Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2021

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2021? Prinášame vám ich prehľad.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Povinnosti podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p.

ODPADY

Druh povinnosti: Evidencia odpadov
Kto: Každý držiteľ, obchodník, sprostredkovateľ
Termín do: priebežne, min. 1 x mesačne
Tlačivo: § 2 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne, za každú prevádzkareň samostatne!
Archivácia: 5 rokov

KOVOVÁ ORTUŤ

Druh povinnosti: Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
Kto: Prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
Termín do: bezodkladne pri vyskladnení a odoslaní potvrdený oboma stranami
Tlačivo: § 8 / príloha 9
Komu sa odovzdáva: OU
Archivácia: 10 rokov od jeho vydania

Druh povinnosti: Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
Kto: Prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
Termín do: predloženie odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska
Tlačivo: § 8 / príloha 10
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 10 rokov od jeho predloženia

KOVOVÉ ODPADY

Druh povinnosti: Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
Kto: Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 9 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov / fotodokumentácia alebo videodokumentácia - 1 rok

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Druh povinnosti: Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade - Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO)
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: priebežne na SLNO
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade - kópiou SLNO
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: do 10. dňa po ukončení mesiaca, v kt. bola preprava NO na kópii SLNO
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov / dopravca 1 rok, ak nie je odosielateľom alebo príjemcom

VYHRADENÉ PRÚDY ODPADOV

Druh povinnosti: Oznámenie o druhu a množstve vykúpeného vyhradeného prúdu odpadu a o jeho zhodnotení R1-R11
Kto: Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, okrem použitých B/A, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom B/A, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, 3. osobou alebo OZV pre batérie a akumulátory.
Termín do: do konca mesiaca po ukočení štvrťroka
Tlačivo: § 16 odst.4 zákona
Komu sa odovzdáva: obaly a neobaly - OZV, má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje / pre EEO a použité B/A - KC okrem EEO a použitých BAA, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo príslušnou OZV
Archivácia: ?

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Druh povinnosti: Evidencia o batériách a akumulátoroch
Kto: Výrobca B/A, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre B/A a 3.osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 14 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca B/A, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre B/A a 3.osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 14 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA

Druh povinnosti: Evidencia o elektrozariadeniach
Kto: Výrobca EEZ, OZV pre EEZ
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 15 / ods. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca EEZ, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre EEZ
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 15 / ods. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OBALY

Druh povinnosti: Evidencia o obaloch
Kto: Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinosti individuálne, výrobca do 100 kg/ročne a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 ods.1 údaje + PLASTOVÉ TAŠKY (1a) + vratné obaly/obehy
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z obalov
Kto: Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 ods.2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

NEOBALY

Druh povinnosti: Evidencia o neobalových výrobkoch
Kto: Výrobca neobalových výrobkov do 100 kg a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
Kto: OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

VOZIDLÁ

Druh povinnosti: Evidencia o vozidlách
Kto: Výrobca vozidiel a OZV pre vozidlá
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 17 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

PNEUMATIKY

Druh povinnosti: Evidencia o pneumatikách
Kto: Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinosti individuálne a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 18 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami
Kto: Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinosti individuálne a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 18 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

INISOFT

POUŽITÉ B/A

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
Kto: Spracovateľ použitých B/A
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 19 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROODPAD

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní elektroodpadu
Kto: Spracovateľ elektroodpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 20 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

STARÉ VOZIDLÁ

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel, za každú prevádzkáreň samostatne!
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 21 odst. 1 a), b)
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel / Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 21 odst. 1c) / príloha 23
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel / Potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 21 odst. 1d) / príloha 21
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie ustanovených údajov
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: do 20 dní po ukončení štvrťroka
Tlačivo: § 21 odst. 6
Komu sa odovzdáva: KC pre použité B/A
Archivácia: 5 rokov

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Druh povinnosti: Evidencia podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona
Kto: Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných B/A (NIE DISTRIBÚTOR) a osoba oprávnená na zber použitých B/A
Termín do: do 20 dní po ukončení štvrťroka
Tlačivo: údaje
Komu sa odovzdáva: Výrobcovi, 3. osobe, OZV, s ktorým má uzavretú zmluvu a KC
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlasenie ustanovených údajov
Kto: Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona (vlastná potreba, ak >0 t)
Termín do: do konca mesiaca po ukončení štvrťroka
Tlačivo: údaje
Komu sa odovzdáva: KC
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona
Kto: Ten, kto vykonáva zber EEO zo zberných miest EEO, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber EEO alebo priamo od konečných používateľov
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 39 odst. 4d) zákona
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlásenie podľa § 39 ods. 4 písm. e) zákona
Kto: Ten, kto vykonáva zber EEO zo zberných miest EEO, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber EEO alebo priamo od konečných používateľov
Termín do: štvrťročne (v zmysle zmluvy s výrobcom alebo OZV)
Tlačivo: údaje
Komu sa odovzdáva: Výrobcovi, alebo OZV, s ktorým má uzavretú zmluvu
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Evidencia podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona
Kto: Prevádzkovateľ zberného dvora
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 82 odst. 3a)
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

Druh povinnosti: Ohlasovať údaje z evidencie podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona a informovať podľa § 82 ods. 3 písm. b)
Kto: Prevádzkovateľ zberného dvora
Termín do: v zákone neurčené (v zmysle zmluvy s obcou)
Tlačivo: údaje o zložkách a množstve komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore
Komu sa odovzdáva: obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí
Archivácia: 5 rokov

Povinnosti nad rámec vyhlášky č. 366/2015, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z.n.p.

OBALY A NEOBALY

 
 

Zostáva vám 33% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.