NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Barometer: Ako zmeniť zákon o odpadoch?

Ministerstvo životného prostredia finišuje v týchto týždňoch s prípravou nového zákona o odpadoch, písali sme v úvode júnového barometra názorov odborníkov, manažérov a ďalších expertov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve SR. O pol roka neskôr je zjavné, že zákon nielenže podnes nebol, ale do volieb ani nebude predložený do pripomienkového konania. Napriek tomu sme expertom položili otázku, čo považujú za najdôležitejšiu problematiku odpadového hospodárstva v SR, ktorú by bolo potrebné upraviť v základnej odpadovej norme.

Barometer: Ako zmeniť zákon o odpadoch?

Zákon o odpadoch je plný nebezpečných látok Ilustračné foto © Property&Environment

Otázka: Čo považujete za najdôležitejšiu problematiku odpadového hospodárstva v SR, ktorú by bolo potrebné upraviť v pripravovanom zákone o odpadoch?

Christian Abl, konateľ ecorec Slovensko s.r.o.
Obmedzovanie skládkovania a definícia nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa – ako napríklad ekonomické znevýhodňovanie skládkovania, zákaz skládkovania využiteľných odpadov, podpora spracovania odpadov, zavedenie účinného separovaného zberu a pod.

Ľubomír Augustín, konateľ Tanzer Consulting s.r.o.
Uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre čo najväčší počet prúdov odpadov. Dobré nastavenie podmienok kolektívneho plnenia povinností výrobcov. Zároveň by to znamenalo zrušenie Recyklačného fondu ako brzdy rozvoja odpadového hospodárstva SR.

Radovan Kazda, konateľ Property&Environment s.r.o. (vydavateľstvo Odpady-portal.sk)
Vysušiť oceán výhod pre tých, ktorí sa boja súťaže. Odstrániť výhody pre tých, ktorí dokážu zaujať zákazníka iba tak, že si jeho záujem vynútia vládnym príkazom. Odpadová legislatíva v SR je takýchto zvýhodnení plná.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA a.s.
Jasnosť, prehľadnosť, kontrola dodržiavania a najmä vynútiteľnosť právnych predpisov v tejto oblasti, čiže rovnaké podmienky pre všetkých hráčov. A tiež stanovenie všetkých cieľov, limitov a obmedzení iba a práve na úroveň európskej legislatívy.


Barometer č. 13 (06.06.2011): Zlúčenie zákonov o odpadoch a o obaloch do jedného zákona
Barometer č. 12 (03.01.2011): Aké zmeny si želáte v roku 2011?
Barometer č. 11 (07.12.2010): Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?


Anna Makatúrová, technická riaditeľka KOSIT a.s.
Pre prevádzkovateľa spaľovne je nutné odstrániť z návrhu zákona nezmyselné obmedzenia, ktoré atakujú energetické zhodnocovanie v týchto zariadeniach nad rámec pravidiel platných v EÚ. Osobne by som uvítala, ak by sa v zákone objavila definícia integrovaného systému nakladania s odpadom, spaľovne a energetického zhodnotenia odpadu.

Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva SLOVMAS a.s.
Čo sa týka zákona o odpadoch a odpadového hospodárstva ako takého, nie je podľa môjho názoru možné vydefinovať "najdôležitejšiu" problematiku. Celý systém odpadového hospodárstva SR vyžaduje komplexnú systémovú zmenu tak, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo aj trhovo, aj efektívne aj environmentálne. Dôraz sa musí klásť na prevenciu, vysokú mieru separácie a zhodnocovania (najmä materiálového) a na posilňovanie princípu adresnej zodpovednosti výrobcov (dovozcov).

Hana Nováková, predseda predstavenstva ENVI - PAK a.s.
Nový zákon o odpadoch by mal jednoznačne vyriešiť problematiku nakladania s komunálnymi odpadmi na úrovni miest a obcí – triedený zber komunálnych odpadov je východiskom pre splnenie povinnosti Slovenskej republiky zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu až 50% odpadov z domácností do roku 2020. Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov by mal garantovať pokrytie efektívnych nákladov vynaložených na zber, triedenie, prepravu a zhodnotenie/recykláciu. Nový zákon musí dať dôraz aj na samotné vzdelávanie obyvateľstva v oblasti triedenia komunálneho odpadu, pretože bez aktívneho zapojenia občanov akékoľvek ďalšie investície do systému zberu strácajú zmysel alebo ho nevyhnutne predražujú.

Rudolf Pado, predseda a projektový manažér OZ TATRY
1. Uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“ a hierarchie odpadového hospodárstva v praktickom výkone.
2. Prijatie zákonnej povinnosti stanovovať miestne poplatky za odpady a drobné stavebné odpady na jedného obyvateľa vo výške skutočných nákladov prepočítaných na obyvateľa, bez možností dotovania poplatku zo strany obce.
3. Skvalitnenie kontrolnej a sankčnej činností základných povinností obce (povinné triedenie plastov, kovov, skla a papiera, 2-krát ročne zber nebezpečných a objemných odpadov ...).
4. Vážny spoločenský dôraz na boj proti vytváraniu nelegálnych skládok odpadov a spaľovanie odpadov občanmi a firmami.

Vladimír Šinák, predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.
Správne definovať a dôsledne zapracovať do všetkých častí zákona tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov za odpad, ktorý vznikne z výrobkov po ukončení ich životnosti.

Ivan Zuzula, riaditeľ ETIAM a.s.
Za najdôležitejší problém v oblasti nakladania s odpadmi považujem nutnosť zmeny doterajšej odpadovej paradigmy. Za zhruba dvadsať rokov existencie dvoch zákonov o odpadoch a "podpory" materiálového zhodnocovania a "recyklácie" odpadov sme dospeli zhruba k dvadsiatim kilogramom vyseparovaných komunálnych odpadov na obyvateľa. Nová európska odpadová smernica, ktorú sme, mimochodom, ešte nezapracovali do slovenského právneho poriadku, kladie do roku 2020 oveľa ambicióznejšie ciele. Najefektívnejšou cestou sa mi zdá podpora energetického zhodnocovania odpadov a urýchlené budovanie zodpovedajúcich technologických zariadení. Nevyhnutná je aj zmena v myslení a názoroch laickej, no predovšetkým odbornej verejnosti.

Značky
AnketaBarometer

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Objem kuchynského odpadu vyzbieraného z domácností a prevádzok v obci stúpol z 12,5 ton v roku 2022 na 28,5 ton v roku 2023.

ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti

ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti

Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov vyvolávajú odmietavý postoj obyvateľov. No sú základným riešením pri znižovaní skládkovania.

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.