NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Mestá vnímajú prevzatie zodpovednosti za triedený zber zo strany OZV prevažne pozitívne (anketa)

Z 32 miest, ktoré na našu otázku odpovedali, vníma viac ako 70 percent nový systém financovania triedeného zberu viac pozitívne, ako negatívne.

triedený zber

Foto: Fotolia

Od polovice roku 2016 prevzali zodpovednosť za financovanie triedeného zberu v obciach organizácie zodpovednosti výrobcu. Zaujímalo nás, ako slovenské mestá hodnotia zavedenie tohto systému.

Oslovili sme preto viac ako 130 miest na Slovensku, aby vyjadrili svoj názor v ankete Odpady-portal.sk. Na otázku nám odpovedalo 32 miest, z toho 23 vníma zavedené zmeny viac pozitívne. Päť miest ich hodnotí viac negatívne a štyri zatiaľ nemajú jednoznačnú odpoveď.

Ako znela otázka?

Naša otázka znela: Hodnotíte prevzatie finančnej zodpovednosti za triedený zber v obciach zo strany organizácií zodpovednosti výrobcu, ku ktorému došlo v polovici roku 2016, po takmer roku existencie, viac pozitívne ako negatívne?

Na otázku mohli mestá odpovedať stručne, t.j.:

  • "ÁNO" (viac pozitívne alebo prevažne pozitívne)

  • "NIE" (viac negatívne alebo prevažne negatívne)

  • "???" (v prípade, že je otázka podľa repsondentov nejasná, nesprávne položená, alebo je odpoveď nerozhodná, či zložitejšia)

Ku otázke mohli respondenti pridať podrobnejšiu odpoveď v rozsahu do cca. troch viet, v ktorej mohli objasniť svoje stanovisko.

podzemné kontajnery

Podzemné kontajnery, novinka od spoločnosti MEVA-SK | Foto: Odpady-portal.sk

Pozitívne hodnotenie prevažovalo

Väčšina predstaviteľov miest reagovala na našu otázku iba stručne a prevažne pozitívne. „Zatiaľ sme nezaznamenali väčšie problémy,“ uviedla hovorkyňa Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová. „Veríme, že takto nastavený systém sa bude ešte zlepšovať napríklad tým, že OZV budú pružnejšie reagovať na požiadavky zvýšenia počtu zberných nádob alebo frekvencie ich vyprázdňovania,“ pripomenul hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.

Kladne hodnotí zavedenie systému aj hlavné mesto Bratislava. „Financovanie nakladania s týmito prúdmi odpadov bolo nastavené podľa predpokladaných nákladov potrebných na ich zabezpečovanie a zazmluvnená OZV si plní svoje záväzky. Pri takomto financovaní však nezostávajú finančné prostriedky na rozvoj triedeného zberu,“ vysvetľuje Marek Papajčík z magistrátu mesta.

V negatívnych a nejednoznačne pozitívnych reakciách, ktorých bola menšina (28 %), pripomienkovali mestá najmä problémy s financovaním rozvoja infraštruktúry a frekvenciou zberu.

Podľa Dagmar Petrovskej z odboru životného prostredia v Hlohovci je negatívom nepružnosť nastaveného systému a neustále „deklarovaný“ nedostatok finančných zdrojov. „Nedoriešený zostáva tiež triedený zber u právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorý odmieta OZV financovať.“

V Seredi upozornili na problém s frekvenciou odvozu. „Negatívne hodnotíme zabezpečenie odvozu s veľkým časovým odstupom od uvedenia našej požiadavky na odvoz a tým dochádza k nadmernému zaplneniu priestoru nášho zberného dvora, kde odpad zhromažďujeme, triedime a lisujeme,“ vysvetlila Miriam Klottonová, referentka odpadového hospodárstva mesta Sereď.

Minianketa

Čo si myslíte o tom vy? Pridajte sa do ankety. Taktiež môžete vyjadriť svoj názor v diskusii pod článkom. Pridanie príspevku v diskusii pod článkom môžu zaregistrovaní čitatelia. Registrácia je jednoduchá a trvalo BEZPLATNÁ.

Hodnotíte prevzatie finančnej zodpovednosti za triedený zber v obciach zo strany organizácií zodpovednosti výrobcu, ku ktorému došlo v polovici roku 2016, po takmer roku existencie, viac pozitívne ako negatívne?
ÁNO (viac pozitívne alebo prevažne pozitívne)
33%
NIE (viac negatívne alebo prevažne negatívne)
67%
??? (v prípade, že je otázka podla respondenta nejasná, nesprávne položená, alebo je odpoveď nerozhodná, či zložitejšia)
0%
Celkem hlasovalo: 3

Miniaplikace


Podrobné výsledky

Marek Papajčík, Oddelenie komunikácie a marketingu, Mesto Bratislava – ÁNO | „Na stretnutí k vyhodnoteniu zabezpečovania a financovania triedeného zberu papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi na území Bratislavy po 1.7.2016 za prítomnosti zástupcov organizácie zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s., zberovej spoločnosti OLO a.s. a zástupcov hlavného mesta bolo konštatované, že financovanie nakladania s týmito prúdmi odpadov bolo nastavené podľa predpokladaných nákladov potrebných na ich zabezpečovanie a spoločnosť NATUR-PACK, a.s. plnila svoje záväzky, avšak pri takomto financovaní nezostávajú finančné prostriedky na rozvoj triedeného zberu. Zber triedeného zberu bol nastavený dobre, hodnotíme ho pozitívne.“

Zdenka Sekerešová, hovorkyňa, Mesto Banská Bystrica – ÁNO | „Zatiaľ sme nezaznamenali väčšie problémy.“

Terézia Babuliaková, sekretariát primátora, Mesto Čadca – NIE

Tatiana Macková, vedúca oddelenia správy majetku, Mesto Dobšiná – ÁNO

Zoltán Hájos, primátor, Mesto Dunajská Streda – NIE

Dagmar Petrovská, vedúca odboru životného prostredia, Mesto Hlohovec - ??? | „Pozitívom je skutočnosť, že finančnú zodpovednosť triedeného zberu v meste prevzali organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Negatívom je nepružnosť nastaveného systému a neustále „deklarovaný“ nedostatok finančných zdrojov. Nedoriešený zostáva triedený zber u právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorý odmieta OZV financovať. Triedený zber odpadov podlieha zmenám, jednak z dôvodu novej výstavby a s tým spojenej nevyhnutnej potreby ďalších zberových nádob, jednak migráciou obyvateľov. OZV nedokážu dostatočne pružne reagovať na prebiehajúce zmeny.“

Zdenko Čambal, primátor, Mesto Holíč – NIE

Miklós Kecskés, referent životného prostredia, Mesto Hurbanovo – ??? | „Zámer je dobrý, ale v súčasnosti ešte systém nefunguje tak ako by mal. OZV preplácanie nákladov za separáciu odpadu viažu určitým množstvám vyseparovaných komodít. Problém je aj so zabezpečením odbytu vyseparovaných zložiek a ceny sú nízke. V minulosti obce a mestá dostávali príspevok z Recyklačného fondu a finančné prostriedky za odpredaj vyseparovaných zložiek bol ich príjmom. Teraz to všetko padlo a náklady na separáciu by mali hradiť OZV, ktorým chýbajú peniaze na financovanie triedeného zberu, nakoľko počet prispievateľov pre OZV neustále klesá. Takže v súčasnej dobe ešte nevieme relevantne posúdiť či prevzatie prinieslo viac pozitíva alebo negatíva.“

Monika Pastoráková, vedúca odboru dopravy, Mesto Humenné – ÁNO

Štefan Daško, primátor, Mesto Ilava – ÁNO

Milan Kolesár, primátor, Mesto Jelšava – ÁNO

Kristína Burgelová, kancelária prednostu, Mesto Komárno – ÁNO | „Prínos je v preplatení nákladov na separáciu, negatívum je administratíva v kontexte vzťahu obce, OZV a vykonávateľa zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu.“

Jozef Grapa, primátor mesta, Mesto Krásno nad Kysucou – ÁNO | „Treba však dotiahnuť spôsob financovania od dovozcov a výrobcov, nakoľko niektoré OVZ majú problém s financiami.“

Lucia Moravčíková, oddelenie výstavby a územného rozvoja, Mesto Kysucké Nové Mesto – ÁNO

Adriana Macáková, hovorkyňa, Mesto Levice – ÁNO

Michaela Hrnčiarová, Mesto Lučenec – ÁNO

Zuzana Kalmanová, kancelária primátora, Mesto Martin – ??? | „S organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto Martin uzatvorenú zmluvu, mesto spolupracuje najmä v oblasti vzdelávania triedeného zberu občanov. Prideľovanie nádob a úprava harmonogramu vývozov podľa požiadaviek, budú upravované až po ukončení jedného roku spolupráce, čo uplynie 1.7.2017.“

Ľubica Pilzová, hovorkyňa, Mesto Malacky (odpovedá v mene TEKOS Malacky) – ÁNO. Systém triedeného zberu je po roku existencie transparentnejší, finančne stabilný, modernejší a efektívnejší.

Matej Smorada, prednosta, Mesto Medzev – ÁNO

Barbara Alakszová, Odbor komunálnych služieb, Mesto Nové Zámky – NIE

Marián Galajda, hovorca, Mesto Poprad – ÁNO

Michal Ďureje, hovorca, Mesto Prievidza – ÁNO

Anna Ciriaková, referent pre životné prostredie, Mesto Rajecké Teplice – ÁNO

Ján Bozó, Mesto Rimavská Sobota – ÁNO

Jana Faixová, Technické služby mesta Svit – ÁNO

Ladislav Šalamon, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mesto Rožňava – ÁNO

Miriam Klottonová, referent odpadového hospodárstva, MsÚ Sereď – ??? | „Pozitívne hodnotíme zabezpečenie zberu všetkých zložiek vytriedených odpadov z obalov jednou OZV. Týmto sa obmedzila komunikácia pri objednávaní odvozu odpadov z nášho mesta len na jednu organizáciu a nie je tak nutné riešiť komunikačne ani zmluvne každú komoditu odpadov z obalov s iným odberateľom samostatne. Naopak, negatívne hodnotíme zabezpečenie odvozu s veľkým časovým odstupom od uvedenia našej požiadavky na odvoz a tým dochádza k nadmernému zaplneniu priestoru nášho zberného dvora, kde odpad zhromažďujeme, triedime a lisujeme.“

Erika Kokavcová, hovorca, Mesto Spišská Nová Ves – ÁNO

Miroslav Krč, Mesto Stará Turá – NIE

Andra Jecková, referát životného prostredia, Mesto Veľké Kapušany – ÁNO

Martin Svatuška, hovorca, Mesto Zvolen – ÁNO | „Zároveň veríme, že takto nastavený systém sa bude ešte zlepšovať napríklad tým, že organizácie zodpovednosti výrobcov budú pružnejšie reagovať na požiadavky zvýšenia počtu zberných nádob alebo frekvencie ich vyprázdňovania. V dnešnej dobe ide o úplne bežné požiadavky vznikajúce zvyšovaním spotreby obyvateľov ako aj rozvojom infraštruktúry.“

Ján Vinarčík, vedúci odboru odpadového hospodárstva, Mesto Žiar nad Hronom – ÁNO

Prečítajte si výber predchádzajúcich barometrov

19.04.2017 | Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

05.03.2015 | Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

10.06.2013 | Zákaz výkupu kovového odpadu

28.05.2013 | Legislatívny zámer zákona o odpadoch

04.12.2012 | Povinnosti zasielania hlásení

27.08.2012 | Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

04.08.2012 | Zákon o odpadoch

04.07.2012 | Dotácie súkromným subjektom

05.06.2012 | Programové vyhlásenie vlády SR

18.05.2012 | Separovaný zber zadarmo?

15.04.2012 | POH SR 2011-2015

18.03.2012 | Envirorezort po roku

13.02.2012 | Rozšírená zodpovednosť výrobcu

16.11.2011 | Ako zmeniť zákon o odpadoch?

06.06.2011 | Zlúčenie zákonov o odpadoch a o obaloch do jedného zákona

03.01.2011 | Aké zmeny si želáte v roku 2011?

07.12.2010 | Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

24.10.2010 | Ste sa zvýšenie poplatku za uloženie odpadu?

14.06.2010 | Stihneme transponovať smernicu o odpadoch?

05.04.2010 | Prečo recyklujeme iba tri percentá komunálneho odpadu?

14.02.2010 | Zlepší transpozícia smernice EÚ o odpadoch trh s odpadmi v SR?

20.01.2010 | Predĺženie termínu zavedenia separovaného zberu BRO

15.12.2009 | Zmena legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov

29.11.2009 | Absencia krajských a okresných (obvodných) POH na roky 2006-2010

13.11.2009 | Sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov

05.11.2009 | Sprísnenie kontroly Recyklačného fondu

 

Mohlo by vás zaujímať

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.