Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Čo sľubujú v odpadovom hospodárstve? Pozreli sme sa na volebné programy strán

Najrozsiahlejší program pre odpady má KDH, nič neponúka SMER, Sme rodina, Republika ani SNS.

volebná miestnosť

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Predvolebná kampaň končí o tri dni, takže všetky významnejšie politické strany už zverejnili svoj volebný program.

Pozreli sme sa na programy pre odpadové hospodárstvo dvanástich politických strán a hnutí, ktoré v prieskumoch volebných preferencií dosahujú stabilne nejlepšie výsledky.

V politických programoch sú výrazne zastúpené témy zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu, u troch subjektoch aj postoje k energetickému zhodnocovaniu odpadov, či ekomodulácii.

SEWA Zber elektroodpadu

Žiaden, alebo len jednobodový a/alebo nekonkrétny program pre odpadové hospodárstvo ponúkli strany a hnutia, ktoré tradične nesúťažia o voličov s podrobným programom: SMER-SD, Sme rodina, Republika ani SNS.

Odkazy na programy nájdete v závere článku.

ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

1. Podporíme dôsledné zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu, aby sa oplatilo odpad separovať.

2. Preskúmame činnosť oprávnených organizácií v oblasti triedeného zberu odpadu.

ASEKOL

Demokrati

1. Na odpad budeme nahliadať ako na cennú surovinu, podporíme jeho recykláciu a opätovné využívanie.

2. Podporíme inovácie v oblasti obehovej ekonomiky, znížime skládkovanie a výrazne podporíme zber aj využívanie biologicky rozložiteľného odpadu.

3. Rozšírime zálohovanie o ďalšie druhy obalov a zavedieme recykláciu textilu.

4. Za odpad budeme všetci platiť spravodlivo podľa množstva, ktoré vyprodukujeme. Ten, kto sa bude správať zodpovednejšie, bude platiť minimum.

5. Pripravíme riešenia pre priemyselný a nebezpečný odpad, aby sa skĺbili záujmy priemyslu a plne uchránilo zdravie obyvateľov.

6. Prijmeme opatrenia pre zníženie miery používania plastov, najmä z obalov a výrobkov na jednorazové použitie.

7. Posilníme postavenie obcí a inšpekcie životného prostredia pri odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu.

HLAS - sociálna demokracia

1. Predstavíme balík opatrení, čím vytvoríme efektívny a motivačný priestor pre aktívny prechod na obehové hospodárstvo a nakladanie s odpadmi. Znížime skládkovanie komunálnych odpadov na max. 10% produkcie do roku 2035 a naplníme záväzné ciele európskej smernice o skládkovaní.

2. Zabezpečíme maximalizáciu recyklácie a zhodnocovania odpadov na úrovni aspoň 65%, pričom podporíme dobudovanie regionálne dostupných recyklačných kapacít.

3. Presadíme zákaz dovozu odpadu zo zahraničia a jeho spaľovanie.

4. Budeme dôsledne aplikovať princípy cirkulárnej ekonomiky do dizajnu výrobkov s ohľadom na minimalizáciu obalov. V oblasti služieb odpadového hospodárstva zavedieme cenovú reguláciu pre domácnosti.

5. Zabezpečíme ekonomicky udržateľný, avšak plne ekologický systém cirkulárnej ekonomiky a odpadového hospodárstva.

Kresťanskodemokratické hnutie

Základným východiskom pri nakladaní s odpadmi je cieľ, ktorý stanovila Európska únia do roku 2035: recyklovať minimálne 65 % a ukladať na skládky maximálne 10 % komunálneho odpadu. Niečo vyše desaťročie pred dosiahnutím tejto méty Slovensko recykluje sotva 50 % a ukladá na skládky 40 % komunálneho odpadu. 

Slovensko by malo vo vlastnom záujme, a nie preto, že mu to stanovujú ciele EÚ, výrazne znížiť mieru skládkovania. V zásade stojí pred rozhodnutím, či odpad, ktorý smeruje na skládky, ďalej triediť a znížiť mieru jeho ukladania, alebo ho zlikvidovať spálením, pričom nezanedbateľným produktom je produkcia tepelnej energie. Vo svete sa uplatňujú oba spôsoby, Slovensko by si malo na základe vlastných kritérií vybrať ten výhodnejší, prípadne zvoliť kombináciu oboch. Zatiaľ je komplexné riešenie v nedohľadne, čo vyvoláva problémy hlavne v obciach, ktoré majú na starosti čoraz nákladnejšie nakladanie s komunálnym odpadom a musia ho hradiť z poplatkov vyberaných od obyvateľov. KDH však principiálne podporí regulovaný nárast výroby energie z odpadov vyprodukovaných na našom území, pretože SR nedosahuje v tejto oblasti ani priemer Európskej únie. Energetické využitie odpadu môže čiastočne nahradiť výpadok výroby elektrickej energie z uhoľných elektrární a navyše pri použití moderných technológií zneškodňovania odpadu menej zaťažuje životné prostredie. Je potrebné, aby do systému prenikli trhové princípy, čo bude najlepšia záruka na dosiahnutie jeho nákladovej efektívnosti. Podmienkou bude, aby odpad ako vstupnú surovinu nedovážali nové spracovateľské kapacity zo zahraničia a aby sa vyprodukované teplo zo spaľovania odpadu využívalo efektívne na vyhrievanie v komunálnej sfére a tým sa znížili náklady domácností.

K akejkoľvek koncepcii sa prikloníme, vláda bude musieť vystaviť účet za triedenie komunálneho odpadu na linkách alebo za jeho energetické zhodnocovanie. Tým myslíme nielen investičné náklady na vybudovanie technických kapacít, ale aj budúce prevádzkové náklady na chod zariadení.

Opatrenia:

1. Podporíme výrobu energie z odpadov, ak analýzy preukážu, že Slovensko dokáže (okrem Košíc a Bratislavy) utiahnuť aj prevádzku ďalších takýchto zariadení pracujúcich v ekologickom režime bez následných vynútených investícií a majúcich prístup k dostatku odpadu bez vysokých nákladov na ich zvoz.

2. Budeme podporovať taký model výroby energie z odpadov, ktorý bude zohľadňovať konkrétne podmienky a potreby slovenských regiónov. Za vhodnú alternatívu k zhodnoteniu nerecyklovateľného komunálneho odpadu spaľovaním v osobitných zariadeniach považujeme jeho využitie ako vstupnej suroviny v cementárňach. Tie dokážu využiť upravený odpad ako vstupný energetický zdroj pri výrobe cementu, pričom takýto odpad tvorí už dnes 70 % všetkého paliva slovenských cementární. Preto sme za budovanie ďalších kapacít úpravní na prepracúvanie komunálneho odpadu na tuhé alternatívne palivá, ktoré sú vstupnou surovinou cementární.

3. Na Slovensku sú redšie obývané regióny, v ktorých by bolo zvážanie komunálneho odpadu do veľkých zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu alebo na triediace linky na výrobu alternatívnych palív ekonomicky nízko efektívne. V týchto oblastiach sa ukazuje ako výhodnejšie budovanie menších triediacich liniek s možnosťou energetického zhodnocovania zvyšného nevyseparovaného odpadu.

4. Na budovanie kapacít nevyhnutných na triedenie, zhodnocovanie a energetické využívanie komunálneho i priemyselného odpadu budeme prednostne využívať podporu z fondov Európskej únie, pretože nám ide o plnenie únijných cieľov. Pri rozhodovaní o nových investíciách budeme analyticky vyhodnocovať ich hodnotu za peniaze v porovnaní s dostupnými alternatívami. Do rozhodovacieho procesu o investíciách budeme zapájať samosprávy, pretože práve obce a ich obyvatelia budú vo zvýšených poplatkoch za komunálny odpad znášať ekologickejšie nakladanie s odpadmi.

5. Budeme podporovať čím väčšiu mieru vytrieďovania odpadu priamo pri jeho zdroji, čomu slúžia motivačné modely, napríklad množstevný zber. S cieľom zvýšiť mieru triedenia a recyklovania komunálneho odpadu sfunkčníme a spresníme súčasný minimálny štandard zberu triedeného odpadu. Zvážime rozšírenie štandardu o nové ukazovatele, napríklad v dostupnosti nádob, ich objeme na plochu alebo počet obyvateľov, pričom sa budeme inšpirovať najlepšími praktikami štátov Európskej únie. Pri nastavení štandardov zohľadníme regionálne potreby.

6. V oblasti obalov si uvedomujeme, že spustením systému zálohovania PET fliaš a plechoviek sa návratnosť týchto obalov zvýšila a znížilo sa množstvo pohodeného odpadu. Na druhej strane, podnikatelia pôsobiaci v odpadovom hospodárstve prišli o významnú časť triedeného plastového odpadu, čo spôsobuje problémy pri nakladaní s nezálohovanými obalmi pri ich triedení a spracovaní. So zámerom uľahčiť nakladanie s obalmi a zvýšiť mieru recyklovania sa prikláňame k vyššiemu využívaniu ekomodulácie, teda zvýhodneniu ľahko recyklovateľných a plastových obalov pred ich menej recyklovateľnými alternatívami. Vypracujeme princípy na zvýhodnenie výrobcov používajúcich ekodizajn.

7. Do systému organizácií zodpovednosti výrobcov vnesieme systémový prístup, aby bolo jednoznačné, koľko majú výrobcovia platiť za jednotlivé druhy obalov. Tento systém musí byť vyvážený, aby doňho výrobcovia prispievali len nevyhnutnými poplatkami. Musí byť dostatočne efektívny, aby sa z poplatkov zabezpečovali všetky nevyhnutné služby, aby s ním obce nemali žiadne vynútené výdavky z dodávania nádob či zvozu odpadu. A zároveň musí byť komplexný, aby neostávali na Slovensku obce, ktoré nedokážu podpísať zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, a tak sa musia pasovať s recyklovateľnými odpadmi samy.

8. Po spustení zberu kuchynského odpadu Slovensko nedosahuje predpokladané ciele. Zasadíme sa o to, aby sa v tejto oblasti stanovili rozumné predpisy a postupy, ktoré umožnia efektívnym spôsobom zbierať tento druh odpadu a potom ho spracúvať. Vytrieďovane a spracúvanie bioodpadu je tou najschodnejšou cestou, ako ďalej znížiť podiel komunálneho odpadu, ktorý dnes smeruje na skládky.

9. Plne podporujeme výhľadovú nevyhnutnosť postupnej zmeny lineárneho hospodárstva na obehové v celom jeho reťazci od výroby, cez distribúciu,spotrebu a užívanie, opätovné použitie a opravu výrobkov až po opätovné použitie komponentov a materiálov. Podporujeme udržateľnosť rozvoja Slovenska tak, aby medzi prírodou a spoločnosťou fungovala vzťahová symbióza, kde všetky materiálové a produktové prvky sa po ich použití stanú zdrojmi pre nové produkty a služby, ktoré môže spoločnosť využiť. Primárne sa tým zabezpečí zlepšenie životného cyklu produktov a minimalizovanie spotreby energie na jej výrobu.

Obehové hospodárstvo

Prechod k obehovému hospodárstvu prináša občanom veľké príležitosti. Je to významná súčasť úsilia o transformáciu hospodárstva Slovenska a jeho nasmerovanie na materiálovo aj energeticky udržateľnejšie formy. Prechod k obehovému hospodárstvu je výzvou, ktorej úspešná realizácia umožňuje spoločnostiam dosahovať významné ekonomické zisky a stať sa konkurencieschopnejšími.

Prináša dôležité úspory energie a prínosy pre životné prostredie. Vytvára miestne pracovné miesta a príležitosti na sociálnu integráciu. Je úzko prepojený s kľúčovými prioritami v oblasti zamestnanosti a rastu, investícií, sociálnej agendy a priemyselných inovácií. Podporujeme programy na zvýšenie efektivity obehového hospodárstva ako nástroja udržateľného rozvoja v oblasti trvalo udržateľných modelov spotreby a výroby.

10. Chceme podporovať programy štátu zamerané na zlepšenie podmienok obehovej ekonomiky a to v oblastiach:

  • Ekodizajnu, formou projektovania a vývoja výrobkov poskytujúcich vyššiu možnosť opráv recyklácie produktu a opätovného použitia jeho komponentov a materiálov, prostredníctvom budovania tzv. inteligentného dizajnu výrobkov s dôrazom na úspory energie a zdrojov.
  • Využitia odpadu z potravín, podporou boja proti plytvaniu, tvorbou programov v oblasti predchádzania plytvaniu potravinami, prípravou podmienok na uľahčenie darcovstva potravín (znížením prekážok pre darcov a príjemcov potravín) a používanie bývalých potravín ako krmív (t.j. využiť potenciál výživy bývalých potravín v prospech výživy zvierat).
  • Zeleného verejného obstarávania, ktoré je významným nástrojom na motiváciu subjektov pri prechode na obehové hospodárstvo, a to vo forme podpory zeleného verejného obstarávania najmäv oblastiach stavebníctva a dopravy (napr. využívanie recyklácie stavebných materiálov na výstavbu ciest a budov, elektromobilita vo verejnej správe).
  • Systémového zberu odpadu, formou neustálej podpory aktivít zameraných na znižovanie produkcie odpadu (napr. baliaci materiál v obchodoch), podporou osvety, vzdelávania a motivovania občanov k triedeniu odpadov, podporou separácie odpadu a znevýhodňovaním neseparovania, zvýšenia miery participácie miest a obcí na separácií a motivovaním obyvateľstva na triedení komunálneho odpadu a následnej možnosti jeho druhotného využitia.
  • Opätovného využitia vody, najmä na zlepšenie a zvýšenie zavlažovania vodou v poľnohospodárstve a zmiernenia tlaku na prírodné zdroje, na recykláciu živín nahrádzajúcich priemyselné hnojivá.

Modrí, Most - Híd

1. Vytvoríme podmienky pre rozvoj odvetvia, ktoré bude vnímať odpad ako surovinu. To pomôže Slovensku dobehnúť vyspelé krajiny v jednej z oblastí, kde najviac zaostávame.

2. Uskutočníme reformu zberu triedeného odpadu s cieľom zintenzívniť množstvový zber v mestách a obciach.

3. Zavedieme opatrenia, ktoré znevýhodnia skládkovanie, čím podporíme alternatívne, ekologickejšie spôsoby spracovania odpadu.

4. Namiesto paušálnych poplatkov za odvoz odpadov zavedieme motivačný systém, ktorý bude odmeňovať domácnosti za správne triedenie odpadu.

5. Implementujeme digitálne riešenia, ktoré umožnia lepšiu a efektívnejšiu evidenciu odpadov zo strany podnikov aj domácností.

6. Vypracujeme národnú stratégiu, ktorá určí strategické a kľúčové suroviny pre slovenský priemysel a navrhne opatrenia na zabezpečenie ich stabilných dodávok vrátane recyklácie.

7. Pripravíme potrebné opatrenia a výzvy na odstraňovanie environmentálnych záťaží a zabezpečíme ich realizáciu.

OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK

1. Zavedieme systémové opatrenia založené na efektívnosti a transparentnosti v rámci zvýšenia miery recyklovania komunálnych odpadov a odpadov z obalov a znižovania podielu skládkovania.

2. V spolupráci so samosprávami spustíme triedenie odevov a obuvi. 

3. Zavedieme motivačné opatrenia pre obce, aby minimalizovali ukladanie odpadov na skládky a podporíme zavedenie množstevného zberu odpadu v mestách a obciach.

4. Stransparentníme dotačné schémy v odpadovom hospodárstve a pred udelením dotácií budeme posudzovať efektívnosť využívania vynaložených prostriedkov (hodnota za peniaze).

5. Budeme podporovať opatrenia v systéme daní a poplatkov, ktoré budú motivovať výrobcov znižovať produkciu odpadov a uvádzať na trh výrobky s nízkou ekologickou záťažou.

6. Navrhneme, aby bol vypracovaný nový a jednoduchší a zrozumiteľnejší systém evidencie vzniku a spôsobu nakladania s odpadmi.

7. Všade tam, kde je to možné a účelné, navrhneme presadzovať uprednostňovanie tzv. množstvového systému zberu odpadov (pred paušálnym), ktorý je spravodlivejší a vedie producenta odpadov k minimalizácii tvorby odpadov.

8. Navrhneme dôsledné uplatňovanie existujúcej legislatívy v boji s environmentálnou kriminalitou (napr. skládky odpadov) – od prevencie, cez vzdelávanie, až po dôslednejšie uplatňovanie sankcií, a to aj efektívnym systémom prepojenia rôznych typov stráží (napr. stráž prírody, lesná stráž a rybárska stráž) a ich spolupráce s PZ SR. Navrhneme, aby základný trest pre toho, kto vytvorí nelegálnu skládku odpadov, bolo vrátenie postihnutého miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady.

9. Navrhneme sprísnenie legislatívy a zvýšenie kontrolnej činnosti príslušných orgánov na zamedzenie dovozu odpadu na Slovensko zo zahraničia pod zámienkou energetického zhodnocovania surovín.

10. Podporíme zavedenie mechanizmov na podporu využívania/odbytu výrobkov z recyklovaných materiálov (napr. formou tzv. zeleného verejného obstarávania, ktoré by malo do roku 2027 predstavovať aspoň 50% všetkých verejných obstarávaní).

11. Zjednodušíme legislatívu a podporíme nárast výroby energie z odpadov.

Progresívne Slovensko

 
 

Zostáva vám 32% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Autori poukazujú na efektívnosť systému EPR, ktorý zabezpečuje všetky procesy od zberu až po finálne zhodnotenie.

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Aktualizovaný projekt ráta s podstatne väčším rozšírením skládky.

X
X
X
X