšie.

Teraz si prejdime jednotlivé kolónky.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

Zadávate písmeno, ktoré zodpovedá vašej činnosti.

P | Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M | Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa, len ak sa nedá použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V | Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R | Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D | Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O | Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S | Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Rok

Uvediete rok, za ktorý podávate ohlásenie (2023).


VYPLNÍ ÚRAD

Evidenčné číslo - Toto číslo pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia - Uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil - Uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.


ORGANIZÁCIA

IČO – uvediete identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava doplníte nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvediete obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvediete presnú a úplnú adresu sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvediete meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresu webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe uvediete ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvediete dátum podpísania tlačiva.


PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/závod v Evidenčnom liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Komentár Zuzany Balkovej

Vysvetlenie podľa dôvodovej správy MŽP SR k vyhláške:

„Keďže prevádzkareň nemusí byť vždy definovaná podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovili sa podmienky, ako treba viesť Evidenčný list odpadu a vyplniť položku Prevádzkareň/Závod, ak sa nejedná o prevádzkareň v zmysle vyššie uvedených zákonov. V prípadoch, ak nejde o prevádzkareň v zmysle vyššie uvedených zákonov, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom (napr. sklady nebezpečných odpadov) alebo len za každé miesto vzniku (napr. príslušná časť úseku líniových stavieb v rámci jedného okresu).

Ak ide o prekládkovú stanicu evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

V prípade mobilného zberu sa evidencia vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, tzn. že ten kto vykonáva mobilný zber vypĺňa položku Organizácia/Obec a do položky Prevádzkareň/Závod uvedie iba názov príslušného okresu, v ktorom je mobilný zber vykonávaný.“

Príklad vyplnenia:

Názov - Uvediete, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - Uvediete presnú a úplnú adresu prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - Uvediete poverenú osobu, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum - Uvediete dátum podpísania tlačiva.


OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

Vyplní iba zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľkách 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15.

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách, povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu –uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

Vyznačená kolónka v ohlásení vyžaduje nasledovné údaje, ktoré definuje §3a evidenčnej vyhlášky.MNOŽSTVO VÝROBKOV AMATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ČINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPAD

Vyplní len zariadenie na zhodnocovanie, a to na činnosť prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Názov výrobku/materiálu– uvedie sa názov výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy naopätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Hmotnosť výrobku/materiálu [t] – uvedie sa množstvo výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkomprípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu v tonách.

Číslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal – uvedie sa číslo certifikátu alebo dokladu (napríklad zhoda s technickou normou, číslo súhlasu alebo registrácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva) a názov orgánu, ktorý tento certifikát vydal.

Komentár Zuzany Balkovej v nadväznosti na aplikačnú prax v minulom roku 2023:

Ako už z názvu záhlavia tabuľky vyplýva, poskytované údaje o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie (R3-PO, R4-PO, R5-PO)), recyklácie (R2-R11) alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu vypĺňa každý spracovateľ, ktorý má udelený súhlas na činnosti zhodnocovania, ktorých výsledkom je výrobok alebo materiál.

Jedná sa o udelené súhlasy na činnosti materiálového zhodnocovania podľa Prílohy č.1 zákona o odpadoch. Výstupom uvedených činností by mal byť materiál alebo výrobok odpovedajúci napr. zhode s technickou normou, SK vyhlásenie o parametroch, nepovinný certifikát na výrobok, súhlasu orgánu štátnej správy OH, ktorého vyrobené množstvo je potrebné uviesť v Ohlásení (§3a evidenčnej vyhlášky).

§3 ods.14 Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.


SAMOTNÁ TABUĽKA

Prechádzame vypĺňať samotnú tabuľku. Zapisujeme do nej:

Por. číslo (stĺpec 1)

Uvediete poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 2)

Uvediete kód odpadu podľa aktuálneho Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 3)

Uvediete názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu (stĺpec 4)

Uvediete kategóriu odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (stĺpec 5)

pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Skupiny odpadov

Y1

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení

Y2

odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3

odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4

odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

Y5

odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6

odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

Y7

odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8

odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y9

odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Y10

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

Y11

odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní

Y12

odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13

odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Y14

odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

Y15

látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16

látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17

odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18

zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov


Tabuľka 2 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Škodliviny

Y19

karbonyly kovov

Y20

berýlium, zlúčeniny berýlia

Y21

zlúčeniny šesťmocného chrómu

Y22

zlúčeniny medi

Y23

zlúčeniny zinku

Y24

arzén, zlúčeniny arzénu

Y25

selén, zlúčeniny selénu

Y26

kadmium, zlúčeniny kadmia

Y27

antimón, zlúčeniny antimónu

Y28

telúr, zlúčeniny telúru

Y29

ortuť, zlúčeniny ortuti

Y30

tálium, zlúčeniny tália

Y31

olovo, zlúčeniny olova

Y32

anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33

anorganické kyanidy

Y34

roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35

roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36

azbest (prach a vlákna)

Y37

organické zlúčeniny fosforu

Y38

organické kyanidy

Y39

fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40

étery

Y41

halogénované organické rozpúšťadlá

Y42

organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

Y43

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45

organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)


Tabuľka 3 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46

odpady z domácností

Y47

zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu


Hmotnosť odpadu (stĺpec 6)

Uvediete:

 • ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania v období, za ktoré sa podáva ročné ohlásenie a teda vznik odpadu v roku 2023 a prevzatie odpadu v roku 2023,
 • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu v období, za ktoré sa podáva ročné ohlásenie a teda odovzdanie odpadu v roku 2023.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady, do 31.1.2023, aby obec, k hmotnosti odpadu mohla pripočítať hmotnosť odpadu, ktorá je obcioznámená podľa § 10 (Príloha č. 11) a obec potom uvedie sumárnu hmotnosť.

Zacitujme dôvodovú správu MŽP SR:

„V súvislosti so štatistickým vyhodnocovaním údajov sa do položky Hmotnosť odpadu (3) doplnila povinnosť pre obce uvádzať v tomto stĺpci sumárnu hmotnosť odpadu, ktorá vznikne tak, že k hmotnosti odpadu sa pripočíta hmotnosť odpadu oznámená obci podľa § 10 tejto vyhlášky.“

Komentár Zuzany Balkovej:

V nadväznosti na uvedenú povinnosť si treba dať pri oznamovaní podľa §10 (príloha č. 11) tejto vyhlášky pozor na novelu zákona o odpadoch účinnú od 1.1.2021, ktorá sa dotkla zmeny evidovania a následne oznamovania údajov za zber alebo výkup v §16 ods. 2 zákona o odpadoch.

Komentár Zuzany Balkovej v nadväznosti na aplikačnú prax v minulom roku 2023 :

K uvedenej povinnosti je potrebné doplniť, že subjekty, ktoré tieto údaje poskytujú, musia splniť viacero podmienok kumulatívne :

 1. v zmysle §81 ods.13 zákona o odpadoch, sú subjekty povinné mať uzatvorenú zmluvu s obcou. §81 ods.13: Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.
 1. musí ísť o subjekty, ktoré majú vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber, resp. na ktorých prevádzku bol daný súhlas podľa §97 ods.1 písm. a) a c) alebo registráciou na zber bez zariadenia (§98 ods.1 zákona o odpadoch) vybraných komunálnych odpadov a 
 2. musí ísť o zber vybraných komunálnych odpadov od fyzických osôb – občanov a teda nie komunálne odpady z iných zdrojov - odpad od podnikateľských subjektov.

Kód (stĺpec 7)

Uvediete:

 • ak ide o vznik odpadu v roku 2023, kód nakladania podľa tabuľky 4,
 • ak ide o prevzatie odpadu v roku 2023, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,
 • ak ide o odovzdanie odpadu v roku 2023, kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.
 
 

Zostáva vám 36% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.