Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

MONITORING | NOVEMBER 2011

Prehľad diania v odpadovom hospodárstve SR: legislatíva, médiá, investície, verejné obstarávania, odborné podujatia.

MONITORING | NOVEMBER 2011

  • Téma |  12.12.2011 |  redakcia
Monitoring je zasielaný predplatiteľom vydavateľstva denne v pracovné dni na e-mailovú adresu.

Viac informácií: Cenník Predplatné | Objednanie služby

MONITORING | 2.11.2011

Médiá

FÚRA chce rozširovať skládku pri Kráľovskom Chlmci | ODPADY-PORTAL.SK | 1.11.2011 | Spoločnosť FÚRA zverejnila zámer na výstavbu ďalších etáp skládky nie nebezpečného odpadu v Kráľovskom Chlmci. Výstavba skládky odpadov Kráľovský Chlmec bola stavebne povolená z roku 2003 o objeme 260 000 m3. V I. etape bola vybudovaná kazeta o objeme 62 000 m3, ktorá je pred naplnením, ktorá sa blíži k naplneniu

V decembri vyjde prvé číslo časopisu Odpadové hospodárstvo | ODPADY-PORTAL.SK | 2.11.2011 | V decembri tohto roku sa na odpadovom trhu objaví nový špecializovaný mesačník Odpadové hospodárstvo. Spoločnosť Property&Environment s.r.o., ktorá je vydavateľom internetových denníkov Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk, tak vstupuje aj na trh printových médií

Čierne skládky miznú pomaly alebo vôbec | SME.SK | 2.11.2011 | Majitelia dvoch súkromných pozemkov, na ktorých vznikli čierne skládky, mali termín do septembra, aby sa postarali o ich likvidáciu. Zatiaľ sa tak nestalo. Je možné, že ich odstránenie zaplatíme všetci

Dunajská Streda sa súdi s Povodou o pozemok | SME.SK | 31.10.2011 | Pozemok, na ktorom chce mesto vybudovať zberný dvor, je sporný. Poslanci vyčítajú primátorovi, že o tom neinformoval ani ich, ani mestskú radu, a ani komisie

Odpadové oleje sú príliš cenné, aby sa spaľovali | SITA | 1.11.2011 | Recyklačný fond nepredpokladá v najbližších rokoch podporu výstavby ďalších kapacít na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov. Dôvodom je vývoj finančných zdrojov sektora, ale aj dostatočné kapacity

Sanácia environmentálnej záťaže na Sliači sa ukončí | TASR | 2.11.2011 | V lokalite Sliač, ktorá bola znečistená činnosťou bývalej Sovietskej armády, odsúhlasila dnes vláda SR ukončenie sanačných prác. Aj naďalej by sa tu rovnako ako v lokalite Vlkanová mal realizovať posanačný monitoring stavu kvality podzemných vôd. Pôda a voda tu boli znečistené najmä ropnými látkami, ako aj chlórovanými a aromatickými uhľovodíkmi

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina | Uzavretie a rekultivácia skládky Krupina - Biely Kameň | Predpokladaná hodnota zákazky: 1.176.988,- EURMONITORING | 3.11.2011

Médiá

Návštevníci festivalu Pohoda prekonali rekord v množstve vytriedeného plastu | EURACTIV.SK | 2.11.2011 | Návštevníci tohtoročnej Bažant Pohody prekonali rekord v množstve vytriedeného plastu na jednom podujatí. Už šiesty rok bolo možné na festivale triediť odpad. Okrem plastov, papiera a kovového odpadu sa po prvýkrát triedil i biologicky rozložiteľný odpad

Súčasná úroveň odpadového hospodárstva na Slovensku | EPROGRESS.SK | 3.11.2011 | Oblasť odpadového hospodárstva zasahuje do každodenného života každého jednotlivca, živnostníka, obcí, miest či spoločnosti a je asi jedna z najprierezovejších oblastí, aké kedy existovali. Jej história sa v Slovenskej republike začala písať v roku 1991, schválením prvého zákona o odpadoch. Následne sa začala regulácia odpadového hospodárstva na Slovensku

Suché lístie v Košiciach berie Kosit grátis | SME.SK | 3.11.2011 | Na záhradách sa s problémom pasujú pestovatelia na malých plochách, opadané lístie sa dá vážiť na tony. Odpratávanie nie je jednoduchá záležitosť

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Senica | Kompostáreň bioodpadov Senica | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Zmluva o dielo: BLUETECH, s.r.o | 2.633.162,- EUR | Kúpna zmluva: BLUETECH, s.r.o. | 1.005.240,- EUR

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania | Mesto Senica | Kompostáren bioodpadov Senica - propagácia a reklama

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania | Mesto Nemšová | Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklamaMONITORING | 4.11.2011

Médiá

PolyStar bude likvidovať zdravotnícky bioodpad pre NÚSCH | ODPADY-PORTAL.SK | 3.11.2011 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb obstarával súťaž na odvoz a likvidáciu biologického odpadu prostredníctvom elektronickej aukcie. Súťaže sa zúčastnilo päť firiem, víťazom sa stala spoločnosť PolyStar, s.r.o. zo Šurian. Predmetom zákazky bol podľa informácií z vestníka verejného obstarávania odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním v zmysle zákona o odpadoch

SITA spracuje v logistickom centre pre Nitre 26.000 ton odpadu ročne | TASR | 3.11.2011 | Zhruba 26 000 ton odpadu spracuje v logistickom centre v Žiranoch v okrese Nitra spoločnosť SITA Slovensko a.s. Z celkového množstva spracovaného odpadu tvorí nebezpečný odpad 6 000 ton. ,, Z toho ide 4 500 ton na biodegradáciu, čo je proces, pri ktorom sa postupne znižuje hladina nebezpečných látok v odpade," konštatovala hovorkyňa spoločnosti Kateřina Kodadová

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Lipany | Nakladanie s komunálnym odpadom - zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie | Využila sa elektronická aukcia: Áno | Počet predložených ponúk: 3 | AVE Košice s.r.o. | 101.550,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Píla | Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Píla nákup strojného zariadenia | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet predložených ponúk: 4 | ASV AGRONOVA s.r.o. | 64.120,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Obec Čaklov | Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov | Predpokladaná hodnota zákazky: 141.007,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk | Obec Kolíňany | Zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu | Predpokladaná hodnota zákazky: 36.057,- EUR

Ohlásené investície

Zariadenie na zber odpadov - Rača (miestna časť Krasňany) | Rozšírenie už vykonávanej činnosti t. j prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a jej zosúladenie so zákonom č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov | Zberné suroviny a.s. Žilina

Zhodnocovanie ostatných odpadov, Prievaly | Zhodnocovanie ostatných odpadov na výrobnej ploche existujúceho areálu v Prievaloch, pričom výstupom bude rekultivačná zemina | BTT s.r.o. BratislavaMONITORING | 7.11.2011

News

Ministerstvo bilancuje svoj prvý rok | MINZP.SK | 5.11.2011 | Nastavenie transparentného mechanizmu vo verejnom obstarávaní a hospodárení s financiami - čím sa podarilo v rezorte hneď na začiatku ušetriť viac ako 2 mil. eur. Schválenie environzákona desaťročia a zároveň aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA), ktoré pomôžu účinnejšie chrániť naše životné prostredie...

Pri predaji emisií bude ministerstvu radiť Carbon Redux | MINZP.SK | 5.11.2011 | Hľadať kupca pre 27 mil. ton priznaných emisných jednotiek AAU (Assigned Amount Units), viesť s ním rokovania, ale aj prezentovať Zelenú investičnú schému (GIS) vytvorenú na financovanie domácich projektov v oblasti znižovania emisií – to bude hlavnou úlohou českej spoločnosti Carbon Redux

Výzva k prioritnej osi 4 (operačný cieľ 4.4) OPŽP-PO4-11-2 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Médiá

József Nagy: Zákon o odpadoch táto vláda neschváli | ODPADY-PORTAL.SK | 5.11.2011 | V rámci podujatia Deň otvorených dverí sa dnes konala tlačová konferencia ministerstva životného prostredia, na ktorej minister József Nagy bilancoval rok pôsobenia obnoveného ministerstva. Na konferencii sa vyjadril i k pripravovanému zákonu o odpadoch. Z jeho vyjadrenia vyplynulo, že zákon o odpadoch nebude predkladaný súčasnou vládou

Spoločnosť ecorec zahájila stavbu projektu Phoenix | ODPADY-PORTAL.SK | 4.11.2011 | Spoločnosť ecorec Slovensko 21. októbra 2011 položila základný kameň novej investície do spracovania odpadov. Phoenix je pracovným názvom pre projekt nového spracovateľského závodu v priestoroch strediska v Pezinku. Po udelení stavebného povolenia okamžite začali výkopové a demontážne práce

Spotrebiče nepatria ku kontajnerom | PRAVDA.SK | 6.11.2011 | Domáce spotrebiče majú čoraz kratšiu životnosť. Pred rokmi práčka, chladnička či žehlička vydržali aj dvadsať rokov, dnes oveľa menej

Petržalka bude informovať o envirozáťažiach vedenie hlavného mesta | TASR | 5.11.2011 | Mestská časť Bratislava-Petržalka ako samospráva nevstupuje do konaní na úseku environmentálnych záťaží. Zákon určuje priamo povinnosti Ministerstva životného prostredia SR, príslušného krajského úradu životného prostredia a obce. Obec, hlavné mesto Bratislava, neprenieslo štatútom povinnosti na mestské časti

Samospráva Lučenca plánuje kompostovať aj odpad z reštaurácií | TASR | 3.11.2011 | Problém s biologicky rozložiteľným odpadom chcú v Lučenci vyriešiť investíciou za takmer milión eur. Ako TASR potvrdila vedúca oddelenia stavebného poriadku v Lučenci Želmíra Kolimárová, poslanci už schválili spolufinancovanie projektu. Na kompostovisko sa tak majú dostávať nielen zvyšky verejnej zelene, ale aj odpad z reštaurácií

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Nové Mesto nad Váhom | Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Stavebná časť: Počet prijatých ponúk: 4 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 1.649.428,- EUR | Dodávka technologických zariadení: Počet prijatých ponúk: 2 | REDOX, s.r.o. | 758.679,- EUR

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania | Obec Spišské Bystré | Intenzifikácia separovaného zberu pre mikroregión Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany technológia a zariadenia

Ohlásené investície

Výkup druhotných surovín - železa a farebných kovov, Valaská Belá | Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie prevádzky na výkup druhotných surovín - železa a farebných kovov - meď, bronz, mosadz, hliník, zinok, zmiešané kovy, oceľ apod. A ich dočasné skladovanie pred odovzdaním oprávnenému spracovateľovi | Ivan Šimko, Valaská BeláMONITORING | 8.11.2011

Médiá

Efektívny obal – účinná prevencia | ODPADY-PORTAL.SK | 7.11.2011 | Množstvo odpadov v EU sa neustále zvyšuje. Každý rok sa v Európskej únii vyprodukuje 3 miliardy ton odpadu – asi 90 miliónov ton z toho sú nebezpečné. V rokoch 1990 a 1995 sa podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) množstvo odpadu v Európe zvýšilo o 10%. Väčšina toho, čo vyhodíme, je buď spálená v spaľovniach, alebo uložená na skládky (67%)

Bratislava eviduje na svojom území niekoľko environmentálnych záťaží | TASR | 7.11.2011 | Podľa zoznamu Slovenskej agentúry životného prostredia je v súčasnosti zaregistrovaných na území Bratislavy niekoľko environmentálnych záťaží

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Dudince | Kompostové hospodárstvo – Dudince | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet predložených ponúk: 5 | BCI, a.s. | 860.842,- EUR

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania | Košický samosprávny kraj | Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce

Ohlásené investície

Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov | Zriadenie zberne na triedený odapd | Servis Plus s.r.o, Žilina

Prevádzka na zber (preskladnenie) kovových odpadov Komárno, prístav | Zriadenie prevádzky na zber (preskladnenie) kovových odpadov kategórie „ostatný odpad" pred prepravou na ďalšie materiálové zhodnotenie a využitie lokality prístavu z hľadiska cestnej, železničnej a lodnej dopravy | KMGroup, s.r.o.

Bioplynová stanica Kamenica | Využitie poľnohospodárskej biomasy a hnojovice na výrobu elektrickej energie | Allfine s.r.o, Bratislava

Ekodvor v obci Bystré | Vybudovanie zberného dvora a kompostárne pre obec Bystré | Obec BystréMONITORING | 9.11.2011

Médiá

Nelegálny zber elektroodpadov: výsledky kontroly MŽP stále nezverejnilo | ODPADY-PORTAL.SK | 8.11.2011 | Minister József Nagy na sobotňajšej tlačovej konferencii MŽP, ktorá bola súčasťou dňa otvorených dverí, odpovedal i na otázky novinárov týkajúce sa aktuálnych tém. Vyjadroval sa i ku kauze podozrení z nelegálneho zberu elektroodpadov v SR, kvôli ktorým ministerstvo v júni tohto roku oslovilo krajské úrady životného prostredia so žiadosťou, aby zosumarizovali informácie o týchto porušeniach

Spoločnosť ecorec investuje 5 mil. eur do spracovania odpadov | SITA | 8.11.2011 | Spoločnosť ecorec Slovensko položila základný kameň novej investície do spracovania odpadov. V priestoroch existujúceho strediska v Pezinku vyrastie podľa informácii zverejnených spoločnosťou nový spracovateľský závod zameraný na zhodnocovanie odpadov

Viac zberu, menej recyklácie | ETREND.SK | 28.9.2011 | Je na Slovensku čistejšie ako pred rokom? Ťažko povedať, ale podľa štatistík by byť malo. Minulý rok totiž v odpadovom hospodárstve rástlo najmä pododvetvie zberu. Dokonca sa tešilo aj viac ako dvojnásobnému zisku

Austrália: Parlament schválil daň z emisií oxidu uhličitého | TASR | 8.11.2011 | Austrálsky parlament schválil dnes zákon, na základe ktorého budú najväčší znečisťovatelia ovzdušia v krajine platiť daň z emisií oxidu uhličitého. Ide o najväčšiu ekonomickú reformu v Austrálii za celé desaťročie, ako aj nový impulz pre decembrové celosvetové rozhovory o klimatických zmenách

Ohlásené investície

Zariadenie na zber železných a neželezných kovov v k.ú. Cífer | Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo železných a neželezných kovov | Jozef Loj L&M, Šenkvice

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – Šurany | Rozšírenie činnosti existujúceho zberného dvora | Zberné suroviny a.s., Žilina

Budovanie zberného dvora odpadov v obci Bošáca a podpora separácie odpadov I. Etapa | Vybudovať nové zariadenie na zber, zhromažďovanie, triedenie a skladovanie komunálnych odpadov a umožniť fyzickým a právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto | Obec BošácaMONITORING | 10.11.2011

News

Ako hodnotilo OECD Slovensko? Smerujeme k zelenému rastu? | MINZP.SK | 9.11.2011 | Zelený rast je najmä v čase súčasnej ekonomickej a finančnej krízy nanajvýš aktuálna téma. Eko-inovácie by mohli byť prostriedkom k riešeniu ekonomických a environmentálnych výziev a zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny. Iniciovanie širokej diskusie o tom, čo zelený rast pre Slovensko znamená a akým spôsobom by sa mohol v našej krajine realizovať - toto je lightmotív odborného programu workshopu s názvom Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Médiá

Prežije Recyklačný fond novelu zákona? | ODPADY-PORTAL.SK | 9.11.2011 | Pripravovaný zákon o odpadoch mu veľkú šancu na prežitie nedáva. Nie je ešte jasné, aký osud ho stihne. Silnejú hlasy za jeho zrušenie pre historické splnenie poslania, pre netransparentnosť použitia finančných prostriedkov, pre nekoncepčnú podporu projektov spracovania odpadov, pre nízky objem príspevkov do rozpočtu

PREZIDENT: Podpísal zákon o envirozáťažiach, uvoľní sa čerpanie eurofondov | TASR | 9.11.2011 | Riešenie starých environmentálnych záťaží po rokoch upraví nový zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Právnu normu, ktorú v októbri schválil parlament, podpísal prezident SR Ivan Gašparovič

V Slovenskom raji vznikla cez víkend nelegálna skládka | SME.SK | 9.11.2011 | Na parkovisku na Čingove, priamo v srdci Slovenského raja, niekto vysypal komunálny odpad. Niekoľko vriec s odpadom skončilo pod medzou, a to iba pár metrov od poloprázdnych kontajnerov. Prípad je o to zarážajúcejší, že sa tak udialo v chránenom území národného parku

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Skalica | Expertné činnosti v oblasti bioodpadov a práva, zriadenie informačného portálu | Predpokladaná hodnota zákazky: 93.280,- EUR

Ohlásené investície

Zariadenie na zber odpadov - Rimavská Sobota | Nový zberný dvor recyklovateĺných odpadov | ŽP EKO QELET, a.s., Martin

Nakladanie s odpadmi z ťažobného priemyslu na úložiskách Je-DM-O-Kohútik... | Postupné zhodnocovanie existujúce uloženého odpadu z ťažby magnezitu, pre zakladanie podzemných vyrúbaných priestorov banskou činnosťou a následná rekultivácia uvoľnených úložísk | Slovenské magnezitové závody, a s. Jelšava

Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka - rozšírenie kapacity | Rozšírenie existujúcich skládkovacích plôch o IV. kazetu | EKOS spol. s r.o., Stará ĽubovňaMONITORING | 11.11.2011

Médiá

Rekord v množstve vytriedeného plastu prekonaný! | ODPADY-PORTAL.SK | 10.11.2011 | Návštevníci letného festivalu Bažant Pohoda prekonali minuloročný rekord v množstve vytriedeného plastu na jednom podujatí. Už šiesty rok bolo možné na festivale triediť odpad. Okrem plastov, papiera a kovového odpadu sa po prvý krát triedil i biologicky rozložiteľný odpad – zvyšky jedla, šupy z ovocia a zeleniny a podobne

Zákon o envirozáťažiach podľa Greenpeace prináša konkrétne činy | TASR | 10.11.2011 | Environmentali privítali, že prezident Ivan Gašparovič podpísal zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Podľa názoru Greenpeace sa prijatím tejto právnej normy vytvára priestor pre komplexné riešenie jedného z najvážnejších environmentálnych problémov Slovenska

Novelizácia smernice nerieši problém malého elektroodpadu | EURACTIV.SK | 11.11.2011 | Povinnosť predajcov bezplatne prevziať od zákazníkov späť všetok odpad z elektronických zariadení môže znieť príťažlivo, avšak podľa Christiana Verschuerena zo združenia EuroCommerce takýto univerzálny prístup pre všetkých nemôže v skutočnosti fungovať

Radnica navrhuje zvýšiť daň z nehnuteľností a poplatky za odpad | TASR | 10.11.2011 | Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných funkcií a služieb mestskej samosprávy, navrhuje vedenie mesta Prešov zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností a rovnako viac by sa malo platiť za odpad

Vymeňte použité baterky za školu v prírode | PRAVDA.SK | 10.11.2011 | Veľa ľudí nepovažuje použité batérie za nebezpečný odpad a hádže ich do koša spolu s komunálnym odpadom. Vyhodené použité prenosné batérie sa potom spaľujú, čím uniká do ovzdušia veľké množstvo toxických a jedovatých plynov

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Čadca | Stroje na biologický zelený odpad | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | Marko MT, s.r.o. | 242.757,- EUR

Ohlásené investície

Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany | Účelom navrhovanej činnosti je intenzifikácia separovaného zberu vybraných druhov odpadov, zhromažďovanie a dočasné uloženie odpadov, bez následného zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov | Obec Ražňany

Zariadenie na zhodnocovanie plastových komponentov zo zberu a spracovania starých vozidiel, Krasňany | Zhodnocovanie plastových odpadov zo zberu a spracovania starých vozidiel | KRASPLAST spol. s r.o., Krasňany

Kompostovisko PVD Báhoň | Účelom zámeru je vytvoriť technické podmienky na zhodnotenie odpadov, ktoré by inak skončili na skládkach TKO a naďalej by predstavovali určitú environmentálnu záťaž územia. Výsledným produktom zhodnocovania bude kompost využiteľný ako organické hnojivo na pozemky využívané PVD | Poľnohospodárske výrobné družstvo, BáhoňMONITORING | 14.11.2011

Médiá

MŽP: na nelegálny zber elektroodpadu sme upozornili dotknuté subjekty | ODPADY-PORTAL.SK | 13.11.2011 | Ku kauze nelegálneho zberu elektrozariadení, ktorej sme sa venovali od leta tohto roku (naposledy minulý týždeň), sme získali vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom hovorkyne Beatrice Hudákovej

Na sanáciu území po sovietskych vojskách išlo už 5,3 mil. Eur | ODPADY-PORTAL.SK | 12.11.2011 | Vláda SR schválila správu o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok

Ďalšia spaľovňa v Malých Karpatoch, poslanci dali zámeru prvú zelenú | TRNAVSKYHLAS.SK | 11.11.2011 | HORNÉ OREŠANY - Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo podnikateľský zámer, podľa ktorého má vzniknúť v miestnej časti Majdánske spaľovňa tuhého komunálneho odpadu

Pre skládku hrozí kolaps obce | TA3.COM | 13.11.2011 | Ak sa skládka nebude rekultivovať hrozí ekologická katastrofa. Tvrdí to starosta obce Dežerice, v ktorej katastri sa skládka nachádza. Firma, ktorá ju prevádzkovala je však v konkurze, ťarcha tak zostáva na samospráve. Tá na jej likvidáciu nemá, stálo by ju to totiž 10 jej ročných rozpočtov

V Kopčanoch pri Senici ohrozovala horiaca ilegálna skládka | TASR | 14.11.2011 | Horiaca nepovolená skládka odpadu v Kopčanoch pri Senici zamestnala v nedeľu 13. novembra v nočných hodinách hasičov z Holíča i dobrovoľníkov z obce

Košice, Likvidáciu čiernych skládok predražili i „chajdy“ z Demetra | SME.SK | 14.11.2011 | O 45-tisíc eur viac zaplatí mesto za pratanie skládok. Môže za to i likvidácia chatrčí na Demetri, ktoré sú podľa zákona tiež odpadMONITORING | 15.11.2011

Médiá

Mária Sabolová: Je to lobing | ODPADY-PORTAL.SK | 15.11.2011 | V závere medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Bratislave, sa uskutočnilo tradičné diskusné fórum k problematike budúcnosti odpadového hospodárstva SR. V diskusii vystúpila i predsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mária Sabolová...

Prežije ekologický rezort? Nikto nevie | PRAVDA.SK | 14.11.2011 | Aj keď ho obnovili, jeho budúcnosť je neistá. Ministerstvo životného prostredia, ktoré zrušila ešte bývalá vláda Roberta Fica (Smer), po svojom obnovení funguje iba rok. Presadilo dôležitý zákon o environmentálnych záťažiach, ďalšie veci však už dotiahnuť nestihne

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Šarovce | Zefektívnenie jestvujúceho systému separácie odpadov v obci Šarovce a priľahlom regióne | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | KOBIT-SK, s.r.o. | 508.900,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Turzovka | Strojové vybavenie pre projekt ŽP | Využila sa elektronická aukcia: Nie | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 254.990,- EUR

Ohlásené investície

Zber odpadov - rozšírenie zberne kovového šrotu, Tureň | Navrhovateľ má v pláne rozšíriť ponuku svojich služieb o zber vybraných druhov nebezpečných odpadov - elektroodpadov z domácností a batérií a akumulátorov (najmä sa jedná o olovené batérie) | A.M.METAL s.r.o., TureňMONITORING | 16.11.2011

Médiá

Barometer: Ako zmeniť zákon o odpadoch? | ODPADY-PORTAL.SK | 16.11.2011 | Ministerstvo životného prostredia finišuje v týchto týždňoch s prípravou nového zákona o odpadoch, písali sme v úvode júnového barometra názorov odborníkov, manažérov a ďalších expertov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve SR. O pol roka neskôr je zjavné, že zákon nielenže podnes nebol, ale do volieb ani nebude predložený do pripomienkového konania. Napriek tomu sme expertom položili otázku, čo považujú za najdôležitejšiu problematiku odpadového hospodárstva v SR, ktorú by bolo potrebné upraviť v základnej odpadovej norme

Zlatý Mravec 2011, Cena najlepším v odpadovom hospodárstve | NADACIAKOSIT.ORG | 10.11.2011 | 6 rokov súťaženia o prestíž, 113 predložených a reálne implementovaných projektov, 26 výhercov z celého Slovenska, je bilancia súťaže Zlatý mravec, ktorá práve dnes otvorila brány pre tohtoročných víťazov v Bratislavskom kongresovom centre Technopol o 13:15 hodine v rámci konferencie Deň odpadového hospodárstva

Ohlásené investície

Zber odpadov v stredisku Holíč | Účelom navrhovanej činnosti je v dotknutej lokalite vybudovanie a prevádzkovanie zberu kovov a ostatných (nie nebezpečných) odpadov | Tomáš Trubiroha - výkup druhotných surovín Tomáš Trubiroha, Skalica

Nakladanie s vybranými druhmi odpadov, Horný dvor Kuchyňa | Prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s vybranými druhmi odpadov v k. ú. Kuchyňa | DEKONTA s.r.o., BratislavaMONITORING | 18.11.2011

News

Hospodárska a sociálna rada SR | 21.11.2011 | Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015

Rekordná pokuta pre košickú spoločnosť | SIŽP | 16.11.2011 | Za porušenie zákona o odpadoch udelili inšpektori ministerstva životného prostredia v tomto roku vôbec najvyššiu pokutu - 16 590 eur! Rozhodnutie o pokute pre spoločnosť FÚRA je už právoplatné

Médiá

FÚRA s ďalšou pokutou | ODPADY-PORTAL.SK | 17.11.2011 | Za porušenie zákona o odpadoch udelili inšpektori ministerstva životného prostredia v tomto roku vôbec najvyššiu pokutu v sume 16 590 eur, pre spoločnosť FÚRA s.r.o. Rozhodnutie o pokute je už právoplatné. O pokute informovalo MŽP SR

Miliardový tender na zvoz pražského odpadu vraj zaváňa tunelovaním | ODPADY-PORTAL.SK | 18.11.2011 | Miliardový tender na zvoz pražského komunálneho sprevádzajú podozrivé okolnosti. Za najvýhodnejšou ponukou údajne stojí len pár dní stará firma, naviac založená "na kľúč", píšu Lidové noviny. Opozícia na magistráte hovorí priamo o podozreniach z tunelovania

Chýbajúca evidencia pneumatík a internetový predaj deformujú trh | PAPERLIFE | 16.11.2011 | Internetový obchod s pneumatikami, kde nie je možné zachytiť dovozcu pneumatík na Slovensko, negatívne vplýva i na výber recyklačných poplatkov. Recyklačnému fondu neustále z tohto dôvodu klesajú príjmy z komodity opotrebovaných pneumatík a tým mu chýbajú zdroje na podporu zberu a recyklácie tejto komodity

V.O.D.S., a. s. materiálovo zhodnocuje pneumatiky vyzbierané v SR | PAPERLIFE | 16.11.2011 | Závod V.O.D.S., a. s., Košice v priemyselnom parku Kechnec už šesť rokov spoľahlivo zhodnocuje opotrebované pneumatiky a gumy. Ročne tu spracujú cca 15 000 ton starých pneumatík, čím plnia záväzky voči Recyklačnému fondu. Kapacity firmy umožňujú spracovať aj časť pneumatík zo zahraničia

Spracovania odpadového skla sa za 10 rokov takmer 4-krát zvýšilo | PAPERLIFE | 16.11.2011 | V roku 2010 bolo na Slovensku spracovaných cca 67 400 ton odpadového skla, ktoré bolo zhodnotené pretavením do výrobkov obalového skla. Pritom v roku 2002 to bolo iba 18 000 ton, čo je 3,75-krát menej. Práve v roku 2002 začal svoju činnosť Recyklačný fond, ktorý sa na zvýšenej recyklácii skla podieľal podporou separovaného zberu skla a zvyšovania technickej úrovne spracovateľských zariadení

Košický separovaný zber sa rozvíja | PAPERLIFE | 16.11.2011 | KOSIT a. s., s prispením občanov mesta Košice, za 10 mesiacov tohto roka vyseparoval 2 705,33 t papiera, 2 030,97 t skla, 1 295,41 t plastov, 9,02 t VKM, 17,26 t kovových obalov, 26,88 t odpadových olejov a 165,54 t vyradených elektrických a elektronických zariadení...

Verejné obstarávanie

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania | Obec Madunice | Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu | Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve a to zber, odvoz, separovanie, znehodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Tešedíkovo | Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo – technika | Využila sa elektornická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 411.830,- EUR

Ohlásené investície

Sklad nebezpečných odpadov, Žilina | Zber filtrov, obalov, sudov a plastových kontajnerov z olejov, emulzií a mazív | SAMAD, s.r.o., ŽilinaMONITORING | 21.11.2011

News

Medzirezortné pripomienkové konanie | Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015

Médiá

POH SR je v skrátenom pripomienkovom konaní | ODPADY-PORTAL.SK | 21.11.2011 | MŽP SR zverejnilo 18. novembra na portáli právnych predpisov dokument "Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015" s termínom ukončenia medzirezortného pripomienkového konania dňa 24. novembra

Recyklačný fond za prísnejšiu kontrolu internetových predajní s pneumatikami | ODPADY-PORTAL.SK | 20.11.2011 | Internetový obchod s pneumatikami, kde nie je možné zachytiť dovozcu pneumatík na Slovensko, negatívne vplýva i na výber recyklačných poplatkov. Recyklačnému fondu neustále z tohto dôvodu klesajú príjmy z komodity opotrebovaných pneumatík. Fond chce preto spolupracovať so štátnymi orgánmi s cieľom nájsť formu kontroly dovozu pneumatík cez internetový obchod a tým minimalizovať výskyt neplatičov

MŽP SR: Odstraňovanie starých envirozáťaží je beh na dlhé trate | TASR | 21.11.2011 | Odstraňovanie starých environmentálnych záťaží z predchádzajúcich období je podľa ministerstva životného prostredia beh na dlhé trate. ,,Zákon, ktorý sa ministerstvu podarilo presadiť, neurčuje striktne lehoty, dokedy je potrebné vykonať sanáciu týchto záťaží, aby to nebolo likvidačné pre mnohé podniky," povedala pre TASR hovorkyňa envirorezortu Beatrice Hudáková

Firmy hľadajú možnosti likvidácie gudrónov v okrese Brezno | TASR | 20.11.2011 | Skládky odpadov v katastroch obcí Predajná a Nemecká v okrese Brezno, známe ako gudrónové jamy, má kúpou majetku bývalej Petrochemy na starosti PTCHEM, s.r.o. Ako pre TASR ďalej uviedol Miroslav Šuba, konateľ tejto spoločnosti, tá hneď od prevzatia gudrónov výrazným spôsobom zvýšila odber gudrónovej vody a jej zvoz do čističky vo fabrike

Skládku v Lednických Rovniach by mali otvoriť po 30 mesiacoch | TASR | 20.11.2011 | Po 30 mesiacoch by mali koncom novembra opäť sprevádzkovať regionálnu riadenú skládku odpadov Podstránie – Lednické Rovne v Púchovskom okrese. Na svojej webovej stránke o tom informuje spoločnosť Ledrov prevádzkujúca skládku

Mojmírovce: Netriedený odpad odčerpáva peniaze z obecnej pokladne | TASR | 19.11.2011 | Obec Mojmírovce v okrese Nitra ukončí tento rok bez schodku a s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 1.493.000 eur. Podľa slov starostu Imricha Kováča je hospodárenie obce aj napriek ťažkým časom stabilizované a bez väčších výkyvov

Pezinská skládka je stále uzavretá, čaká sa na súdy | TASR | 18.11.2011 | Spustenie prevádzky skládky čaká na rozhodnutie súdov. S jej povolením však nesúhlasia občania Pezinka

Novodubničania zaplatia za odpad viac | SME.SK | 19.11.2011 | V budúcom roku si obyvatelia mesta siahnu hlbšie do peňaženky. Poplatky za vývoz komunálneho odpadu sa v Novej Dubnici zvýšia v priemere o tri eurá

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Krupina | Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Krupina | Predpokladaná hodnota zákazky: 1.250.000,- EURMONITORING | 22.11.2011

Médiá

Zasadnutie OECD vo februári 2012 aj o nakladaní s odpadmi v Rusku | ODPADY-PORTAL.SK | 22.11.2011 | Pravidelné zasadnutie zamerané na otázky životného prostredia na pôde Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa bude konať v Paríži vo februári 2012. Stretnutie bude venované aj otázkam nakladania s odpadmi v Rusku, ako potrdil zdroj z ruského ministerstva prírodných zdrojov pre agentúru Itar-Tass

Handlová chce spracovávať bioodpad na energetickú surovinu | TASR | 22.11.2011 | Mesto Handlová chce v budúcnosti spracovávať bioodpad na energetickú surovinu. S týmto cieľom už požiadalo aj o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

Objem vyseparovaného odpadu z roka na rok rastie | SME.SK | 19.11.2011 | Ešte pred niekoľkými rokmi bolo separovanie odpadu výnimkou len u ochrancov životného prostredia. Doba sa však mení a stále viac ľudí si uvedomuje vplyvy znečisťovania životného prostredia a potreby recyklácie. Košice nezaostávajú, naopak, stále viac ľudí sa do separácie odpadu zapája

KOSIT: Triedenie skla sa v Košiciach uchytilo | SME.SK | 19.11.2011 | Separovaný zber v Košiciach sa úspešne rozšíril o nové odpady, informovala včera spoločnosť KOSIT. Okrem papiera, plastu a kovu môžu obyvatelia štvrtý mesiac triediť do kontajnerov škatule od nápojov a biele sklo

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Sobrance | Sobrance – zariadenie na zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) | Predpokladaná hodnota zákazky: 1.645.380,- EURMONITORING | 23.11.2011

Médiá

RF chce dotovať spracovanie ďalších druhov skla | ODPADY-PORTAL.SK | 23.11.2011 | V roku 2010 bolo na Slovensku spracovaných cca 67 400 ton odpadového skla, ktoré bolo zhodnotené pretavením do výrobkov obalového skla. Oproti roku 2002 je to 3,75-krát viac. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška

V Zborove budú mať vlastný zberný dvor | SME.SK | 20.11.2011 | V Zborove nad Bystricou finišujú s prácami na výstavbe zberného dvora. Obec naň získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Svätý Jur | Odvoz a likvidácia odpadu z mesta Svätý Jur | Predpokladaná hodnota zákazky: 490.000,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Drahňov | Zberný dvor a kompostáreň Drahňov | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Stavebá časť: Počet prijatých ponúk: 4 | EURO-BUILDING, a.s. | 2.404.361,- EUR | Dodávka technologických zariadení: Počet prijatých ponúk: 2 | REDOX, s.r.o. | 1.051.529,- EURMONITORING | 24.11.2011

Médiá

Lieky“ vyhodili na skládku, skončili v spaľovni | SME.SK | 24.11.2011 | Pracovníci spaľovne spoločnosti Kosit pri obci Kokšov-Bakša zlikvidovali v utorok množstvo škatúľ s tisíckami neznámych toboliek, ktoré objavili náhodní chodci v nedeľu na skládke odpadu v obci Baška (Košice-okolie)

Rožňava zverejnila zoznam daňových dlžníkov | SME.SK | 23.11.2011 | Rožňava zverejnila na svojej internetovej stránke zoznam daňových dlžníkov. Mestu právnické a fyzické osoby dlhujú na daniach státisíce eur

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Žiar nad Hronom | Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom - stavebné práce | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 5 | EURO-BUILDING, a.s. | 13.133.291,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Obec Chocholná-Velčice | Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, Chocholná – Velčice | Predpokladaná hodnota zákazky: 100.000,- EUR

Ohlásené investície

Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení – Trnava | Rozšírenie činnosti v existujúcom zariadení v Trnave | Aneo, s.r.o., TrnavaMONITORING | 25.11.2011

News

Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené | Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015

Médiá

Potravinový odpad z domácností vo Veľkej Británii klesol o 13 percent | ODPADY-PORTAL.SK | 24.11.2011 | K prudkému poklesu množstva jedla, ktoré vyhadzujú britské domácnosti, došlo podľa výskumu v rámci britského programu WRAP (Akčný program pre odpady a zdroje - Waste & Resources Action Programme) Nový výskum ukazuje, že ročná produkcia domového potravinového odpadu klesla počas posledných troch rokov o 1,1 milióna ton (13%) - z 8,3 milióna ton na odhadovaných 7,2 miliónov ton

Dane a poplatky zatiaľ v Prešove nezvýšili | SME.SK | 24.11.2011 | Prešovská radnica predložila včera mestským poslancom návrh na určenie daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad. Podľa neho mali z vreciek Prešovčanov vytiahnuť viac peňazí

Vzniká najväčší obchodný dom s emisiami na území bývalého Česko-Slovenska | TASR | 24.11.2011 | Investičná skupina Virtuse Group významne posilnila svoje postavenie na českom trhu s emisnými povolenkami. K dnešnému dňu sa k nej pripojil obchodník s emisiami v strednej Európe Jan Fousek. Ten bude viesť dcérsku firmu skupiny pre český trh - Virtuse Energy a zároveň sa stal partnerom a šéfom obchodovania v rámci celej skupiny

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Rabča | Nákup technologického zariadenia v rámci projektu "Zberný dvor obce Rabča" | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | Kobit-SK, s.r.o. | 582.940,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov | Predpokladaná hodnota zákazky: 460.000,- EURMONITORING | 28.11.2011

Médiá

Výbor EP za prehlbovanie chudoby | ODPADY-PORTAL.SK | 28.11.2011 | Zatiaľ čo sedemdesiatdeväť miliónov občanov EÚ žije pod hranicou chudoby a 16 miliónov závisí na potravinovej pomoci od charitatívnych organizácií, v EÚ sa každý rok takmer 50% jedlých a zdravých potravín v domácnostiach a v supermarketoch vyhodí. Toto nie je heslo z iniciatívy vyobliekaných mladých ľudí z Occupy Wall Street, ani zo slovenskej kampane združenia 99%, ktorého nákladnú kampaň si môže dovoliť zaplatiť asi len to zvyšné percento. Toto je správa poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu

Zlatý mravec 2011 pozná víťazov | ODPADY-PORTAL.SK | 25.11.2011 | Dňa 10. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 6. ročníka súťaže Zlatý mravec 2011, ktorá oceňuje projekty v odpadovom hospodárstve, v rámci 7. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Technické služby Žiar nad Hronom; PCA Slovakia, DRON - Sklady, KOSIT a študentka Bc. Nora Koteríková z Technickej univerzity vo Zvolene. Za špeciálny dlhodobý prínos v odpadovom hospodárstve si prevzali Čestné uznanie Priatelia Zeme – SPZ

V Slanskej doline sa má spaľovať toxický odpad | SME.SK | 26.11.2011 | V Nižnej Slanej chce investor ECO - Global s.r.o. vyrábať vysokopecné pelety aj pomocou spaľovania toxických odpadov. Ľudia zo Slanskej doliny sa obávajú o svoje zdravie a začali spisovať petíciu

Spracovanie odpadového skla sa za 10 rokov zvýšilo takmer 4-násobne | TASR | 28.11.2011 | V roku 2010 sa na Slovensku spracovalo 67 400 ton odpadového skla. Pritom v roku 2002 to bolo iba 18 000 ton, čo bolo 3,75-krát menej. Čistý podiel objemu skla v komunálnom odpade v SR je maximálne 6 %.

Chýbajúca evidencia pneumatík a internetový predaj deformujú trh | TASR | 28.11.2011 | Internetový obchod s pneumatikami, u ktorého nie je možné zachytiť dovozcu pneumatík na Slovensko, negatívne vplýva aj na výber recyklačných poplatkov do Recyklačného fondu

Význam prvého emisného fóra podčiarkla aj účasť lídrov emisného biznisu | TASR | 28.11.2011 | Význam prvého fóra European Carbon Forum 2011, ktoré sa konalo v závere tohto týždňa v Bratislave, podčiarkla aj účasť lídrov európskeho biznisu s emisnými povolenkami

Niektorí Jasovčania roky netušili, že pri obci majú skládku odpadu | TASR | 25.11.2011 | Skládka komunálneho odpadu v Jasove (okr. Košice - okolie) by sa mohla ďalej rozširovať v rámci II. a III. etapy, ministerstvo životného prostredia k tomu už vydalo kladné stanovisko. Pre TASR to uviedla manažérka oddelenia marketingu Renáta Remišová. Skládku vybudovala a modernizovala AVE Jasov, s. r. o., v roku 2007

RECYKLAČNÝ FOND: Na zhodnocovanie odpadov dá ďalších 23 000 eur | SITA | 27.11.2011 | Recyklačný fond vyčlenil na podporu zberu a zhodnocovanie odpadov viac ako 23-tisíc eur. Správna rada Recyklačného fondu o tom tento týždeň rozhodla na desiatom tohtoročnom zasadnutí, keď vyhovela jednej žiadosti o podporu

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Kátlovce | Technologické vybavenie separovaného zberu odpadov v obci Kátlovce | Využila sa elektronická aukcia: Áno | Počet predložených ponúk: 1 | AGRA, s.r.o. | 71.841,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Žiar nad Hronom | Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Horné Opatovce, Žiar nad Hronom | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet predložených ponúk: 12 | Metrostav a.s. | 740.697,- EURMONITORING | 29.11.2011

News

Ministerstvo skontroluje skládku odpadov v Liptovskom Mikuláši | MINZP.SK | 29.11.2011 | Mesto Liptovský Mikuláš pred krátkym časom požiadalo žilinskú inšpekciu životného prostredia o povolenie navýšiť kapacitu skládky vo Veternej Porube, voči ktorej protestovali miestni občania vrátane vtedajšieho starostu! Aj napriek tlaku súčasnej starostky obce Veterná Poruba, ktorá vidí v navýšení skládky záruku jej budúceho uzavretia, nariadilo ministerstvo životného prostredia kontrolu...

Médiá

Združenie obcí Liptovské Sliače dostane 23 tisíc z RF | ODPADY-PORTAL.SK | Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekt zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v celkovej výške 23 862 EUR

Vyviezla tony odpadu, dnes je stíhaná | TASR | 28.11.2011 | Obvinená osoba vyviezla asi 3000 ton zeminy a stavebného materiálu. Spôsobila tým škodu za minimálne 65 260 eur

V Košiciach začali odťahovať opustené autá | SME.SK | 28.11.2011 | V metropole východu má pribudnúť množstvo parkovacích miest. Nie však ich výstavbou, ale odprataním opustených áut a vrakov

EKO 2011: výsledky národného kola sú známe | ENVIROPORTAL.SK | 28.11.2011 | Slávnostné ocenenie víťazov národného kola 9. ročníka medzinárodnej súťaže projektov v oblasti životného prostredia EKO 2011 sa uskutočnilo v októbri. Víťazi získali okrem finančnej odmeny aj možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole v Poľsku

Možnosti zúčastniť sa posudzovania vplyvov na životné prostredie sú širšie | CHANGENET.SK | 28.11.2011 | Dňa 1. decembra 2012 nadobudne účinnosť novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú navrhlo Ministerstvo životného prostredia SR. Novela okrem iného prináša pre verejnosť rozšírené možnosti, ako sa na ochrane životného prostredia zúčastniť

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Sereď | Zneškodňovanie odpadov z mesta Sereď skládkovaním | Počet predložených ponúk: 3 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Obec Madunice | Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu | Predpokladaná hodnota zákazky: 220.800,- EURMONITORING | 30.11.2011

Médiá

Ministerstvo skontroluje skládku odpadov v Liptovskom Mikuláši | ODPADY-PORTAL.SK | 30.11.2011 | Mesto Liptovský Mikuláš pred krátkym časom požiadalo žilinskú inšpekciu životného prostredia o povolenie navýšiť kapacitu skládky vo Veternej Porube, voči ktorej protestovali miestni občania vrátane vtedajšieho starostu. Aj napriek tlaku súčasnej starostky obce Veterná Poruba, ktorá vidí v navýšení skládky záruku jej budúceho uzavretia, nariadilo ministerstvo životného prostredia kontrolu

Nová skládka garantuje obciam horných Kysúc cenu za odpad 12 rokov | TASR | 29.11.2011 | Prvú z piatich častí novej skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) Semeteš dnes otvorili v katastri mesta Turzovka. Celkové investičné náklady výstavby novej skládky sú zhruba 3 milióny eur. Náklady na prvú etapu boli približne 900 000 eur bez DPH, vrátane výkupu pozemkov, prípravy stavby a technických zariadení

Plánovaná investícia rozdelila Nižnú Slanú | SME.SK | 30.11.2011 | Plánovaná investícia vo výške 30 miliónov eur do úpravárenského komplexu, v ktorom má firma Eco Global vyrábať vysokopecné pelety, rozdelila obyvateľov obce Nižná Slaná na dva tábory

Humenčania vyseparujú málo odpadu | SME.SK | 29.11.2011 | Súčasťou veľkého európskeho projektu mesta Humenné na nákup zberových vozidiel a kontajnerov na separovaný zber je aj výstavba separačnej haly s triediacou linkou určenou na dotrieďovanie vyseparovaných plastov, papiera a textilu. Po piatich mesiacoch fungovania sa zdá, že sa mestu nepodarí naplniť požadované množstvá vyseparovaných komodít

Trebišovčania sa boja neznámeho paliva, spísali petíciu | SME.SK | 28.11.2011 | Trebišovčania majú obavy z kogeneračnej jednotky, ktorá má na sídlisku vyrábať elektrinu a dodávať teplo. Generátor na výrobu energie má poháňať palivo získané po chemickej úprave plastov. Trebišovčania sa obávajú znečistenia ovzdušia. Firma ubezpečuje, že prevádzka nebude zdraviu škodliváMONITORING | 01.12.2011

News

Začala sa klimatická konferencia OSN v Durbane | MINZP.SK | 30.11.2011 | V juhoafrickom Durbane sa tento týždeň začala 17. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 17) a 7. stretnutie strán Kjótskeho protokolu (CMP7). Od soboty 3.decembra povedie delegáciu Slovenskej republiky minister životného prostredia József Nagy...

Médiá

Regionálny zberný dvor – nové technológie spracovania odpadu | ZLATEMORAVCE.INFO | 01.12.2011 | Poplašná správa : „Zberný dvor vraj ohrozí zdravie a životy“. A na svete je ďalšia poplašná správa. Tentokrát ide o informácie ohľadne projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko“

Ohlásené investície

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie "O" ostatné, zhodnocovanie stavebnej sute, papiera, plastov, dreva, Prevádzka Trebišov - Družstevná ul. 2484/12 | Rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky | Ing. Michal Ivaň LAND-Servis, TrebišovOstatné monitoringy v sekcii Téma


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kam odovzdať vypálenú žiarivku?

Kam odovzdať vypálenú žiarivku?

Elektroodpad ako žiarivky a LED žiarovky treba odovzdať v predajni, alebo na zbernom dvore.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov objednávajúcich si služby poskytované spoločnosťou PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.

10 skvelých nápadov na upcykláciu starých paliet

10 skvelých nápadov na upcykláciu starých paliet

Použité palety nemusia nevyhnutne skončiť ako palivo, či materiál na drevotriesku. Pozrite si výber jednoduchých nápadov pre začiatočníkov, vďaka ktorým pre ne môžete nájsť ďalšie využitie.