Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2017. Odborníci odpovedajú (anketa)

V koncoročnej ankete nám odpovedali šiesti profesionáli pôsobiaci v odpadovom hospodárstve.

Barometer. Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2017

Foto: Fotolia

Otázky

V barometri denníka Odpady-portal.sk sme tentoraz položili dve otázky:

1. Čo považujete za najlepšiu udalosť v odpadovom hospodárstve v roku 2017?

2: Čo považujete za najhoršiu udalosť v odpadovom hospodárstve v roku 2017?

Odpovede

Michal Adamča ml., obchodný riaditeľ ADA WASTE s.r.o.

1. Pokračovanie možnosti vykupovať druhotný odpad aj od fyzických osôb. Systém výkupu funguje už dlhodobo a občania sa na čistení životného prostredia radi zapájajú. A o to nám všetkým ide.

2. V roku 2017 som nepostrehol žiadnu najhoršiu situáciu. Odpadové hospodárstvo je stabilné.

Zuzana Balková, EKO-IN

1. Novely zákona, ktoré sčasti zohľadnili pripomienky verejnosti a snažia sa odstraňovať problémy s vykonateľnosťou zákona o odpadoch v praxi. Zosúladenie zmien zákona s vyhláškami, zrušenie ohlasovacích povinností, ktorých výstupy už nemali reálny význam.

2. Nedoťahovanie zavedených zmien v zákone, ktoré majú uľahčiť reálne fungovanie odpadového hospodárstva v priemysle, špecifikovaním administratívnych povinností, vo vzťahu k zmenám, kódom nakladania vo vzťahu k novým činnostiam.

Usmernenia zákona, ktoré priebežne deformujú pôvodné smerovanie prijatého zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a ktoré, keďže sú len usmerneniami, nemajú oporu v zákone, nie sú právne záväzné (napríklad možnosť odovzdávať odpady z priemyslu distribútorom, bez jednoznačného definovania spôsobu vedenia evidenčných a ohlasovacích povinností, pri tomto režime).

Napriek tomu, že bola vytvorená osobitná vyhláška pre evidenčné a ohlasovacie povinnosti, čo je pozitívum, v zákone sa vyskytuje dosť ohlasovacích povinností, ktoré nie sú prenesené do tejto vyhlášky, nie sú jasne definované a nemajú formu akou sa majú viesť a ohlasovať.

To je výrazné negatívum, spôsobujúce nejednotnosť a nejednoznačnosť poskytovaných údajov a ich následné spracovanie.

Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI – PAK, a.s.

1. Mnohé veci v novom systéme rozšírenej zodpovednosti fungujú, idú správnym smerom, ale každodenná realita poukázala aj na problémy v praxi.

Všetko nové (platí to aj v živote) potrebuje svoj čas na to, aby sa vychytali prvotné „muchy“ a systém začal fungovať ako celok so všetkými komponentmi.

Celé koncepčné nastavenie spolupráce medzi výrobcami prostredníctvom OZV a mestami/obcami, je správne a životaschopné. Ukazujú to aj prvé pozitívne výsledky.

Za ENVI – PAK môžeme konštatovať, že množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu sa v našich obciach v roku 2016 zvýšilo oproti roku 2014 o 2,15 kg na obyvateľa – t. j. o 8,4 %.

Ale je tu ešte stále veľký potenciál veci zlepšovať.

2. Neustále legislatívne zmeny zneisťujú prostredie v odpadovom hospodárstve. Slovensko má za sebou už štvrtú novelizáciu, na tak mladý zákon je to veľmi veľa zmien.

Dôležitý je aj monitoring základných povinností, kontrola dodržiavania nastavených pravidiel a vyvodzovanie zodpovedností. To pomôže nastaviť fungujúci systém RZV a rozvíjať triedený zber.

Jaroslav Polaček, ODPADservis s.r.o., poslanec MZ Košice a poslanec Košického samosprávneho kraja

1. Najlepšou udalosťou je to, že vďaka častým zmenám zákona o odpadoch v roku 2017, my odpadári, máme na chleba.

2. Dve udalosti:

a) Predaj Košickej spaľovne odpadu KOSIT tzv. „smeráckej košickej klike“ za nevýznamný finančný obnos.

b) Aj to, že obce a mestá na novom zákone o odpadoch neušetrili na zbere odpadu absolútne nič i napriek tomu, že im to vynaliezaví zákonodarcovia zavedením OZV sľúbili.

Michal Sebíň, generálny riaditeľ, NATUR-PACK, a.s.

1. Za najlepšiu udalosť v roku 2017 považujem úspešné pôsobenie našej OZV v oblasti triedeného zberu. Pre viac ako 1000 obcí a miest vrátane Bratislavy, Košíc a Prešova sme zabezpečili prefinancovanie všetkého vyzbieraného odpadu z obalov a neobalových výrobkov v sume viac ako 10 mil. EUR.

Zároveň sme rozbehli alebo pokračovali v množstve aktivít na podporu vzdelávania v oblasti triedeného zberu ako napríklad OLO centrum v Bratislave, Centrum environmentálnej výchovy v Košiciach alebo Ekopark v Prešove.

2. Najhoršie je, že v roku 2017 nedošlo k stabilizácii a sprehľadneniu trhu OZV pre obaly. Je stále množstvo nejasností pri výklade dôležitých ustanovení zákona čo spôsobuje rozdielne prístupy vo vzťahu k výrobcom ale aj k financovaniu samotného systému. Verím, že rok 2018 prinesie v tomto smere posun dopredu.

Tomáš Schabjuk, riaditeľ, Odpadový hospodár s.r.o.

1. Najlepšia udalosť sa hľadá dosť ťažko. Pre mňa osobne asi keď sme dostali pred bytový dom kontajner na zelený BIO odpad. (úsmev)

2. Za najhoršie považujeme neustále zmeny v legislatíve. Vydanie piatich vyhlášok pred Vianocami s účinnosťou od januára, či to, že Ministerstvo nechce a asi ani netúži po zjednodušení práce pre seba a už vôbec nie pre firmy či obce.


Radovan Kazda, šéfredaktor Odpady-portal.sk

1. Pozitívom je, že napriek zle nastavenému systému financovania triedeného zberu, ktorý má nedostatok bŕzd a protiváh, systém preukazuje schopnosť plniť základné ciele. Oceniť treba tiež zverejnenie návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku.

2. Zlyhania v nastavení systému financovania triedeného zberu odpadov spôsobili, že niektore organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV) sa na trhu správali inak, než ministerstvo pri koncipovaní zákona očakávalo. Envirorezort následne nezvládol a nezvláda proces kontroly OZV, ktorý v súčasnosti začína pripomínať hon na čarodejnice. 


Prečítajte si výber predchádzajúcich barometrov

22.05.2017 | Ako vnímajú mestá prevzatie finančnej zodpovednosti za triedený zber zo strany OZV?

19.04.2017 | Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

05.03.2015 | Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

10.06.2013 | Zákaz výkupu kovového odpadu

28.05.2013 | Legislatívny zámer zákona o odpadoch

04.12.2012 | Povinnosti zasielania hlásení

27.08.2012 | Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

04.08.2012 | Zákon o odpadoch

04.07.2012 | Dotácie súkromným subjektom

05.06.2012 | Programové vyhlásenie vlády SR

18.05.2012 | Separovaný zber zadarmo?

15.04.2012 | POH SR 2011-2015

18.03.2012 | Envirorezort po roku

13.02.2012 | Rozšírená zodpovednosť výrobcu

16.11.2011 | Ako zmeniť zákon o odpadoch?

06.06.2011 | Zlúčenie zákonov o odpadoch a o obaloch do jedného zákona

03.01.2011 | Aké zmeny si želáte v roku 2011?

07.12.2010 | Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

24.10.2010 | Ste sa zvýšenie poplatku za uloženie odpadu?

14.06.2010 | Stihneme transponovať smernicu o odpadoch?

05.04.2010 | Prečo recyklujeme iba tri percentá komunálneho odpadu?

14.02.2010 | Zlepší transpozícia smernice EÚ o odpadoch trh s odpadmi v SR?

20.01.2010 | Predĺženie termínu zavedenia separovaného zberu BRO

15.12.2009 | Zmena legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov

29.11.2009 | Absencia krajských a okresných (obvodných) POH na roky 2006-2010

13.11.2009 | Sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov

05.11.2009 | Sprísnenie kontroly Recyklačného fondu


 
Značky
AnketaBarometer

Mohlo by vás zaujímať

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Európske automobilky v regulácii vidia úskalia.