NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Aké budú novinky v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu?

Od 1. 1. 2021 sa obce triedenému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu tak ľahko nevyhnú. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v septembrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/09.

Aké budú novinky v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu?

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  13.09.2020 |  Mgr. Filip Kozoň, JUDr. Katarína Liebscherová

Novela zákona o odpadoch1 priniesla zrušenie, resp. sprísnenie niektorých výnimiek z povinnosti zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Od roku 2023 sa zrušia aj zostávajúce výnimky a triedený zber, resp. kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude povinné.

Súčasné podmienky

Zákon o odpadoch2 stanovuje povinnosť miest a obcí triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej ako „kuchynský odpad“). Avšak ustanovenie § 81 ods. 21 zákona o odpadoch vymedzuje 4 výnimky, prostredníctvom ktorých sa mestá a obce môžu tejto povinnosti vyhnúť.

V súčasnosti sa mestá a obce vyhnú povinnosti triediť kuchynský odpad, ak:

a) zabezpečia energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov;

b) preukážu, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad;

c) preukážu, že zber neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach;

d) preukážu tzv. finančnú neúnosnosť zberu kuchynského odpadu, resp. že takýto zber je ekonomicky neúnosný. Takúto neúnosnosť možno preukázať, ak náklady na zber nie je možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom stanovenej hornej hranice sadzby.

Novelou zákona o odpadoch dôjde k postupnému zrušeniu výnimiek, konkrétne v dvoch stupňoch.

Prvý stupeň novely (od roku 2021)

V prvom stupni dôjde k sprísneniu výnimky pri preukázaní, že obyvatelia obce/mesta kompostujú všetok vlastný bioodpad (§ 81 ods. 21 písm. b), a to zo súčasných 50 % obyvateľov na 100 % domácností konkrétnej časti obce. Splnenie tejto výnimky sa teda bude posudzovať samostatne pre jednotlivé časti obcí a miest.

Najvýraznejšou zmenou bude zrušenie samosprávami najčastejšie využívanej výnimky, ktorou je výnimka tzv. finančnej neúnosnosti (§ 81 ods. 21 písm. d). Táto umožňuje obciam jednoducho sa zbaviť povinnosti zaviesť triedený zber kuchynského odpadu, následkom čoho je jeho skládkovanie.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k tejto novele, skládkovanie kuchynského odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Voči Slovensku dokonca vedie Európska komisia konanie z dôvodu umiestňovania kuchynského odpadu na skládky odpadov.

Obce sa snažili zrušenie výnimky finančnej neúnosnosti oddialiť, avšak neúspešne. Táto výnimka bude v prvom stupni novely definitívne zrušená od 1. 1. 2021. Vyplynulo to z rokovania medzi štátnymi tajomníkmi MŽP a zástupcami združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

ZMOS žiadalo MŽP o odklad povinného zberu kuchynského odpadu s tvrdením, že obce nestihnú v takom krátkom čase zabezpečiť zber v súlade s novelou. Pre MŽP je však zabezpečenie zberu kuchynského odpadu v tomto termíne prioritou.

V praxi to bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať, že k už existujúcim farebným kontajnerom na triedenie odpadu pribudne ďalší kontajner, určený na potravinový kuchynský odpad.

V rodinných domoch prichádza do úvahy tzv. vedierkový zber od domu k domu, v prípade bytových domov je pravdepodobnejší tzv. centralizovaný zber do špecializovaných nádob.

Druhý stupeň novely (od roku 2023)

V druhom stupni budú zrušené výnimky uvedené v § 81 ods. 21 písm. a) a písm. c). Od 1. 1. 2023 už nebude možné kuchynský odpad ani energeticky zhodnocovať v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov, ani nebude možné zbaviť sa povinnosti zabezpečiť triedený zber kuchynského odpadu preukázaním, že zber nie je možný vzhľadom na technické problémy jeho výkonu.

Zrušenie týchto výnimiek súvisí najmä s implementáciou čl. 22 ods. 1 rámcovej smernice3, podľa ktorej je potrebné zabezpečiť, aby sa biologický odpad buď triedil, alebo recykloval pri zdroji, alebo sa zbieral oddelene a nezmiešaval s inými druhmi odpadu.

MEVA-SK

Podľa dôvodovej správy súvisí zrušenie výnimiek so správou včasného varovania pre Slovensko, v ktorej Európska komisia navrhla zrušenie všetkých zákonných výnimiek triedenia kuchynského odpadu ako jeden z možných krokov na zlepšenie výkonnosti nakladania s biologickým odpadom.

Od roku 2023 zostane obciam zachovaná len jediná výnimka, a to preukázanie, že 100 % domácností konkrétnej časti obce kompostuje vlastný odpad.

Finančný mechanizmus na podporu triedeného zberu kuchynského odpadu

V súčasnosti sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov poskytujú prostredníctvom environmentálneho fondu predovšetkým obciam, na ktorých územiach sa nachádzajú skládky odpadov alebo odkaliská.

Vzhľadom na to, že výnimka tzv. finančnej neúnosnosti bude zrušená od 1. 1. 2021, ako aj skutočnosť, že kuchynský odpad podlieha rýchlemu biologickému rozkladu, čo si vyžaduje jeho častejší zber a prepravu, MŽP navrhlo novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov4, ktorá má zaviesť finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Finančný mechanizmus má spočívať v možnosti obcí získať príspevok na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia kuchynského odpadu z domácností. Novela je v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania.

Ak bude novela schválená, obce budú môcť požiadať o poskytnutie príspevku vždy do 31. 5. príslušného kalendárneho roka. Poskytnutý príspevok bude možné využiť na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia kuchynského odpadu. Ak obec použije tieto prostriedky na iné účely, bude jej hroziť pokuta od 500 do 10 000 EUR.

Podmienky na získanie tohto príspevku sú:

  • vykonávanie triedeného zberu kuchynského odpadu prostredníctvom zbernej nádoby;
  • zhodnotenie celého vyzbieraného objemu kuchynského odpadu z domácností v zariadení na jeho zhodnocovanie
  • obci nebolo v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia za správny delikt podľa zákona o odpadoch.

Účinnosť novely je navrhovaná na 1. 1. 2021, najmä preto, aby mali obce dostatok času na prípravu žiadostí o poskytnutie nového finančného príspevku. Zároveň týmto dňom bude zrušená výnimka tzv. finančnej neúnosnosti, ktorej zrušenie je hlavným dôvodom zavedenia tohto finančného mechanizmu.


1 Zákon č. 460/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej ako „rámcová smernica“)

4
Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Mgr. Filip Kozoň, JUDr. Katarína Liebscherová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.