Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Úprava odpadov pred skládkovaním – zas a znova

Téma úpravy odpadov pred skládkovaním rezonuje už celý rok 2022 na všetkých odpadových podujatiach. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v decembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/12.

Úprava odpadov pred skládkovaním – zas a znova

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.12.2022 |  Mag. Annamária Tóthová

Zo všetkých strán počuť, že od 1. 1. 2023 nebude možné splniť legislatívne požiadavky a ministerstvo preto dokonca navrhuje posunutie účinnosti ešte neúčinného ustanovenia vyhlášky. Nie je to však len téma tohto roku. Opakovane sa vracia už viaceré roky1 ako bumerang a nie je možné vylúčiť, že sa opäť a veľmi intenzívne vráti na jeseň roku 2023. Nechajme sa prekvapiť!

O čo vlastne ide?

V súlade so smernicou o skládkach odpadov musí byť odpad uložený na skládku odpadov upravený.2 Rozsah úpravy zo znenia samotnej smernice nie je jasný, ale vyjadruje sa k nemu judikatúra3. Smernica v zásade len uvádza, že od roku 2030 nemá byť odpad vhodný na recykláciu alebo iné zhodnocovanie prijímaný na skládku.

Podľa zákona o odpadoch4 je, okrem niektorých výnimiek, preto zakázané zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou. Povinnosť úpravy odpadu bola zavedená s účinnosťou 1. 1. 20215. S účinnosťou od 26. 1. 2021 bola zároveň zavedená do vyhlášky o skládkovaní6výnimka z povinnosti úpravy odpadu, v zmysle ktorej je možné na skládku uložiť zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Táto výnimka aktuálne platí do 31. 12. 2022.

Tiež bolo do vyhlášky o skládkovaní7 doplnené znenie, podľa ktorého „na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať (...) výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1(...)“8do tabuľky boli doplnené technické parametre, ktoré musí výstup z úpravy zmesového odpadu spĺňať.

V čom je problém?

Povinnosť úpravy odpadu bola prijatá koncom roka 2019, ale technické parametre úpravy odpadov až začiatkom roka 2021. Vzhľadom na plánovanú účinnosť 1. 1. 2023 mali dotknuté subjekty necelé dva roky na to, aby sa prispôsobili novej právnej úprave.

Keďže predovšetkým z dôvodu zdĺhavých povoľovacích konaní je vybudovanie potrebnej technickej infraštruktúry beh na dlhé trate, koncom roka 2022 je možné konštatovať, že nemáme dostatok zariadení na úpravu odpadov, ktoré dokážu celoplošne zabezpečiť splnenie stanovených technických parametrov.

Riešenie ministerstva

Keďže s problematikou nedostatočných kapacít zariadení na mechanicko-biologickú úpravu odpadov bolo Ministerstvo životného prostredia SR intenzívne konfrontované, predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky o skládkovaní, ktorá má účinnosť vyššie uvedenej výnimky z povinnosti úpravy odpadov predĺžiť do 31. 12 .20239.

Komu je adresovaná povinnosť úpravy odpadu?

Zákon o odpadoch neupravuje dodržanie vyššie spomínaných technických parametrov výstupu z úpravy zmesového odpadu ako povinnosť konkrétnej osoby, ale ako zákaz a vyhláška o skládkovaní zase ako parametre odpadu, ktorý možno skládkovať na skládke ostatných odpadov.

V zmysle zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnym zmesovým odpadom zodpovedá obec10 a náklady na činnosti nakladania s týmto odpadom hradí z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý vyberá od obyvateľov11.

Obec pri stanovení výšky miestneho poplatku vychádza zo skutočných nákladov na nakladanie s odpadom, pričom výnos z poplatku môže použiť len na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a DSO.12

Keďže aj obec je povinná postupovať v súlade so zákonom o odpadoch, musí do miestneho poplatku zahrnúť aj náklady na úpravu odpadov pred skládkovaním, lebo len za splnenia tejto podmienky bude môcť byť odpad v budúcnosti uložený na skládku. Obce budú teda musieť výšku poplatku upraviť. Keďže výška sadzby je zo zákona o miestnych daniach obmedzená, nemožno vylúčiť, že vyzbierané poplatky nepokryjú náklady.

Aké sankcie hrozia?

Vyššie uvedenú povinnosť si obec plní spravidla prostredníctvom zberovej spoločnosti. Ak zberová spoločnosť nebude môcť zabezpečiť úpravu odpadu, nemala by zber odpadu vykonávať, resp. ak zber vykoná, odpad by nemala uložiť na skládku. Ak by tak urobila bez dodržania stanovených parametrov biologickej stability, môže jej byť uložená pokuta od 4 000 EUR do 350 000 EUR, keďže odovzdala odpad osobe, ktorá nebola oprávnená nakladať s ním v súlade so zákonom.

Sankcia v rovnakom rozmedzí by mohla byť uložená aj prevádzkovateľovi skládky, ktorý prijal neupravený odpad. V závislosti od konkrétneho znenia zmluvy medzi obcou a zberovou spoločnosťou môže byť sankcionovaná aj obec, ak by od zberovej spoločnosti vyžadovala zber a uloženie na skládku.


1 Pozri článok B. Hager: Zákaz skládkovania pre neupravené odpady, Odpadové hospodárstvo 2016/03, prednáška A. Tóthová v rámci konferencie Deň odpadového hospodárstva 2019, článok K. Liebscherová: Ako bude vyzerať úprava odpadu pred skládkovaním, Odpadové hospodárstvo 2021/01, a iné.
2 Článok 6 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení
3 Pozri predovšetkým rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-323/13, Malagrotta (Komisia vs Taliansko) z 15. októbra 2014
4 § 13 písm. e) bod 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
6 Vyhláška č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
7 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
8 Ustanovenie § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky o skládkovaní
9https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/783
10 § 81 ods. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona o odpadoch
11 § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12 § 81 ods. 12 zákona o odpadoch

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk13.12.2022 (14:57)
    základný problém je ten, že Ministerstvo túto povinnosť úpravy odpadov nikomu nenariadilo. Je chyba myslieť si, že to mali urobiť skládky. Tie majú len zákaz prijímať neupravený odpad a stačí im vykašlať sa na komunálne odpady a prijímať len odpady z priemyslu. Je chyba ak si niekto myslí, že to mali urobiť zberové spoločnosti, lebo im to nikto nenariadil. A je chyba ak si niekto myslí, že to mali urobiť obce, lebo ani oni nedostali túto povinnosť. TAK KTO TEDA? odpoveď je že NIKTO. A keď nikto, tak nikto. Toto bude groteska ešte aj za pár rokov. Súčasné vedenie Ministerstva už bude dosluhovať na dôchodku a v praxi sa ešte stále bude riešiť odklad, či a čo s tými, ktorí to nevybudovali.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.